รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรวิชญ์ วรรธนะกุล     - - ขาด 16:16 7:37     ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:42     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ เขียวชะอุ่ม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี     - - 7:37 7:41 7:29     ขาด 7:37 7:54 7:41 ขาด     ขาด ขาด 7:41 ขาด 6:52     15:44 7:39 16:06 7:28 ขาด     7:39 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายบุริศร์พล เฟื่องวงศ์     - - 7:41 7:30 7:40     ขาด 7:46 7:40 7:32 16:12     ขาด 7:33 7:24 ขาด 7:28     ขาด 7:22 7:43 7:54 ขาด     7:03 13 1 5 0 0
  5. เด็กชายวงศพัทธ์ สว่างศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กหญิงนพรดา ขาวประเสริฐ     - - 7:37 7:37 7:36     ขาด 16:15 7:36 7:35 16:09     ขาด 16:18 7:31 ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด 16:21 ขาด     7:37 8 4 7 0 0
  7. เด็กหญิงกนกพร อุบล     - - 7:14 ขาด 7:16     ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:02 ขาด ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  8. เด็กหญิงพลอยชมพู เรือนคง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงพัชรพัฒน์ สุขเผือก     - - ขาด 7:09 7:11     ขาด 7:13 7:20 7:16 ขาด     ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:08     ขาด 7:11 ขาด 7:22 ขาด     7:21 11 0 8 0 0
  10. เด็กหญิงพิชญ์รดา แดงประเสริฐ     - - 7:45 7:31 7:25     ขาด ขาด 7:35 7:39 ขาด     ขาด 7:25 7:48 ขาด 7:46     ขาด 7:45 ขาด 8:08 ขาด     7:23 11 0 8 0 0
  11. เด็กหญิงกิตติมา เเก้วเจริญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงจิดาภา หอมสุวรรณ     - - 7:10 7:18 7:17     ขาด 7:15 7:08 16:14 ขาด     ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:10     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     7:11 9 1 9 0 0
  13. เด็กหญิงชนิภรณ์ แจงธรรม     - - 7:10 7:18 7:17     ขาด 7:14 7:08 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด 8:57 ขาด     7:11 8 1 10 0 0
  14. เด็กหญิงณญาดา ชลสวัสดิ์     - - 7:24 7:24 7:25     ขาด 7:26 7:25 7:25 ขาด     ขาด 7:30 7:20 ขาด 7:19     ขาด 7:21 ขาด 7:25 ขาด     7:21 12 0 7 0 0
  15. เด็กหญิงณวภรณ์ พูลทองคำ     - - 7:10 7:18 7:17     ขาด ขาด 7:08 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:10     ขาด 7:20 16:15 ขาด ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  16. เด็กหญิงธีรดา แก้วบัวดี     - - ขาด 7:34 ขาด     ขาด 7:38 7:36 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:30     ขาด 7:36 16:15 7:39 ขาด     ขาด 7 1 11 0 0
  17. เด็กหญิงพนิทนันท์ สุพรรณชาติ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:10     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:11 2 0 17 0 0
  18. เด็กหญิงอภิชยา เรือนใจมั่น     - - ขาด ขาด 7:32     ขาด 7:01 ขาด 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:43 4 0 15 0 0
  19. เด็กหญิงเขมรุจิ เทศวิรัช     - - 7:23 7:08 7:11     ขาด 7:11 7:12 16:10 ขาด     ขาด 7:10 7:13 ขาด 7:15     ขาด 7:14 ขาด 7:14 ขาด     7:11 11 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงธนภัทร นาคใหม่     - - 7:21 7:15 7:36     ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด     ขาด 7:26 7:12 ขาด 7:14     ขาด 7:29 ขาด 7:20 ขาด     7:13 12 0 7 0 0
  21. นางสาวธนารินทร์ ครุพันธ์     - - 7:14 7:14 7:12     ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด 8:04 ขาด     ขาด 9 0 10 0 0
  22. เด็กหญิงธันย์ชนก สุขเรือน     - - 7:40 7:36 7:37     ขาด 7:37 7:40 7:36 ขาด     ขาด 7:36 7:36 ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:38 ขาด     7:36 11 0 8 0 0
  23. เด็กหญิงพิชญาธร จิตดำรงขันติ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราวดี ทิวาวงษ์     - - ขาด ขาด 7:24     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:52 7:38 ขาด ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา แหวนทองคำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนลินรัตน์ ทองทับทิม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 ขาด ขาด 7:40     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  27. เด็กหญิงปรมินทร์ กิริวรรณา     - - 7:16 7:18 ขาด     ขาด 7:19 7:51 7:18 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด 7:18 ขาด     7:17 9 0 10 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา ชำนาญดีวรเดช     - - 7:32 ขาด 7:27     ขาด 7:34 7:32 ขาด 16:09     ขาด 7:33 ขาด ขาด 7:33     ขาด ขาด 16:02 7:32 ขาด     7:41 8 2 9 0 0
  29. เด็กหญิงปิยธิดา ฉอุ่มผล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 15 15 18     0 14 18 14 0     0 12 13 0 14     0 17 1 12 0     15 178
สาย     0 0 0 1 0     0 1 0 2 3     0 1 0 0 0     1 0 5 2 0     0 16
ขาด     0 0 14 13 11     29 14 11 13 26     29 16 16 29 15     28 12 23 15 29     14 357
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0