รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติน ผิวเผือก   - - - 7:34 7:41 7:35   - ขาด 7:38 7:37 7:37 16:16   - ขาด 7:37 7:33 ขาด 7:35   - ขาด 7:36 7:35 7:40 ขาด   - ขาด 12 1 6 0 0
  2. เด็กชายจิรพงษ์ พรหมศิลป์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายธีรพัฒน์ จงสมจิตต์   - - - 7:31 7:29 7:30   - ขาด 7:28 16:11 7:29 16:16   - ขาด 7:21 7:19 ขาด 14:50   - 15:37 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 7:15 9 4 6 0 0
  4. เด็กชายโมไนย พุทธิพงษ์   - - - 7:54 7:50 7:53   - ขาด 7:46 8:09 ขาด 16:16   - ขาด ขาด 7:51 ขาด 7:44   - ขาด 7:43 8:04 ขาด ขาด   - 7:58 10 1 8 0 0
  5. เด็กชายฐิติพงษ์ กิจสุวรรณรัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  6. เด็กชายณัฐกิตต์ อนุสิทธิ์หิรัญ   - - - 7:44 7:29 7:20   - ขาด 7:37 7:53 7:31 16:16   - ขาด 7:41 7:27 ขาด 7:34   - ขาด 7:27 7:47 ขาด ขาด   - 7:40 12 1 6 0 0
  7. เด็กชายภูมินันท์ จันทรมณี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  8. เด็กชายวีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน   - - - 7:17 7:17 16:21   - ขาด 7:22 16:11 7:16 16:16   - ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:18   - 15:37 7:19 7:18 7:20 ขาด   - 7:17 11 4 4 0 0
  9. เด็กชายธนากร เข็มเพ็ชร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายพงศกร บุญครอง   - - - 7:50 7:45 7:31   - ขาด 7:27 7:25 7:26 16:07   - ขาด 7:29 ขาด ขาด 7:26   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:40 9 1 9 0 0
  11. เด็กชายยศกร เรืองผิว   - - - 7:32 7:32 7:32   - ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด   - ขาด 7:27 7:31 ขาด 7:32   - ขาด 7:34 7:27 ขาด ขาด   - 7:26 12 0 7 0 0
  12. เด็กชายณัฐปคัลภ์ ใจมั่น   - - - 7:43 7:38 7:37   - ขาด 7:41 7:37 7:40 16:07   - ขาด 7:36 7:38 ขาด 7:45   - ขาด 7:44 7:47 7:42 ขาด   - 7:43 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายทศพร ทองดี   - - - 7:30 ขาด ขาด   - ขาด 16:13 7:25 ขาด 16:12   - ขาด 7:26 7:15 ขาด 7:17   - ขาด ขาด 7:31 7:31 ขาด   - ขาด 7 2 10 0 0
  14. นายพริษฐ์ ปี่เงิน   - - - 7:18 16:12 7:37   - ขาด 7:26 7:48 7:23 16:05   - ขาด 7:41 ขาด ขาด 7:11   - ขาด 7:28 7:37 7:38 ขาด   - 7:32 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายณภัทร อินทร์ลำพันธ์   - - - 7:23 7:18 7:19   - ขาด 7:13 7:15 7:15 16:21   - ขาด 7:25 7:17 ขาด 7:29   - 15:37 7:16 7:18 7:26 ขาด   - 7:17 13 2 4 0 0
  16. นายรัฐศาสตร์ เศรษฐกร   - - - 7:15 ขาด 7:20   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:10   - 15:38 7:16 7:15 ขาด ขาด   - 7:14 7 1 11 0 0
  17. เด็กหญิงณิชากร สำเนียงดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์   - - - ขาด ขาด 7:00   - ขาด 6:57 6:58 6:57 ขาด   - ขาด ขาด 6:56 ขาด 7:00   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  19. เด็กหญิงสุภารวี ปุราชะกา   - - - 7:27 7:29 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  20. เด็กหญิงชลธิชา เทพทอง   - - - 7:13 7:06 7:13   - ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12   - ขาด 7:25 7:37 7:36 ขาด   - 7:33 11 0 8 0 0
