รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติน ผิวเผือก     - - 7:34 7:41 7:35     ขาด 7:38 7:37 7:37 16:16     ขาด 7:37 7:33 ขาด 7:35     ขาด 7:36 7:35 7:40 ขาด     ขาด 12 1 6 0 0
  2. เด็กชายจิรพงษ์ พรหมศิลป์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายธีรพัฒน์ จงสมจิตต์     - - 7:31 7:29 7:30     ขาด 7:28 16:11 7:29 16:16     ขาด 7:21 7:19 ขาด 14:50     15:37 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:15 9 4 6 0 0
  4. เด็กชายโมไนย พุทธิพงษ์     - - 7:54 7:50 7:53     ขาด 7:46 8:09 ขาด 16:16     ขาด ขาด 7:51 ขาด 7:44     ขาด 7:43 8:04 ขาด ขาด     7:58 10 1 8 0 0
  5. เด็กชายฐิติพงษ์ กิจสุวรรณรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  6. เด็กชายณัฐกิตต์ อนุสิทธิ์หิรัญ     - - 7:44 7:29 7:20     ขาด 7:37 7:53 7:31 16:16     ขาด 7:41 7:27 ขาด 7:34     ขาด 7:27 7:47 ขาด ขาด     7:40 12 1 6 0 0
  7. เด็กชายภูมินันท์ จันทรมณี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  8. เด็กชายวีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน     - - 7:17 7:17 16:21     ขาด 7:22 16:11 7:16 16:16     ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:18     15:37 7:19 7:18 7:20 ขาด     7:17 11 4 4 0 0
  9. เด็กชายธนากร เข็มเพ็ชร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายพงศกร บุญครอง     - - 7:50 7:45 7:31     ขาด 7:27 7:25 7:26 16:07     ขาด 7:29 ขาด ขาด 7:26     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:40 9 1 9 0 0
  11. เด็กชายยศกร เรืองผิว     - - 7:32 7:32 7:32     ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด     ขาด 7:27 7:31 ขาด 7:32     ขาด 7:34 7:27 ขาด ขาด     7:26 12 0 7 0 0
  12. เด็กชายณัฐปคัลภ์ ใจมั่น     - - 7:43 7:38 7:37     ขาด 7:41 7:37 7:40 16:07     ขาด 7:36 7:38 ขาด 7:45     ขาด 7:44 7:47 7:42 ขาด     7:43 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายทศพร ทองดี     - - 7:30 ขาด ขาด     ขาด 16:13 7:25 ขาด 16:12     ขาด 7:26 7:15 ขาด 7:17     ขาด ขาด 7:31 7:31 ขาด     ขาด 7 2 10 0 0
  14. นายพริษฐ์ ปี่เงิน     - - 7:18 16:12 7:37     ขาด 7:26 7:48 7:23 16:05     ขาด 7:41 ขาด ขาด 7:11     ขาด 7:28 7:37 7:38 ขาด     7:32 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายณภัทร อินทร์ลำพันธ์     - - 7:23 7:18 7:19     ขาด 7:13 7:15 7:15 16:21     ขาด 7:25 7:17 ขาด 7:29     15:37 7:16 7:18 7:26 ขาด     7:17 13 2 4 0 0
  16. นายรัฐศาสตร์ เศรษฐกร     - - 7:15 ขาด 7:20     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:10     15:38 7:16 7:15 ขาด ขาด     7:14 7 1 11 0 0
  17. เด็กหญิงณิชากร สำเนียงดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์     - - ขาด ขาด 7:00     ขาด 6:57 6:58 6:57 ขาด     ขาด ขาด 6:56 ขาด 7:00     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  19. เด็กหญิงสุภารวี ปุราชะกา     - - 7:27 7:29 ขาด     ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  20. เด็กหญิงชลธิชา เทพทอง     - - 7:13 7:06 7:13     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12     ขาด 7:25 7:37 7:36 ขาด     7:33 11 0 8 0 0
  21. เด็กหญิงธนนันท์ โฉมวัฒนา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงมัลลิกา จุลโพธิ์     - - 7:13 7:06 7:14     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     7:33 7 0 12 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑาพร ก้อนจันเทศ     - - 7:24 7:26 7:29     ขาด 7:21 7:19 7:19 16:15     ขาด 7:16 7:23 ขาด 7:22     15:39 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:18 13 2 4 0 0
