รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา     7:04 7:01 7:03 7:03 7:09     ขาด 6:58 7:04 7:01 17:15     ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด     7:08 13 1 7 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย     7:37 7:37 ขาด 7:33 7:32     ขาด 7:30 7:33 7:30 15:59     ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:31     16:03 7:36 7:33 7:36 ขาด     7:36 14 2 5 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย     7:33 7:29 7:27 16:08 7:29     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24     ขาด 7:32 7:31 7:35 ขาด     7:31 11 2 8 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย     ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:36     ขาด 7:46 7:14 14:35 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:11 ขาด 7:35 ขาด ขาด     7:39 6 2 13 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:16 ขาด     ขาด 7:27 7:32 ขาด 7:30     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 1 17 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง     7:31 7:40 7:29 7:32 ขาด     ขาด ขาด 7:34 7:31 ขาด     ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30     ขาด 7:36 7:31 7:31 ขาด     7:33 13 0 8 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด     ขาด 2 3 16 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด     ขาด 2 3 16 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด     ขาด 2 3 16 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด     ขาด 2 3 16 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์     7:11 7:19 7:18 7:19 7:16     ขาด 7:15 7:14 7:12 17:25     ขาด 7:27 7:04 ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:07 7:17 ขาด     17:48 13 2 6 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์     7:38 7:40 7:43 7:37 7:26     ขาด 7:19 7:18 7:34 16:04     ขาด 7:19 7:39 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 10 1 10 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ     ขาด 7:42 7:42 7:39 ขาด     ขาด 7:31 7:34 14:35 ขาด     ขาด 15:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 2 14 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา     7:27 7:27 7:23 7:25 7:15     ขาด 7:20 7:27 6:54 ขาด     ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด     16:00 7:24 7:22 7:23 ขาด     7:27 13 1 7 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม     6:53 6:46 6:55 6:54 6:50     ขาด 7:00 6:52 7:00 16:15     ขาด 7:03 7:10 ขาด 6:55     15:59 6:50 6:50 6:51 ขาด     6:51 15 2 4 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์     7:32 7:30 7:32 7:31 7:33     ขาด 7:30 7:31 7:30 16:13     ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29     ขาด 7:32 7:30 7:30 ขาด     7:38 15 1 5 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10     ขาด 16:13 16:14 15:16 16:14     ขาด 6:59 6:59 ขาด 15:09     16:43 7:05 6:59 6:58 ขาด     16:09 5 8 8 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา     7:36 16:15 ขาด ขาด 7:28     ขาด ขาด ขาด 15:17 ขาด     ขาด 7:31 7:20 ขาด 7:28     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 2 13 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า     7:11 7:13 7:13 7:13 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 16:10     ขาด 7:15 7:12 ขาด 7:13     16:03 7:13 7:13 7:11 ขาด     7:11 15 2 4 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ     7:35 7:41 7:44 ขาด ขาด     ขาด 7:48 7:45 7:39 16:19     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 7:41 ขาด ขาด     7:31 9 1 11 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:17 16:11     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด     7:29 5 2 14 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว     7:10 7:21 7:15 ขาด 16:13     ขาด 7:37 7:26 7:17 16:08     ขาด 7:25 7:30 ขาด 7:25     16:02 7:36 7:32 7:34 ขาด     7:26 13 3 5 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก     ขาด 7:02 7:00 16:16 7:00     ขาด 7:03 7:00 7:00 ขาด     ขาด 7:06 6:59 ขาด 7:01     ขาด 7:02 7:02 7:02 ขาด     16:15 12 2 7 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์     16:04 7:50 7:50 7:46 7:28     ขาด 7:43 7:48 7:43 ขาด     ขาด 7:42 7:30 ขาด 7:31     ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด     7:44 14 1 6 0 0
มา     13 15 15 11 13     0 14 15 13 0     0 21 14 0 11     0 16 16 18 0     13 218
สาย     1 1 0 2 2     0 1 1 11 15     0 1 0 0 1     11 0 0 0 0     3 50
ขาด     10 8 9 11 9     24 9 8 0 9     24 2 10 24 12     13 8 8 6 24     8 236
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0