รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพล รัตนคงสุข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีสะอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชโลธร สอาดเอี่ยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธณรัฐ อินทร์ชู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายชนภัทร คมขำ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นเอี่ยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายธีรภัทร์ ไพรชาติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายนลธวัฒน์ สุขคง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายนิภัทร์ ปาซ่อนกลิ่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาธิพา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายปรมินทร์ ศาสกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพงศกร ขุมทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายพลภัทร ผิวขาว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายพันธกานต์ รอดภัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายพาโชค รอดภัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายพีรวัส คงเกษม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายภากร รอดบำรุง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายภาคภูมิ เมฆสำลี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายภูริต ทองสลวย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายรัฐสถากร รัฐสถาพรชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายศรัณยู ปิติเขต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กชายสุชาครีย์ ทองเเย้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กชายพงษ์เพชร ประดับศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกชกร ศรีนภาผ่อง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงกนกกร คงวาณิชกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงฉัตรี คำดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชนิดา ตราทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณญาดา อรุณโน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงณัชชา ศุภศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงณิชวดี นูมหันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิวเฉื่อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงนฤมล กุนาวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงปิยธิดา เทพณรงค์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่อึ้ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงพิศน์สุตา อาวุธโสภาภูรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงมิ้น แย้มวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงลักษณารีย์ ประทุมสูตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึ่งแย้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  49. เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  50. เด็กหญิงสายสวรรค์ บ้านดง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  51. เด็กหญิงสุปาณี เปรมเกิด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  52. เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0