รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี   - - - 7:40 7:26 7:29   - ขาด 7:38 7:17 7:34 ขาด   - ขาด 7:47 7:22 ขาด 7:26   - ขาด 7:27 ขาด 7:34 ขาด   - 7:26 12 0 7 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ   - - - 7:15 7:15 7:26   - ขาด 7:16 7:24 7:14 16:08   - ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10   - 15:56 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:14 12 2 5 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช   - - - 7:23 7:23 7:26   - ขาด 7:26 7:22 7:22 ขาด   - ขาด 7:25 7:26 ขาด 7:26   - ขาด 7:30 16:10 7:21 16:01   - 7:34 12 2 5 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต   - - - 7:10 7:10 7:11   - ขาด 7:13 7:11 7:12 ขาด   - ขาด 7:13 6:57 ขาด 7:11   - ขาด 7:17 16:09 7:16 ขาด   - 7:15 12 1 6 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ   - - - 7:41 7:36 7:38   - ขาด 7:38 ขาด 7:36 16:08   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 ขาด 7:39 ขาด   - 7:36 11 1 7 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก   - - - 7:12 7:08 7:38   - ขาด ขาด 7:12 7:11 ขาด   - ขาด 7:07 7:07 ขาด 7:09   - 16:29 7:11 16:10 7:37 16:07   - 7:10 11 3 5 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์   - - - ขาด 7:20 7:22   - ขาด 7:10 7:24 7:17 ขาด   - ขาด 7:13 15:01 ขาด 7:24   - ขาด 7:25 ขาด 7:16 ขาด   - 7:21 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์   - - - 7:13 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:19 16:15   - ขาด 7:10 7:10 ขาด 6:57   - ขาด 7:07 ขาด 7:14 ขาด   - 7:07 7 2 10 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง   - - - 7:28 7:27 7:26   - ขาด 7:33 7:32 7:25 ขาด   - ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15   - ขาด 7:27 ขาด 7:26 ขาด   - 7:27 12 0 7 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ   - - - 7:29 16:12 7:26   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:08   - ขาด 7:26 7:33 ขาด 7:15   - ขาด 7:28 ขาด 7:26 ขาด   - 7:27 11 2 6 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม   - - - 7:12 7:08 7:07   - ขาด 7:08 7:19 7:07 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 ขาด 16:25 ขาด   - 7:09 9 1 9 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี   - - - 7:18 7:19 7:15   - ขาด 7:25 7:23 7:21 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด 7:27 ขาด   - 7:17 10 0 9 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู   - - - 7:30 7:32 7:31   - ขาด 7:31 7:34 7:31 ขาด   - ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30   - ขาด 7:36 16:05 ขาด ขาด   - 7:33 11 1 7 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์   - - - ขาด 6:52 6:57   - ขาด 6:53 6:57 6:54 16:08   - ขาด 6:51 14:41 ขาด 6:50   - ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด   - 6:54 9 2 8 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์   - - - 6:52 6:52 6:57   - ขาด 6:53 6:57 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 6:52 ขาด ขาด   - ขาด 6:52 16:05 6:51 16:07   - 6:54 11 2 6 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี   - - - 7:01 7:00 6:58   - ขาด 6:57 7:03 6:57 ขาด   - ขาด ขาด 6:58 ขาด 7:01   - 16:29 7:00 16:10 7:04 ขาด   - 7:01 11 2 6 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์   - - - 7:07 7:09 7:03   - ขาด 7:06 ขาด 6:52 16:15   - ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:07   - ขาด 7:09 ขาด 7:08 ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 18 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์   - - - ขาด ขาด 16:14   - ขาด 6:57 6:58 6:57 ขาด   - ขาด 6:59 6:56 ขาด 7:00   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 1 12 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์   - - - 7:41 7:33 7:12   - ขาด 7:38 7:36 16:15 ขาด   - ขาด 7:10 ขาด ขาด 14:58   - ขาด 7:11 ขาด 7:04 ขาด   - 7:19 9 2 8 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว   - - - 7:44 7:49 7:35   - ขาด 7:37 7:39 7:40 ขาด   - ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35   - 16:04 7:40 ขาด 7:44 ขาด   - 7:40 12 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล   - - - ขาด 6:36 6:36   - ขาด 6:35 6:36 6:34 ขาด   - ขาด 6:36 6:36 ขาด 6:35   - ขาด ขาด 16:02 6:36 ขาด   - 6:36 10 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู   - - - 7:27 7:29 7:28   - ขาด 7:29 7:37 7:28 ขาด   - ขาด 7:31 7:27 ขาด 14:58   - 16:04 7:32 ขาด 7:34 ขาด   - 7:31 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง   - - - 7:11 16:19 7:07   - ขาด 7:08 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05   - ขาด 7:12 ขาด 7:09 ขาด   - 7:09 10 1 8 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:23 ขาด 7:29   - 16:04 7:29 16:05 7:33 ขาด   - 7:36 6 2 11 0 0
มา   0 0 0 19 19     0 0 21 20 20     0 0 22 19 0     0 0 22 0 20     0 22 204
สาย   0 0 0 0 2     0 0 1 0 2     0 0 0 2 0     0 6 0 8 1     0 0 22
ขาด   0 0 0 8 6     0 27 5 7 5     0 27 5 6 27     0 21 5 19 6     0 5 179
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0