รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:16 - - -     - 1 1 15 0 0
  2. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18     ขาด 7:09 - - -     - 1 1 15 0 0
  3. เด็กชายพงษ์เพชร ประดับศรี     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18     ขาด ขาด - - -     - 0 1 16 0 0
  4. เด็กชายกฤษณพล รัตนคงสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:57 7:04 6:53 ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 4 0 11 0 0
  5. เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีสะอาด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:47 7:38 ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด 7:34     ขาด 7:36 - - -     - 6 0 9 0 0
  6. เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:37 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:00 - - -     - 3 1 11 0 0
  7. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:16 - - -     - 1 1 15 0 0
  8. เด็กชายชโลธร สอาดเอี่ยม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:16 - - -     - 2 1 12 0 0
  9. เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามกุล     - - 7:36 7:32 16:17     ขาด 16:29 7:38 7:39 15:49     ขาด 7:45 7:33 7:34 7:43     ขาด 7:38 - - -     - 9 3 3 0 0
  10. เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  11. เด็กชายธณรัฐ อินทร์ชู     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:36 7:38 ขาด     ขาด ขาด 7:27 ขาด 7:29     15:35 7:35 - - -     - 6 1 8 0 0
  12. เด็กชายชนภัทร คมขำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  13. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:18     ขาด 7:09 - - -     - 1 1 15 0 0
  14. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นเอี่ยม     - - ขาด 7:18 7:17     ขาด 7:20 ขาด 7:23 ขาด     ขาด ขาด 14:27 ขาด ขาด     ขาด 7:17 - - -     - 5 1 9 0 0
  15. เด็กชายธีรภัทร์ ไพรชาติ     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:31 7:33 7:32 14:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 - - -     - 7 1 7 0 0
  16. เด็กชายนลธวัฒน์ สุขคง     - - 6:42 6:46 6:41     ขาด 6:36 6:45 6:50 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 6 0 9 0 0
  17. เด็กชายนิภัทร์ ปาซ่อนกลิ่น     - - ขาด 6:58 7:00     ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด     ขาด ขาด 7:06 ขาด 14:15     ขาด 7:03 - - -     - 7 1 7 0 0
  18. เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาธิพา     - - 7:04 7:02 ขาด     ขาด 6:57 7:04 7:02 ขาด     ขาด 6:59 7:03 ขาด 7:03     ขาด 7:04 - - -     - 9 0 6 0 0
  19. เด็กชายปรมินทร์ ศาสกุล     - - ขาด ขาด 7:08     ขาด 7:06 16:11 8:21 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 3 1 11 0 0
  20. เด็กชายพงศกร ขุมทรัพย์     - - 7:31 ขาด 16:15     ขาด 16:07 7:23 7:28 ขาด     ขาด ขาด 7:16 ขาด 7:17     15:22 ขาด - - -     - 5 3 7 0 0
  21. เด็กชายพลภัทร ผิวขาว     - - 7:34 7:38 7:41     ขาด 7:23 7:31 7:28 16:08     ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 - - -     - 8 1 6 0 0
  22. เด็กชายพันธกานต์ รอดภัย     - - 7:15 7:14 7:12     ขาด 16:09 7:13 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:21 - - -     - 5 2 8 0 0
  23. เด็กชายพาโชค รอดภัย     - - ขาด ขาด 7:12     ขาด ขาด 7:13 ขาด 14:17     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     ขาด 7:21 - - -     - 4 1 10 0 0
  24. เด็กชายพีรวัส คงเกษม     - - 7:38 7:37 7:37     ขาด 7:40 16:09 7:37 16:05     ขาด 7:37 7:32 ขาด ขาด     ขาด 7:29 - - -     - 8 2 5 0 0
  25. เด็กชายภากร รอดบำรุง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:27     ขาด 7:34 - - -     - 3 0 12 0 0
  26. เด็กชายภาคภูมิ เมฆสำลี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:17 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     15:35 7:12 - - -     - 4 1 10 0 0
