รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา   - 7:04 7:01 7:03 7:03 7:09   - ขาด 6:58 7:04 7:01 17:15   - ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด   - 7:08 13 1 7 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย   - 7:37 7:37 ขาด 7:33 7:32   - ขาด 7:30 7:33 7:30 15:59   - ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:31   - 16:03 7:36 7:33 7:36 ขาด   - 7:36 14 2 5 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย   - 7:33 7:29 7:27 16:08 7:29   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24   - ขาด 7:32 7:31 7:35 ขาด   - 7:31 11 2 8 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย   - ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:36   - ขาด 7:46 7:14 14:35 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:11 ขาด 7:35 ขาด ขาด   - 7:39 6 2 13 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:16 ขาด   - ขาด 7:27 7:32 ขาด 7:30   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 1 17 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง   - 7:31 7:40 7:29 7:32 ขาด   - ขาด ขาด 7:34 7:31 ขาด   - ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30   - ขาด 7:36 7:31 7:31 ขาด   - 7:33 13 0 8 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 2 3 16 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 2 3 16 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 2 3 16 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:39 16:13   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 16:04 ขาด ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 2 3 16 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์   - 7:11 7:19 7:18 7:19 7:16   - ขาด 7:15 7:14 7:12 17:25   - ขาด 7:27 7:04 ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:07 7:17 ขาด   - 17:48 13 2 6 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์   - 7:38 7:40 7:43 7:37 7:26   - ขาด 7:19 7:18 7:34 16:04   - ขาด 7:19 7:39 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 10 1 10 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ   - ขาด 7:42 7:42 7:39 ขาด   - ขาด 7:31 7:34 14:35 ขาด   - ขาด 15:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 2 14 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา   - 7:27 7:27 7:23 7:25 7:15   - ขาด 7:20 7:27 6:54 ขาด   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - 16:00 7:24 7:22 7:23 ขาด   - 7:27 13 1 7 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม   - 6:53 6:46 6:55 6:54 6:50   - ขาด 7:00 6:52 7:00 16:15   - ขาด 7:03 7:10 ขาด 6:55   - 15:59 6:50 6:50 6:51 ขาด   - 6:51 15 2 4 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์   - 7:32 7:30 7:32 7:31 7:33   - ขาด 7:30 7:31 7:30 16:13   - ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29   - ขาด 7:32 7:30 7:30 ขาด   - 7:38 15 1 5 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10   - ขาด 16:13 16:14 15:16 16:14   - ขาด 6:59 6:59 ขาด 15:09   - 16:43 7:05 6:59 6:58 ขาด   - 16:09 5 8 8 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา   - 7:36 16:15 ขาด ขาด 7:28   - ขาด ขาด ขาด 15:17 ขาด   - ขาด 7:31 7:20 ขาด 7:28   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 2 13 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า   - 7:11 7:13 7:13 7:13 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 16:10   - ขาด 7:15 7:12 ขาด 7:13   - 16:03 7:13 7:13 7:11 ขาด   - 7:11 15 2 4 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ   - 7:35 7:41 7:44 ขาด ขาด   - ขาด 7:48 7:45 7:39 16:19   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 7:41 ขาด ขาด   - 7:31 9 1 11 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:17 16:11   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด   - 7:29 5 2 14 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว   - 7:10 7:21 7:15 ขาด 16:13   - ขาด 7:37 7:26 7:17 16:08   - ขาด 7:25 7:30 ขาด 7:25   - 16:02 7:36 7:32 7:34 ขาด   - 7:26 13 3 5 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก   - ขาด 7:02 7:00 16:16 7:00   - ขาด 7:03 7:00 7:00 ขาด   - ขาด 7:06 6:59 ขาด 7:01   - ขาด 7:02 7:02 7:02 ขาด   - 16:15 12 2 7 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์   - 16:04 7:50 7:50 7:46 7:28   - ขาด 7:43 7:48 7:43 ขาด   - ขาด 7:42 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด   - 7:44 14 1 6 0 0
มา   0 13 15 15 11     0 0 14 15 13     0 0 21 14 0     0 0 16 16 18     0 13 194
สาย   0 1 1 0 2     0 0 1 1 11     0 0 1 0 0     0 11 0 0 0     0 3 32
ขาด   0 10 8 9 11     0 24 9 8 0     0 24 2 10 24     0 13 8 8 6     0 8 182
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0