รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์     7:39 7:43 7:39 7:40 7:38     ขาด 7:33 7:47 7:40 ขาด     ขาด 7:36 7:43 ขาด 7:41     15:48 7:40 - - -     - 12 1 4 0 0
  2. เด็กชายนวพล นาคนิยม     7:02 7:04 7:06 7:06 7:07     ขาด 6:58 ขาด 7:04 ขาด     ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 - - -     - 9 0 8 0 0
  3. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54     15:51 6:56 - - -     - 4 1 12 0 0
  4. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:09 ขาด ขาด     ขาด 7:19 - - -     - 3 0 14 0 0
  5. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์     7:26 7:28 7:34 7:25 7:23     ขาด 7:36 ขาด 7:28 ขาด     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     ขาด 7:28 - - -     - 11 0 6 0 0
  6. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 - - -     - 1 0 16 0 0
  7. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์     ขาด ขาด 16:12 7:45 7:24     ขาด 7:36 7:37 ขาด 16:13     ขาด 7:43 7:38 ขาด ขาด     ขาด 7:23 - - -     - 7 2 8 0 0
  8. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง     7:36 ขาด 7:19 7:16 7:16     ขาด ขาด 7:37 ขาด ขาด     ขาด 7:43 7:15 ขาด 7:07     ขาด 7:15 - - -     - 9 0 8 0 0
  9. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย     ขาด 7:41 7:36 7:27 7:20     ขาด 7:28 7:37 7:38 16:12     ขาด 7:38 ขาด ขาด 7:24     15:50 7:39 - - -     - 10 2 5 0 0
  10. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต     7:43 7:49 7:44 7:46 7:46     ขาด 7:45 7:48 7:49 ขาด     ขาด 7:49 7:53 ขาด 14:09     ขาด 7:46 - - -     - 11 1 5 0 0
  11. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์     6:51 6:51 6:52 6:51 6:51     ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด     ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:52     15:58 6:51 - - -     - 12 1 4 0 0
  12. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช     7:02 7:04 7:06 7:06 7:07     ขาด 6:58 ขาด 7:04 ขาด     ขาด 7:00 8:24 ขาด 8:31     8:41 7:04 - - -     - 10 2 5 0 0
  13. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ     6:30 6:32 6:32 6:33 6:30     ขาด ขาด ขาด 6:32 ขาด     ขาด 16:09 6:32 ขาด 6:31     ขาด ขาด - - -     - 8 1 8 0 0
  14. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี     7:34 7:20 7:24 7:23 7:20     ขาด 7:21 7:28 7:26 ขาด     ขาด 7:19 7:22 ขาด ขาด     16:00 7:20 - - -     - 11 1 5 0 0
  15. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี     7:14 7:04 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:59 7:04 - - -     - 3 1 13 0 0
  16. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16     15:51 7:22 - - -     - 4 1 12 0 0
  17. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 15:38 ขาด 14:20     ขาด 7:42 - - -     - 2 2 13 0 0
  18. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง     6:50 ขาด 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด     ขาด 6:47 6:49 ขาด 6:47     ขาด 6:49 - - -     - 11 0 6 0 0
  19. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ     ขาด 7:51 7:11 7:15 6:58     ขาด 7:40 7:47 7:09 ขาด     ขาด 7:36 7:40 ขาด 7:35     ขาด 7:43 - - -     - 11 0 6 0 0
  20. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง     7:29 7:27 7:29 7:30 7:28     ขาด 7:26 7:25 7:29 ขาด     ขาด 7:28 7:27 ขาด 7:36     ขาด 7:34 - - -     - 12 0 5 0 0
  21. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม     6:47 16:11 6:48 6:42 6:40     ขาด 6:45 6:45 6:47 16:06     ขาด 6:44 6:42 ขาด 6:42     ขาด 6:47 - - -     - 11 2 4 0 0
  22. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล     7:29 7:26 7:37 7:30 7:28     ขาด 7:26 7:44 7:29 ขาด     ขาด 7:28 7:27 ขาด 7:35     ขาด 7:34 - - -     - 12 0 5 0 0
  23. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม     7:19 7:15 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด     ขาด 7:11 7:10 ขาด 14:08     ขาด 7:28 - - -     - 11 1 5 0 0
  24. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค     ขาด 7:39 7:39 7:13 7:05     ขาด 7:11 7:40 7:41 ขาด     ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41     ขาด 7:42 - - -     - 11 0 6 0 0
  25. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช     ขาด 7:40 7:30 7:32 7:32     ขาด 7:31 7:34 7:31 15:20     ขาด 7:32 ขาด ขาด 7:30     15:54 7:36 - - -     - 10 2 5 0 0
มา     15 16 18 19 19     0 17 15 17 0     0 22 19 0 15     0 24 0 0 0     0 216
สาย     0 1 1 0 0     0 0 0 0 4     0 1 1 0 4     9 0 0 0 0     0 21
ขาด     10 8 6 6 6     25 8 10 8 21     25 2 5 25 6     16 1 0 0 0     0 188
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0