รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายปรัชญา ฉายารัตนรักษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:09   - ขาด 16:11 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:11 16:12 ขาด   - 7:12 3 3 15 0 0
  2. เด็กชายภูธร อ่ำสกุล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:01 ขาด ขาด ขาด   - 8:36 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 1 19 0 0
  3. เด็กชายพันธกร สุขสมพงษ์   - 7:31 7:33 7:31 7:29 7:34   - ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 7:16 ขาด 7:22   - 15:59 7:36 7:30 7:37 ขาด   - 7:31 15 1 5 0 0
  4. เด็กชายนิตินันท์ นุกูล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:08   - ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 7:29 ขาด   - 7:32 5 2 14 0 0
  5. เด็กชายพีรพงษ์ เวชวิฐาน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:09 16:12   - ขาด 7:36 ขาด ขาด 7:44   - ขาด 7:44 7:47 7:42 ขาด   - 7:43 6 2 13 0 0
  6. เด็กชายวัชระพงษ์ มยุรา   - 7:42 16:10 7:36 7:37 7:26   - ขาด 7:29 7:34 7:40 16:08   - ขาด 7:38 7:39 ขาด 7:43   - 15:59 7:41 7:33 7:38 ขาด   - 7:41 14 3 4 0 0
  7. เด็กชายอนนท์ วงศ์คุณธรรม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:09 16:12   - ขาด 7:03 7:02 ขาด 7:03   - ขาด 7:23 7:25 6:59 ขาด   - 7:06 7 2 12 0 0
  8. เด็กชายอนุกูล ชูวงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:09 16:06   - ขาด 7:15 7:06 ขาด 7:05   - 15:53 7:12 7:14 7:09 ขาด   - 7:09 7 3 11 0 0
  9. เด็กชายรตนเทพ แก้วศิริ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07   - ขาด 7:22 7:27 ขาด 7:31   - ขาด 7:31 7:27 7:29 ขาด   - 7:32 7 2 12 0 0
  10. เด็กชายณิชากร โสระฐี   - ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:10   - ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40   - ขาด 7:30 7:34 7:31 ขาด   - 7:29 10 1 10 0 0
  11. เด็กชายจิรายุ ชาวเขาดิน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07   - ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54   - ขาด 6:56 6:57 6:58 ขาด   - 6:52 7 2 12 0 0
  12. เด็กชายเจตณัฐ รัตนมณีรัศมี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด   - ขาด 7:26 7:11 ขาด 7:14   - ขาด 7:29 7:14 7:19 ขาด   - 7:13 7 1 13 0 0
  13. เด็กชายเจตวัฒน์ ทองมูล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:07   - ขาด 6:33 6:32 ขาด 6:31   - 15:44 6:36 ขาด 6:35 ขาด   - ขาด 5 3 13 0 0
  14. เด็กชายศรลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์   - 7:11 7:11 7:14 7:09 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:15   - ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด   - 7:13 9 1 11 0 0
  15. เด็กชายณัฐชนน ปล้องเรืองกุล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:14 7:12 ขาด   - 7:12 6 0 15 0 0
  16. เด็กชายนพกร ทาสุ่ม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 6:53 ขาด ขาด   - ขาด 6:51 6:55 ขาด ขาด   - ขาด 4 0 17 0 0
  17. เด็กชายนราธิป ธรรมพิทักษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:50   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 6:50 6:55 ขาด   - 6:55 6 0 15 0 0
  18. เด็กชายพิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:55 ขาด 7:53   - ขาด ขาด ขาด 8:12 ขาด   - ขาด 3 1 17 0 0
  19. เด็กชายวศิน มัจฉา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด 7:37   - ขาด 7:37 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 4 0 17 0 0
  20. เด็กชายอนุรักษ์ เชียงเงิน   - 7:14 ขาด 7:17 7:21 7:16   - ขาด 7:18 7:18 7:20 ขาด   - ขาด 7:18 7:31 ขาด 14:09   - ขาด 7:25 7:24 7:23 ขาด   - 7:20 13 1 7 0 0
  21. เด็กชายณัฐดนัย สำราญใจ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:02   - ขาด ขาด ขาด 7:08 ขาด   - ขาด 3 0 18 0 0
  22. เด็กชายธงชัย ปาลพันธุ์   - 7:16 7:19 7:18 7:22 7:16   - ขาด 7:15 7:20 7:24 16:12   - ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22   - ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด   - 7:19 15 1 5 0 0
