รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่   - - - 7:43 7:32 ขาด   - ขาด 7:40 16:09 7:38 ขาด   - ขาด 7:40 7:45 ขาด 7:41   - 15:33 ขาด 7:41 7:31 ขาด   - 7:36 10 2 7 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร   - - - 7:53 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:05 1 1 17 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์   - - - 6:55 6:53 6:49   - ขาด 6:57 6:54 6:52 16:28   - ขาด 6:53 6:54 ขาด 6:54   - 16:41 6:56 ขาด 6:57 ขาด   - 6:57 12 2 5 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล   - - - 7:42 ขาด 7:37   - ขาด 7:40 7:36 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 7:37 ขาด 14:18   - ขาด 7:43 7:46 7:42 ขาด   - 7:43 11 1 7 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:36 7:35 ขาด   - ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก   - - - ขาด 6:38 6:38   - ขาด 6:47 6:46 6:45 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 6:41 6:52 ขาด   - 6:40 9 0 10 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร   - - - 7:37 7:39 7:35   - ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด   - ขาด 7:38 7:32 ขาด 7:29   - ขาด 7:38 7:39 ขาด ขาด   - 7:40 12 0 7 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย   - - - ขาด 7:17 7:17   - ขาด ขาด ขาด 7:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 7 0 12 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร   - - - 7:40 7:35 7:43   - ขาด 16:08 7:34 7:34 16:08   - ขาด 7:33 7:31 ขาด 7:38   - 15:34 7:29 7:28 7:37 ขาด   - ขาด 11 3 5 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์   - - - 16:08 ขาด 7:07   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:11 ขาด ขาด   - 16:05 3 2 14 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน   - - - ขาด ขาด 7:31   - ขาด 7:27 16:09 7:32 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - 15:33 7:33 7:30 ขาด ขาด   - 7:28 7 2 10 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:34 7:33 16:11   - ขาด 7:22 7:40 ขาด 7:32   - ขาด 7:29 ขาด 7:39 ขาด   - 7:48 9 1 9 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์   - - - 7:10 7:12 7:12   - ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:11 9:50 ขาด   - 7:12 7 1 11 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 ขาด 7:38 16:12   - ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:28   - ขาด 7:38 16:00 8:56 ขาด   - ขาด 5 3 11 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย   - - - 7:05 7:09 7:09   - ขาด ขาด 7:08 7:09 16:08   - ขาด 7:04 7:04 ขาด ขาด   - 15:32 7:07 7:09 7:06 ขาด   - 7:04 11 2 6 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ   - - - 7:24 7:18 7:20   - ขาด 7:13 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:20 7:25 ขาด   - 7:18 10 0 9 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ   - - - ขาด 7:18 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:04 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด   - 7:05 4 0 15 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์   - - - ขาด ขาด 6:58   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:54 ขาด ขาด ขาด   - 15:59 7:01 7:00 6:59 ขาด   - 7:01 6 1 12 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส   - - - 7:42 ขาด 7:24   - ขาด 7:15 7:04 7:27 16:34   - ขาด 7:29 7:27 ขาด ขาด   - ขาด 7:46 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย   - - - ขาด ขาด 7:24   - ขาด 7:35 7:35 7:27 16:22   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 1 12 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์   - - - 7:25 7:21 7:29   - ขาด 7:23 7:22 7:16 16:19   - ขาด 7:35 7:22 ขาด 7:16   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา   - - - 7:17 7:30 16:09   - ขาด 7:28 7:22 7:21 16:09   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 15:49 7:41 7:25 7:30 ขาด   - 7:19 10 3 6 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์   - - - 7:04 7:02 6:58   - ขาด 6:58 7:03 7:02 ขาด   - ขาด 6:59 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:04 7:06 7:02 ขาด   - 6:57 11 0 8 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 7:02 ขาด 7:01   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข   - - - 7:43 7:40 7:38   - ขาด 7:40 7:39 7:36 16:18   - ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด   - 15:33 7:40 7:44 7:40 ขาด   - 7:42 11 2 6 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร   - - - ขาด 9:19 ขาด   - ขาด ขาด 16:36 ขาด ขาด   - ขาด 6:47 ขาด ขาด 6:50   - ขาด 6:48 6:49 6:48 ขาด   - ขาด 5 2 12 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์   - - - ขาด ขาด 7:23   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:33 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:25 5 1 13 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์   - - - 7:14 7:14 7:09   - ขาด 7:15 7:09 7:12 16:19   - ขาด 7:09 7:11 ขาด 7:08   - 15:33 7:13 7:09 7:13 ขาด   - 7:05 13 2 4 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง   - - - 7:42 7:33 7:34   - ขาด 7:38 7:36 7:34 ขาด   - ขาด 7:39 7:34 ขาด 7:30   - ขาด 7:36 7:37 7:39 ขาด   - 7:45 13 0 6 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา   - - - 6:43 6:45 6:42   - ขาด 6:45 6:46 6:46 ขาด   - ขาด 6:46 ขาด ขาด ขาด   - 15:59 6:41 6:42 6:44 ขาด   - 6:42 11 1 7 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม   - - - 7:37 7:39 7:35   - ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด   - ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:28   - 15:33 7:38 7:41 ขาด ขาด   - 7:40 12 1 6 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย   - - - 7:20 7:46 7:31   - ขาด 7:40 7:29 7:29 16:22   - ขาด 7:47 ขาด ขาด 7:33   - 15:53 7:11 7:36 7:26 ขาด   - 7:31 12 2 5 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์   - - - 6:46 6:38 6:38   - ขาด 6:47 6:46 6:45 ขาด   - ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 6:42 6:52 ขาด   - 6:40 11 0 8 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 20 20     0 0 23 22 25     0 0 27 14 0     0 0 28 23 20     0 22 244
สาย   0 0 0 1 1     0 0 1 3 0     0 0 0 0 0     0 13 0 1 2     0 2 24
ขาด   0 0 0 27 27     0 48 24 23 23     0 48 21 34 48     0 35 20 24 26     0 24 452
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0