รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายปรัชญา ฉายารัตนรักษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:09     ขาด 16:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:11 16:12 ขาด     7:12 3 3 15 0 0
  2. เด็กชายภูธร อ่ำสกุล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:01 ขาด ขาด ขาด     8:36 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 1 19 0 0
  3. เด็กชายพันธกร สุขสมพงษ์     7:31 7:33 7:31 7:29 7:34     ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด     ขาด 7:33 7:16 ขาด 7:22     15:59 7:36 7:30 7:37 ขาด     7:31 15 1 5 0 0
  4. เด็กชายนิตินันท์ นุกูล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:08     ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด 7:29 ขาด     7:32 5 2 14 0 0
  5. เด็กชายพีรพงษ์ เวชวิฐาน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:09 16:12     ขาด 7:36 ขาด ขาด 7:44     ขาด 7:44 7:47 7:42 ขาด     7:43 6 2 13 0 0
  6. เด็กชายวัชระพงษ์ มยุรา     7:42 16:10 7:36 7:37 7:26     ขาด 7:29 7:34 7:40 16:08     ขาด 7:38 7:39 ขาด 7:43     15:59 7:41 7:33 7:38 ขาด     7:41 14 3 4 0 0
  7. เด็กชายอนนท์ วงศ์คุณธรรม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:09 16:12     ขาด 7:03 7:02 ขาด 7:03     ขาด 7:23 7:25 6:59 ขาด     7:06 7 2 12 0 0
  8. เด็กชายอนุกูล ชูวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:09 16:06     ขาด 7:15 7:06 ขาด 7:05     15:53 7:12 7:14 7:09 ขาด     7:09 7 3 11 0 0
  9. เด็กชายรตนเทพ แก้วศิริ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07     ขาด 7:22 7:27 ขาด 7:31     ขาด 7:31 7:27 7:29 ขาด     7:32 7 2 12 0 0
  10. เด็กชายณิชากร โสระฐี     ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:10     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40     ขาด 7:30 7:34 7:31 ขาด     7:29 10 1 10 0 0
  11. เด็กชายจิรายุ ชาวเขาดิน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07     ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54     ขาด 6:56 6:57 6:58 ขาด     6:52 7 2 12 0 0
  12. เด็กชายเจตณัฐ รัตนมณีรัศมี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด     ขาด 7:26 7:11 ขาด 7:14     ขาด 7:29 7:14 7:19 ขาด     7:13 7 1 13 0 0
  13. เด็กชายเจตวัฒน์ ทองมูล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:07     ขาด 6:33 6:32 ขาด 6:31     15:44 6:36 ขาด 6:35 ขาด     ขาด 5 3 13 0 0
  14. เด็กชายศรลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์     7:11 7:11 7:14 7:09 ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:15     ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด     7:13 9 1 11 0 0
  15. เด็กชายณัฐชนน ปล้องเรืองกุล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:09 ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:14 7:12 ขาด     7:12 6 0 15 0 0
  16. เด็กชายนพกร ทาสุ่ม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 6:53 ขาด ขาด     ขาด 6:51 6:55 ขาด ขาด     ขาด 4 0 17 0 0
  17. เด็กชายนราธิป ธรรมพิทักษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:50     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 6:50 6:55 ขาด     6:55 6 0 15 0 0
  18. เด็กชายพิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:15 ขาด     ขาด ขาด 7:55 ขาด 7:53     ขาด ขาด ขาด 8:12 ขาด     ขาด 3 1 17 0 0
  19. เด็กชายวศิน มัจฉา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด 7:37     ขาด 7:37 7:32 ขาด ขาด     ขาด 4 0 17 0 0
  20. เด็กชายอนุรักษ์ เชียงเงิน     7:14 ขาด 7:17 7:21 7:16     ขาด 7:18 7:18 7:20 ขาด     ขาด 7:18 7:31 ขาด 14:09     ขาด 7:25 7:24 7:23 ขาด     7:20 13 1 7 0 0
  21. เด็กชายณัฐดนัย สำราญใจ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:02     ขาด ขาด ขาด 7:08 ขาด     ขาด 3 0 18 0 0
  22. เด็กชายธงชัย ปาลพันธุ์     7:16 7:19 7:18 7:22 7:16     ขาด 7:15 7:20 7:24 16:12     ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22     ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด     7:19 15 1 5 0 0
