รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายกกกร กิจดี     - - 6:52 ขาด 6:51     ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด     ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:51     ขาด 6:51 16:36 6:57 15:46     6:53 11 2 6 0 0
  2. เด็กชายจิณณวัตร เขียนดี     - - 7:29 6:59 7:26     ขาด 7:32 7:30 7:24 ขาด     ขาด ขาด 14:40 ขาด 7:35     ขาด 7:24 ขาด 7:11 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  3. เด็กชายชนม์ชนก กุลบุตร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายติณณภพ อาทิตย์กวิน     - - ขาด ขาด 7:38     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:29     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 1 17 0 0
  5. เด็กชายเธียรวิิชญ์ พุฒิสนธิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายนิวพล ชุมสายณอยุธยา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธรรมนูญ เพ็ญสุต     - - 7:24 7:23 7:21     ขาด 16:09 7:24 7:27 14:31     ขาด 7:21 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:27 7:24 15:46     ขาด 10 3 6 0 0
  8. เด็กชายรัชพล เปี่ยมทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายรามภูมิ ภูผาลาด     - - 7:31 7:29 7:30     ขาด 7:28 7:30 7:29 ขาด     ขาด 7:21 7:19 ขาด 7:20     15:34 7:26 7:31 7:31 ขาด     7:17 13 1 5 0 0
  10. เด็กชายวศิน แก้วปลั่ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายวัชรพล หวังสันติ     - - 7:38 7:36 7:37     ขาด ขาด 7:36 7:38 ขาด     ขาด 7:35 7:30 ขาด 7:28     16:04 7:34 ขาด ขาด ขาด     15:16 9 2 8 0 0
  12. เด็กชายฐิติพงศ์ สุวรรณพงษ์     - - 7:10 7:34 7:27     ขาด 7:25 7:32 7:19 ขาด     ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28     15:34 7:12 7:28 7:31 ขาด     7:30 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายธนกร กรวิทยโยธิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด     ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29     ขาด 7:32 7:30 7:30 15:53     7:31 10 1 8 0 0
  14. เด็กชายธวัชชัย แย้มทัศนา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวธนัญญา โสภณ     - - 7:24 7:26 7:29     ขาด 7:21 7:20 7:19 ขาด     ขาด 7:16 7:23 ขาด 7:22     ขาด 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:18 13 0 6 0 0
  16. เด็กหญิงชิดชนก ตันคำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงนวมินทร์ สุทนต์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงสุกัญวิกา พลายโถ     - - 7:13 7:14 7:15     ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด     ขาด 7:10 7:09 ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด     7:08 12 0 7 0 0
  19. เด็กหญิงอภิสรา พิณสุวรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:21 1 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงวสุนธรี ศรีโปฎก     - - ขาด ขาด 7:20     ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด     ขาด 7:13 7:19 ขาด 7:29     15:40 7:17 7:18 7:26 ขาด     7:18 11 1 7 0 0
  21. เด็กหญิงสุภานัน จอมพงษ์     - - 7:36 7:37 7:26     ขาด 7:28 7:28 7:37 ขาด     ขาด 7:26 7:25 ขาด 7:27     15:40 7:35 7:30 7:34 ขาด     7:29 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงอริศรา เพ็ชร์วงษ์     - - 7:23 7:18 7:20     ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด     ขาด 7:25 7:19 ขาด 7:30     ขาด 7:17 7:18 7:26 ขาด     7:18 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงสโรชา เรืองงาม     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:28 7:26 7:30 ขาด     ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด     15:57 7:27 ขาด 7:24 ขาด     7:38 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงพีรดา สาระถิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงแพรพรรณ เณรแตง     - - 7:16 7:18 7:30     ขาด 7:19 7:18 16:11 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:16     15:39 7:18 7:22 7:18 ขาด     7:17 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองหอม     - - ขาด ขาด 16:20     ขาด ขาด ขาด 7:11 ขาด     ขาด 16:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     17:09 2 3 14 0 0
  27. เด็กหญิงวิภาดา กอทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงอินทิรา ไพรสันต์     - - 7:14 7:14 7:12     ขาด 7:14 7:13 7:14 ขาด     ขาด 7:11 7:11 ขาด 14:20     15:39 7:21 ขาด 7:17 ขาด     7:14 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีวันนา     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:28 7:25 7:30 ขาด     ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:27     15:57 7:27 ขาด 7:24 ขาด     7:38 12 1 6 0 0
  30. เด็กหญิงวัชราภรณ์ แดงสะอาด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงอชิรญา พิมพ์สวัสดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงชลธร พุ่มอิ่ม     - - ขาด ขาด 7:37     ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:45 3 0 16 0 0
  33. เด็กหญิงสัญญาพร จตุรภัทร์     - - 7:43 ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:44 7:39 16:14     ขาด 7:52 7:33 ขาด 7:40     15:40 7:45 7:46 7:49 ขาด     7:45 11 2 6 0 0
มา     0 0 15 13 17     0 16 17 17 0     0 15 16 0 13     0 18 11 16 0     16 200
สาย     0 0 0 0 1     0 1 0 1 3     0 1 1 0 1     10 0 1 0 3     2 25
ขาด     0 0 18 20 15     33 16 16 15 30     33 17 16 33 19     23 15 21 17 30     15 402
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0