รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:31 7:33 7:32 14:30     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:32     ขาด 7:35 7:32 7:31 ขาด     7:37 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์     - - 7:07 7:25 7:12     ขาด 7:10 7:10 7:18 16:05     ขาด 7:11 7:15 ขาด 7:11     15:34 7:17 7:17 7:10 ขาด     7:03 13 2 4 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี     - - 7:42 ขาด 7:37     ขาด ขาด 7:41 ขาด 14:40     ขาด 16:15 7:41 ขาด 7:41     ขาด 7:43 7:45 7:44 ขาด     7:44 9 2 8 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี     - - 6:35 6:38 6:36     ขาด 6:39 6:37 6:36 ขาด     ขาด 6:35 6:33 ขาด 6:34     17:14 6:37 6:35 6:38 ขาด     7:33 13 1 5 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม     - - ขาด 7:20 16:15     ขาด ขาด ขาด 7:22 ขาด     ขาด 16:14 7:22 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 7:26 ขาด     7:24 6 2 11 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์     - - 7:50 ขาด ขาด     ขาด 8:04 7:50 7:56 ขาด     ขาด 16:14 7:25 ขาด 7:48     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     7:40 8 1 10 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก     - - 7:32 7:24 7:34     ขาด 7:30 7:40 7:21 ขาด     ขาด 7:38 7:24 ขาด 7:35     ขาด 7:38 7:46 7:36 ขาด     7:36 13 0 6 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา     - - ขาด 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:26 7:27 ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด 15:51     ขาด 7:24 7:39 7:24 16:18     7:38 10 2 7 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม     - - 7:30 7:28 7:23     ขาด 7:25 7:26 7:25 ขาด     ขาด 7:25 7:14 ขาด 7:17     ขาด 7:32 7:31 7:31 ขาด     7:30 13 0 6 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย     - - 7:50 7:46 7:28     ขาด 7:43 7:48 7:43 14:29     ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด     ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด     7:45 9 1 9 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล     - - 16:07 ขาด 7:36     ขาด 7:33 7:41 7:31 14:25     ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:36     ขาด 7:43 7:31 ขาด ขาด     7:48 10 2 7 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:34 ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม     - - 7:23 7:18 7:30     ขาด 7:19 7:18 7:18 16:13     ขาด ขาด 14:05 ขาด 7:29     ขาด 7:18 7:23 7:26 ขาด     7:18 11 2 6 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์     - - 7:40 7:35 16:15     ขาด 7:28 7:32 7:38 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:57 ขาด ขาด 7:34 ขาด     16:09 6 3 10 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง     - - 7:25 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:25 7:27 14:31     ขาด 7:20 7:19 ขาด 7:20     ขาด 7:24 7:27 7:24 ขาด     7:24 13 1 5 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์     - - 7:05 7:00 6:54     ขาด 7:01 7:02 7:04 17:15     ขาด 7:05 7:02 ขาด 6:58     ขาด 7:02 7:21 7:02 ขาด     7:01 13 1 5 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก     - - 16:06 7:05 7:05     ขาด ขาด 7:04 7:06 14:29     ขาด 7:05 7:11 ขาด 7:10     ขาด 7:11 7:21 7:31 ขาด     7:06 11 2 6 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์     - - 7:16 7:09 7:11     ขาด 7:13 16:16 7:16 14:30     ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:08     ขาด 7:11 7:16 ขาด ขาด     7:21 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ     - - 7:30 7:27 7:27     ขาด 7:26 7:30 7:26 ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:28 7:32 ขาด     7:34 11 0 8 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ     - - 7:18 7:22 7:16     ขาด 7:15 7:47 7:28 16:14     ขาด 7:17 7:13 ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:19 ขาด ขาด     7:21 11 1 7 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์     - - 6:36 7:04 ขาด     ขาด ขาด 6:37 6:36 ขาด     ขาด 6:36 ขาด ขาด 6:34     17:14 6:37 6:35 6:38 ขาด     6:32 10 1 8 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี     - - 7:23 7:18 7:20     ขาด 7:14 7:15 7:15 ขาด     ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30     ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด     ขาด 12 0 7 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์     - - 7:14 7:10 7:14     ขาด 7:13 7:17 17:03 ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:12     ขาด 7:12 7:16 7:13 ขาด     7:20 12 1 6 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง     - - 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:19 7:22 7:19 16:13     ขาด 7:11 7:10 ขาด 7:12     15:36 ขาด 7:17 7:17 ขาด     7:19 12 2 5 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ     - - 7:43 7:43 7:39     ขาด 7:39 7:39 7:38 14:31     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
มา     0 0 20 21 20     0 20 22 22 0     0 16 18 0 17     0 21 20 19 0     21 257
สาย     0 0 2 0 2     0 0 1 1 13     0 3 1 0 1     5 0 0 0 1     1 31
ขาด     0 0 16 17 16     38 18 15 15 25     38 19 19 38 20     33 17 18 19 37     16 434
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0