  21. เด็กหญิงธนนันท์ โฉมวัฒนา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงมัลลิกา จุลโพธิ์   - - - 7:13 7:06 7:14   - ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - 7:33 7 0 12 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑาพร ก้อนจันเทศ   - - - 7:24 7:26 7:29   - ขาด 7:21 7:19 7:19 16:15   - ขาด 7:16 7:23 ขาด 7:22   - 15:39 7:28 7:27 7:27 ขาด   - 7:18 13 2 4 0 0
  24. เด็กหญิงมุทิตา กล่ำอาจ   - - - 7:05 7:07 7:02   - ขาด 6:59 ขาด 7:03 16:16   - ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:01   - 15:37 7:03 7:05 7:07 ขาด   - 16:13 11 3 5 0 0
  25. เด็กหญิงสโรชา ธรรมศรี   - - - ขาด 7:07 7:05   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:13 7:08 ขาด ขาด   - 15:44 ขาด ขาด 16:16 ขาด   - ขาด 3 3 13 0 0
  26. เด็กหญิงนวพรรณ อินสกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงปณัฐดา พรมแก้ว   - - - 7:13 7:06 7:13   - ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12   - ขาด 7:25 ขาด 7:36 ขาด   - 7:33 10 0 9 0 0
  28. เด็กหญิงวนัสนันท์ ขวัญศรี   - - - 7:13 7:06 7:13   - ขาด 7:15 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด 7:36 ขาด   - 7:33 10 0 9 0 0
  29. เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันไทยจิตร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:37 7:23 7:26 7:23 ขาด   - 7:23 4 1 14 0 0
  30. เด็กหญิงฉัตรศิญา บุญธรรม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 14:41 ขาด 7:09   - ขาด 7:13 ขาด 7:17 ขาด   - 7:12 6 1 12 0 0
  31. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรสินธุ์   - - - 7:34 ขาด ขาด   - ขาด 7:36 7:29 7:28 16:09   - ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26   - ขาด 7:28 7:29 ขาด ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  32. เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคนิยม   - - - 6:53 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 6:52 6:54 6:51 ขาด   - 6:54 11 1 7 0 0
  33. เด็กหญิงศุภากรณ์ สุนประชา   - - - 7:40 7:38 7:38   - ขาด 7:36 7:37 7:37 16:16   - ขาด 7:41 7:30 ขาด 7:30   - 15:37 7:38 7:40 7:36 ขาด   - 7:39 13 2 4 0 0
  34. เด็กหญิงสุพรรณษา กอกุลชัง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:39 ขาด 7:30   - 15:37 7:39 7:34 7:39 ขาด   - 7:33 7 1 11 0 0
  35. เด็กหญิงสุพรรษา โสภาฉัตร์   - - - 6:52 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 6:52 6:54 6:51 ขาด   - 6:54 11 1 7 0 0
  36. เด็กหญิงชุติภา ผ่อนผัน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงปวริศา เพ่งเล็งดี   - - - 7:13 7:06 7:14   - ขาด 7:15 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12   - ขาด 7:25 7:38 7:36 ขาด   - 7:33 12 0 7 0 0
  38. นางสาวกรรณิตา คงวิชัย   - - - ขาด 7:17 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 1 16 0 0
  39. นางสาวชลธิชา คงสุโข   - - - ขาด 7:17 7:16   - ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 7 0 12 0 0
  40. นางสาวดวงกมล จาดสะอาด   - - - 7:34 ขาด 7:33   - ขาด ขาด 7:33 7:32 ขาด   - ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32   - 15:44 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - 7:38 10 1 8 0 0
มา   0 0 0 25 23     0 0 22 22 18     0 0 25 23 0     0 0 28 20 20     0 23 249
สาย   0 0 0 0 1     0 0 1 2 0     0 0 2 1 0     0 13 0 0 2     0 1 23
ขาด   0 0 0 15 16     0 40 17 16 22     0 40 13 16 40     0 27 12 20 18     0 16 328
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0