รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายฐตพล พ่วงสมจิตร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 14:32   - ขาด 16:12 7:29 ขาด 7:31   - ขาด 7:33 16:04 7:29 ขาด   - 7:28 5 4 12 0 0
  2. เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ   - 7:38 7:41 7:36 7:38 7:34   - ขาด 7:34 7:45 7:38 14:32   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - 16:09 7:38 ขาด 7:40 ขาด   - 7:22 12 2 7 0 0
  3. เด็กชายไทศิลป์ อิวากิ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:32   - ขาด ขาด 7:10 ขาด 7:10   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 4 1 16 0 0
  4. เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:14 14:32   - ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:21   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 2 17 0 0
  5. เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์   - 16:13 7:22 ขาด 7:23 7:22   - ขาด 7:20 7:35 7:26 14:32   - ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:13   - 16:09 7:18 ขาด 7:20 ขาด   - 7:22 12 3 6 0 0
  6. เด็กชายณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 15:07   - ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16   - 16:10 7:22 ขาด 7:18 ขาด   - 7:21 6 3 12 0 0
  7. เด็กชายผู้นำ แซ่เล้า   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  8. เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค   - 7:25 16:18 7:25 7:14 7:13   - ขาด 7:10 7:24 7:19 15:07   - ขาด 7:10 7:16 ขาด 7:21   - ขาด 7:23 ขาด 7:27 ขาด   - 7:24 13 2 6 0 0
  9. เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง   - ขาด 16:18 ขาด 6:57 7:00   - ขาด 7:00 6:56 6:54 14:32   - ขาด ขาด 6:59 ขาด 6:55   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 2 12 0 0
  10. เด็กชายรุ่งรุจ นิลพัฒน์   - 6:53 6:49 6:56 6:54 6:45   - ขาด 6:59 6:44 7:00 14:35   - ขาด 6:51 6:55 ขาด 6:41   - ขาด 6:56 ขาด 6:52 ขาด   - 6:53 14 1 6 0 0
  11. เด็กหญิงณัฐรดา ทองหวาน   - 7:40 7:47 7:44 7:49 7:35   - ขาด 7:37 7:39 7:40 16:10   - ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35   - ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด   - 7:40 14 1 6 0 0
  12. เด็กหญิงธนิษฐา เจริญวัย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:29   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด 7:36 ขาด   - 7:36 4 1 16 0 0
  13. เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ   - 7:20 7:16 7:16 7:19 7:19   - ขาด 7:19 7:23 7:19 14:29   - ขาด 7:12 7:10 ขาด 7:12   - ขาด 7:29 ขาด 7:17 ขาด   - 7:19 14 1 6 0 0
  14. เด็กหญิงพุทธิพร คงชาตรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:14   - ขาด 16:14 ขาด 7:10 ขาด   - ขาด ขาด 7:07 ขาด 7:10   - ขาด 7:12 ขาด 7:08 ขาด   - 7:12 6 2 13 0 0
  15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช้างพันธุ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด 7:29   - ขาด 7:16 ขาด 7:26 ขาด   - 7:17 5 0 16 0 0
  16. เด็กหญิงจิรัชญา รวมประเสริฐ   - 7:12 7:13 7:13 7:12 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด   - ขาด 7:15 7:12 ขาด 14:47   - ขาด 7:13 ขาด 7:11 ขาด   - 7:11 13 1 7 0 0
  17. เด็กหญิงญาณิศา สินธนไพบูลย์   - 16:13 8:11 7:42 7:50 7:42   - ขาด 7:50 7:52 16:12 16:10   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:52 ขาด   - 7:48 9 3 9 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐนภา ทองหวาน   - 7:40 7:47 7:44 7:49 7:35   - ขาด 7:37 7:39 7:40 16:10   - ขาด 7:44 7:34 ขาด 7:35   - ขาด 7:40 ขาด 7:44 ขาด   - 7:40 14 1 6 0 0
  19. เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ   - ขาด 7:52 7:41 7:41 7:43   - ขาด 7:51 7:48 7:47 14:34   - ขาด 7:51 7:44 ขาด 7:31   - ขาด 7:45 ขาด 7:48 ขาด   - 7:45 13 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงปฏิญญา เทศทอง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10   - ขาด 7:11 7:07 ขาด 7:10   - ขาด 7:13 ขาด 7:08 ขาด   - 7:13 6 1 14 0 0
  21. เด็กหญิงมณฑาทอง สว่างศรี   - 7:15 7:16 7:15 7:15 7:20   - ขาด 7:16 7:24 7:14 16:10   - ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:14 14 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 16:10   - ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:14 6 2 13 0 0
  23. เด็กหญิงเอื้อไอริณ สมบูรณ์วิทย์   - 7:34 7:35 7:34 7:37 7:33   - ขาด ขาด ขาด 7:32 16:10   - ขาด 7:34 7:32 ขาด 7:32   - ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - 7:38 12 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงกรญดา กลิ่นหอม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35   - ขาด 7:23 7:29 ขาด 7:27   - 16:09 7:28 ขาด 7:24 ขาด   - 7:40 6 3 12 0 0
  25. เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35   - ขาด 7:28 7:23 ขาด 7:25   - ขาด 7:26 ขาด 7:28 ขาด   - 7:25 6 2 13 0 0
  26. เด็กหญิงเจนจิรา บุบผาชาติ   - 7:35 7:36 7:34 7:33 7:31   - ขาด 7:27 7:29 7:33 14:35   - ขาด 7:35 7:25 ขาด 14:54   - ขาด 7:34 16:04 7:29 ขาด   - 7:28 13 3 5 0 0
  27. เด็กหญิงชุติภร มีนิลดี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 14:35   - ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:19   - ขาด 7:21 6:19 7:26 ขาด   - 7:21 6 2 13 0 0
  28. เด็กหญิงชติกาญจน์ นิ่มนวล   - 7:07 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 14:34   - ขาด 16:14 7:09 ขาด 7:07   - 16:21 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - 7:13 6 4 11 0 0
  29. เด็กหญิงพรชนก นุชนิยม   - ขาด 7:19 7:27 ขาด ขาด   - ขาด 7:30 7:26 7:03 14:34   - ขาด 7:18 7:11 ขาด 7:25   - ขาด 7:11 6:10 ขาด ขาด   - 7:19 11 1 9 0 0
มา   0 11 13 13 14     0 0 14 14 15     0 0 22 23 0     0 0 25 2 25     0 25 216
สาย   0 2 2 0 0     0 0 1 0 9     0 0 2 0 0     0 5 0 2 0     0 0 23
ขาด   0 16 14 16 15     0 29 14 15 5     0 29 5 6 29     0 24 4 25 4     0 4 254
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0