รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีม พัฒนอวยชัย     - - ขาด 8:10 ขาด     ขาด ขาด 7:15 7:49 16:19     ขาด ขาด 7:16 ขาด 7:09     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 1 13 0 0
  2. เด็กชายอภิรัชต์ ผะสมเพชร     - - 7:28 7:32 7:24     ขาด 7:26 7:29 7:29 16:18     ขาด 7:28 7:22 ขาด 7:22     16:04 7:34 7:30 7:33 ขาด     7:30 13 2 4 0 0
  3. เด็กชายณัฐธีร์ แสงพันธุ์ตา     - - 7:25 8:10 7:18     ขาด 7:10 7:19 8:36 16:16     ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10     16:09 7:19 7:21 7:20 ขาด     7:23 12 3 4 0 0
  4. เด็กชายภูชิชย์ นิลทมร     - - 7:30 7:23 7:22     ขาด 7:24 6:45 6:47 16:13     ขาด 7:23 6:42 ขาด 6:42     16:00 6:47 ขาด 6:47 ขาด     7:17 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายเนติมา สารสุวรรณ     - - 7:12 ขาด 7:30     ขาด 16:18 16:16 7:07 16:14     ขาด 7:14 ขาด 14:29 7:05     ขาด ขาด 16:12 7:08 ขาด     7:09 7 5 7 0 0
  6. เด็กชายสิริชัย สีดำ     - - 7:15 7:10 7:16     ขาด 7:10 7:15 7:12 16:13     ขาด 7:13 7:13 ขาด 7:15     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:14 10 1 8 0 0
  7. เด็กชายสุธารินทร์ ปรีเปรม     - - 7:31 7:29 7:34     ขาด 7:28 7:31 7:31 16:16     ขาด 7:32 7:16 ขาด 7:22     16:07 7:35 7:30 7:37 ขาด     7:30 13 2 4 0 0
  8. เด็กชายอดิเทพ คุ้มศักดิ์     - - 16:05 8:14 16:11     ขาด 16:00 ขาด 7:32 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 8:56 16:59     7:03 3 5 11 0 0
  9. เด็กชายณฐพล ทองประวิทย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต เลาหะแสงเจริญ     - - 7:26 7:35 7:35     ขาด 7:32 7:25 7:27 ขาด     ขาด 16:15 7:24 ขาด 7:40     ขาด 7:31 7:32 8:08 ขาด     14:58 11 2 6 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เทพศิริ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายกิตติภณ เนียมประเสริฐพร     - - 7:18 8:10 7:15     ขาด 7:25 7:23 7:21 ขาด     ขาด 7:23 7:16 ขาด 7:15     16:13 7:17 7:19 7:27 ขาด     7:17 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายจิรพันธุ์ พิศวง     - - 7:15 7:12 7:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:15 7:13 ขาด     7:14 7 0 12 0 0
  14. นายชนะภัย ปวงคำ     - - 7:10 7:35 7:27     ขาด 7:25 7:33 7:19 16:13     ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28     ขาด 7:13 7:28 7:31 ขาด     7:30 13 1 5 0 0
  15. เด็กชายชลชัย มั่งนิมิตร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายพีรณัฐ ขันทะชา     - - 7:10 7:35 7:27     ขาด 7:25 7:33 7:25 16:13     ขาด 7:34 7:36 ขาด 7:36     ขาด 7:13 7:28 7:31 ขาด     7:38 13 1 5 0 0
  17. นายเศรษฐพงศ์ ชูดหอม     - - 7:17 7:18 7:19     ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:18 8:08 ขาด     7:17 11 0 8 0 0
  18. เด็กหญิงฐิตาภา อาจคงหาญ     - - 7:34 7:31 ขาด     ขาด 16:12 7:29 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  19. เด็กหญิงนฤมล แสงสวัสดิ์     - - 7:07 7:06 7:08     ขาด 7:06 7:05 7:03 ขาด     ขาด 7:10 7:04 ขาด 7:02     16:13 7:08 7:07 7:07 ขาด     7:04 13 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงภัควิไล ภู่ผ่าน     - - 7:17 7:21 7:18     ขาด 7:18 7:19 7:20 ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:24 7:23 ขาด     7:03 11 0 8 0 0
  21. เด็กหญิงกษมา เชื้อเพชร     - - 7:54 8:11 7:24     ขาด 7:29 7:44 7:50 ขาด     ขาด 7:13 7:46 ขาด 7:14     16:13 7:50 7:26 7:21 ขาด     7:22 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำมูลอินทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงชโลธร ฉิมวัย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:36 ขาด 7:40 ขาด     7:45 3 0 16 0 0
  24. เด็กหญิงญาดา รัมมะพัฒน์     - - ขาด 7:20 7:50     ขาด 7:43 7:52 7:50 ขาด     ขาด 7:48 ขาด ขาด 7:46     15:40 7:50 7:53 7:50 ขาด     7:48 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงธัญวรรณ ชุ่มชื่น     - - 6:53 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:57 6:54 16:16     ขาด 6:51 6:52 ขาด ขาด     ขาด 6:52 6:54 6:51 ขาด     6:54 12 1 6 0 0
  26. เด็กหญิงนพคุณ อู่สุวรรณ     - - 7:15 7:10 7:14     ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 7 0 12 0 0
  27. เด็กหญิงนริศรา คำพันธ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี     - - 7:13 7:10 7:14     ขาด 7:13 7:17 7:14 16:14     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:12     16:06 7:12 7:16 7:13 ขาด     7:20 13 2 4 0 0
  29. เด็กหญิงสิริวิมล อินสว่าง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:07 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 18 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา เต่าทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงชลธิชา กีรติวิทยากร     - - 6:41 6:40 6:40     ขาด 6:40 6:39 6:40 ขาด     ขาด 6:39 6:40 ขาด 6:37     16:13 6:39 6:40 6:40 ขาด     6:38 13 1 5 0 0
  32. เด็กหญิงจารุวรรณ กล่องอินทร์     - - 7:41 ขาด 7:40     ขาด 7:46 7:40 7:32 16:42     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     16:09 7:37 7:44 7:37 ขาด     7:38 10 2 7 0 0
  33. เด็กหญิงเยาวพา พลอยสุกใส     - - 7:36 7:36 7:30     ขาด 7:30 7:35 7:37 ขาด     ขาด 7:37 7:30 ขาด 7:31     ขาด 7:34 ขาด 7:29 ขาด     7:29 12 0 7 0 0
  34. เด็กหญิงสุพัฒตรา โตประเทศ     - - ขาด 7:31 7:17     ขาด 7:24 7:22 7:35 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:24     16:13 7:23 7:22 7:27 8:48     7:20 11 2 6 0 0
  35. นางสาวอพัชชา หล่อเหลี่ยม     - - 16:01 8:10 15:51     ขาด 6:53 6:51 6:59 ขาด     ขาด ขาด 14:55 ขาด 6:47     16:13 ขาด 6:51 8:07 ขาด     14:36 7 5 7 0 0
  36. เด็กหญิงภัสอร โมอุ่ม     - - 7:40 ขาด 7:39     ขาด 7:41 16:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  37. นางสาวมนัสนันท์ วรรณวงษ์     - - 16:04 16:05 16:06     ขาด 16:02 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 4 15 0 0
มา     0 0 23 25 24     0 23 24 25 0     0 18 18 0 19     0 21 19 24 0     24 287
สาย     0 0 3 1 3     0 4 2 1 12     0 1 1 1 0     14 0 1 1 2     2 49
ขาด     0 0 11 11 10     37 10 11 11 25     37 18 18 36 18     23 16 17 12 35     11 367
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0