รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพล รัตนคงสุข   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:57 7:04 6:53 ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  2. เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีสะอาด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:47 7:38 ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด 7:34   - ขาด 7:36 7:43 7:43 ขาด   - 7:34 9 0 10 0 0
  3. เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:37 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:00 7:00 6:53 ขาด   - 7:24 6 1 12 0 0
  4. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 3 1 17 0 0
  5. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 3 1 17 0 0
  6. เด็กชายชโลธร สอาดเอี่ยม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 4 1 14 0 0
  7. เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามกุล   - - - 7:36 7:32 16:17   - ขาด 16:29 7:38 7:39 15:49   - ขาด 7:45 7:33 7:34 7:43   - ขาด 7:38 7:37 7:39 ขาด   - ขาด 11 3 5 0 0
  8. เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายธณรัฐ อินทร์ชู   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:36 7:38 ขาด   - ขาด ขาด 7:27 ขาด 7:29   - 15:35 7:35 7:36 7:34 ขาด   - 7:35 9 1 9 0 0
  10. เด็กชายชนภัทร คมขำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18   - ขาด 7:09 7:00 6:53 ขาด   - 7:24 4 1 16 0 0
  12. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18   - ขาด 7:09 7:00 6:53 ขาด   - 7:24 4 1 16 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นเอี่ยม   - - - ขาด 7:18 7:17   - ขาด 7:20 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด ขาด 14:27 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:26 7:19 ขาด   - 7:17 8 1 10 0 0
  14. เด็กชายธีรภัทร์ ไพรชาติ   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:31 7:33 7:32 14:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:37 10 1 8 0 0
  15. เด็กชายนลธวัฒน์ สุขคง   - - - 6:42 6:46 6:41   - ขาด 6:36 6:45 6:50 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:45 6:53 ขาด   - 6:39 9 0 10 0 0
  16. เด็กชายนิภัทร์ ปาซ่อนกลิ่น   - - - ขาด 6:58 7:00   - ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด   - ขาด ขาด 7:06 ขาด 14:15   - ขาด 7:03 7:03 7:04 ขาด   - 16:03 9 2 8 0 0
  17. เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาธิพา   - - - 7:04 7:02 ขาด   - ขาด 6:57 7:04 7:02 ขาด   - ขาด 6:59 7:03 ขาด 7:03   - ขาด 7:04 7:05 16:06 ขาด   - 6:57 11 1 7 0 0
  18. เด็กชายปรมินทร์ ศาสกุล   - - - ขาด ขาด 7:08   - ขาด 7:06 16:11 8:21 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:07 ขาด ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  19. เด็กชายพงศกร ขุมทรัพย์   - - - 7:31 ขาด 16:15   - ขาด 16:07 7:23 7:28 ขาด   - ขาด ขาด 7:16 ขาด 7:17   - 15:22 ขาด 7:23 7:26 ขาด   - ขาด 7 3 9 0 0
  20. เด็กชายพลภัทร ผิวขาว   - - - 7:34 7:38 7:41   - ขาด 7:23 7:31 7:28 16:08   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:23 7:30 ขาด   - 7:38 11 1 7 0 0
  21. เด็กชายพันธกานต์ รอดภัย   - - - 7:15 7:14 7:12   - ขาด 16:09 7:13 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:21 15:08 14:15 ขาด   - ขาด 5 4 10 0 0
  22. เด็กชายพาโชค รอดภัย   - - - ขาด ขาด 7:12   - ขาด ขาด 7:13 ขาด 14:17   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 14:56 14:15 ขาด   - ขาด 4 3 12 0 0
  23. เด็กชายพีรวัส คงเกษม   - - - 7:38 7:37 7:37   - ขาด 7:40 16:09 7:37 16:05   - ขาด 7:37 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:36 7:36 ขาด   - 7:39 11 2 6 0 0
  24. เด็กชายภากร รอดบำรุง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:27   - ขาด 7:34 7:35 7:35 ขาด   - 7:36 6 0 13 0 0
  25. เด็กชายภาคภูมิ เมฆสำลี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:17 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - 15:35 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 7 1 11 0 0
  26. เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:45 ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  27. เด็กชายภูริต ทองสลวย   - - - 7:33 7:32 7:32   - ขาด 7:33 7:35 7:27 16:09   - ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33   - ขาด 7:35 7:27 7:32 ขาด   - 7:26 12 1 6 0 0
