รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายกกกร กิจดี   - - - 6:52 ขาด 6:51   - ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด   - ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:51   - ขาด 6:51 16:36 6:57 15:46   - 6:53 11 2 6 0 0
  2. เด็กชายจิณณวัตร เขียนดี   - - - 7:29 6:59 7:26   - ขาด 7:32 7:30 7:24 ขาด   - ขาด ขาด 14:40 ขาด 7:35   - ขาด 7:24 ขาด 7:11 ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  3. เด็กชายชนม์ชนก กุลบุตร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายติณณภพ อาทิตย์กวิน   - - - ขาด ขาด 7:38   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:29   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 1 17 0 0
  5. เด็กชายเธียรวิิชญ์ พุฒิสนธิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. นายนิวพล ชุมสายณอยุธยา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธรรมนูญ เพ็ญสุต   - - - 7:24 7:23 7:21   - ขาด 16:09 7:24 7:27 14:31   - ขาด 7:21 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:27 7:24 15:46   - ขาด 10 3 6 0 0
  8. เด็กชายรัชพล เปี่ยมทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายรามภูมิ ภูผาลาด   - - - 7:31 7:29 7:30   - ขาด 7:28 7:30 7:29 ขาด   - ขาด 7:21 7:19 ขาด 7:20   - 15:34 7:26 7:31 7:31 ขาด   - 7:17 13 1 5 0 0
  10. เด็กชายวศิน แก้วปลั่ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายวัชรพล หวังสันติ   - - - 7:38 7:36 7:37   - ขาด ขาด 7:36 7:38 ขาด   - ขาด 7:35 7:30 ขาด 7:28   - 16:04 7:34 ขาด ขาด ขาด   - 15:16 9 2 8 0 0
  12. เด็กชายฐิติพงศ์ สุวรรณพงษ์   - - - 7:10 7:34 7:27   - ขาด 7:25 7:32 7:19 ขาด   - ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28   - 15:34 7:12 7:28 7:31 ขาด   - 7:30 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายธนกร กรวิทยโยธิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด   - ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29   - ขาด 7:32 7:30 7:30 15:53   - 7:31 10 1 8 0 0
  14. เด็กชายธวัชชัย แย้มทัศนา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. นางสาวธนัญญา โสภณ   - - - 7:24 7:26 7:29   - ขาด 7:21 7:20 7:19 ขาด   - ขาด 7:16 7:23 ขาด 7:22   - ขาด 7:28 7:27 7:27 ขาด   - 7:18 13 0 6 0 0
  16. เด็กหญิงชิดชนก ตันคำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงนวมินทร์ สุทนต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงสุกัญวิกา พลายโถ   - - - 7:13 7:14 7:15   - ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด   - ขาด 7:10 7:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด   - 7:08 12 0 7 0 0
  19. เด็กหญิงอภิสรา พิณสุวรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:21 1 0 18 0 0
  20. เด็กหญิงวสุนธรี ศรีโปฎก   - - - ขาด ขาด 7:20   - ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด   - ขาด 7:13 7:19 ขาด 7:29   - 15:40 7:17 7:18 7:26 ขาด   - 7:18 11 1 7 0 0
  21. เด็กหญิงสุภานัน จอมพงษ์   - - - 7:36 7:37 7:26   - ขาด 7:28 7:28 7:37 ขาด   - ขาด 7:26 7:25 ขาด 7:27   - 15:40 7:35 7:30 7:34 ขาด   - 7:29 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงอริศรา เพ็ชร์วงษ์   - - - 7:23 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด   - ขาด 7:25 7:19 ขาด 7:30   - ขาด 7:17 7:18 7:26 ขาด   - 7:18 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงสโรชา เรืองงาม   - - - 7:42 7:26 7:24   - ขาด 7:28 7:26 7:30 ขาด   - ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด   - 15:57 7:27 ขาด 7:24 ขาด   - 7:38 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงพีรดา สาระถิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงแพรพรรณ เณรแตง   - - - 7:16 7:18 7:30   - ขาด 7:19 7:18 16:11 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:16   - 15:39 7:18 7:22 7:18 ขาด   - 7:17 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองหอม   - - - ขาด ขาด 16:20   - ขาด ขาด ขาด 7:11 ขาด   - ขาด 16:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - 17:09 2 3 14 0 0
  27. เด็กหญิงวิภาดา กอทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงอินทิรา ไพรสันต์   - - - 7:14 7:14 7:12   - ขาด 7:14 7:13 7:14 ขาด   - ขาด 7:11 7:11 ขาด 14:20   - 15:39 7:21 ขาด 7:17 ขาด   - 7:14 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีวันนา   - - - 7:42 7:26 7:24   - ขาด 7:28 7:25 7:30 ขาด   - ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:27   - 15:57 7:27 ขาด 7:24 ขาด   - 7:38 12 1 6 0 0
  30. เด็กหญิงวัชราภรณ์ แดงสะอาด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงอชิรญา พิมพ์สวัสดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  32. เด็กหญิงชลธร พุ่มอิ่ม   - - - ขาด ขาด 7:37   - ขาด 7:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:45 3 0 16 0 0
  33. เด็กหญิงสัญญาพร จตุรภัทร์   - - - 7:43 ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:44 7:39 16:14   - ขาด 7:52 7:33 ขาด 7:40   - 15:40 7:45 7:46 7:49 ขาด   - 7:45 11 2 6 0 0
มา   0 0 0 15 13     0 0 16 17 17     0 0 15 16 0     0 0 18 11 16     0 16 170
สาย   0 0 0 0 0     0 0 1 0 1     0 0 1 1 0     0 10 0 1 0     0 2 17
ขาด   0 0 0 18 20     0 33 16 16 15     0 33 17 16 33     0 23 15 21 17     0 15 308
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0