รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0