รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:31 7:33 7:32 14:30   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:32   - ขาด 7:35 7:32 7:31 ขาด   - 7:37 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์   - - - 7:07 7:25 7:12   - ขาด 7:10 7:10 7:18 16:05   - ขาด 7:11 7:15 ขาด 7:11   - 15:34 7:17 7:17 7:10 ขาด   - 7:03 13 2 4 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี   - - - 7:42 ขาด 7:37   - ขาด ขาด 7:41 ขาด 14:40   - ขาด 16:15 7:41 ขาด 7:41   - ขาด 7:43 7:45 7:44 ขาด   - 7:44 9 2 8 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี   - - - 6:35 6:38 6:36   - ขาด 6:39 6:37 6:36 ขาด   - ขาด 6:35 6:33 ขาด 6:34   - 17:14 6:37 6:35 6:38 ขาด   - 7:33 13 1 5 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม   - - - ขาด 7:20 16:15   - ขาด ขาด ขาด 7:22 ขาด   - ขาด 16:14 7:22 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 7:26 ขาด   - 7:24 6 2 11 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์   - - - 7:50 ขาด ขาด   - ขาด 8:04 7:50 7:56 ขาด   - ขาด 16:14 7:25 ขาด 7:48   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 7:40 8 1 10 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก   - - - 7:32 7:24 7:34   - ขาด 7:30 7:40 7:21 ขาด   - ขาด 7:38 7:24 ขาด 7:35   - ขาด 7:38 7:46 7:36 ขาด   - 7:36 13 0 6 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา   - - - ขาด 7:23 7:22   - ขาด 7:24 7:26 7:27 ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด 15:51   - ขาด 7:24 7:39 7:24 16:18   - 7:38 10 2 7 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม   - - - 7:30 7:28 7:23   - ขาด 7:25 7:26 7:25 ขาด   - ขาด 7:25 7:14 ขาด 7:17   - ขาด 7:32 7:31 7:31 ขาด   - 7:30 13 0 6 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย   - - - 7:50 7:46 7:28   - ขาด 7:43 7:48 7:43 14:29   - ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด   - ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด   - 7:45 9 1 9 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล   - - - 16:07 ขาด 7:36   - ขาด 7:33 7:41 7:31 14:25   - ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:36   - ขาด 7:43 7:31 ขาด ขาด   - 7:48 10 2 7 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:34 ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม   - - - 7:23 7:18 7:30   - ขาด 7:19 7:18 7:18 16:13   - ขาด ขาด 14:05 ขาด 7:29   - ขาด 7:18 7:23 7:26 ขาด   - 7:18 11 2 6 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์   - - - 7:40 7:35 16:15   - ขาด 7:28 7:32 7:38 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:57 ขาด ขาด 7:34 ขาด   - 16:09 6 3 10 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง   - - - 7:25 7:23 7:22   - ขาด 7:24 7:25 7:27 14:31   - ขาด 7:20 7:19 ขาด 7:20   - ขาด 7:24 7:27 7:24 ขาด   - 7:24 13 1 5 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์   - - - 7:05 7:00 6:54   - ขาด 7:01 7:02 7:04 17:15   - ขาด 7:05 7:02 ขาด 6:58   - ขาด 7:02 7:21 7:02 ขาด   - 7:01 13 1 5 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก   - - - 16:06 7:05 7:05   - ขาด ขาด 7:04 7:06 14:29   - ขาด 7:05 7:11 ขาด 7:10   - ขาด 7:11 7:21 7:31 ขาด   - 7:06 11 2 6 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์   - - - 7:16 7:09 7:11   - ขาด 7:13 16:16 7:16 14:30   - ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:08   - ขาด 7:11 7:16 ขาด ขาด   - 7:21 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ   - - - 7:30 7:27 7:27   - ขาด 7:26 7:30 7:26 ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:28 7:32 ขาด   - 7:34 11 0 8 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ   - - - 7:18 7:22 7:16   - ขาด 7:15 7:47 7:28 16:14   - ขาด 7:17 7:13 ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:19 ขาด ขาด   - 7:21 11 1 7 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์   - - - 6:36 7:04 ขาด   - ขาด ขาด 6:37 6:36 ขาด   - ขาด 6:36 ขาด ขาด 6:34   - 17:14 6:37 6:35 6:38 ขาด   - 6:32 10 1 8 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี   - - - 7:23 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:15 7:15 ขาด   - ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30   - ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด   - ขาด 12 0 7 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์   - - - 7:14 7:10 7:14   - ขาด 7:13 7:17 17:03 ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:12   - ขาด 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 12 1 6 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง   - - - 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:19 7:22 7:19 16:13   - ขาด 7:11 7:10 ขาด 7:12   - 15:36 ขาด 7:17 7:17 ขาด   - 7:19 12 2 5 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ   - - - 7:43 7:43 7:39   - ขาด 7:39 7:39 7:38 14:31   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
มา   0 0 0 20 21     0 0 20 22 22     0 0 16 18 0     0 0 21 20 19     0 21 220
สาย   0 0 0 2 0     0 0 0 1 1     0 0 3 1 0     0 5 0 0 0     0 1 14
ขาด   0 0 0 16 17     0 38 18 15 15     0 38 19 19 38     0 33 17 18 19     0 16 336
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0