  27. เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  28. เด็กชายภูริต ทองสลวย     - - 7:33 7:32 7:32     ขาด 7:33 7:35 7:27 16:09     ขาด ขาด 7:31 ขาด 7:33     ขาด 7:35 - - -     - 9 1 5 0 0
  29. เด็กชายรัฐสถากร รัฐสถาพรชัย     - - ขาด ขาด 6:42     ขาด 6:59 6:47 ขาด ขาด     ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:46 - - -     - 5 0 10 0 0
  30. เด็กชายศรัณยู ปิติเขต     - - 16:05 ขาด 7:07     ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:22 7:09 - - -     - 3 2 10 0 0
  31. เด็กชายสุชาครีย์ ทองเเย้ม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  32. เด็กหญิงกชกร ศรีนภาผ่อง     - - 7:19 7:06 7:07     ขาด 7:07 7:12 7:10 ขาด     ขาด 7:13 7:16 ขาด 7:09     ขาด 7:18 - - -     - 10 0 5 0 0
  33. เด็กหญิงกนกกร คงวาณิชกุล     - - 7:28 7:26 7:25     ขาด 7:23 7:23 7:18 ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 - - -     - 8 0 7 0 0
  34. เด็กหญิงฉัตรี คำดี     - - 7:22 ขาด 7:22     ขาด ขาด 16:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด 14:20     ขาด 7:18 - - -     - 4 2 9 0 0
  35. เด็กหญิงชนิดา ตราทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 1 0 14 0 0
  36. เด็กหญิงณญาดา อรุณโน     - - 7:37 7:34 ขาด     ขาด 8:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 3 0 12 0 0
  37. เด็กหญิงณัชชา ศุภศิลป์     - - 7:35 7:34 7:32     ขาด 7:31 7:34 7:30 ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31     ขาด 7:36 - - -     - 10 0 5 0 0
  38. เด็กหญิงณิชวดี นูมหันต์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 - - -     - 1 0 14 0 0
  39. เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิวเฉื่อย     - - 6:42 6:40 6:40     ขาด 6:40 6:40 6:40 ขาด     ขาด 6:39 6:41 ขาด 6:38     ขาด 6:39 - - -     - 10 0 5 0 0
  40. เด็กหญิงนฤมล กุนาวงศ์     - - 7:14 7:12 7:06     ขาด 7:05 7:27 7:07 14:19     ขาด 7:12 7:13 ขาด 7:23     ขาด 7:09 - - -     - 10 1 4 0 0
  41. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ     - - 7:35 7:34 7:32     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31     ขาด ขาด - - -     - 6 0 9 0 0
  42. เด็กหญิงปิยธิดา เทพณรงค์     - - 7:36 7:35 7:34     ขาด 7:33 7:34 7:37 ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 - - -     - 8 0 7 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่อึ้ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  44. เด็กหญิงพิศน์สุตา อาวุธโสภาภูรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  45. เด็กหญิงมิ้น แย้มวงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  46. เด็กหญิงลักษณารีย์ ประทุมสูตร     - - ขาด 7:38 7:37     ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด     ขาด ขาด 7:38 ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 4 0 11 0 0
  47. เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท     - - 7:46 7:46 7:38     ขาด 7:36 7:43 7:42 ขาด     ขาด 7:39 7:43 ขาด ขาด     ขาด 7:42 - - -     - 9 0 6 0 0
  48. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึ่งแย้ม     - - ขาด 7:27 ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:23 ขาด 7:21     ขาด 7:28 - - -     - 6 0 9 0 0
  49. เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 - - -     - 3 0 12 0 0
  50. เด็กหญิงสายสวรรค์ บ้านดง     - - 7:12 6:59 7:11     ขาด 6:55 7:02 6:43 ขาด     ขาด 6:59 6:53 ขาด 7:00     ขาด 7:00 - - -     - 10 0 5 0 0
  51. เด็กหญิงสุปาณี เปรมเกิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  52. เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์     - - 7:19 7:17 7:17     ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด 7:07     ขาด 7:15 - - -     - 9 0 6 0 0
มา     0 0 21 23 24     0 27 26 26 0     0 15 23 1 15     0 36 0 0 0     0 237
สาย     0 0 1 0 2     0 3 3 0 7     0 0 1 0 5     9 0 0 0 0     0 31
ขาด     5 5 30 29 26     52 22 23 26 45     52 37 28 51 32     43 16 0 0 0     0 522
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0