รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี     - - 7:40 7:26 7:29     ขาด 7:38 7:17 7:34 ขาด     ขาด 7:47 7:22 ขาด 7:26     ขาด 7:27 ขาด 7:34 ขาด     7:26 12 0 7 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ     - - 7:15 7:15 7:26     ขาด 7:16 7:24 7:14 16:08     ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10     15:56 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:14 12 2 5 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช     - - 7:23 7:23 7:26     ขาด 7:26 7:22 7:22 ขาด     ขาด 7:25 7:26 ขาด 7:26     ขาด 7:30 16:10 7:21 16:01     7:34 12 2 5 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต     - - 7:10 7:10 7:11     ขาด 7:13 7:11 7:12 ขาด     ขาด 7:13 6:57 ขาด 7:11     ขาด 7:17 16:09 7:16 ขาด     7:15 12 1 6 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ     - - 7:41 7:36 7:38     ขาด 7:38 ขาด 7:36 16:08     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 ขาด 7:39 ขาด     7:36 11 1 7 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก     - - 7:12 7:08 7:38     ขาด ขาด 7:12 7:11 ขาด     ขาด 7:07 7:07 ขาด 7:09     16:29 7:11 16:10 7:37 16:07     7:10 11 3 5 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์     - - ขาด 7:20 7:22     ขาด 7:10 7:24 7:17 ขาด     ขาด 7:13 15:01 ขาด 7:24     ขาด 7:25 ขาด 7:16 ขาด     7:21 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์     - - 7:13 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:19 16:15     ขาด 7:10 7:10 ขาด 6:57     ขาด 7:07 ขาด 7:14 ขาด     7:07 7 2 10 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง     - - 7:28 7:27 7:26     ขาด 7:33 7:32 7:25 ขาด     ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15     ขาด 7:27 ขาด 7:26 ขาด     7:27 12 0 7 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ     - - 7:29 16:12 7:26     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:08     ขาด 7:26 7:33 ขาด 7:15     ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด     7:27 11 2 6 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม     - - 7:12 7:08 7:07     ขาด 7:08 7:19 7:07 ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 ขาด 16:25 ขาด     7:09 9 1 9 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี     - - 7:18 7:19 7:15     ขาด 7:25 7:23 7:21 ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด 7:27 ขาด     7:17 10 0 9 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู     - - 7:30 7:32 7:31     ขาด 7:31 7:34 7:31 ขาด     ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30     ขาด 7:36 16:05 ขาด ขาด     7:33 11 1 7 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์     - - ขาด 6:52 6:57     ขาด 6:53 6:57 6:54 16:08     ขาด 6:51 14:41 ขาด 6:50     ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด     6:54 9 2 8 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์     - - 6:52 6:52 6:57     ขาด 6:53 6:57 6:54 ขาด     ขาด 6:51 6:52 ขาด ขาด     ขาด 6:52 16:05 6:51 16:07     6:54 11 2 6 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี     - - 7:01 7:00 6:58     ขาด 6:57 7:03 6:57 ขาด     ขาด ขาด 6:58 ขาด 7:01     16:29 7:00 16:10 7:04 ขาด     7:01 11 2 6 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์     - - 7:07 7:09 7:03     ขาด 7:06 ขาด 6:52 16:15     ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:07     ขาด 7:09 ขาด 7:08 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 18 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์     - - ขาด ขาด 16:14     ขาด 6:57 6:58 6:57 ขาด     ขาด 6:59 6:56 ขาด 7:00     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 1 12 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์     - - 7:41 7:33 7:12     ขาด 7:38 7:36 16:15 ขาด     ขาด 7:10 ขาด ขาด 14:58     ขาด 7:11 ขาด 7:04 ขาด     7:19 9 2 8 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว     - - 7:44 7:49 7:35     ขาด 7:37 7:39 7:40 ขาด     ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35     16:04 7:40 ขาด 7:44 ขาด     7:40 12 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล     - - ขาด 6:36 6:36     ขาด 6:35 6:36 6:34 ขาด     ขาด 6:36 6:36 ขาด 6:35     ขาด ขาด 16:02 6:36 ขาด     6:36 10 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู     - - 7:27 7:29 7:28     ขาด 7:29 7:37 7:28 ขาด     ขาด 7:31 7:27 ขาด 14:58     16:04 7:32 ขาด 7:34 ขาด     7:31 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง     - - 7:11 16:19 7:07     ขาด 7:08 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05     ขาด 7:12 ขาด 7:09 ขาด     7:09 10 1 8 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:23 ขาด 7:29     16:04 7:29 16:05 7:33 ขาด     7:36 6 2 11 0 0
มา     0 0 19 19 21     0 21 20 20 0     0 22 19 0 19     0 22 0 20 0     22 244
สาย     0 0 0 2 1     0 1 0 2 6     0 0 2 0 2     6 0 8 1 3     0 34
ขาด     0 0 8 6 5     27 5 7 5 21     27 5 6 27 6     21 5 19 6 24     5 235
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0