  24. เด็กหญิงมุทิตา กล่ำอาจ     - - 7:05 7:07 7:02     ขาด 6:59 ขาด 7:03 16:16     ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:01     15:37 7:03 7:05 7:07 ขาด     16:13 11 3 5 0 0
  25. เด็กหญิงสโรชา ธรรมศรี     - - ขาด 7:07 7:05     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:13 7:08 ขาด ขาด     15:44 ขาด ขาด 16:16 ขาด     ขาด 3 3 13 0 0
  26. เด็กหญิงนวพรรณ อินสกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงปณัฐดา พรมแก้ว     - - 7:13 7:06 7:13     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12     ขาด 7:25 ขาด 7:36 ขาด     7:33 10 0 9 0 0
  28. เด็กหญิงวนัสนันท์ ขวัญศรี     - - 7:13 7:06 7:13     ขาด 7:15 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด 7:36 ขาด     7:33 10 0 9 0 0
  29. เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันไทยจิตร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:37 7:23 7:26 7:23 ขาด     7:23 4 1 14 0 0
  30. เด็กหญิงฉัตรศิญา บุญธรรม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 14:41 ขาด 7:09     ขาด 7:13 ขาด 7:17 ขาด     7:12 6 1 12 0 0
  31. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรสินธุ์     - - 7:34 ขาด ขาด     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:09     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     ขาด 7:28 7:29 ขาด ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  32. เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคนิยม     - - 6:53 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด     ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด     15:35 6:52 6:54 6:51 ขาด     6:54 11 1 7 0 0
  33. เด็กหญิงศุภากรณ์ สุนประชา     - - 7:40 7:38 7:38     ขาด 7:36 7:37 7:37 16:16     ขาด 7:41 7:30 ขาด 7:30     15:37 7:38 7:40 7:36 ขาด     7:39 13 2 4 0 0
  34. เด็กหญิงสุพรรณษา กอกุลชัง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 7:39 ขาด 7:30     15:37 7:39 7:34 7:39 ขาด     7:33 7 1 11 0 0
  35. เด็กหญิงสุพรรษา โสภาฉัตร์     - - 6:52 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด     ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด     15:35 6:52 6:54 6:51 ขาด     6:54 11 1 7 0 0
  36. เด็กหญิงชุติภา ผ่อนผัน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงปวริศา เพ่งเล็งดี     - - 7:13 7:06 7:14     ขาด 7:15 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12     ขาด 7:25 7:38 7:36 ขาด     7:33 12 0 7 0 0
  38. นางสาวกรรณิตา คงวิชัย     - - ขาด 7:17 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 1 16 0 0
  39. นางสาวชลธิชา คงสุโข     - - ขาด 7:17 7:16     ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     ขาด 7 0 12 0 0
  40. นางสาวดวงกมล จาดสะอาด     - - 7:34 ขาด 7:33     ขาด ขาด 7:33 7:32 ขาด     ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32     15:44 7:35 ขาด 7:32 ขาด     7:38 10 1 8 0 0
มา     0 0 25 23 24     0 22 22 18 0     0 25 23 0 22     0 28 20 20 0     23 295
สาย     0 0 0 1 1     0 1 2 0 14     0 2 1 0 1     13 0 0 2 0     1 39
ขาด     0 0 15 16 15     40 17 16 22 26     40 13 16 40 17     27 12 20 18 40     16 426
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0