รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด 7:32 7:27 ขาด 7:29   - 15:39 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:35 4 2 15 0 0
  2. เด็กชายณัฐพล หอมระรื่น   - 7:09 7:12 7:12 7:08 7:09   - ขาด 7:12 7:12 7:19 ขาด   - ขาด 7:21 7:16 ขาด 7:12   - 15:37 7:24 ขาด 7:21 ขาด   - 7:18 14 1 6 0 0
  3. เด็กชายธนากร จำปาเงิน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:37 ขาด 7:37   - 15:37 7:32 ขาด 7:35 ขาด   - 7:36 6 1 14 0 0
  4. เด็กชายลัทธพงศ์ กิ่งเเก้ว   - ขาด 6:51 7:04 7:05 6:58   - ขาด 7:07 ขาด 7:00 ขาด   - ขาด 7:03 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 ขาด 7:04 ขาด   - 7:01 10 0 11 0 0
  5. เด็กชายวรพจน์ ท่าฉลาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด   - ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:29   - ขาด 7:33 ขาด 7:30 ขาด   - 7:31 6 1 14 0 0
  6. เด็กชายกีรติ บำรุงสรณ์   - 7:17 ขาด 7:20 7:17 7:18   - ขาด 7:18 7:18 7:16 ขาด   - ขาด ขาด 7:18 ขาด 7:08   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 12 0 9 0 0
  7. เด็กชายธีรเมธ บุญญตา   - ขาด 7:27 7:28 7:31 7:24   - ขาด 7:25 7:29 7:29 16:46   - ขาด 7:28 ขาด ขาด 16:38   - 16:25 7:34 ขาด 16:12 ขาด   - 7:30 10 4 7 0 0
  8. เด็กชายนฤการ รุหะฉันท์   - 7:33 7:29 ขาด 7:29 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด 7:27 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:24   - ขาด 7:32 ขาด 7:35 ขาด   - 7:31 10 0 11 0 0
  9. เด็กชายบัญชา ศรีสวัสดิ์   - 7:19 7:25 7:22 7:20 7:19   - ขาด 7:21 7:22 7:19 16:08   - ขาด 7:17 7:19 ขาด 7:21   - 15:38 7:22 16:04 7:22 ขาด   - 7:20 14 3 4 0 0
  10. เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์   - 6:58 7:00 6:59 6:57 ขาด   - ขาด 7:05 6:59 6:59 ขาด   - ขาด 6:58 6:59 ขาด 7:00   - ขาด 7:05 ขาด 6:59 ขาด   - 6:56 13 0 8 0 0
  11. เด็กชายสาริน วีรกุล   - 7:19 7:25 7:22 7:20 7:19   - ขาด 7:21 7:22 7:19 16:08   - ขาด 7:17 7:19 ขาด 7:21   - 15:38 7:22 7:36 7:22 ขาด   - 7:20 15 2 4 0 0
  12. เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์ตุ้ม   - 7:39 7:41 7:39 7:45 7:49   - ขาด 7:30 7:45 7:23 16:08   - ขาด 7:33 7:50 ขาด 7:44   - 15:39 7:47 ขาด 7:40 ขาด   - 7:39 14 2 5 0 0
  13. เด็กชายธาวิน เฑียรทอง   - 7:31 7:40 7:29 7:32 7:31   - ขาด 7:31 7:34 7:31 16:08   - ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:30   - 15:39 7:36 ขาด 7:31 ขาด   - 7:33 14 2 5 0 0
  14. เด็กหญิงรุ่งฟ้า กรีชะวา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:16 16:12   - ขาด 7:49 7:44 ขาด 7:46   - 15:37 7:44 ขาด 7:42 ขาด   - 7:50 6 3 12 0 0
  15. เด็กหญิงวารีพร น้ำทิพย์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10   - ขาด 7:52 7:42 ขาด 7:44   - 15:39 7:52 ขาด 7:53 ขาด   - 7:50 6 2 13 0 0
  16. เด็กหญิงบุษยรัตน์ วงศ์จำปา   - 7:46 7:47 7:37 7:51 7:35   - ขาด 7:46 7:38 7:48 16:33   - ขาด 7:41 7:46 ขาด 7:45   - ขาด 7:45 ขาด 7:38 ขาด   - ขาด 13 1 7 0 0
  17. เด็กหญิงวณิษตา แสงพิจิตร   - 7:23 7:22 7:31 7:28 7:26   - ขาด 7:25 7:23 7:28 16:09   - ขาด 7:26 7:16 ขาด 7:17   - 15:44 7:25 ขาด 7:25 ขาด   - 7:30 14 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงโศพิชา เภาเสน   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:04 ขาด ขาด   - 7:11 1 1 19 0 0
  19. เด็กหญิงอนัญพร จันทร์มณี   - 7:32 7:28 7:27 7:28 7:28   - ขาด 7:28 7:37 7:27 16:09   - ขาด 7:31 7:27 ขาด 7:24   - 15:44 7:32 ขาด 7:34 ขาด   - 7:31 14 2 5 0 0
  20. เด็กหญิงจารุมน บุญมาก   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 ขาด   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - 15:38 7:17 ขาด 7:16 ขาด   - 7:20 4 2 15 0 0
  21. เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย   - 7:05 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 15:59   - ขาด 7:03 7:06 ขาด 7:14   - ขาด ขาด 7:11 7:15 ขาด   - 16:06 6 2 13 0 0
  22. เด็กหญิงชลิดา เชื้อศรี   - 6:54 6:57 7:01 6:56 6:57   - ขาด 6:55 6:57 6:54 15:59   - ขาด 6:54 6:58 ขาด 6:54   - ขาด 6:56 ขาด 6:58 ขาด   - 6:51 14 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา   - 7:38 7:41 7:41 7:35 7:33   - ขาด 7:27 7:31 7:37 16:10   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - 15:37 7:37 ขาด 7:34 ขาด   - 7:37 12 2 7 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว   - 7:23 7:22 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:19 7:34 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:13   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 7:22 10 0 11 0 0
  25. เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:16 16:10   - ขาด 7:32 ขาด ขาด 7:25   - 15:37 7:33 6:24 7:39 ขาด   - 16:06 5 4 12 0 0
  26. เด็กหญิงนภัสสร งามสอาด   - 7:35 7:33 7:25 7:31 7:16   - ขาด 7:03 7:22 7:35 16:10   - ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:24   - 15:37 6:57 ขาด 7:00 ขาด   - 6:50 14 2 5 0 0
  27. เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์   - 7:39 ขาด 7:37 7:36 ขาด   - ขาด 16:38 7:36 7:34 16:40   - ขาด 7:34 7:31 ขาด 7:33   - ขาด 7:37 ขาด 7:35 ขาด   - 7:37 11 2 8 0 0
มา   0 17 16 16 18     0 0 17 16 17     0 0 25 20 0     0 0 24 3 23     0 24 236
สาย   0 0 0 0 0     0 0 1 0 5     0 0 0 0 0     0 16 0 2 1     0 2 27
ขาด   0 10 11 11 9     0 27 9 11 5     0 27 2 7 27     0 11 3 22 3     0 1 196
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0