รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายนภัส เปี่ยมทอง     - - 7:20 7:17 7:18     ขาด 7:18 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:26 11 0 8 0 0
  2. เด็กชายคุณานนต์ พรหมเล็ก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายชินภัทร เผ่าพิบูล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายศุภณัฐ ก้อนพรหม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายวรชัยชาติ เทียนไชย     - - 16:11 16:13 16:14     ขาด 16:14 7:38 16:16 16:14     ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:09 16:10 ขาด     16:12 1 10 8 0 0
  6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผิวนวล     - - ขาด 7:49 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:16     ขาด 16:16 7:44 ขาด 7:46     ขาด 7:46 ขาด 7:40 ขาด     16:11 5 3 11 0 0
  7. เด็กชายณัฐพล คงชาตรี     - - 7:33 7:31 7:28     ขาด 7:31 16:16 7:31 16:13     ขาด 7:31 7:20 ขาด 7:28     16:03 7:31 7:32 ขาด ขาด     7:29 11 3 5 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ คุณวโรตม์     - - 7:26 7:19 7:23     ขาด 7:38 7:37 7:29 14:29     ขาด 7:26 7:20 ขาด 7:30     ขาด 7:42 7:38 7:43 ขาด     7:29 13 1 5 0 0
  9. เด็กชายพีรพล ช่วยชูชิต     - - ขาด 7:29 7:30     ขาด 7:28 7:30 7:29 16:05     ขาด 16:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด     ขาด 6 2 11 0 0
  10. เด็กชายพีรพล กลิ่นแก่นจันทร์     - - 6:53 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:58 6:54 16:13     ขาด 6:51 6:52 ขาด 6:50     ขาด 6:52 6:55 6:51 ขาด     6:55 13 1 5 0 0
  11. เด็กชายวงศพัฒน์ ศรีวิเชียร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายณัฐกาญจน์ แป้นทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายสุบรรณ     - - 7:25 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:24 7:19 ขาด     ขาด 7:10 7:16 ขาด 7:21     ขาด 7:23 7:20 7:26 ขาด     7:24 11 0 8 0 0
  14. เด็กชายภัคคพงษ์ ผลจรัญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ     - - 7:38 7:04 7:01     ขาด 16:10 7:10 7:05 16:05     ขาด 7:04 6:59 ขาด 7:07     ขาด 7:09 7:08 7:09 ขาด     7:01 12 2 5 0 0
  16. เด็กหญิงจิตติยา ศรีวิเชียร     - - 7:44 7:49 7:35     ขาด 7:37 7:39 7:40 ขาด     ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด     7:40 10 0 9 0 0
  17. เด็กหญิงดรัณภพ พร้อมสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงอาภาพัชร์ อินทรสมบัติ     - - 7:04 7:06 7:02     ขาด 6:59 7:04 7:02 ขาด     ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:01     ขาด 7:02 ขาด ขาด ขาด     7:02 11 0 8 0 0
  20. เด็กหญิงสุพิชชา พานทอง     - - 7:03 7:02 6:57     ขาด 6:57 7:04 7:02 ขาด     ขาด 6:59 7:03 ขาด 6:59     ขาด 7:04 7:06 7:02 ขาด     6:57 13 0 6 0 0
  21. เด็กหญิงศิรินภา คล้ายสุบรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงหัทยา รักน้อย     - - 7:40 ขาด 7:37     ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:44 7 0 12 0 0
  23. เด็กหญิงฉัตรขวัญ จันมา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงศรัณย์พร เกิดขมิ้น     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์     - - ขาด 7:08 7:11     ขาด 16:18 7:12 7:11 ขาด     ขาด 16:13 7:07 ขาด 7:09     ขาด 7:11 7:11 ขาด ขาด     16:14 8 3 8 0 0
  26. เด็กหญิงรัมณียา ศรีสมโภชน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงอรปภา ลิ้มประพันธ์ศิลป์     - - ขาด ขาด 16:10     ขาด 7:28 ขาด 7:29 16:05     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 2 14 0 0
  28. เด็กหญิงจิดาภา ถาวรวสุ     - - 7:00 7:04 ขาด     ขาด 7:21 6:58 7:02 16:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 1 13 0 0
  29. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิวเฉื่อย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงสวลักษณ์ กรรไกร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. นางสาวกิตติยา ขจีรัตน์วัฒนา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  32. นางสาวชลาลัย แหยมประเสริฐ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 11 13 11     0 10 13 13 0     0 10 11 0 11     0 11 7 9 0     10 140
สาย     0 0 1 1 2     0 3 1 1 9     0 4 0 0 0     1 0 1 1 0     3 28
ขาด     0 0 20 18 19     32 19 18 18 23     32 18 21 32 21     31 21 24 22 32     19 440
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0