รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายตรีภพ จุลโพธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายนนท์ธวัช พูลกำลัง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายพัฒนา โตพันธานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเดชาวัต พรวงค์เลิศ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชชโอฬารกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายสุเมธ บุญประเสริฐ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายคงกฤช โพธิ์แฉล้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน รุ่งรัตนพงษ์พร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. นายสหภูมิ คูประชามิตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาญตระกูลสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายกตัญญู บุญครอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายฐากูร ใจหลัก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายเกียรติชัย พรวิศวารักษกูล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงกรองทอง จันทรังษี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ พลเสน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงญานิสา ศรีชมภู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงนิตยา สาครดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงศิรินภา ไม้น้อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงสวรส รุ่งเรือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงอมิตา ทับท่าช้าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงจณิตตา นัยยะพัด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงชาลิสา อ่อนวิมล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้า   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงนภาดาว สุ่มเงิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงภัครดา รัตนคำสกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงวรัษฐา แก้วกระจ่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงอารยา เมืองช้าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวกวินทรา ศรีเดช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงชลาลัย สารวุฒิ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงธนัญญา อินแสน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงสหฤทัย นิ่มนวล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงอภิษฎา สว่างศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เดช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงรัฐฎาพร สนธิไชย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงสุกาญดา สาดนิยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงพรรณพัสสา กาบทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงพีรดา โพธิ์ทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาจรีย์ ธนรุ่งเจริญกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงชุติภา ศรีเพียงจันทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0