รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0