รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     ขาด 7:32 7:27 ขาด 7:29     15:39 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:35 4 2 15 0 0
  2. เด็กชายณัฐพล หอมระรื่น     7:09 7:12 7:12 7:08 7:09     ขาด 7:12 7:12 7:19 ขาด     ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12     15:37 7:24 ขาด 7:21 ขาด     7:18 14 1 6 0 0
  3. เด็กชายธนากร จำปาเงิน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:37 ขาด 7:37     15:37 7:32 ขาด 7:35 ขาด     7:36 6 1 14 0 0
  4. เด็กชายลัทธพงศ์ กิ่งเเก้ว     ขาด 6:51 7:04 7:05 6:58     ขาด 7:07 ขาด 7:00 ขาด     ขาด 7:03 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 ขาด 7:04 ขาด     7:01 10 0 11 0 0
  5. เด็กชายวรพจน์ ท่าฉลาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด     ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29     ขาด 7:33 ขาด 7:30 ขาด     7:31 6 1 14 0 0
  6. เด็กชายกีรติ บำรุงสรณ์     7:17 ขาด 7:20 7:17 7:18     ขาด 7:18 7:18 7:16 ขาด     ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:26 12 0 9 0 0
  7. เด็กชายธีรเมธ บุญญตา     ขาด 7:27 7:28 7:31 7:24     ขาด 7:25 7:29 7:29 16:46     ขาด 7:28 ขาด ขาด 16:38     16:25 7:34 ขาด 16:12 ขาด     7:30 10 4 7 0 0
  8. เด็กชายนฤการ รุหะฉันท์     7:33 7:29 ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:29 ขาด 7:27 ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:24     ขาด 7:32 ขาด 7:35 ขาด     7:31 10 0 11 0 0
  9. เด็กชายบัญชา ศรีสวัสดิ์     7:19 7:25 7:22 7:20 7:19     ขาด 7:21 7:22 7:19 16:08     ขาด 7:17 7:19 ขาด 7:21     15:38 7:22 16:04 7:22 ขาด     7:20 14 3 4 0 0
  10. เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์     6:58 7:00 6:59 6:57 ขาด     ขาด 7:05 6:59 6:59 ขาด     ขาด 6:58 6:59 ขาด 7:00     ขาด 7:05 ขาด 6:59 ขาด     6:56 13 0 8 0 0
  11. เด็กชายสาริน วีรกุล     7:19 7:25 7:22 7:20 7:19     ขาด 7:21 7:22 7:19 16:08     ขาด 7:17 7:19 ขาด 7:21     15:38 7:22 7:36 7:22 ขาด     7:20 15 2 4 0 0
  12. เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์ตุ้ม     7:39 7:41 7:39 7:45 7:49     ขาด 7:30 7:45 7:23 16:08     ขาด 7:33 7:50 ขาด 7:44     15:39 7:47 ขาด 7:40 ขาด     7:39 14 2 5 0 0
  13. เด็กชายธาวิน เฑียรทอง     7:31 7:40 7:29 7:32 7:31     ขาด 7:31 7:34 7:31 16:08     ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30     15:39 7:36 ขาด 7:31 ขาด     7:33 14 2 5 0 0
  14. เด็กหญิงรุ่งฟ้า กรีชะวา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:16 16:12     ขาด 7:49 7:44 ขาด 7:46     15:37 7:44 ขาด 7:42 ขาด     7:50 6 3 12 0 0
  15. เด็กหญิงวารีพร น้ำทิพย์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10     ขาด 7:52 7:42 ขาด 7:44     15:39 7:52 ขาด 7:53 ขาด     7:50 6 2 13 0 0
  16. เด็กหญิงบุษยรัตน์ วงศ์จำปา     7:46 7:47 7:37 7:51 7:35     ขาด 7:46 7:38 7:48 16:33     ขาด 7:41 7:46 ขาด 7:45     ขาด 7:45 ขาด 7:38 ขาด     ขาด 13 1 7 0 0
  17. เด็กหญิงวณิษตา แสงพิจิตร     7:23 7:22 7:31 7:28 7:26     ขาด 7:25 7:23 7:28 16:09     ขาด 7:26 7:16 ขาด 7:17     15:44 7:25 ขาด 7:25 ขาด     7:30 14 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงโศพิชา เภาเสน     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:04 ขาด ขาด     7:11 1 1 19 0 0
  19. เด็กหญิงอนัญพร จันทร์มณี     7:32 7:28 7:27 7:28 7:28     ขาด 7:28 7:37 7:27 16:09     ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24     15:44 7:32 ขาด 7:34 ขาด     7:31 14 2 5 0 0
  20. เด็กหญิงจารุมน บุญมาก     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 ขาด     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     15:38 7:17 ขาด 7:16 ขาด     7:20 4 2 15 0 0
  21. เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย     7:05 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 15:59     ขาด 7:03 7:06 ขาด 7:14     ขาด ขาด 7:11 7:15 ขาด     16:06 6 2 13 0 0
  22. เด็กหญิงชลิดา เชื้อศรี     6:54 6:57 7:01 6:56 6:57     ขาด 6:55 6:57 6:54 15:59     ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54     ขาด 6:56 ขาด 6:58 ขาด     6:51 14 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา     7:38 7:41 7:41 7:35 7:33     ขาด 7:27 7:31 7:37 16:10     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     15:37 7:37 ขาด 7:34 ขาด     7:37 12 2 7 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว     7:23 7:22 ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:19 7:34 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:13     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     7:22 10 0 11 0 0
  25. เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:16 16:10     ขาด 7:32 ขาด ขาด 7:25     15:37 7:33 6:24 7:39 ขาด     16:06 5 4 12 0 0
  26. เด็กหญิงนภัสสร งามสอาด     7:35 7:33 7:25 7:31 7:16     ขาด 7:03 7:22 7:35 16:10     ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:24     15:37 6:57 ขาด 7:00 ขาด     6:50 14 2 5 0 0
  27. เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์     7:39 ขาด 7:37 7:36 ขาด     ขาด 16:38 7:36 7:34 16:40     ขาด 7:34 7:31 ขาด 7:33     ขาด 7:37 ขาด 7:35 ขาด     7:37 11 2 8 0 0
มา     17 16 16 18 14     0 17 16 17 0     0 25 20 0 22     0 24 3 23 0     24 272
สาย     0 0 0 0 0     0 1 0 5 16     0 0 0 0 1     16 0 2 1 0     2 44
ขาด     10 11 11 9 13     27 9 11 5 11     27 2 7 27 4     11 3 22 3 27     1 251
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0