รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี   - 7:34 7:35 7:34 7:37 7:33   - ขาด 7:32 7:34 7:32 ขาด   - ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32   - ขาด 7:35 7:33 7:32 ขาด   - 7:38 15 0 6 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์   - 7:23 7:24 16:14 7:23 7:21   - ขาด 7:23 7:25 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 7:19 ขาด 7:20   - 16:21 7:23 16:12 16:10 ขาด   - 7:23 12 4 5 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์   - 7:40 7:45 7:46 7:45 7:40   - ขาด 7:38 7:45 7:44 ขาด   - ขาด 7:47 7:43 ขาด 7:38   - 16:06 7:42 7:45 7:43 ขาด   - 7:43 15 1 5 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี   - 7:32 7:33 7:33 ขาด 7:27   - ขาด 7:17 7:31 7:33 16:17   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 16:09 7:32 7:40 7:33 ขาด   - 7:37 12 2 7 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:10   - ขาด 6:44 6:53 ขาด 6:51   - ขาด 6:46 6:48 6:44 ขาด   - ขาด 6 2 13 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ   - 7:33 ขาด ขาด ขาด 7:34   - ขาด 7:34 7:35 16:11 ขาด   - ขาด 7:33 7:32 ขาด 7:32   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 1 13 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด   - ขาด 7:30 7:35 ขาด 7:31   - ขาด 7:32 7:30 7:31 ขาด   - 7:32 7 1 13 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:11   - ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27   - 16:09 7:28 7:25 7:25 ขาด   - 7:40 7 3 11 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 16:13   - ขาด 7:12 6:55 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:19 ขาด ขาด   - 7:21 5 2 14 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร   - 7:20 7:16 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:19 7:22 7:19 16:11   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:16 7:17 ขาด   - 7:19 13 1 7 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์   - 7:33 7:33 7:36 7:35 7:34   - ขาด 7:33 7:34 7:37 16:11   - ขาด 7:33 7:32 ขาด 7:32   - 16:11 ขาด 7:34 7:35 ขาด   - 7:32 14 2 5 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต   - ขาด ขาด ขาด 7:27 16:12   - ขาด 7:25 16:14 7:26 16:09   - ขาด 7:28 14:23 ขาด 7:25   - 16:06 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:25 9 5 7 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด   - 7:22 7:18 7:23 7:20 7:19   - ขาด 7:19 7:23 7:20 16:14   - ขาด 7:22 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:19 7:17 ขาด   - 7:21 14 1 6 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง   - 7:14 7:10 7:13 7:10 7:15   - ขาด 7:19 7:16 7:14 16:09   - ขาด 7:12 7:17 ขาด 7:11   - 16:06 7:11 7:19 7:13 ขาด   - 7:21 15 2 4 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:20 ขาด 7:20   - ขาด 7:22 7:20 7:16 ขาด   - 7:14 7 0 14 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด   - 7:38 7:34 16:11 ขาด 7:28   - ขาด 7:31 16:14 ขาด 16:17   - ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:28   - ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:32 10 3 8 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด   - ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 7:33 5 1 15 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:32   - ขาด 7:30 ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:31   - ขาด 7:36 7:33 7:36 ขาด   - 7:36 9 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา   - 6:53 6:55 6:55 6:54 6:50   - ขาด 6:52 6:55 6:55 16:09   - ขาด 6:53 6:52 ขาด 6:55   - ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด   - 6:53 15 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข   - 7:03 7:09 7:04 7:07 7:02   - ขาด 6:58 7:04 7:03 ขาด   - ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:01   - ขาด 7:02 7:06 7:06 ขาด   - 7:02 14 0 7 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:43   - ขาด 7:37 7:39 7:36 ขาด   - 7:38 6 1 14 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:07   - 16:07 7:10 7:08 7:09 ขาด   - 7:01 6 2 13 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:25   - ขาด 7:14 7:14 16:08 ขาด   - ขาด 4 2 15 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14   - ขาด ขาด 6:56 ขาด 7:00   - 16:34 6:59 7:00 6:59 ขาด   - 7:00 6 2 13 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:13   - ขาด 7:37 7:36 ขาด ขาด   - 16:12 7:38 7:37 7:39 ขาด   - 7:37 6 3 12 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:13   - ขาด 16:15 7:32 ขาด 7:40   - 16:07 ขาด ขาด 7:31 ขาด   - 7:29 4 4 13 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:10   - ขาด 7:21 7:18 ขาด 7:27   - 16:05 7:27 7:20 7:25 ขาด   - 7:19 7 3 11 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:14 7:09 ขาด   - 7:09 4 0 17 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น   - 7:15 7:16 7:15 7:15 7:20   - ขาด 7:16 7:24 7:14 ขาด   - ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10   - 16:04 7:16 7:15 7:20 ขาด   - 7:14 15 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:10   - ขาด 7:36 7:34 ขาด ขาด   - 16:05 7:32 7:41 ขาด ขาด   - 7:41 5 3 13 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด 7:34   - ขาด 7:36 7:42 7:43 ขาด   - 7:35 6 1 14 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล   - 7:34 16:07 7:24 7:24 ขาด   - ขาด 7:21 16:18 7:27 16:10   - ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:24   - ขาด 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 11 3 7 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด   - ขาด 7:23 7:28 ขาด 7:27   - ขาด 7:28 7:25 7:25 ขาด   - 7:39 7 1 13 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 16:13   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:18   - 16:05 7:24 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 4 3 14 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล   - 7:26 7:28 7:34 7:25 7:24   - ขาด 7:36 7:29 7:29 16:10   - ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26   - 16:05 7:28 7:29 7:28 ขาด   - 7:25 15 2 4 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์   - 7:39 7:33 7:38 7:37 7:36   - ขาด 7:37 7:36 7:35 16:10   - ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:34   - ขาด 7:38 7:38 7:35 ขาด   - 7:37 14 1 6 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์   - 7:21 7:24 7:22 7:22 7:22   - ขาด 7:21 7:22 16:14 16:09   - ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16   - 16:06 7:22 7:23 7:18 ขาด   - 7:21 14 3 4 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:03 7:03 7:04 ขาด   - 6:59 5 0 16 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม   - 7:13 7:13 7:15 ขาด 16:13   - ขาด 7:14 7:15 7:11 16:11   - ขาด 7:12 7:09 ขาด 7:10   - ขาด 7:11 7:14 7:13 ขาด   - 7:11 13 2 6 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13   - ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27   - ขาด 7:24 7:28 7:27 ขาด   - 7:29 7 1 13 0 0
มา   0 18 16 15 15     0 0 20 16 16     0 0 26 35 0     0 0 37 37 34     0 36 321
สาย   0 0 1 2 0     0 0 0 3 18     0 0 1 1 0     0 17 0 1 2     0 0 46
ขาด   0 24 25 25 27     0 42 22 23 8     0 42 15 6 42     0 25 5 4 6     0 6 347
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0