รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรวิชญ์ วรรธนะกุล   - - - ขาด 16:16 7:37   - ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:42   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ เขียวชะอุ่ม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี   - - - 7:37 7:41 7:29   - ขาด 7:37 7:54 7:41 ขาด   - ขาด ขาด 7:41 ขาด 6:52   - 15:44 7:39 16:06 7:28 ขาด   - 7:39 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายบุริศร์พล เฟื่องวงศ์   - - - 7:41 7:30 7:40   - ขาด 7:46 7:40 7:32 16:12   - ขาด 7:33 7:24 ขาด 7:28   - ขาด 7:22 7:43 7:54 ขาด   - 7:03 13 1 5 0 0
  5. เด็กชายวงศพัทธ์ สว่างศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กหญิงนพรดา ขาวประเสริฐ   - - - 7:37 7:37 7:36   - ขาด 16:15 7:36 7:35 16:09   - ขาด 16:18 7:31 ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 16:21 ขาด   - 7:37 8 4 7 0 0
  7. เด็กหญิงกนกพร อุบล   - - - 7:14 ขาด 7:16   - ขาด ขาด 7:14 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:02 ขาด ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  8. เด็กหญิงพลอยชมพู เรือนคง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กหญิงพัชรพัฒน์ สุขเผือก   - - - ขาด 7:09 7:11   - ขาด 7:13 7:20 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 7:10 ขาด 7:08   - ขาด 7:11 ขาด 7:22 ขาด   - 7:21 11 0 8 0 0
  10. เด็กหญิงพิชญ์รดา แดงประเสริฐ   - - - 7:45 7:31 7:25   - ขาด ขาด 7:35 7:39 ขาด   - ขาด 7:25 7:48 ขาด 7:46   - ขาด 7:45 ขาด 8:08 ขาด   - 7:23 11 0 8 0 0
  11. เด็กหญิงกิตติมา เเก้วเจริญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กหญิงจิดาภา หอมสุวรรณ   - - - 7:10 7:18 7:17   - ขาด 7:15 7:08 16:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:10   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 9 1 9 0 0
  13. เด็กหญิงชนิภรณ์ แจงธรรม   - - - 7:10 7:18 7:17   - ขาด 7:14 7:08 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด 8:57 ขาด   - 7:11 8 1 10 0 0
  14. เด็กหญิงณญาดา ชลสวัสดิ์   - - - 7:24 7:24 7:25   - ขาด 7:26 7:25 7:25 ขาด   - ขาด 7:30 7:20 ขาด 7:19   - ขาด 7:21 ขาด 7:25 ขาด   - 7:21 12 0 7 0 0
  15. เด็กหญิงณวภรณ์ พูลทองคำ   - - - 7:10 7:18 7:17   - ขาด ขาด 7:08 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:10   - ขาด 7:20 16:15 ขาด ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  16. เด็กหญิงธีรดา แก้วบัวดี   - - - ขาด 7:34 ขาด   - ขาด 7:38 7:36 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:30   - ขาด 7:36 16:15 7:39 ขาด   - ขาด 7 1 11 0 0
  17. เด็กหญิงพนิทนันท์ สุพรรณชาติ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:10   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:11 2 0 17 0 0
  18. เด็กหญิงอภิชยา เรือนใจมั่น   - - - ขาด ขาด 7:32   - ขาด 7:01 ขาด 7:39 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:43 4 0 15 0 0
  19. เด็กหญิงเขมรุจิ เทศวิรัช   - - - 7:23 7:08 7:11   - ขาด 7:11 7:12 16:10 ขาด   - ขาด 7:10 7:13 ขาด 7:15   - ขาด 7:14 ขาด 7:14 ขาด   - 7:11 11 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงธนภัทร นาคใหม่   - - - 7:21 7:15 7:36   - ขาด 7:15 7:19 7:16 ขาด   - ขาด 7:26 7:12 ขาด 7:14   - ขาด 7:29 ขาด 7:20 ขาด   - 7:13 12 0 7 0 0
  21. นางสาวธนารินทร์ ครุพันธ์   - - - 7:14 7:14 7:12   - ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด 8:04 ขาด   - ขาด 9 0 10 0 0
  22. เด็กหญิงธันย์ชนก สุขเรือน   - - - 7:40 7:36 7:37   - ขาด 7:37 7:40 7:36 ขาด   - ขาด 7:36 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:38 ขาด   - 7:36 11 0 8 0 0
  23. เด็กหญิงพิชญาธร จิตดำรงขันติ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราวดี ทิวาวงษ์   - - - ขาด ขาด 7:24   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:52 7:38 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา แหวนทองคำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนลินรัตน์ ทองทับทิม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 ขาด ขาด 7:40   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  27. เด็กหญิงปรมินทร์ กิริวรรณา   - - - 7:16 7:18 ขาด   - ขาด 7:19 7:51 7:18 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด 7:18 ขาด   - 7:17 9 0 10 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา ชำนาญดีวรเดช   - - - 7:32 ขาด 7:27   - ขาด 7:34 7:32 ขาด 16:09   - ขาด 7:33 ขาด ขาด 7:33   - ขาด ขาด 16:02 7:32 ขาด   - 7:41 8 2 9 0 0
  29. เด็กหญิงปิยธิดา ฉอุ่มผล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 15 15     0 0 14 18 14     0 0 12 13 0     0 0 17 1 12     0 15 146
สาย   0 0 0 0 1     0 0 1 0 2     0 0 1 0 0     0 1 0 5 2     0 0 13
ขาด   0 0 0 14 13     0 29 14 11 13     0 29 16 16 29     0 28 12 23 15     0 14 276
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0