  23. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชาวบ้านกร่าง     16:04 7:05 7:14 7:12 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:12     ขาด 7:13 7:11 ขาด 7:08     ขาด 7:14 7:16 7:13 ขาด     7:13 11 2 8 0 0
  24. เด็กหญิงธัญญวารี จันทร์ประเสริฐ     7:34 7:35 7:36 7:32 7:36     ขาด 7:33 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:31     ขาด 7:33 7:37 16:09 ขาด     7:33 14 1 6 0 0
  25. เด็กหญิงนวรัตน์ รัตนโมรา     7:14 ขาด ขาด 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07     ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด     7:25 7 0 14 0 0
  26. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โตแย้ม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:31 ขาด 7:33     ขาด 7:36 7:33 7:33 ขาด     7:24 7 0 14 0 0
  27. เด็กหญิงณหทัย พันธ์ดนตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:35 ขาด ขาด     ขาด 3 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงสิริยากร จันทวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:30 3 1 17 0 0
  29. เด็กหญิงณิชกานต์ พ่านเผือก     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:09 ขาด ขาด     ขาด 7:39 ขาด 7:22 ขาด     7:18 5 0 16 0 0
  30. เด็กหญิงโชติกา ลิ้มประเสริฐ     7:33 7:34 7:35 7:31 7:35     ขาด ขาด 7:33 7:30 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด 7:30     ขาด 7:32 7:36 7:34 ขาด     7:50 13 0 8 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐวดี เอี่ยมงาม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 16:12     ขาด 7:29 7:32 ขาด 7:31     15:46 7:36 ขาด 7:33 ขาด     7:24 6 3 12 0 0
  32. เด็กหญิงนรินทร สังขกุญชร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  33. เด็กหญิงพิมมาดา จันทร์เเจ้ง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:18 ขาด     ขาด 7:29 7:32 ขาด 7:31     ขาด 7:36 7:33 7:33 ขาด     7:24 7 1 13 0 0
  34. เด็กหญิงอรอนงค์ สีใส     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 ขาด     ขาด 16:14 7:32 ขาด 7:31     15:45 7:36 7:33 7:33 ขาด     16:09 5 4 12 0 0
  35. เด็กหญิงอัญชุลีพร จีบแก้ว     7:14 ขาด 7:19 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:16 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07     ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด     7:25 11 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงอุไรวรรณ ท้าวลา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 18:18     ขาด 16:13 ขาด ขาด 7:25     ขาด 7:26 7:24 7:23 ขาด     7:09 5 2 14 0 0
  37. เด็กหญิงขวัญเนตร รอดชีพ     7:32 7:36 7:38 7:38 7:38     ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด     ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:31     15:57 7:27 7:23 7:26 ขาด     7:25 15 1 5 0 0
  38. เด็กหญิงญาณิศา แสงศรี     7:32 7:36 7:38 7:38 7:38     ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด     ขาด 7:37 7:34 ขาด 7:31     15:57 7:27 7:23 7:26 ขาด     7:25 15 1 5 0 0
  39. เด็กหญิงปรฉัตร มุสิกปักษ์     16:02 7:48 16:07 ขาด 7:40     ขาด 7:45 7:46 7:47 ขาด     ขาด 7:37 14:24 ขาด ขาด     15:57 7:49 7:55 ขาด ขาด     7:44 9 4 8 0 0
  40. เด็กหญิงปริศนา ช่วยชูเชิด     7:17 16:10 7:14 16:08 7:38     ขาด 16:08 7:13 16:12 ขาด     ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:47     ขาด 7:17 7:21 16:08 ขาด     7:14 10 5 6 0 0
  41. เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิ์ทอง     7:17 7:21 7:14 7:10 ขาด     ขาด 7:31 7:13 ขาด ขาด     ขาด 7:09 7:10 ขาด ขาด     16:31 7:17 7:21 7:16 ขาด     7:14 12 1 8 0 0
  42. เด็กหญิงศันสนีย์ สูงยิ่ง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด     ขาด 2 0 19 0 0
มา     13 11 13 13 13     0 11 13 12 0     0 31 31 0 29     0 33 30 32 0     32 317
สาย     2 2 1 1 0     0 1 0 14 15     0 3 1 0 1     11 0 0 3 0     1 56
ขาด     27 29 28 28 29     42 30 29 16 27     42 8 10 42 12     31 9 12 7 42     9 509
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0