รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกชกร ยางทอง   - - - 7:14 7:09 7:10   - ขาด 7:13 7:20 7:15 ขาด   - ขาด 7:18 7:09 ขาด 7:08   - ขาด 7:11 7:15 14:44 ขาด   - 7:19 12 1 6 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 8:05 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 20 0 0
  4. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 8:05 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 20 0 0
  5. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม   - - - ขาด 7:36 7:38   - ขาด 7:38 ขาด 7:36 16:04   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 7:37 7:22 ขาด   - 7:36 11 1 7 0 0
  6. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:26 ขาด 7:30   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  7. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช   - - - 7:15 7:12 7:14   - ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:16 7:14 ขาด   - 7:14 11 0 8 0 0
  8. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  9. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์   - - - 7:35 7:30 7:23   - ขาด 7:24 7:30 7:33 16:04   - ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:32 7:39 ขาด   - 14:42 11 2 6 0 0
  10. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์   - - - 7:41 7:45 7:24   - ขาด 7:36 7:37 7:26 ขาด   - ขาด 7:43 7:38 ขาด 7:24   - 15:38 7:23 7:35 7:33 ขาด   - 7:22 13 1 5 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา   - - - 7:49 15:27 16:10   - ขาด 7:39 7:46 7:46 ขาด   - ขาด 7:43 7:39 ขาด 7:46   - 15:44 7:45 7:44 ขาด ขาด   - 7:42 10 3 6 0 0
  12. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง   - - - ขาด 14:29 7:05   - ขาด ขาด ขาด ขาด 15:20   - ขาด ขาด 14:35 ขาด ขาด   - 15:42 7:04 7:05 16:08 ขาด   - 16:05 3 6 10 0 0
  14. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี   - - - 7:25 7:24 7:21   - ขาด 7:19 7:20 7:21 ขาด   - ขาด 7:18 7:13 8:01 7:14   - 15:38 7:19 7:22 7:16 ขาด   - 7:29 14 1 4 0 0
  15. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล   - - - 7:04 7:05 7:25   - ขาด 7:03 7:07 7:08 ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด 7:33   - ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด   - 7:23 11 0 8 0 0
  16. เด็กชายปุรชัย สมคิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์   - - - 7:08 ขาด 7:06   - ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:07 ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:10 ขาด ขาด   - 7:12 8 0 11 0 0
  18. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  19. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  20. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร   - 7:17 15:24 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด ขาด 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 8 1 12 0 0
  21. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร   - 7:17 15:24 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด ขาด 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 8 1 12 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ   - - - 7:24 14:27 ขาด   - ขาด ขาด 7:19 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - 15:11 5 2 12 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ   - - - 7:17 7:14 7:13   - ขาด 7:10 7:19 7:13 16:04   - ขาด 6:58 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:25 7:07 ขาด   - 7:12 11 1 7 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก   - ขาด ขาด ขาด 7:22 7:17   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22   - ขาด 7:19 ขาด 7:23 ขาด   - 7:19 11 0 10 0 0
  28. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก   - ขาด ขาด ขาด 7:22 7:17   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22   - ขาด 7:19 ขาด 7:23 ขาด   - 7:19 11 0 10 0 0
  29. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี   - - - 7:11 7:08 7:11   - ขาด 7:09 7:12 7:11 16:04   - ขาด 7:07 7:07 ขาด 7:09   - ขาด 7:11 7:11 7:09 ขาด   - 7:10 13 1 5 0 0
  30. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล   - - - 7:14 7:09 ขาด   - ขาด 7:13 7:20 ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:09 ขาด 7:08   - ขาด 7:11 7:15 7:22 ขาด   - 7:19 11 0 8 0 0
  32. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง   - - - 7:29 7:27 16:12   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:06   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 15:42 7:27 7:24 7:26 ขาด   - ขาด 9 3 7 0 0
  33. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม   - - - 7:43 7:29 7:23   - ขาด 7:22 7:36 7:35 ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 7:41 9 0 10 0 0
  34. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง   - - - 7:44 7:27 7:39   - ขาด 7:31 7:36 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 7:38 9 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด   - - - 7:43 7:34 7:39   - ขาด 7:31 7:36 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 7:33 ขาด ขาด   - ขาด 7:36 6:25 ขาด ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป   - - - 7:02 16:41 7:00   - ขาด 7:00 7:01 6:58 ขาด   - ขาด 7:03 14:32 ขาด 7:27   - ขาด 7:02 7:36 7:00 ขาด   - 6:59 11 2 6 0 0
  38. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว   - - - 17:00 16:54 7:03   - ขาด 15:19 ขาด 16:43 16:39   - ขาด 16:55 ขาด ขาด 16:24   - 17:07 7:01 7:15 16:47 ขาด   - ขาด 3 9 7 0 0
  39. เด็กหญิงปาณิสรา คณา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  40. เด็กหญิงปาณิสรา คณา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  41. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  43. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์   - - - 7:13 15:28 7:13   - ขาด 7:13 7:16 7:13 15:19   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11   - ขาด 7:11 7:16 7:12 ขาด   - 7:19 12 2 5 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์   - - - 16:09 ขาด ขาด   - ขาด 15:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 2 16 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์   - - - 7:18 7:16 7:17   - ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด   - ขาด 15:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7 1 11 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 2 0 19 19     0 0 21 22 21     0 0 22 17 1     0 2 25 18 16     0 18 223
สาย   0 0 2 2 6     0 0 2 0 1     0 0 2 2 0     0 6 0 0 3     0 3 29
ขาด   0 10 10 32 28     0 53 30 31 31     0 53 29 34 52     0 45 28 35 34     0 32 567
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0