รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายตรีภพ จุลโพธิ์   - - - 7:05 6:58 7:55   - ขาด 7:03 7:02 6:58 ขาด   - ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - 15:02 8 1 10 0 0
  2. เด็กชายนนท์ธวัช พูลกำลัง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายพัฒนา โตพันธานนท์   - - - 7:08 7:06 7:08   - ขาด 7:06 7:05 7:03 16:11   - ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:03   - ขาด 7:09 7:08 7:08 ขาด   - 7:21 12 1 6 0 0
  4. เด็กชายเดชาวัต พรวงค์เลิศ   - - - 7:18 7:22 7:16   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 15:21 ขาด   - 7:19 9 1 9 0 0
  5. เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชชโอฬารกุล   - - - 7:42 7:37 7:36   - ขาด 7:40 ขาด 7:40 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 7:34 7 0 12 0 0
  6. เด็กชายสุเมธ บุญประเสริฐ   - - - 7:41 ขาด 7:38   - ขาด 7:38 7:40 ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 ขาด 7:27 ขาด   - 7:36 10 0 9 0 0
  7. เด็กชายคงกฤช โพธิ์แฉล้ม   - - - 7:27 7:09 7:34   - ขาด 7:29 7:34 7:09 ขาด   - ขาด 7:26 7:23 ขาด 7:29   - ขาด 7:21 ขาด 7:21 ขาด   - 7:36 12 0 7 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน รุ่งรัตนพงษ์พร   - - - 7:32 7:09 7:11   - ขาด 7:04 7:17 7:09 ขาด   - ขาด 6:48 ขาด ขาด 7:10   - ขาด ขาด ขาด 7:21 ขาด   - ขาด 9 0 10 0 0
  9. นายสหภูมิ คูประชามิตร   - - - 7:26 7:26 7:29   - ขาด 7:23 7:31 7:32 16:11   - ขาด 7:19 7:29 ขาด 7:33   - ขาด 7:28 14:23 7:32 ขาด   - 7:24 12 2 5 0 0
  10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาญตระกูลสุข   - - - 7:23 7:18 7:19   - ขาด 7:13 7:15 7:15 16:11   - ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30   - ขาด 7:16 7:18 7:26 8:11   - 7:18 14 1 4 0 0
  11. เด็กชายกตัญญู บุญครอง   - - - 7:45 7:32 7:25   - ขาด 7:36 7:35 7:40 ขาด   - ขาด ขาด 7:48 ขาด 7:46   - 16:04 7:45 7:31 ขาด ขาด   - 7:24 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายฐากูร ใจหลัก   - - - 7:45 7:41 7:39   - ขาด 7:44 7:50 7:40 ขาด   - ขาด ขาด 7:44 ขาด 7:41   - ขาด 7:42 ขาด 7:27 ขาด   - 7:34 11 0 8 0 0
  13. เด็กชายเกียรติชัย พรวิศวารักษกูล   - - - 6:45 6:46 6:44   - ขาด 6:44 6:45 6:44 ขาด   - ขาด ขาด 6:53 ขาด 6:51   - ขาด 6:46 ขาด 6:44 ขาด   - 6:41 11 0 8 0 0
  14. เด็กหญิงกรองทอง จันทรังษี   - - - 7:35 7:31 7:35   - ขาด 7:32 7:33 7:30 16:11   - ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:36 7:34 ขาด   - 7:32 11 1 7 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ พลเสน   - - - 7:32 7:31 7:33   - ขาด 7:30 7:31 7:31 16:11   - ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:30 7:30 ขาด   - 7:31 11 1 7 0 0
  16. เด็กหญิงญานิสา ศรีชมภู   - - - 7:12 7:10 7:10   - ขาด 7:07 7:12 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด   - 7:12 8 0 11 0 0
  17. เด็กหญิงนิตยา สาครดี   - - - ขาด ขาด 7:32   - ขาด 16:08 7:35 7:27 ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33   - ขาด ขาด ขาด ขาด 15:47   - 7:26 6 2 11 0 0
  18. เด็กหญิงศิรินภา ไม้น้อย   - - - 7:12 7:13 7:15   - ขาด ขาด 7:16 7:16 16:12   - ขาด ขาด 7:09 ขาด 7:15   - 15:34 7:14 7:14 7:15 ขาด   - 7:08 11 2 6 0 0
  19. เด็กหญิงสวรส รุ่งเรือง   - - - 6:57 6:56 7:00   - ขาด 6:57 6:58 6:57 16:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:59 6:59 6:59 ขาด   - 7:00 10 1 8 0 0
  20. เด็กหญิงอมิตา ทับท่าช้าง   - - - 7:12 7:13 7:15   - ขาด 7:11 7:16 7:16 16:12   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:34 7:14 7:14 7:15 ขาด   - 7:08 10 2 7 0 0
  21. เด็กหญิงจณิตตา นัยยะพัด   - - - 7:41 7:37 7:38   - ขาด 7:38 7:41 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 7:36 7:39 ขาด   - 7:36 13 0 6 0 0
  22. เด็กหญิงชาลิสา อ่อนวิมล   - - - 7:29 ขาด 7:29   - ขาด 7:27 7:26 7:29 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด   - 7:33 10 0 9 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้า   - - - 7:17 7:17 7:19   - ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด   - 7:17 10 0 9 0 0
