รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีม พัฒนอวยชัย   - - - ขาด 8:10 ขาด   - ขาด ขาด 7:15 7:49 16:19   - ขาด ขาด 7:16 ขาด 7:09   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 1 13 0 0
  2. เด็กชายอภิรัชต์ ผะสมเพชร   - - - 7:28 7:32 7:24   - ขาด 7:26 7:29 7:29 16:18   - ขาด 7:28 7:22 ขาด 7:22   - 16:04 7:34 7:30 7:33 ขาด   - 7:30 13 2 4 0 0
  3. เด็กชายณัฐธีร์ แสงพันธุ์ตา   - - - 7:25 8:10 7:18   - ขาด 7:10 7:19 8:36 16:16   - ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10   - 16:09 7:19 7:21 7:20 ขาด   - 7:23 12 3 4 0 0
  4. เด็กชายภูชิชย์ นิลทมร   - - - 7:30 7:23 7:22   - ขาด 7:24 6:45 6:47 16:13   - ขาด 7:23 6:42 ขาด 6:42   - 16:00 6:47 ขาด 6:47 ขาด   - 7:17 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายเนติมา สารสุวรรณ   - - - 7:12 ขาด 7:30   - ขาด 16:18 16:16 7:07 16:14   - ขาด 7:14 ขาด 14:29 7:05   - ขาด ขาด 16:12 7:08 ขาด   - 7:09 7 5 7 0 0
  6. เด็กชายสิริชัย สีดำ   - - - 7:15 7:10 7:16   - ขาด 7:10 7:15 7:12 16:13   - ขาด 7:13 7:13 ขาด 7:15   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:14 10 1 8 0 0
  7. เด็กชายสุธารินทร์ ปรีเปรม   - - - 7:31 7:29 7:34   - ขาด 7:28 7:31 7:31 16:16   - ขาด 7:32 7:16 ขาด 7:22   - 16:07 7:35 7:30 7:37 ขาด   - 7:30 13 2 4 0 0
  8. เด็กชายอดิเทพ คุ้มศักดิ์   - - - 16:05 8:14 16:11   - ขาด 16:00 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 8:56 16:59   - 7:03 3 5 11 0 0
  9. เด็กชายณฐพล ทองประวิทย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต เลาหะแสงเจริญ   - - - 7:26 7:35 7:35   - ขาด 7:32 7:25 7:27 ขาด   - ขาด 16:15 7:24 ขาด 7:40   - ขาด 7:31 7:32 8:08 ขาด   - 14:58 11 2 6 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เทพศิริ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. นายกิตติภณ เนียมประเสริฐพร   - - - 7:18 8:10 7:15   - ขาด 7:25 7:23 7:21 ขาด   - ขาด 7:23 7:16 ขาด 7:15   - 16:13 7:17 7:19 7:27 ขาด   - 7:17 13 1 5 0 0
  13. เด็กชายจิรพันธุ์ พิศวง   - - - 7:15 7:12 7:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:15 7:13 ขาด   - 7:14 7 0 12 0 0
  14. นายชนะภัย ปวงคำ   - - - 7:10 7:35 7:27   - ขาด 7:25 7:33 7:19 16:13   - ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28   - ขาด 7:13 7:28 7:31 ขาด   - 7:30 13 1 5 0 0
  15. เด็กชายชลชัย มั่งนิมิตร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายพีรณัฐ ขันทะชา   - - - 7:10 7:35 7:27   - ขาด 7:25 7:33 7:25 16:13   - ขาด 7:34 7:36 ขาด 7:36   - ขาด 7:13 7:28 7:31 ขาด   - 7:38 13 1 5 0 0
  17. นายเศรษฐพงศ์ ชูดหอม   - - - 7:17 7:18 7:19   - ขาด 7:22 7:17 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:18 8:08 ขาด   - 7:17 11 0 8 0 0
  18. เด็กหญิงฐิตาภา อาจคงหาญ   - - - 7:34 7:31 ขาด   - ขาด 16:12 7:29 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  19. เด็กหญิงนฤมล แสงสวัสดิ์   - - - 7:07 7:06 7:08   - ขาด 7:06 7:05 7:03 ขาด   - ขาด 7:10 7:04 ขาด 7:02   - 16:13 7:08 7:07 7:07 ขาด   - 7:04 13 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงภัควิไล ภู่ผ่าน   - - - 7:17 7:21 7:18   - ขาด 7:18 7:19 7:20 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:24 7:23 ขาด   - 7:03 11 0 8 0 0
