รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายนภัส เปี่ยมทอง   - - - 7:20 7:17 7:18   - ขาด 7:18 7:18 7:16 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 11 0 8 0 0
  2. เด็กชายคุณานนต์ พรหมเล็ก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายชินภัทร เผ่าพิบูล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายศุภณัฐ ก้อนพรหม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายวรชัยชาติ เทียนไชย   - - - 16:11 16:13 16:14   - ขาด 16:14 7:38 16:16 16:14   - ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:09 16:10 ขาด   - 16:12 1 10 8 0 0
  6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผิวนวล   - - - ขาด 7:49 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:16   - ขาด 16:16 7:44 ขาด 7:46   - ขาด 7:46 ขาด 7:40 ขาด   - 16:11 5 3 11 0 0
  7. เด็กชายณัฐพล คงชาตรี   - - - 7:33 7:31 7:28   - ขาด 7:31 16:16 7:31 16:13   - ขาด 7:31 7:20 ขาด 7:28   - 16:03 7:31 7:32 ขาด ขาด   - 7:29 11 3 5 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ คุณวโรตม์   - - - 7:26 7:19 7:23   - ขาด 7:38 7:37 7:29 14:29   - ขาด 7:26 7:20 ขาด 7:30   - ขาด 7:42 7:38 7:43 ขาด   - 7:29 13 1 5 0 0
  9. เด็กชายพีรพล ช่วยชูชิต   - - - ขาด 7:29 7:30   - ขาด 7:28 7:30 7:29 16:05   - ขาด 16:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด   - ขาด 6 2 11 0 0
  10. เด็กชายพีรพล กลิ่นแก่นจันทร์   - - - 6:53 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:58 6:54 16:13   - ขาด 6:51 6:52 ขาด 6:50   - ขาด 6:52 6:55 6:51 ขาด   - 6:55 13 1 5 0 0
  11. เด็กชายวงศพัฒน์ ศรีวิเชียร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายณัฐกาญจน์ แป้นทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายสุบรรณ   - - - 7:25 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:24 7:19 ขาด   - ขาด 7:10 7:16 ขาด 7:21   - ขาด 7:23 7:20 7:26 ขาด   - 7:24 11 0 8 0 0
  14. เด็กชายภัคคพงษ์ ผลจรัญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ   - - - 7:38 7:04 7:01   - ขาด 16:10 7:10 7:05 16:05   - ขาด 7:04 6:59 ขาด 7:07   - ขาด 7:09 7:08 7:09 ขาด   - 7:01 12 2 5 0 0
  16. เด็กหญิงจิตติยา ศรีวิเชียร   - - - 7:44 7:49 7:35   - ขาด 7:37 7:39 7:40 ขาด   - ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด   - 7:40 10 0 9 0 0
  17. เด็กหญิงดรัณภพ พร้อมสุข   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงอาภาพัชร์ อินทรสมบัติ   - - - 7:04 7:06 7:02   - ขาด 6:59 7:04 7:02 ขาด   - ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:01   - ขาด 7:02 ขาด ขาด ขาด   - 7:02 11 0 8 0 0
  20. เด็กหญิงสุพิชชา พานทอง   - - - 7:03 7:02 6:57   - ขาด 6:57 7:04 7:02 ขาด   - ขาด 6:59 7:03 ขาด 6:59   - ขาด 7:04 7:06 7:02 ขาด   - 6:57 13 0 6 0 0
  21. เด็กหญิงศิรินภา คล้ายสุบรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงหัทยา รักน้อย   - - - 7:40 ขาด 7:37   - ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:44 7 0 12 0 0
  23. เด็กหญิงฉัตรขวัญ จันมา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงศรัณย์พร เกิดขมิ้น   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์   - - - ขาด 7:08 7:11   - ขาด 16:18 7:12 7:11 ขาด   - ขาด 16:13 7:07 ขาด 7:09   - ขาด 7:11 7:11 ขาด ขาด   - 16:14 8 3 8 0 0
  26. เด็กหญิงรัมณียา ศรีสมโภชน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงอรปภา ลิ้มประพันธ์ศิลป์   - - - ขาด ขาด 16:10   - ขาด 7:28 ขาด 7:29 16:05   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 2 14 0 0
  28. เด็กหญิงจิดาภา ถาวรวสุ   - - - 7:00 7:04 ขาด   - ขาด 7:21 6:58 7:02 16:14   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 1 13 0 0
  29. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิวเฉื่อย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงสวลักษณ์ กรรไกร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวกิตติยา ขจีรัตน์วัฒนา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  32. นางสาวชลาลัย แหยมประเสริฐ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 11 13     0 0 10 13 13     0 0 10 11 0     0 0 11 7 9     0 10 118
สาย   0 0 0 1 1     0 0 3 1 1     0 0 4 0 0     0 1 0 1 1     0 3 17
ขาด   0 0 0 20 18     0 32 19 18 18     0 32 18 21 32     0 31 21 24 22     0 19 345
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0