รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ   - 7:40 7:36 7:41 7:38 7:38   - ขาด 7:38 7:36 7:35 16:12   - ขาด 7:34 7:38 ขาด 7:34   - 16:05 7:35 7:38 7:38 ขาด   - 7:39 15 2 4 0 0
  2. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:10   - ขาด 7:09 7:10 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:12 7:08 ขาด   - 7:12 6 2 13 0 0
  3. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด   - ขาด 7:34 7:09 ขาด 7:28   - ขาด 7:13 7:28 7:31 ขาด   - 7:30 7 1 13 0 0
  4. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม   - 7:17 ขาด 7:20 7:17 7:18   - ขาด 7:19 7:18 7:16 ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 12 0 9 0 0
  5. เด็กชายภักดี เกตุคง   - 7:34 7:37 7:39 7:39 7:39   - ขาด 7:41 7:47 7:38 16:06   - ขาด 7:41 7:38 ขาด 7:34   - ขาด 7:36 7:42 7:43 ขาด   - 7:34 15 1 5 0 0
  6. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช   - 7:35 7:21 7:25 7:24 7:20   - ขาด 7:21 7:28 7:27 16:10   - ขาด 7:20 7:22 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 14 1 6 0 0
  7. เด็กชายชยากร คงเปีย   - 7:20 7:28 7:25 7:25 7:18   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:21 ขาด ขาด   - 7:24 9 0 12 0 0
  8. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:09   - ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33   - ขาด 7:35 7:27 7:32 ขาด   - ขาด 5 1 15 0 0
  9. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:17   - ขาด 7:45 14:29 ขาด ขาด   - 16:02 7:44 7:13 7:39 ขาด   - 7:41 5 4 12 0 0
  10. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:14   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 7:50 7:58 ขาด   - 7:40 5 2 14 0 0
  11. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24   - ขาด 7:33 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 7 0 14 0 0
  12. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง   - 6:59 7:05 7:39 7:04 7:02   - ขาด 7:01 7:10 7:05 16:13   - ขาด 7:04 6:59 ขาด 7:07   - ขาด 7:10 7:08 17:42 ขาด   - ขาด 13 2 6 0 0
  13. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง   - 6:38 7:20 7:13 7:22 7:20   - ขาด 7:30 7:30 7:34 16:09   - ขาด 7:32 7:29 ขาด 7:25   - 16:01 7:30 7:25 7:19 ขาด   - 6:32 15 2 4 0 0
  14. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน   - 7:34 7:35 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 16:13 16:10   - ขาด 7:33 ขาด ขาด 7:32   - ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:37 9 2 10 0 0
  15. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว   - 7:38 7:38 7:41 7:36 7:38   - ขาด 7:38 7:40 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 7:36 7:38 ขาด   - 7:36 15 0 6 0 0
  16. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว   - 7:07 7:04 ขาด 7:03 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:00 ขาด   - ขาด 7:11 7:04 ขาด 14:29   - 15:40 7:05 7:02 7:13 ขาด   - 7:08 10 2 9 0 0
  17. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 5 0 16 0 0
  18. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์   - 7:39 7:42 7:41 7:40 7:40   - ขาด 7:45 7:51 7:47 16:09   - ขาด 7:48 7:46 ขาด 7:46   - ขาด 7:43 7:46 7:38 ขาด   - 7:41 15 1 5 0 0
  19. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:39 14:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:47 ขาด   - ขาด 2 2 17 0 0
  20. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์   - 7:38 7:38 7:41 7:37 7:39   - ขาด ขาด 7:41 15:17 16:08   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - 15:37 7:37 7:36 7:39 ขาด   - 7:36 13 3 5 0 0
  21. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน   - 7:28 7:27 7:30 7:29 7:23   - ขาด 7:25 7:25 7:25 ขาด   - ขาด 7:25 7:15 ขาด 7:17   - ขาด 7:32 7:30 7:30 ขาด   - 7:30 15 0 6 0 0
  22. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 5 0 16 0 0
  23. นายวรเมธ สิทธิเตโช   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด ขาด 7:25 ขาด 7:39   - ขาด 7:46 7:48 7:47 ขาด   - 7:49 6 1 14 0 0
