รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0