รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:12     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 - - -     - 1 2 14 0 0
  2. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:26 7:14 ขาด 7:17     16:04 7:32 - - -     - 4 2 11 0 0
  3. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด 7:27     ขาด ขาด - - -     - 2 0 15 0 0
  4. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี     7:15 7:17 ขาด 7:15 7:21     ขาด 7:17 7:25 16:09 16:12     ขาด 7:16 7:11 ขาด 7:11     16:04 7:16 - - -     - 10 3 4 0 0
  5. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล     7:39 7:42 7:41 7:41 7:40     ขาด 7:45 7:51 7:47 16:12     ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 - - -     - 10 1 6 0 0
  6. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด     ขาด 7:30 7:35 ขาด 7:31     ขาด 7:32 - - -     - 4 1 12 0 0
  7. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส     7:42 7:50 7:50 7:46 ขาด     ขาด ขาด 7:48 7:43 16:12     ขาด 7:42 7:30 ขาด 7:31     ขาด 7:47 - - -     - 10 1 6 0 0
  8. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:39 7:37 ขาด 7:22     ขาด 7:42 - - -     - 4 1 12 0 0
  9. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     ขาด 7:28 - - -     - 4 0 13 0 0
  10. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:22     16:04 7:19 - - -     - 3 1 13 0 0
  11. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 7:48 ขาด 7:46     16:48 7:45 - - -     - 4 1 12 0 0
  12. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:17 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 1 16 0 0
  13. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 7:00 16:10     ขาด 7:11 7:04 ขาด ขาด     ขาด 7:05 - - -     - 6 1 10 0 0
  14. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:46 7:47 ขาด 7:40     ขาด 7:49 - - -     - 4 0 13 0 0
  15. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล     6:58 7:13 7:15 7:11 7:15     ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 - - -     - 10 0 7 0 0
  16. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07     ขาด 7:15 - - -     - 3 0 14 0 0
  17. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง     7:32 7:33 7:32 7:32 7:27     ขาด 7:17 7:31 7:33 16:17     ขาด 7:32 7:29 ขาด 7:31     16:00 7:32 - - -     - 12 2 3 0 0
  18. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:16 - - -     - 2 0 15 0 0
  19. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:31     ขาด 7:32 - - -     - 4 1 12 0 0
  20. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:28 - - -     - 3 0 14 0 0
  21. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17     ขาด 7:13 7:13 ขาด 7:16     ขาด 7:17 - - -     - 4 1 12 0 0
  22. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:01 7:47 ขาด ขาด     ขาด 7:48 - - -     - 3 0 14 0 0
  23. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์     ขาด ขาด 7:25 7:23 7:22     ขาด 7:24 ขาด 7:27 ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 6 0 11 0 0
  24. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร     7:28 7:27 7:28 16:50 7:24     ขาด 7:25 7:29 7:29 16:46     ขาด 7:28 7:22 ขาด 7:22     ขาด 7:34 - - -     - 11 2 4 0 0
  25. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17     ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:15     16:02 ขาด - - -     - 2 2 13 0 0
  26. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:16 ขาด     ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:15     16:08 7:24 - - -     - 4 2 11 0 0
  27. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด     ขาด 7:16 7:09 ขาด 7:30     16:00 7:11 - - -     - 4 2 11 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์     16:05 7:29 7:27 7:28 7:18     ขาด 7:22 7:26 7:24 ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40     16:00 7:30 - - -     - 10 2 5 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่     7:04 7:01 7:03 ขาด 7:09     ขาด 6:58 7:03 7:01 ขาด     ขาด 7:06 7:05 ขาด 7:06     ขาด 7:05 - - -     - 11 0 6 0 0
  30. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 1 16 0 0
มา     7 8 9 7 8     0 8 9 9 0     0 22 23 0 20     0 25 0 0 0     0 155
สาย     1 0 0 1 0     0 0 0 10 9     0 0 0 0 0     9 0 0 0 0     0 30
ขาด     22 22 21 22 22     30 22 21 11 21     30 8 7 30 10     21 5 0 0 0     0 325
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0