รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร     7:38 7:41 7:41 7:35 7:33     ขาด 7:27 7:31 7:36 16:17     ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:32     16:02 7:37 - - -     - 11 2 4 0 0
  2. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา     7:25 7:28 7:30 7:29 7:33     ขาด 7:28 7:29 7:29 16:08     ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19     ขาด 7:25 - - -     - 12 1 4 0 0
  3. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร     7:45 7:43 7:43 7:38 7:40     ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด     ขาด 7:52 7:33 ขาด 7:40     ขาด 7:45 - - -     - 12 0 5 0 0
  4. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์     16:10 ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด 7:31 7:30 ขาด     ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29     16:03 7:32 - - -     - 6 3 8 0 0
  5. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14     ขาด ขาด 7:29 ขาด 7:12     16:00 7:13 - - -     - 3 2 12 0 0
  6. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13     ขาด ขาด 7:10 ขาด 14:52     ขาด ขาด - - -     - 1 2 14 0 0
  7. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช     ขาด ขาด ขาด 7:14 7:15     ขาด 7:14 7:17 7:11 16:11     ขาด 7:13 7:10 ขาด ขาด     15:59 7:14 - - -     - 8 2 7 0 0
  8. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง     ขาด 7:54 7:54 7:56 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:23     ขาด 7:59 8:06 ขาด ขาด     ขาด 7:56 - - -     - 6 1 10 0 0
  9. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข     7:14 7:10 7:14 7:11 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:12     ขาด 7:12 - - -     - 11 0 6 0 0
  10. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  11. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 7:37 16:13     ขาด 7:26 7:25 ขาด 7:27     ขาด 7:35 - - -     - 6 1 10 0 0
  12. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:18 ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด 7:37     ขาด 7:41 - - -     - 3 1 13 0 0
  13. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 - - -     - 2 0 15 0 0
  14. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:48     16:09 6:49 - - -     - 2 2 13 0 0
  15. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย     7:25 7:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:21 16:38 16:33     ขาด 7:19 7:13 ขาด 15:46     ขาด 7:19 - - -     - 7 3 7 0 0
  16. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา     7:13 7:13 7:16 7:14 7:15     ขาด 7:14 7:17 7:11 15:58     ขาด 7:13 7:10 ขาด 7:10     16:47 7:14 - - -     - 12 2 3 0 0
  17. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:39 ขาด 7:34     15:37 7:14 - - -     - 3 1 13 0 0
  18. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น     7:25 7:30 7:30 7:27 7:24     ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด     ขาด 7:28 7:23 ขาด 7:25     ขาด 7:26 - - -     - 12 0 5 0 0
  19. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ     7:05 7:53 16:08 7:17 6:53     ขาด 7:19 ขาด 7:19 16:23     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:08     ขาด 7:33 - - -     - 10 2 5 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10     ขาด 7:10 7:13 ขาด 7:15     15:37 7:14 - - -     - 4 3 10 0 0
  21. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  22. นายวรเมธ สิทธิเตโช     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด ขาด 7:25 ขาด 7:39     ขาด 7:46 - - -     - 3 1 13 0 0
  23. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:07     ขาด 7:16 - - -     - 3 0 14 0 0
  24. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:14     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 - - -     - 2 2 13 0 0
  25. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:17     ขาด 7:45 14:29 ขาด ขาด     16:02 7:44 - - -     - 2 4 11 0 0
  26. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:09     ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33     ขาด 7:35 - - -     - 3 1 13 0 0
  27. เด็กชายชยากร คงเปีย     7:20 7:28 7:25 7:25 7:18     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 - - -     - 7 0 10 0 0
  28. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช     7:35 7:21 7:25 7:24 7:20     ขาด 7:21 7:28 7:27 16:10     ขาด 7:20 7:22 ขาด ขาด     ขาด 7:21 - - -     - 11 1 5 0 0
  29. เด็กชายภักดี เกตุคง     7:34 7:37 7:39 7:39 7:39     ขาด 7:41 7:47 7:38 16:06     ขาด 7:41 7:38 ขาด 7:34     ขาด 7:36 - - -     - 12 1 4 0 0
  30. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม     7:17 ขาด 7:20 7:17 7:18     ขาด 7:19 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08     ขาด 7:16 - - -     - 10 0 7 0 0
  31. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด     ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28     ขาด 7:13 - - -     - 4 1 12 0 0
  32. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:10     ขาด 7:09 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:05 - - -     - 3 2 12 0 0
  33. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24     ขาด 7:33 - - -     - 4 0 13 0 0
  34. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง     6:59 7:05 7:39 7:04 7:02     ขาด 7:01 7:10 7:05 16:13     ขาด 7:04 6:59 ขาด 7:07     ขาด 7:10 - - -     - 12 1 4 0 0
  35. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน     7:28 7:27 7:30 7:29 7:23     ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด     ขาด 7:25 7:15 ขาด 7:17     ขาด 7:32 - - -     - 12 0 5 0 0
  36. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์     7:38 7:38 7:41 7:37 7:39     ขาด ขาด 7:41 15:17 16:08     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     15:37 7:37 - - -     - 10 3 4 0 0
  37. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:39 14:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 2 14 0 0
  38. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์     7:39 7:42 7:41 7:40 7:40     ขาด 7:45 7:51 7:47 16:09     ขาด 7:48 7:46 ขาด 7:46     ขาด 7:43 - - -     - 12 1 4 0 0
  39. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08     ขาด 7:16 - - -     - 3 0 14 0 0
  40. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว     7:07 7:04 ขาด 7:03 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:00 ขาด     ขาด 7:11 7:04 ขาด 14:29     15:40 7:05 - - -     - 7 2 8 0 0
  41. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว     7:38 7:38 7:41 7:36 7:38     ขาด 7:38 7:40 7:36 ขาด     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 - - -     - 12 0 5 0 0
  42. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน     7:34 7:35 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด 16:13 16:10     ขาด 7:33 ขาด ขาด 7:32     ขาด 7:35 - - -     - 6 2 9 0 0
  43. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง     6:38 7:20 7:13 7:22 7:20     ขาด 7:30 7:30 7:34 16:09     ขาด 7:32 7:29 ขาด 7:25     16:01 7:30 - - -     - 12 2 3 0 0
  44. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ     7:40 7:36 7:41 7:38 7:38     ขาด 7:38 7:36 7:35 16:12     ขาด 7:34 7:38 ขาด 7:34     16:05 7:35 - - -     - 12 2 3 0 0
มา     21 21 18 21 19     0 19 20 20 0     0 30 35 0 30     0 40 0 0 0     0 294
สาย     1 0 1 1 0     0 0 0 12 23     0 0 2 0 3     13 0 0 0 0     0 56
ขาด     22 23 25 22 25     44 25 24 12 21     44 14 7 44 11     31 4 0 0 0     0 398
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0