  24. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข   - 7:14 7:10 7:14 7:11 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:12   - ขาด 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 14 0 7 0 0
  26. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง   - ขาด 7:54 7:54 7:56 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:23   - ขาด 7:59 8:06 ขาด ขาด   - ขาด 7:56 7:57 7:09 ขาด   - ขาด 8 1 12 0 0
  27. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช   - ขาด ขาด ขาด 7:14 7:15   - ขาด 7:14 7:17 7:11 16:11   - ขาด 7:13 7:10 ขาด ขาด   - 15:59 7:14 7:18 7:13 ขาด   - 7:11 11 2 8 0 0
  28. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13   - ขาด ขาด 7:10 ขาด 14:52   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:19 2 2 17 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14   - ขาด ขาด 7:29 ขาด 7:12   - 16:00 7:13 7:29 7:28 ขาด   - 16:08 5 3 13 0 0
  30. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร   - 7:38 7:41 7:41 7:35 7:33   - ขาด 7:27 7:31 7:36 16:17   - ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:32   - 16:02 7:37 7:40 7:34 ขาด   - 7:37 14 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 7:05 7:06 ขาด   - ขาด 4 0 17 0 0
  32. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:48   - 16:09 6:49 6:48 ขาด ขาด   - 6:49 4 2 15 0 0
  33. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์   - 16:10 ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด ขาด 7:31 7:30 ขาด   - ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29   - 16:03 7:32 7:30 7:30 ขาด   - 7:31 9 3 9 0 0
  34. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร   - 7:45 7:43 7:43 7:38 7:40   - ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด   - ขาด 7:52 7:33 ขาด 7:40   - ขาด 7:45 7:46 7:49 ขาด   - 7:45 15 0 6 0 0
  35. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย   - 7:25 7:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:21 16:38 16:33   - ขาด 7:19 7:13 ขาด 15:46   - ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 3 11 0 0
  36. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา   - 7:13 7:13 7:16 7:14 7:15   - ขาด 7:14 7:17 7:11 15:58   - ขาด 7:13 7:10 ขาด 7:10   - 16:47 7:14 7:18 7:13 ขาด   - 7:11 15 2 4 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด 7:34   - 15:37 7:14 ขาด ขาด ขาด   - 7:34 4 1 16 0 0
  38. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น   - 7:25 7:30 7:30 7:27 7:24   - ขาด 7:25 7:27 7:26 ขาด   - ขาด 7:28 7:23 ขาด 7:25   - ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด   - ขาด 14 0 7 0 0
  39. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ   - 7:05 7:53 16:08 7:17 6:53   - ขาด 7:19 ขาด 7:19 16:23   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:08   - ขาด 7:33 7:16 7:17 ขาด   - 7:00 13 2 6 0 0
  40. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10   - ขาด 7:10 7:13 ขาด 7:15   - 15:37 7:14 7:36 7:39 ขาด   - 7:11 7 3 11 0 0
  41. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  42. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา   - 7:25 7:28 7:30 7:29 7:33   - ขาด 7:28 7:29 7:29 16:08   - ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19   - ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด   - 7:11 15 1 5 0 0
  43. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:18 ขาด   - ขาด ขาด 7:39 ขาด 7:37   - ขาด 7:41 ขาด 7:22 ขาด   - 7:45 5 1 15 0 0
  44. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 7:37 16:13   - ขาด 7:26 7:25 ขาด 7:27   - ขาด 7:35 ขาด 7:28 ขาด   - ขาด 7 1 13 0 0
มา   0 21 21 18 21     0 0 19 20 20     0 0 30 35 0     0 0 40 33 36     0 33 347
สาย   0 1 0 1 1     0 0 0 0 12     0 0 0 2 0     0 13 0 0 1     0 1 32
ขาด   0 22 23 25 22     0 44 25 24 12     0 44 14 7 44     0 31 4 11 7     0 10 369
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0