รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายตรีภพ จุลโพธิ์     - - 7:05 6:58 7:55     ขาด 7:03 7:02 6:58 ขาด     ขาด ขาด 7:06 ขาด ขาด     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     15:02 8 1 10 0 0
  2. เด็กชายนนท์ธวัช พูลกำลัง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายพัฒนา โตพันธานนท์     - - 7:08 7:06 7:08     ขาด 7:06 7:05 7:03 16:11     ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:03     ขาด 7:09 7:08 7:08 ขาด     7:21 12 1 6 0 0
  4. เด็กชายเดชาวัต พรวงค์เลิศ     - - 7:18 7:22 7:16     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 15:21 ขาด     7:19 9 1 9 0 0
  5. เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชชโอฬารกุล     - - 7:42 7:37 7:36     ขาด 7:40 ขาด 7:40 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     7:34 7 0 12 0 0
  6. เด็กชายสุเมธ บุญประเสริฐ     - - 7:41 ขาด 7:38     ขาด 7:38 7:40 ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 ขาด 7:27 ขาด     7:36 10 0 9 0 0
  7. เด็กชายคงกฤช โพธิ์แฉล้ม     - - 7:27 7:09 7:34     ขาด 7:29 7:34 7:09 ขาด     ขาด 7:26 7:23 ขาด 7:29     ขาด 7:21 ขาด 7:21 ขาด     7:36 12 0 7 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน รุ่งรัตนพงษ์พร     - - 7:32 7:09 7:11     ขาด 7:04 7:17 7:09 ขาด     ขาด 6:48 ขาด ขาด 7:10     ขาด ขาด ขาด 7:21 ขาด     ขาด 9 0 10 0 0
  9. นายสหภูมิ คูประชามิตร     - - 7:26 7:26 7:29     ขาด 7:23 7:31 7:32 16:11     ขาด 7:19 7:29 ขาด 7:33     ขาด 7:28 14:23 7:32 ขาด     7:24 12 2 5 0 0
  10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาญตระกูลสุข     - - 7:23 7:18 7:19     ขาด 7:13 7:15 7:15 16:11     ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30     ขาด 7:16 7:18 7:26 8:11     7:18 14 1 4 0 0
  11. เด็กชายกตัญญู บุญครอง     - - 7:45 7:32 7:25     ขาด 7:36 7:35 7:40 ขาด     ขาด ขาด 7:48 ขาด 7:46     16:04 7:45 7:31 ขาด ขาด     7:24 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายฐากูร ใจหลัก     - - 7:45 7:41 7:39     ขาด 7:44 7:50 7:40 ขาด     ขาด ขาด 7:44 ขาด 7:41     ขาด 7:42 ขาด 7:27 ขาด     7:34 11 0 8 0 0
  13. เด็กชายเกียรติชัย พรวิศวารักษกูล     - - 6:45 6:46 6:44     ขาด 6:44 6:45 6:44 ขาด     ขาด ขาด 6:53 ขาด 6:51     ขาด 6:46 ขาด 6:44 ขาด     6:41 11 0 8 0 0
  14. เด็กหญิงกรองทอง จันทรังษี     - - 7:35 7:31 7:35     ขาด 7:32 7:33 7:30 16:11     ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:36 7:34 ขาด     7:32 11 1 7 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ พลเสน     - - 7:32 7:31 7:33     ขาด 7:30 7:31 7:31 16:11     ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:30 7:30 ขาด     7:31 11 1 7 0 0
  16. เด็กหญิงญานิสา ศรีชมภู     - - 7:12 7:10 7:10     ขาด 7:07 7:12 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด     7:12 8 0 11 0 0
  17. เด็กหญิงนิตยา สาครดี     - - ขาด ขาด 7:32     ขาด 16:08 7:35 7:27 ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33     ขาด ขาด ขาด ขาด 15:47     7:26 6 2 11 0 0
  18. เด็กหญิงศิรินภา ไม้น้อย     - - 7:12 7:13 7:15     ขาด ขาด 7:16 7:16 16:12     ขาด ขาด 7:09 ขาด 7:15     15:34 7:14 7:14 7:15 ขาด     7:08 11 2 6 0 0
  19. เด็กหญิงสวรส รุ่งเรือง     - - 6:57 6:56 7:00     ขาด 6:57 6:58 6:57 16:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:59 6:59 6:59 ขาด     7:00 10 1 8 0 0
  20. เด็กหญิงอมิตา ทับท่าช้าง     - - 7:12 7:13 7:15     ขาด 7:11 7:16 7:16 16:12     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:34 7:14 7:14 7:15 ขาด     7:08 10 2 7 0 0
  21. เด็กหญิงจณิตตา นัยยะพัด     - - 7:41 7:37 7:38     ขาด 7:38 7:41 7:36 ขาด     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 7:36 7:39 ขาด     7:36 13 0 6 0 0
  22. เด็กหญิงชาลิสา อ่อนวิมล     - - 7:29 ขาด 7:29     ขาด 7:27 7:26 7:29 ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด     7:33 10 0 9 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้า     - - 7:17 7:17 7:19     ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:18 ขาด ขาด     7:17 10 0 9 0 0
