รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:12   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 7:37 7:49 ขาด   - ขาด 3 2 16 0 0
  2. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง   - 7:32 7:33 7:32 7:32 7:27   - ขาด 7:17 7:31 7:33 16:17   - ขาด 7:32 7:29 ขาด 7:31   - 16:00 7:32 7:40 7:33 ขาด   - 7:37 15 2 4 0 0
  3. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 3 0 18 0 0
  4. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร   - 7:28 7:27 7:28 16:50 7:24   - ขาด 7:25 7:29 7:29 16:46   - ขาด 7:28 7:22 ขาด 7:22   - ขาด 7:34 7:30 7:33 ขาด   - 7:30 14 2 5 0 0
  5. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด   - ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:31   - ขาด 7:32 7:27 7:29 ขาด   - 7:31 7 1 13 0 0
  6. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:01 7:47 ขาด ขาด   - ขาด 7:48 7:40 ขาด ขาด   - ขาด 4 0 17 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์   - ขาด ขาด 7:25 7:23 7:22   - ขาด 7:24 ขาด 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 7:24 ขาด   - 7:24 9 0 12 0 0
  8. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:10 ขาด ขาด   - ขาด 7:28 ขาด 7:17 ขาด   - 7:19 5 0 16 0 0
  9. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17   - ขาด 7:13 7:13 ขาด 7:16   - ขาด 7:17 7:16 7:12 ขาด   - 7:14 7 1 13 0 0
  10. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:17   - ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:15   - 16:02 ขาด 7:15 7:14 ขาด   - 7:11 5 2 14 0 0
  11. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:16 ขาด   - ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:15   - 16:08 7:24 7:22 7:19 ขาด   - 7:17 7 2 12 0 0
  12. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:16 7:09 ขาด 7:30   - 16:00 7:11 7:17 7:12 ขาด   - 7:19 7 2 12 0 0
  13. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:20 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 1 1 19 0 0
  14. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่   - 7:04 7:01 7:03 ขาด 7:09   - ขาด 6:58 7:03 7:01 ขาด   - ขาด 7:06 7:05 ขาด 7:06   - ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด   - 7:08 14 0 7 0 0
  15. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:46 7:47 ขาด 7:40   - ขาด 7:49 7:50 7:42 ขาด   - 7:50 7 0 14 0 0
  16. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์   - 16:05 7:29 7:27 7:28 7:18   - ขาด 7:22 7:26 7:24 ขาด   - ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:40   - 16:00 7:30 7:34 7:31 ขาด   - 7:29 13 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล   - 6:58 7:13 7:15 7:11 7:15   - ขาด 7:14 7:14 7:11 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:14 7:13 ขาด   - 7:11 13 0 8 0 0
  18. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี   - 7:15 7:17 ขาด 7:15 7:21   - ขาด 7:17 7:25 16:09 16:12   - ขาด 7:16 7:11 ขาด 7:11   - 16:04 7:16 7:15 7:20 ขาด   - 7:14 13 3 5 0 0
  19. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล   - 7:39 7:42 7:41 7:41 7:40   - ขาด 7:45 7:51 7:47 16:12   - ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 7:46 7:39 ขาด   - 7:41 13 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด   - ขาด 7:30 7:35 ขาด 7:31   - ขาด 7:32 7:30 7:31 ขาด   - 7:32 7 1 13 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:22   - 16:04 7:19 7:20 7:23 ขาด   - 7:19 6 1 14 0 0
  22. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:06 7:00 16:10   - ขาด 7:11 7:04 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:02 ขาด ขาด   - 14:52 7 2 12 0 0
  23. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส   - 7:42 7:50 7:50 7:46 ขาด   - ขาด ขาด 7:48 7:43 16:12   - ขาด 7:42 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด   - ขาด 12 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26   - ขาด 7:28 7:28 7:28 ขาด   - 7:24 7 0 14 0 0
  25. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:17 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:47 7:42 ขาด   - 7:43 3 1 17 0 0
  26. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 7:48 ขาด 7:46   - 16:48 7:45 ขาด 8:08 ขาด   - 7:23 6 1 14 0 0
  27. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 5 0 16 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด 7:27   - ขาด ขาด 7:25 7:24 ขาด   - 7:39 5 0 16 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:26 7:14 ขาด 7:17   - 16:04 7:32 7:31 7:30 ขาด   - 7:31 7 2 12 0 0
  30. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:10 ขาด   - ขาด 7:39 7:37 ขาด 7:22   - ขาด 7:42 7:41 7:41 ขาด   - 7:43 7 1 13 0 0
มา   0 7 8 9 7     0 0 8 9 9     0 0 22 23 0     0 0 25 25 26     0 26 204
สาย   0 1 0 0 1     0 0 0 0 10     0 0 0 0 0     0 9 0 0 0     0 1 22
ขาด   0 22 22 21 22     0 30 22 21 11     0 30 8 7 30     0 21 5 5 4     0 3 284
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0