  24. เด็กหญิงนภาดาว สุ่มเงิน   - - - 7:38 14:28 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 ขาด ขาด 7:34   - ขาด 7:38 7:38 ขาด ขาด   - 7:37 6 1 12 0 0
  25. เด็กหญิงภัครดา รัตนคำสกุล   - - - ขาด 7:32 7:32   - ขาด 7:33 ขาด 7:27 ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  26. เด็กหญิงวรัษฐา แก้วกระจ่าง   - - - 7:11 7:09 16:14   - ขาด 7:08 ขาด 7:07 ขาด   - ขาด 16:12 7:06 ขาด 7:05   - ขาด 7:12 ขาด 7:09 ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  27. เด็กหญิงอารยา เมืองช้าง   - - - 7:16 7:18 7:30   - ขาด ขาด 7:18 7:17 ขาด   - ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:16   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 9 0 10 0 0
  28. นางสาวกวินทรา ศรีเดช   - - - 7:29 7:30 7:37   - ขาด 7:29 7:28 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:26 7:28 ขาด   - 7:29 9 0 10 0 0
  29. เด็กหญิงชลาลัย สารวุฒิ   - - - 7:27 7:29 7:28   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  30. เด็กหญิงธนัญญา อินแสน   - - - 7:36 7:34 7:31   - ขาด 7:26 7:36 7:38 ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด 7:29   - ขาด 7:35 7:35 7:34 ขาด   - 7:35 12 0 7 0 0
  31. เด็กหญิงสหฤทัย นิ่มนวล   - - - 7:33 7:33 7:28   - ขาด 7:26 7:31 7:30 ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด 14:53   - ขาด 7:30 7:24 7:30 ขาด   - 7:33 11 1 7 0 0
  32. เด็กหญิงอภิษฎา สว่างศรี   - - - 7:15 7:15 7:21   - ขาด 7:17 7:25 7:15 16:11   - ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:11   - ขาด 7:16 7:15 7:23 ขาด   - 7:15 12 1 6 0 0
  33. เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เดช   - - - 6:48 6:51 6:46   - ขาด 6:51 6:52 6:48 ขาด   - ขาด ขาด 15:07 ขาด 6:50   - ขาด ขาด 6:49 6:49 ขาด   - 6:40 10 1 8 0 0
  34. เด็กหญิงรัฐฎาพร สนธิไชย   - - - 7:33 7:32 7:32   - ขาด 7:33 7:35 7:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 6:49 6:49 ขาด   - 6:41 10 0 9 0 0
  35. เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี   - - - 7:42 7:26 7:24   - ขาด 7:28 7:25 7:30 ขาด   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 7:24 ขาด   - ขาด 9 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงสุกาญดา สาดนิยม   - - - 7:07 6:51 6:51   - ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด   - ขาด ขาด 6:53 ขาด 6:51   - ขาด 7:45 6:49 6:49 ขาด   - 16:11 11 1 7 0 0
  37. เด็กหญิงพรรณพัสสา กาบทอง   - - - 7:27 7:28 7:17   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:12   - ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40   - 15:37 7:30 7:33 7:31 ขาด   - 7:29 12 2 5 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ   - - - 7:27 7:28 7:17   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:13   - ขาด ขาด 7:32 ขาด 14:49   - 15:37 7:30 7:34 7:31 ขาด   - 7:29 11 3 5 0 0
  39. เด็กหญิงพีรดา โพธิ์ทอง   - - - 7:20 7:18 7:11   - ขาด 7:17 7:18 7:20 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:15   - ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด   - 7:20 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงปาจรีย์ ธนรุ่งเจริญกิจ   - - - 7:32 7:26 7:21   - ขาด 7:17 7:28 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:29   - ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด   - 7:42 9 0 10 0 0
  41. เด็กหญิงชุติภา ศรีเพียงจันทร์   - - - ขาด 7:23 7:25   - ขาด 7:22 7:26 7:24 ขาด   - ขาด 7:25 7:30 ขาด 7:25   - ขาด 7:31 7:28 7:31 ขาด   - 6:51 12 0 7 0 0
มา   0 0 0 37 36     0 0 35 35 36     0 0 12 27 0     0 0 32 23 31     0 33 337
สาย   0 0 0 0 1     0 0 1 0 0     0 0 1 1 0     0 5 0 1 2     0 2 14
ขาด   0 0 0 4 4     0 41 5 6 5     0 41 28 13 41     0 36 9 17 8     0 6 264
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0