รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:12     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 7:37 7:49 ขาด     ขาด 3 2 16 0 0
  2. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง     7:32 7:33 7:32 7:32 7:27     ขาด 7:17 7:31 7:33 16:17     ขาด 7:32 7:29 ขาด 7:31     16:00 7:32 7:40 7:33 ขาด     7:37 15 2 4 0 0
  3. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     7:26 3 0 18 0 0
  4. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร     7:28 7:27 7:28 16:50 7:24     ขาด 7:25 7:29 7:29 16:46     ขาด 7:28 7:22 ขาด 7:22     ขาด 7:34 7:30 7:33 ขาด     7:30 14 2 5 0 0
  5. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:31     ขาด 7:32 7:27 7:29 ขาด     7:31 7 1 13 0 0
  6. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:01 7:47 ขาด ขาด     ขาด 7:48 7:40 ขาด ขาด     ขาด 4 0 17 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์     ขาด ขาด 7:25 7:23 7:22     ขาด 7:24 ขาด 7:27 ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 7:24 ขาด     7:24 9 0 12 0 0
  8. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:28 ขาด 7:17 ขาด     7:19 5 0 16 0 0
  9. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17     ขาด 7:13 7:13 ขาด 7:16     ขาด 7:17 7:16 7:12 ขาด     7:14 7 1 13 0 0
  10. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17     ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:15     16:02 ขาด 7:15 7:14 ขาด     7:11 5 2 14 0 0
  11. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:16 ขาด     ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:15     16:08 7:24 7:22 7:19 ขาด     7:17 7 2 12 0 0
  12. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:16 7:09 ขาด 7:30     16:00 7:11 7:17 7:12 ขาด     7:19 7 2 12 0 0
  13. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 1 1 19 0 0
  14. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่     7:04 7:01 7:03 ขาด 7:09     ขาด 6:58 7:03 7:01 ขาด     ขาด 7:06 7:05 ขาด 7:06     ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด     7:08 14 0 7 0 0
  15. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 7:47 ขาด 7:40     ขาด 7:49 7:50 7:42 ขาด     7:50 7 0 14 0 0
  16. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์     16:05 7:29 7:27 7:28 7:18     ขาด 7:22 7:26 7:24 ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40     16:00 7:30 7:34 7:31 ขาด     7:29 13 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล     6:58 7:13 7:15 7:11 7:15     ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:14 7:13 ขาด     7:11 13 0 8 0 0
  18. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี     7:15 7:17 ขาด 7:15 7:21     ขาด 7:17 7:25 16:09 16:12     ขาด 7:16 7:11 ขาด 7:11     16:04 7:16 7:15 7:20 ขาด     7:14 13 3 5 0 0
  19. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล     7:39 7:42 7:41 7:41 7:40     ขาด 7:45 7:51 7:47 16:12     ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 7:46 7:39 ขาด     7:41 13 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด     ขาด 7:30 7:35 ขาด 7:31     ขาด 7:32 7:30 7:31 ขาด     7:32 7 1 13 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:22     16:04 7:19 7:20 7:23 ขาด     7:19 6 1 14 0 0
  22. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 7:00 16:10     ขาด 7:11 7:04 ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:02 ขาด ขาด     14:52 7 2 12 0 0
  23. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส     7:42 7:50 7:50 7:46 ขาด     ขาด ขาด 7:48 7:43 16:12     ขาด 7:42 7:30 ขาด 7:31     ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด     ขาด 12 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     ขาด 7:28 7:28 7:28 ขาด     7:24 7 0 14 0 0
  25. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:17 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:47 7:42 ขาด     7:43 3 1 17 0 0
  26. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:48 ขาด 7:46     16:48 7:45 ขาด 8:08 ขาด     7:23 6 1 14 0 0
  27. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 5 0 16 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด 7:27     ขาด ขาด 7:25 7:24 ขาด     7:39 5 0 16 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:26 7:14 ขาด 7:17     16:04 7:32 7:31 7:30 ขาด     7:31 7 2 12 0 0
  30. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:39 7:37 ขาด 7:22     ขาด 7:42 7:41 7:41 ขาด     7:43 7 1 13 0 0
มา     7 8 9 7 8     0 8 9 9 0     0 22 23 0 20     0 25 25 26 0     26 232
สาย     1 0 0 1 0     0 0 0 10 9     0 0 0 0 0     9 0 0 0 0     1 31
ขาด     22 22 21 22 22     30 22 21 11 21     30 8 7 30 10     21 5 5 4 30     3 367
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0