รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี     7:34 7:35 7:34 7:37 7:33     ขาด 7:32 7:34 7:32 ขาด     ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32     ขาด 7:35 7:33 7:32 ขาด     7:38 15 0 6 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์     7:23 7:24 16:14 7:23 7:21     ขาด 7:23 7:25 7:27 ขาด     ขาด 7:20 7:19 ขาด 7:20     16:21 7:23 16:12 16:10 ขาด     7:23 12 4 5 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์     7:40 7:45 7:46 7:45 7:40     ขาด 7:38 7:45 7:44 ขาด     ขาด 7:47 7:43 ขาด 7:38     16:06 7:42 7:45 7:43 ขาด     7:43 15 1 5 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี     7:32 7:33 7:33 ขาด 7:27     ขาด 7:17 7:31 7:33 16:17     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     16:09 7:32 7:40 7:33 ขาด     7:37 12 2 7 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:10     ขาด 6:44 6:53 ขาด 6:51     ขาด 6:46 6:48 6:44 ขาด     ขาด 6 2 13 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ     7:33 ขาด ขาด ขาด 7:34     ขาด 7:34 7:35 16:11 ขาด     ขาด 7:33 7:32 ขาด 7:32     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7 1 13 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 ขาด     ขาด 7:30 7:35 ขาด 7:31     ขาด 7:32 7:30 7:31 ขาด     7:32 7 1 13 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:11     ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27     16:09 7:28 7:25 7:25 ขาด     7:40 7 3 11 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 16:13     ขาด 7:12 6:55 ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:19 ขาด ขาด     7:21 5 2 14 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร     7:20 7:16 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:19 7:22 7:19 16:11     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:16 7:17 ขาด     7:19 13 1 7 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์     7:33 7:33 7:36 7:35 7:34     ขาด 7:33 7:34 7:37 16:11     ขาด 7:33 7:32 ขาด 7:32     16:11 ขาด 7:34 7:35 ขาด     7:32 14 2 5 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต     ขาด ขาด ขาด 7:27 16:12     ขาด 7:25 16:14 7:26 16:09     ขาด 7:28 14:23 ขาด 7:25     16:06 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:25 9 5 7 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด     7:22 7:18 7:23 7:20 7:19     ขาด 7:19 7:23 7:20 16:14     ขาด 7:22 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:19 7:17 ขาด     7:21 14 1 6 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง     7:14 7:10 7:13 7:10 7:15     ขาด 7:19 7:16 7:14 16:09     ขาด 7:12 7:17 ขาด 7:11     16:06 7:11 7:19 7:13 ขาด     7:21 15 2 4 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:20 ขาด 7:20     ขาด 7:22 7:20 7:16 ขาด     7:14 7 0 14 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด     7:38 7:34 16:11 ขาด 7:28     ขาด 7:31 16:14 ขาด 16:17     ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:28     ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด     7:32 10 3 8 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด     ขาด ขาด 7:26 ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด     7:33 5 1 15 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:32     ขาด 7:30 ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:31     ขาด 7:36 7:33 7:36 ขาด     7:36 9 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา     6:53 6:55 6:55 6:54 6:50     ขาด 6:52 6:55 6:55 16:09     ขาด 6:53 6:52 ขาด 6:55     ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด     6:53 15 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข     7:03 7:09 7:04 7:07 7:02     ขาด 6:58 7:04 7:03 ขาด     ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:01     ขาด 7:02 7:06 7:06 ขาด     7:02 14 0 7 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด 7:35 ขาด 7:43     ขาด 7:37 7:39 7:36 ขาด     7:38 6 1 14 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:07     16:07 7:10 7:08 7:09 ขาด     7:01 6 2 13 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:25     ขาด 7:14 7:14 16:08 ขาด     ขาด 4 2 15 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14     ขาด ขาด 6:56 ขาด 7:00     16:34 6:59 7:00 6:59 ขาด     7:00 6 2 13 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:13     ขาด 7:37 7:36 ขาด ขาด     16:12 7:38 7:37 7:39 ขาด     7:37 6 3 12 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:13     ขาด 16:15 7:32 ขาด 7:40     16:07 ขาด ขาด 7:31 ขาด     7:29 4 4 13 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:10     ขาด 7:21 7:18 ขาด 7:27     16:05 7:27 7:20 7:25 ขาด     7:19 7 3 11 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:14 7:09 ขาด     7:09 4 0 17 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น     7:15 7:16 7:15 7:15 7:20     ขาด 7:16 7:24 7:14 ขาด     ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10     16:04 7:16 7:15 7:20 ขาด     7:14 15 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:10     ขาด 7:36 7:34 ขาด ขาด     16:05 7:32 7:41 ขาด ขาด     7:41 5 3 13 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด 7:34     ขาด 7:36 7:42 7:43 ขาด     7:35 6 1 14 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล     7:34 16:07 7:24 7:24 ขาด     ขาด 7:21 16:18 7:27 16:10     ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:24     ขาด 7:21 7:25 7:25 ขาด     7:25 11 3 7 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:05 ขาด     ขาด 7:23 7:28 ขาด 7:27     ขาด 7:28 7:25 7:25 ขาด     7:39 7 1 13 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 16:13     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:18     16:05 7:24 7:28 ขาด ขาด     ขาด 4 3 14 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล     7:26 7:28 7:34 7:25 7:24     ขาด 7:36 7:29 7:29 16:10     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     16:05 7:28 7:29 7:28 ขาด     7:25 15 2 4 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์     7:39 7:33 7:38 7:37 7:36     ขาด 7:37 7:36 7:35 16:10     ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:34     ขาด 7:38 7:38 7:35 ขาด     7:37 14 1 6 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์     7:21 7:24 7:22 7:22 7:22     ขาด 7:21 7:22 16:14 16:09     ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16     16:06 7:22 7:23 7:18 ขาด     7:21 14 3 4 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:03 7:03 7:04 ขาด     6:59 5 0 16 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม     7:13 7:13 7:15 ขาด 16:13     ขาด 7:14 7:15 7:11 16:11     ขาด 7:12 7:09 ขาด 7:10     ขาด 7:11 7:14 7:13 ขาด     7:11 13 2 6 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13     ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27     ขาด 7:24 7:28 7:27 ขาด     7:29 7 1 13 0 0
มา     18 16 15 15 17     0 20 16 16 0     0 26 35 0 32     0 37 37 34 0     36 370
สาย     0 1 2 0 2     0 0 3 18 23     0 1 1 0 0     17 0 1 2 0     0 71
ขาด     24 25 25 27 23     42 22 23 8 19     42 15 6 42 10     25 5 4 6 42     6 441
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0