รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายฐตพล พ่วงสมจิตร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 14:32     ขาด 16:12 7:29 ขาด 7:31     ขาด 7:33 16:04 7:29 ขาด     7:28 5 4 12 0 0
  2. เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ     7:38 7:41 7:36 7:38 7:34     ขาด 7:34 7:45 7:38 14:32     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     16:09 7:38 ขาด 7:40 ขาด     7:22 12 2 7 0 0
  3. เด็กชายไทศิลป์ อิวากิ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:32     ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:10     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 4 1 16 0 0
  4. เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:14 14:32     ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:21     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 2 17 0 0
  5. เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์     16:13 7:22 ขาด 7:23 7:22     ขาด 7:20 7:35 7:26 14:32     ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:13     16:09 7:18 ขาด 7:20 ขาด     7:22 12 3 6 0 0
  6. เด็กชายณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 15:07     ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16     16:10 7:22 ขาด 7:18 ขาด     7:21 6 3 12 0 0
  7. เด็กชายผู้นำ แซ่เล้า     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  8. เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค     7:25 16:18 7:25 7:14 7:13     ขาด 7:10 7:24 7:19 15:07     ขาด 7:10 7:16 ขาด 7:21     ขาด 7:23 ขาด 7:27 ขาด     7:24 13 2 6 0 0
  9. เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง     ขาด 16:18 ขาด 6:57 7:00     ขาด 7:00 6:56 6:54 14:32     ขาด ขาด 6:59 ขาด 6:55     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7 2 12 0 0
  10. เด็กชายรุ่งรุจ นิลพัฒน์     6:53 6:49 6:56 6:54 6:45     ขาด 6:59 6:44 7:00 14:35     ขาด 6:51 6:55 ขาด 6:41     ขาด 6:56 ขาด 6:52 ขาด     6:53 14 1 6 0 0
  11. เด็กหญิงณัฐรดา ทองหวาน     7:40 7:47 7:44 7:49 7:35     ขาด 7:37 7:39 7:40 16:10     ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35     ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด     7:40 14 1 6 0 0
  12. เด็กหญิงธนิษฐา เจริญวัย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:29     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:36 ขาด 7:36 ขาด     7:36 4 1 16 0 0
  13. เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ     7:20 7:16 7:16 7:19 7:19     ขาด 7:19 7:23 7:19 14:29     ขาด 7:12 7:10 ขาด 7:12     ขาด 7:29 ขาด 7:17 ขาด     7:19 14 1 6 0 0
  14. เด็กหญิงพุทธิพร คงชาตรี     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14     ขาด 16:14 ขาด 7:10 ขาด     ขาด ขาด 7:07 ขาด 7:10     ขาด 7:12 ขาด 7:08 ขาด     7:12 6 2 13 0 0
  15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช้างพันธุ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด 7:29     ขาด 7:16 ขาด 7:26 ขาด     7:17 5 0 16 0 0
  16. เด็กหญิงจิรัชญา รวมประเสริฐ     7:12 7:13 7:13 7:12 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด     ขาด 7:15 7:12 ขาด 14:47     ขาด 7:13 ขาด 7:11 ขาด     7:11 13 1 7 0 0
  17. เด็กหญิงญาณิศา สินธนไพบูลย์     16:13 8:11 7:42 7:50 7:42     ขาด 7:50 7:52 16:12 16:10     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:52 ขาด     7:48 9 3 9 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐนภา ทองหวาน     7:40 7:47 7:44 7:49 7:35     ขาด 7:37 7:39 7:40 16:10     ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35     ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด     7:40 14 1 6 0 0
  19. เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ     ขาด 7:52 7:41 7:41 7:43     ขาด 7:51 7:48 7:47 14:34     ขาด 7:51 7:44 ขาด 7:31     ขาด 7:45 ขาด 7:48 ขาด     7:45 13 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงปฏิญญา เทศทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10     ขาด 7:11 7:07 ขาด 7:10     ขาด 7:13 ขาด 7:08 ขาด     7:13 6 1 14 0 0
  21. เด็กหญิงมณฑาทอง สว่างศรี     7:15 7:16 7:15 7:15 7:20     ขาด 7:16 7:24 7:14 16:10     ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:14 14 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10     ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     7:14 6 2 13 0 0
  23. เด็กหญิงเอื้อไอริณ สมบูรณ์วิทย์     7:34 7:35 7:34 7:37 7:33     ขาด ขาด ขาด 7:32 16:10     ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32     ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด     7:38 12 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงกรญดา กลิ่นหอม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35     ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27     16:09 7:28 ขาด 7:24 ขาด     7:40 6 3 12 0 0
  25. เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35     ขาด 7:28 7:23 ขาด 7:25     ขาด 7:26 ขาด 7:28 ขาด     7:25 6 2 13 0 0
  26. เด็กหญิงเจนจิรา บุบผาชาติ     7:35 7:36 7:34 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:29 7:33 14:35     ขาด 7:35 7:25 ขาด 14:54     ขาด 7:34 16:04 7:29 ขาด     7:28 13 3 5 0 0
  27. เด็กหญิงชุติภร มีนิลดี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35     ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:19     ขาด 7:21 6:19 7:26 ขาด     7:21 6 2 13 0 0
  28. เด็กหญิงชติกาญจน์ นิ่มนวล     7:07 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 14:34     ขาด 16:14 7:09 ขาด 7:07     16:21 7:12 ขาด 7:12 ขาด     7:13 6 4 11 0 0
  29. เด็กหญิงพรชนก นุชนิยม     ขาด 7:19 7:27 ขาด ขาด     ขาด 7:30 7:26 7:03 14:34     ขาด 7:18 7:11 ขาด 7:25     ขาด 7:11 6:10 ขาด ขาด     7:19 11 1 9 0 0
มา     11 13 13 14 14     0 14 14 15 0     0 22 23 0 23     0 25 2 25 0     25 253
สาย     2 2 0 0 1     0 1 0 9 25     0 2 0 0 2     5 0 2 0 0     0 51
ขาด     16 14 16 15 14     29 14 15 5 4     29 5 6 29 4     24 4 25 4 29     4 305
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0