รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0