รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธนชาติ โพธิเจริญ   - 7:09 ขาด 7:12 7:08 7:09   - ขาด 7:12 7:12 16:13 ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12   - ขาด 7:24 7:25 ขาด ขาด   - 7:18 12 1 8 0 0
  2. เด็กชายไชยวัฒน์ มีเอนก   - 7:27 7:29 7:29 ขาด 7:14   - ขาด 7:13 7:27 7:26 16:07   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - 15:59 7:25 7:28 16:10 ขาด   - 7:31 11 3 7 0 0
  3. เด็กชายสันติธร วิเชียร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 ขาด ขาด 6:58   - 15:47 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 1 18 0 0
  4. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขวงษ์   - 16:03 ขาด 16:08 7:19 7:14   - ขาด ขาด 7:19 7:20 ขาด   - ขาด 7:00 7:03 ขาด 7:11   - ขาด ขาด 14:29 7:21 ขาด   - 7:19 9 3 9 0 0
  5. เด็กชายวสันต์ ยงพิศาลภพ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:35 7:36 ขาด   - 7:36 5 1 15 0 0
  6. เด็กชายสราวุฒิ เมธสาร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:25   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 19 0 0
  7. เด็กชายธนา นุชเจริญ   - 7:22 ขาด 7:22 ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:15 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:23 ขาด ขาด   - 7:12 8 0 13 0 0
  8. เด็กชายศุภชัย ภูไร่   - 7:28 7:27 7:30 7:29 7:23   - ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด   - ขาด 7:25 7:15 ขาด 7:17   - 15:57 7:32 7:30 7:30 ขาด   - 7:30 15 1 5 0 0
  9. เด็กชายสุรสีห์ กรองใจ   - 7:37 7:37 7:35 7:33 7:32   - ขาด 7:30 7:33 7:30 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:31   - 15:47 7:36 7:33 7:36 ขาด   - 7:36 14 1 6 0 0
  10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ เพ็งสมยา   - ขาด 7:29 7:28 7:29 7:29   - ขาด 7:29 7:37 7:28 ขาด   - ขาด 7:31 7:27 ขาด ขาด   - 15:48 7:33 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 13 1 7 0 0
  11. เด็กชายชลสิทธิ์ รักษา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:08 ขาด   - ขาด 7:26 7:15 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:31 7:30 ขาด   - 7:30 6 1 14 0 0
  12. เด็กชายยุทธนา มิ่งขวัญ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด   - ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 1 19 0 0
  13. เด็กชายวราเทพ ทองสุข   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 20 0 0
  14. เด็กชายวัชรพล มากศรี   - 7:20 7:19 7:27 ขาด 7:23   - ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:24 ขาด 7:26   - ขาด 7:24 7:25 ขาด ขาด   - 7:25 12 0 9 0 0
  15. เด็กชายชยธร พลายแสง   - ขาด ขาด 7:00 ขาด 7:01   - ขาด 7:21 6:58 7:02 ขาด   - ขาด 7:01 ขาด ขาด 7:00   - ขาด 7:01 7:02 7:01 ขาด   - 6:58 11 0 10 0 0
  16. เด็กชายวรรณชนะ กิตติวิเศษกุล   - 7:20 7:28 ขาด 7:25 7:18   - ขาด 7:10 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:21 ขาด ขาด   - 7:24 11 0 10 0 0
  17. เด็กชายรัฐกฤษฏ์ พวงพั่วเพชร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:40 ขาด 7:41   - ขาด 7:42 7:44 7:44 ขาด   - 7:42 7 0 14 0 0
  18. เด็กหญิงรัตนา กลิ่นเกตุ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:45 ขาด   - ขาด 7:15 7:18 ขาด 7:08   - ขาด 7:20 ขาด 7:12 ขาด   - 7:03 6 1 14 0 0
  19. เด็กหญิงจิรัชยา บุญรัตน์   - 7:31 7:34 7:32 7:29 7:34   - ขาด 7:28 7:31 7:32 ขาด   - ขาด 7:32 7:16 ขาด 7:22   - ขาด ขาด 7:30 7:37 ขาด   - 7:31 14 0 7 0 0
  20. เด็กหญิงปิยฉัตร พลเสน   - 7:10 7:10 7:14 7:14 7:16   - ขาด 7:10 7:14 7:12 16:13   - ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:15   - ขาด 7:17 7:16 7:11 ขาด   - 7:13 15 1 5 0 0
  21. เด็กหญิงศิริกัลยา โยวะศรี   - 7:22 7:18 7:21 7:18 7:12   - ขาด 7:18 7:18 7:20 16:13   - ขาด 7:22 7:17 ขาด 7:15   - ขาด 7:17 7:18 7:17 ขาด   - 7:22 15 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงณัฐชาวดี หอมสุวรรณ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:05 16:13   - ขาด 16:04 7:14 ขาด 7:17   - 16:05 7:20 16:08 7:20 ขาด   - 7:19 5 5 11 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทรวงษ์   - 7:22 7:18 7:21 ขาด 16:11   - ขาด ขาด ขาด 7:20 16:10   - ขาด 7:22 7:17 ขาด 7:15   - ขาด 7:17 7:18 16:11 ขาด   - 7:20 10 3 8 0 0
  24. เด็กหญิงรวงข้าว มณฑาทิพย์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:49 ขาด   - ขาด 7:50 7:50 ขาด 14:12   - 16:39 ขาด ขาด ขาด 16:08   - ขาด 2 4 15 0 0
  25. เด็กหญิงสุชัญญา คำหริ่ง   - 16:05 ขาด 7:29 16:12 7:26   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:07   - ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15   - ขาด 7:28 7:24 7:26 15:38   - 7:27 9 5 7 0 0
  26. เด็กหญิงชฎาพร พิศมัย   - 7:16 7:16 7:17 7:21 7:16   - ขาด 7:18 7:19 7:20 15:20   - ขาด 7:18 7:31 ขาด 7:25   - 15:54 7:26 7:24 7:23 ขาด   - 7:20 15 2 4 0 0
  27. เด็กหญิงนภาวรรณ เกตุสุวรรณ   - 7:13 7:16 7:14 7:16 7:12   - ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด 14:09   - 15:57 7:21 7:20 7:17 ขาด   - 7:13 13 2 6 0 0
  28. เด็กหญิงจินเจน นาคบางสัง   - 7:16 ขาด ขาด 7:19 7:15   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:11   - ขาด 7:23 7:16 ขาด 7:20   - 15:47 7:16 7:19 7:27 ขาด   - 7:17 10 3 8 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ฉาย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:12   - ขาด 7:35 7:25 ขาด 7:27   - 15:47 7:34 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 7 3 11 0 0
  30. เด็กหญิงสมพร พุทธพิมเสน   - 7:48 ขาด 7:45 7:41 7:39   - ขาด 7:44 7:50 7:40 16:12   - ขาด 7:47 7:44 ขาด 7:41   - ขาด 7:42 7:50 7:52 ขาด   - 7:44 14 1 6 0 0
มา   0 15 12 16 13     0 0 15 16 13     0 0 26 23 0     0 0 23 22 19     0 25 238
สาย   0 2 0 1 1     0 0 0 0 9     0 0 1 0 0     0 11 0 2 2     0 0 29
ขาด   0 13 18 13 16     0 30 15 14 8     0 30 3 7 30     0 19 7 6 9     0 5 243
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0