  28. เด็กชายรัฐสถากร รัฐสถาพรชัย   - - - ขาด ขาด 6:42   - ขาด 6:59 6:47 ขาด ขาด   - ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:46 7:00 6:44 ขาด   - ขาด 7 0 12 0 0
  29. เด็กชายศรัณยู ปิติเขต   - - - 16:05 ขาด 7:07   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:22 7:09 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 4 2 13 0 0
  30. เด็กชายสุชาครีย์ ทองเเย้ม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กชายพงษ์เพชร ประดับศรี   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 20 0 0
  32. เด็กหญิงกชกร ศรีนภาผ่อง   - - - 7:19 7:06 7:07   - ขาด 7:07 7:12 7:10 ขาด   - ขาด 7:13 7:16 ขาด 7:09   - ขาด 7:18 7:21 7:16 ขาด   - 7:14 13 0 6 0 0
  33. เด็กหญิงกนกกร คงวาณิชกุล   - - - 7:28 7:26 7:25   - ขาด 7:23 7:23 7:18 ขาด   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:23 7:34 ขาด   - 7:20 11 0 8 0 0
  34. เด็กหญิงฉัตรี คำดี   - - - 7:22 ขาด 7:22   - ขาด ขาด 16:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด 14:20   - ขาด 7:18 7:22 ขาด ขาด   - 14:05 5 3 11 0 0
  35. เด็กหญิงชนิดา ตราทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 7:39 ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  36. เด็กหญิงณญาดา อรุณโน   - - - 7:37 7:34 ขาด   - ขาด 8:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  37. เด็กหญิงณัชชา ศุภศิลป์   - - - 7:35 7:34 7:32   - ขาด 7:31 7:34 7:30 ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31   - ขาด 7:36 7:34 7:36 ขาด   - 7:37 13 0 6 0 0
  38. เด็กหญิงณิชวดี นูมหันต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:36 ขาด ขาด   - 7:40 3 0 16 0 0
  39. เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิวเฉื่อย   - - - 6:42 6:40 6:40   - ขาด 6:40 6:40 6:40 ขาด   - ขาด 6:39 6:41 ขาด 6:38   - ขาด 6:39 6:40 6:41 ขาด   - 6:39 13 0 6 0 0
  40. เด็กหญิงนฤมล กุนาวงศ์   - - - 7:14 7:12 7:06   - ขาด 7:05 7:27 7:07 14:19   - ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:23   - ขาด 7:09 7:16 7:01 ขาด   - 7:11 13 1 5 0 0
  41. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ   - - - 7:35 7:34 7:32   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31   - ขาด ขาด 7:34 7:37 ขาด   - 7:37 9 0 10 0 0
  42. เด็กหญิงปิยธิดา เทพณรงค์   - - - 7:36 7:35 7:34   - ขาด 7:33 7:34 7:37 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:34 7:35 ขาด   - 7:32 11 0 8 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่อึ้ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  44. เด็กหญิงพิศน์สุตา อาวุธโสภาภูรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 7:25 ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  45. เด็กหญิงมิ้น แย้มวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  46. เด็กหญิงลักษณารีย์ ประทุมสูตร   - - - ขาด 7:38 7:37   - ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด   - ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  47. เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท   - - - 7:46 7:46 7:38   - ขาด 7:36 7:43 7:42 ขาด   - ขาด 7:39 7:43 ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:46 7:47 ขาด   - 7:48 12 0 7 0 0
  48. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึ่งแย้ม   - - - ขาด 7:27 ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:23 ขาด 7:21   - ขาด 7:28 ขาด 7:27 ขาด   - 7:19 8 0 11 0 0
  49. เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 5 0 14 0 0
  50. เด็กหญิงสายสวรรค์ บ้านดง   - - - 7:12 6:59 7:11   - ขาด 6:55 7:02 6:43 ขาด   - ขาด 6:59 6:53 ขาด 7:00   - ขาด 7:00 6:58 7:07 ขาด   - 6:56 13 0 6 0 0
  51. เด็กหญิงสุปาณี เปรมเกิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  52. เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์   - - - 7:19 7:17 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 11 0 8 0 0
มา   0 0 0 21 23     0 0 27 26 26     0 0 15 23 1     0 0 36 34 33     0 30 295
สาย   0 0 0 1 0     0 0 3 3 0     0 0 0 1 0     0 9 0 2 3     0 2 24
ขาด   0 5 5 30 29     0 52 22 23 26     0 52 37 28 51     0 43 16 16 16     0 20 471
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0