รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่     - - 7:43 7:32 ขาด     ขาด 7:40 16:09 7:38 ขาด     ขาด 7:40 7:45 ขาด 7:41     15:33 ขาด 7:41 7:31 ขาด     7:36 10 2 7 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร     - - 7:53 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:05 1 1 17 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์     - - 6:55 6:53 6:49     ขาด 6:57 6:54 6:52 16:28     ขาด 6:53 6:54 ขาด 6:54     16:41 6:56 ขาด 6:57 ขาด     6:57 12 2 5 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล     - - 7:42 ขาด 7:37     ขาด 7:40 7:36 7:40 ขาด     ขาด 7:36 7:37 ขาด 14:18     ขาด 7:43 7:46 7:42 ขาด     7:43 11 1 7 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 7:35 ขาด     ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก     - - ขาด 6:38 6:38     ขาด 6:47 6:46 6:45 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 6:41 6:52 ขาด     6:40 9 0 10 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร     - - 7:37 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด     ขาด 7:38 7:32 ขาด 7:29     ขาด 7:38 7:39 ขาด ขาด     7:40 12 0 7 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย     - - ขาด 7:17 7:17     ขาด ขาด ขาด 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 7 0 12 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร     - - 7:40 7:35 7:43     ขาด 16:08 7:34 7:34 16:08     ขาด 7:33 7:31 ขาด 7:38     15:34 7:29 7:28 7:37 ขาด     ขาด 11 3 5 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์     - - 16:08 ขาด 7:07     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 7:11 ขาด ขาด     16:05 3 2 14 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน     - - ขาด ขาด 7:31     ขาด 7:27 16:09 7:32 ขาด     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     15:33 7:33 7:30 ขาด ขาด     7:28 7 2 10 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:34 7:33 16:11     ขาด 7:22 7:40 ขาด 7:32     ขาด 7:29 ขาด 7:39 ขาด     7:48 9 1 9 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์     - - 7:10 7:12 7:12     ขาด ขาด 7:16 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:11 9:50 ขาด     7:12 7 1 11 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:41 ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 ขาด 7:38 16:12     ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:28     ขาด 7:38 16:00 8:56 ขาด     ขาด 5 3 11 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย     - - 7:05 7:09 7:09     ขาด ขาด 7:08 7:09 16:08     ขาด 7:04 7:04 ขาด ขาด     15:32 7:07 7:09 7:06 ขาด     7:04 11 2 6 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ     - - 7:24 7:18 7:20     ขาด 7:13 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:20 7:25 ขาด     7:18 10 0 9 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ     - - ขาด 7:18 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:04 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     7:05 4 0 15 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์     - - ขาด ขาด 6:58     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:54 ขาด ขาด ขาด     15:59 7:01 7:00 6:59 ขาด     7:01 6 1 12 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส     - - 7:42 ขาด 7:24     ขาด 7:15 7:04 7:27 16:34     ขาด 7:29 7:27 ขาด ขาด     ขาด 7:46 ขาด ขาด ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย     - - ขาด ขาด 7:24     ขาด 7:35 7:35 7:27 16:22     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 1 12 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์     - - 7:25 7:21 7:29     ขาด 7:23 7:22 7:16 16:19     ขาด 7:35 7:22 ขาด 7:16     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา     - - 7:17 7:30 16:09     ขาด 7:28 7:22 7:21 16:09     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     15:49 7:41 7:25 7:30 ขาด     7:19 10 3 6 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์     - - 7:04 7:02 6:58     ขาด 6:58 7:03 7:02 ขาด     ขาด 6:59 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:06 7:02 ขาด     6:57 11 0 8 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 7:02 ขาด 7:01     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข     - - 7:43 7:40 7:38     ขาด 7:40 7:39 7:36 16:18     ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด     15:33 7:40 7:44 7:40 ขาด     7:42 11 2 6 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร     - - ขาด 9:19 ขาด     ขาด ขาด 16:36 ขาด ขาด     ขาด 6:47 ขาด ขาด 6:50     ขาด 6:48 6:49 6:48 ขาด     ขาด 5 2 12 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์     - - ขาด ขาด 7:23     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:33 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:25 5 1 13 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์     - - 7:14 7:14 7:09     ขาด 7:15 7:09 7:12 16:19     ขาด 7:09 7:11 ขาด 7:08     15:33 7:13 7:09 7:13 ขาด     7:05 13 2 4 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง     - - 7:42 7:33 7:34     ขาด 7:38 7:36 7:34 ขาด     ขาด 7:39 7:34 ขาด 7:30     ขาด 7:36 7:37 7:39 ขาด     7:45 13 0 6 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา     - - 6:43 6:45 6:42     ขาด 6:45 6:46 6:46 ขาด     ขาด 6:46 ขาด ขาด ขาด     15:59 6:41 6:42 6:44 ขาด     6:42 11 1 7 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม     - - 7:37 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด     ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:28     15:33 7:38 7:41 ขาด ขาด     7:40 12 1 6 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย     - - 7:20 7:46 7:31     ขาด 7:40 7:29 7:29 16:22     ขาด 7:47 ขาด ขาด 7:33     15:53 7:11 7:36 7:26 ขาด     7:31 12 2 5 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์     - - 6:46 6:38 6:38     ขาด 6:47 6:46 6:45 ขาด     ขาด 6:52 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 6:42 6:52 ขาด     6:40 11 0 8 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 20 20 24     0 23 22 25 0     0 27 14 0 14     0 28 23 20 0     22 282
สาย     0 0 1 1 1     0 1 3 0 12     0 0 0 0 1     13 0 1 2 0     2 38
ขาด     0 0 27 27 23     48 24 23 23 36     48 21 34 48 33     35 20 24 26 48     24 592
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0