  21. เด็กหญิงกษมา เชื้อเพชร   - - - 7:54 8:11 7:24   - ขาด 7:29 7:44 7:50 ขาด   - ขาด 7:13 7:46 ขาด 7:14   - 16:13 7:50 7:26 7:21 ขาด   - 7:22 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำมูลอินทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงชโลธร ฉิมวัย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด 7:40 ขาด   - 7:45 3 0 16 0 0
  24. เด็กหญิงญาดา รัมมะพัฒน์   - - - ขาด 7:20 7:50   - ขาด 7:43 7:52 7:50 ขาด   - ขาด 7:48 ขาด ขาด 7:46   - 15:40 7:50 7:53 7:50 ขาด   - 7:48 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงธัญวรรณ ชุ่มชื่น   - - - 6:53 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:57 6:54 16:16   - ขาด 6:51 6:52 ขาด ขาด   - ขาด 6:52 6:54 6:51 ขาด   - 6:54 12 1 6 0 0
  26. เด็กหญิงนพคุณ อู่สุวรรณ   - - - 7:15 7:10 7:14   - ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7 0 12 0 0
  27. เด็กหญิงนริศรา คำพันธ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี   - - - 7:13 7:10 7:14   - ขาด 7:13 7:17 7:14 16:14   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:12   - 16:06 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 13 2 4 0 0
  29. เด็กหญิงสิริวิมล อินสว่าง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:07 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 18 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา เต่าทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงชลธิชา กีรติวิทยากร   - - - 6:41 6:40 6:40   - ขาด 6:40 6:39 6:40 ขาด   - ขาด 6:39 6:40 ขาด 6:37   - 16:13 6:39 6:40 6:40 ขาด   - 6:38 13 1 5 0 0
  32. เด็กหญิงจารุวรรณ กล่องอินทร์   - - - 7:41 ขาด 7:40   - ขาด 7:46 7:40 7:32 16:42   - ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด   - 16:09 7:37 7:44 7:37 ขาด   - 7:38 10 2 7 0 0
  33. เด็กหญิงเยาวพา พลอยสุกใส   - - - 7:36 7:36 7:30   - ขาด 7:30 7:35 7:37 ขาด   - ขาด 7:37 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 7:34 ขาด 7:29 ขาด   - 7:29 12 0 7 0 0
  34. เด็กหญิงสุพัฒตรา โตประเทศ   - - - ขาด 7:31 7:17   - ขาด 7:24 7:22 7:35 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:24   - 16:13 7:23 7:22 7:27 8:48   - 7:20 11 2 6 0 0
  35. นางสาวอพัชชา หล่อเหลี่ยม   - - - 16:01 8:10 15:51   - ขาด 6:53 6:51 6:59 ขาด   - ขาด ขาด 14:55 ขาด 6:47   - 16:13 ขาด 6:51 8:07 ขาด   - 14:36 7 5 7 0 0
  36. เด็กหญิงภัสอร โมอุ่ม   - - - 7:40 ขาด 7:39   - ขาด 7:41 16:15 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  37. นางสาวมนัสนันท์ วรรณวงษ์   - - - 16:04 16:05 16:06   - ขาด 16:02 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 4 15 0 0
มา   0 0 0 23 25     0 0 23 24 25     0 0 18 18 0     0 0 21 19 24     0 24 244
สาย   0 0 0 3 1     0 0 4 2 1     0 0 1 1 1     0 14 0 1 1     0 2 32
ขาด   0 0 0 11 11     0 37 10 11 11     0 37 18 18 36     0 23 16 17 12     0 11 279
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0