  23. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชาวบ้านกร่าง   - 16:04 7:05 7:14 7:12 7:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:12   - ขาด 7:13 7:11 ขาด 7:08   - ขาด 7:14 7:16 7:13 ขาด   - 7:13 11 2 8 0 0
  24. เด็กหญิงธัญญวารี จันทร์ประเสริฐ   - 7:34 7:35 7:36 7:32 7:36   - ขาด 7:33 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:31   - ขาด 7:33 7:37 16:09 ขาด   - 7:33 14 1 6 0 0
  25. เด็กหญิงนวรัตน์ รัตนโมรา   - 7:14 ขาด ขาด 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07   - ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 7 0 14 0 0
  26. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โตแย้ม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:31 ขาด 7:33   - ขาด 7:36 7:33 7:33 ขาด   - 7:24 7 0 14 0 0
  27. เด็กหญิงณหทัย พันธ์ดนตรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:35 ขาด ขาด   - ขาด 3 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงสิริยากร จันทวงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:30 3 1 17 0 0
  29. เด็กหญิงณิชกานต์ พ่านเผือก   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:39 ขาด 7:22 ขาด   - 7:18 5 0 16 0 0
  30. เด็กหญิงโชติกา ลิ้มประเสริฐ   - 7:33 7:34 7:35 7:31 7:35   - ขาด ขาด 7:33 7:30 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด 7:30   - ขาด 7:32 7:36 7:34 ขาด   - 7:50 13 0 8 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐวดี เอี่ยมงาม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 16:12   - ขาด 7:29 7:32 ขาด 7:31   - 15:46 7:36 ขาด 7:33 ขาด   - 7:24 6 3 12 0 0
  32. เด็กหญิงนรินทร สังขกุญชร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงพิมมาดา จันทร์เเจ้ง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:18 ขาด   - ขาด 7:29 7:32 ขาด 7:31   - ขาด 7:36 7:33 7:33 ขาด   - 7:24 7 1 13 0 0
  34. เด็กหญิงอรอนงค์ สีใส   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 ขาด   - ขาด 16:14 7:32 ขาด 7:31   - 15:45 7:36 7:33 7:33 ขาด   - 16:09 5 4 12 0 0
  35. เด็กหญิงอัญชุลีพร จีบแก้ว   - 7:14 ขาด 7:19 7:16 7:16   - ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07   - ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 11 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงอุไรวรรณ ท้าวลา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 18:18   - ขาด 16:13 ขาด ขาด 7:25   - ขาด 7:26 7:24 7:23 ขาด   - 7:09 5 2 14 0 0
  37. เด็กหญิงขวัญเนตร รอดชีพ   - 7:32 7:36 7:38 7:38 7:38   - ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด   - ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:31   - 15:57 7:27 7:23 7:26 ขาด   - 7:25 15 1 5 0 0
  38. เด็กหญิงญาณิศา แสงศรี   - 7:32 7:36 7:38 7:38 7:38   - ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด   - ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:31   - 15:57 7:27 7:23 7:26 ขาด   - 7:25 15 1 5 0 0
  39. เด็กหญิงปรฉัตร มุสิกปักษ์   - 16:02 7:48 16:07 ขาด 7:40   - ขาด 7:45 7:46 7:47 ขาด   - ขาด 7:37 14:24 ขาด ขาด   - 15:57 7:49 7:55 ขาด ขาด   - 7:44 9 4 8 0 0
  40. เด็กหญิงปริศนา ช่วยชูเชิด   - 7:17 16:10 7:14 16:08 7:38   - ขาด 16:08 7:13 16:12 ขาด   - ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:47   - ขาด 7:17 7:21 16:08 ขาด   - 7:14 10 5 6 0 0
  41. เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิ์ทอง   - 7:17 7:21 7:14 7:10 ขาด   - ขาด 7:31 7:13 ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:10 ขาด ขาด   - 16:31 7:17 7:21 7:16 ขาด   - 7:14 12 1 8 0 0
  42. เด็กหญิงศันสนีย์ สูงยิ่ง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   - ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 2 0 19 0 0
มา   0 13 11 13 13     0 0 11 13 12     0 0 31 31 0     0 0 33 30 32     0 32 275
สาย   0 2 2 1 1     0 0 1 0 14     0 0 3 1 0     0 11 0 0 3     0 1 40
ขาด   0 27 29 28 28     0 42 30 29 16     0 42 8 10 42     0 31 9 12 7     0 9 399
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0