  24. เด็กหญิงนภาดาว สุ่มเงิน     - - 7:38 14:28 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 ขาด ขาด 7:34     ขาด 7:38 7:38 ขาด ขาด     7:37 6 1 12 0 0
  25. เด็กหญิงภัครดา รัตนคำสกุล     - - ขาด 7:32 7:32     ขาด 7:33 ขาด 7:27 ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:32 ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  26. เด็กหญิงวรัษฐา แก้วกระจ่าง     - - 7:11 7:09 16:14     ขาด 7:08 ขาด 7:07 ขาด     ขาด 16:12 7:06 ขาด 7:05     ขาด 7:12 ขาด 7:09 ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  27. เด็กหญิงอารยา เมืองช้าง     - - 7:16 7:18 7:30     ขาด ขาด 7:18 7:17 ขาด     ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:16     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 9 0 10 0 0
  28. นางสาวกวินทรา ศรีเดช     - - 7:29 7:30 7:37     ขาด 7:29 7:28 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:26 7:28 ขาด     7:29 9 0 10 0 0
  29. เด็กหญิงชลาลัย สารวุฒิ     - - 7:27 7:29 7:28     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  30. เด็กหญิงธนัญญา อินแสน     - - 7:36 7:34 7:31     ขาด 7:26 7:36 7:38 ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด 7:29     ขาด 7:35 7:35 7:34 ขาด     7:35 12 0 7 0 0
  31. เด็กหญิงสหฤทัย นิ่มนวล     - - 7:33 7:33 7:28     ขาด 7:26 7:31 7:30 ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด 14:53     ขาด 7:30 7:24 7:30 ขาด     7:33 11 1 7 0 0
  32. เด็กหญิงอภิษฎา สว่างศรี     - - 7:15 7:15 7:21     ขาด 7:17 7:25 7:15 16:11     ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:11     ขาด 7:16 7:15 7:23 ขาด     7:15 12 1 6 0 0
  33. เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เดช     - - 6:48 6:51 6:46     ขาด 6:51 6:52 6:48 ขาด     ขาด ขาด 15:07 ขาด 6:50     ขาด ขาด 6:49 6:49 ขาด     6:40 10 1 8 0 0
  34. เด็กหญิงรัฐฎาพร สนธิไชย     - - 7:33 7:32 7:32     ขาด 7:33 7:35 7:27 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 6:49 6:49 ขาด     6:41 10 0 9 0 0
  35. เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:28 7:25 7:30 ขาด     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 9 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงสุกาญดา สาดนิยม     - - 7:07 6:51 6:51     ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด     ขาด ขาด 6:53 ขาด 6:51     ขาด 7:45 6:49 6:49 ขาด     16:11 11 1 7 0 0
  37. เด็กหญิงพรรณพัสสา กาบทอง     - - 7:27 7:28 7:17     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:12     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40     15:37 7:30 7:33 7:31 ขาด     7:29 12 2 5 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ     - - 7:27 7:28 7:17     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:13     ขาด ขาด 7:32 ขาด 14:49     15:37 7:30 7:34 7:31 ขาด     7:29 11 3 5 0 0
  39. เด็กหญิงพีรดา โพธิ์ทอง     - - 7:20 7:18 7:11     ขาด 7:17 7:18 7:20 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:15     ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด     7:20 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงปาจรีย์ ธนรุ่งเจริญกิจ     - - 7:32 7:26 7:21     ขาด 7:17 7:28 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:29     ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด     7:42 9 0 10 0 0
  41. เด็กหญิงชุติภา ศรีเพียงจันทร์     - - ขาด 7:23 7:25     ขาด 7:22 7:26 7:24 ขาด     ขาด 7:25 7:30 ขาด 7:25     ขาด 7:31 7:28 7:31 ขาด     6:51 12 0 7 0 0
มา     0 0 37 36 38     0 35 35 36 0     0 12 27 0 23     0 32 23 31 1     33 399
สาย     0 0 0 1 1     0 1 0 0 11     0 1 1 0 2     5 0 1 2 1     2 29
ขาด     0 0 4 4 2     41 5 6 5 30     41 28 13 41 16     36 9 17 8 39     6 351
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0