รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธนชาติ โพธิเจริญ     7:09 ขาด 7:12 7:08 7:09     ขาด 7:12 7:12 16:13 ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12     ขาด 7:24 - - -     - 10 1 6 0 0
  2. เด็กชายรัฐกฤษฏ์ พวงพั่วเพชร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41     ขาด 7:42 - - -     - 4 0 13 0 0
  3. เด็กหญิงรัตนา กลิ่นเกตุ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:45 ขาด     ขาด 7:15 7:18 ขาด 7:08     ขาด 7:20 - - -     - 4 1 12 0 0
  4. เด็กหญิงจิรัชยา บุญรัตน์     7:31 7:34 7:32 7:29 7:34     ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด     ขาด 7:32 7:16 ขาด 7:22     ขาด ขาด - - -     - 11 0 6 0 0
  5. เด็กหญิงปิยฉัตร พลเสน     7:10 7:10 7:14 7:14 7:16     ขาด 7:10 7:14 7:12 16:13     ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:15     ขาด 7:17 - - -     - 12 1 4 0 0
  6. เด็กหญิงศิริกัลยา โยวะศรี     7:22 7:18 7:21 7:18 7:12     ขาด 7:18 7:18 7:20 16:13     ขาด 7:22 7:17 ขาด 7:15     ขาด 7:17 - - -     - 12 1 4 0 0
  7. เด็กหญิงณัฐชาวดี หอมสุวรรณ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:05 16:13     ขาด 16:04 7:14 ขาด 7:17     16:05 7:20 - - -     - 3 4 10 0 0
  8. เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทรวงษ์     7:22 7:18 7:21 ขาด 16:11     ขาด ขาด ขาด 7:20 16:10     ขาด 7:22 7:17 ขาด 7:15     ขาด 7:17 - - -     - 8 2 7 0 0
  9. เด็กหญิงรวงข้าว มณฑาทิพย์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:49 ขาด     ขาด 7:50 7:50 ขาด 14:12     16:39 ขาด - - -     - 2 3 12 0 0
  10. เด็กหญิงสุชัญญา คำหริ่ง     16:05 ขาด 7:29 16:12 7:26     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07     ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15     ขาด 7:28 - - -     - 6 4 7 0 0
  11. เด็กหญิงชฎาพร พิศมัย     7:16 7:16 7:17 7:21 7:16     ขาด 7:18 7:19 7:20 15:20     ขาด 7:18 7:31 ขาด 7:25     15:54 7:26 - - -     - 12 2 3 0 0
  12. เด็กหญิงนภาวรรณ เกตุสุวรรณ     7:13 7:16 7:14 7:16 7:12     ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด 14:09     15:57 7:21 - - -     - 10 2 5 0 0
  13. เด็กหญิงจินเจน นาคบางสัง     7:16 ขาด ขาด 7:19 7:15     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:11     ขาด 7:23 7:16 ขาด 7:20     15:47 7:16 - - -     - 7 3 7 0 0
  14. เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ฉาย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:12     ขาด 7:35 7:25 ขาด 7:27     15:47 7:34 - - -     - 4 3 10 0 0
  15. เด็กชายวรรณชนะ กิตติวิเศษกุล     7:20 7:28 ขาด 7:25 7:18     ขาด 7:10 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:11 ขาด ขาด     ขาด 7:19 - - -     - 9 0 8 0 0
  16. เด็กชายชยธร พลายแสง     ขาด ขาด 7:00 ขาด 7:01     ขาด 7:21 6:58 7:02 ขาด     ขาด 7:01 ขาด ขาด 7:00     ขาด 7:01 - - -     - 8 0 9 0 0
  17. เด็กชายไชยวัฒน์ มีเอนก     7:27 7:29 7:29 ขาด 7:14     ขาด 7:13 7:27 7:26 16:07     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     15:59 7:25 - - -     - 9 2 6 0 0
  18. เด็กชายสันติธร วิเชียร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:49 ขาด ขาด 6:58     15:47 ขาด - - -     - 2 1 14 0 0
  19. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขวงษ์     16:03 ขาด 16:08 7:19 7:14     ขาด ขาด 7:19 7:20 ขาด     ขาด 7:00 7:03 ขาด 7:11     ขาด ขาด - - -     - 7 2 8 0 0
  20. เด็กชายวสันต์ ยงพิศาลภพ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 - - -     - 2 1 14 0 0
  21. เด็กชายสราวุฒิ เมธสาร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:25     ขาด ขาด - - -     - 2 0 15 0 0
  22. เด็กชายธนา นุชเจริญ     7:22 ขาด 7:22 ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:15 ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 - - -     - 6 0 11 0 0
  23. เด็กชายศุภชัย ภูไร่     7:28 7:27 7:30 7:29 7:23     ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด     ขาด 7:25 7:15 ขาด 7:17     15:57 7:32 - - -     - 12 1 4 0 0
  24. เด็กชายสุรสีห์ กรองใจ     7:37 7:37 7:35 7:33 7:32     ขาด 7:30 7:33 7:30 ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:31     15:47 7:36 - - -     - 11 1 5 0 0
  25. เด็กชายอัษฎาวุฒิ เพ็งสมยา     ขาด 7:29 7:28 7:29 7:29     ขาด 7:29 7:37 7:28 ขาด     ขาด 7:31 7:27 ขาด ขาด     15:48 7:33 - - -     - 10 1 6 0 0
  26. เด็กชายชลสิทธิ์ รักษา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:08 ขาด     ขาด 7:26 7:15 ขาด ขาด     ขาด 7:32 - - -     - 3 1 13 0 0
  27. เด็กชายยุทธนา มิ่งขวัญ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด     ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 1 15 0 0
  28. เด็กชายวราเทพ ทองสุข     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 0 16 0 0
  29. เด็กชายวัชรพล มากศรี     7:20 7:19 7:27 ขาด 7:23     ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:24 ขาด 7:26     ขาด 7:24 - - -     - 10 0 7 0 0
  30. เด็กหญิงสมพร พุทธพิมเสน     7:48 ขาด 7:45 7:41 7:39     ขาด 7:44 7:50 7:40 16:12     ขาด 7:47 7:44 ขาด 7:41     ขาด 7:42 - - -     - 11 1 5 0 0
มา     15 12 16 13 17     0 15 16 13 0     0 26 23 0 20     0 23 0 0 0     0 209
สาย     2 0 1 1 1     0 0 0 9 11     0 1 0 0 2     11 0 0 0 0     0 39
ขาด     13 18 13 16 12     30 15 14 8 19     30 3 7 30 8     19 7 0 0 0     0 262
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0