รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์   - 7:39 7:43 7:39 7:40 7:38   - ขาด 7:33 7:47 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 7:43 ขาด 7:41   - 15:48 7:40 16:05 ขาด ขาด   - 7:38 13 2 6 0 0
  2. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี   - 7:14 7:04 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:59 7:04 7:06 7:10 ขาด   - 7:03 6 1 14 0 0
  3. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16   - 15:51 7:22 7:23 7:18 ขาด   - 7:21 7 1 13 0 0
  4. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 15:38 ขาด 14:20   - ขาด 7:42 7:44 7:45 ขาด   - 7:42 5 2 14 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง   - 6:50 ขาด 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด   - ขาด 6:47 6:49 ขาด 6:47   - ขาด 6:49 6:48 6:47 ขาด   - 6:49 14 0 7 0 0
  6. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ   - ขาด 7:51 7:11 7:15 6:58   - ขาด 7:40 7:47 7:09 ขาด   - ขาด 7:36 7:40 ขาด 7:35   - ขาด 7:43 7:12 7:09 ขาด   - 7:40 14 0 7 0 0
  7. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง   - 7:29 7:27 7:29 7:30 7:28   - ขาด 7:26 7:25 7:29 ขาด   - ขาด 7:28 7:27 ขาด 7:36   - ขาด 7:34 7:37 ขาด ขาด   - 7:32 14 0 7 0 0
  8. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม   - 6:47 16:11 6:48 6:42 6:40   - ขาด 6:45 6:45 6:47 16:06   - ขาด 6:44 6:42 ขาด 6:42   - ขาด 6:47 6:45 6:47 ขาด   - 6:45 14 2 5 0 0
  9. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล   - 7:29 7:26 7:37 7:30 7:28   - ขาด 7:26 7:44 7:29 ขาด   - ขาด 7:28 7:27 ขาด 7:35   - ขาด 7:34 7:37 ขาด ขาด   - 7:32 14 0 7 0 0
  10. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม   - 7:19 7:15 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด   - ขาด 7:11 7:10 ขาด 14:08   - ขาด 7:28 7:16 7:17 ขาด   - 7:19 14 1 6 0 0
  11. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค   - ขาด 7:39 7:39 7:13 7:05   - ขาด 7:11 7:40 7:41 ขาด   - ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41   - ขาด 7:42 7:44 6:55 ขาด   - 7:12 14 0 7 0 0
  12. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช   - 7:02 7:04 7:06 7:06 7:07   - ขาด 6:58 ขาด 7:04 ขาด   - ขาด 7:00 8:24 ขาด 8:31   - 8:41 7:04 7:05 7:04 ขาด   - 7:04 13 2 6 0 0
  13. เด็กชายนวพล นาคนิยม   - 7:02 7:04 7:06 7:06 7:07   - ขาด 6:58 ขาด 7:04 ขาด   - ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:05 7:04 ขาด   - 7:04 12 0 9 0 0
  14. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54   - 15:51 6:56 6:57 6:58 ขาด   - 6:52 7 1 13 0 0
  15. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี   - 7:34 7:20 7:24 7:23 7:20   - ขาด 7:21 7:28 7:26 ขาด   - ขาด 7:19 7:22 ขาด ขาด   - 16:00 7:20 7:25 7:24 ขาด   - 7:25 14 1 6 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ   - 6:30 6:32 6:32 6:33 6:30   - ขาด ขาด ขาด 6:32 ขาด   - ขาด 16:09 6:32 ขาด 6:31   - ขาด ขาด 16:03 6:35 ขาด   - 16:09 9 3 9 0 0
  17. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:19 7:16 ขาด   - 7:15 6 0 15 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช   - ขาด 7:40 7:30 7:32 7:32   - ขาด 7:31 7:34 7:31 15:20   - ขาด 7:32 ขาด ขาด 7:30   - 15:54 7:36 7:31 7:32 ขาด   - 7:33 13 2 6 0 0
  19. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์   - 6:51 6:51 6:52 6:51 6:51   - ขาด 6:53 6:53 6:51 ขาด   - ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:52   - 15:58 6:51 6:55 6:57 ขาด   - 6:53 15 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต   - 7:43 7:49 7:44 7:46 7:46   - ขาด 7:45 7:48 7:49 ขาด   - ขาด 7:49 7:53 ขาด 14:09   - ขาด 7:46 7:46 7:45 ขาด   - 7:48 14 1 6 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย   - ขาด 7:41 7:36 7:27 7:20   - ขาด 7:28 7:37 7:38 16:12   - ขาด 7:38 ขาด ขาด 7:24   - 15:50 7:39 7:38 7:37 ขาด   - 7:39 13 2 6 0 0
  22. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์   - 7:26 7:28 7:34 7:25 7:23   - ขาด 7:36 ขาด 7:28 ขาด   - ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26   - ขาด 7:28 7:28 7:28 ขาด   - 7:24 14 0 7 0 0
  23. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง   - 7:36 ขาด 7:19 7:16 7:16   - ขาด ขาด 7:37 ขาด ขาด   - ขาด 7:43 7:15 ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:16 ขาด   - 7:22 11 0 10 0 0
  24. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์   - ขาด ขาด 16:12 7:45 7:24   - ขาด 7:36 7:37 ขาด 16:13   - ขาด 7:43 7:38 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:35 7:32 ขาด   - 7:22 10 2 9 0 0
  25. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 2 0 19 0 0
มา   0 15 16 18 19     0 0 17 15 17     0 0 22 19 0     0 0 24 21 21     0 24 248
สาย   0 0 1 1 0     0 0 0 0 0     0 0 1 1 0     0 9 0 2 0     0 1 16
ขาด   0 10 8 6 6     0 25 8 10 8     0 25 2 5 25     0 16 1 2 4     0 0 161
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0