รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  3. เด็กหญิงปาณิสรา คณา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  4. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก     ขาด ขาด ขาด 7:22 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22     ขาด 7:19 - - -     - 9 0 8 0 0
  5. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     8:05 ขาด - - -     - 1 0 16 0 0
  6. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร     7:17 15:24 ขาด 7:17 ขาด     ขาด ขาด 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด 7:16 - - -     - 7 1 9 0 0
  7. เด็กชายกชกร ยางทอง     - - 7:14 7:09 7:10     ขาด 7:13 7:20 7:15 ขาด     ขาด 7:18 7:09 ขาด 7:08     ขาด 7:11 - - -     - 10 0 5 0 0
  8. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  9. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     8:05 ขาด - - -     - 1 0 16 0 0
  10. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม     - - ขาด 7:36 7:38     ขาด 7:38 ขาด 7:36 16:04     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 - - -     - 8 1 6 0 0
  11. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:26 ขาด 7:30     ขาด ขาด - - -     - 3 0 12 0 0
  12. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช     - - 7:15 7:12 7:14     ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 - - -     - 8 0 7 0 0
  13. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 0 14 0 0
  14. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์     - - 7:35 7:30 7:23     ขาด 7:24 7:30 7:33 16:04     ขาด 7:32 7:26 ขาด ขาด     ขาด 7:33 - - -     - 9 1 5 0 0
  15. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์     - - 7:41 7:45 7:24     ขาด 7:36 7:37 7:26 ขาด     ขาด 7:43 7:38 ขาด 7:24     15:38 7:23 - - -     - 10 1 4 0 0
  16. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา     - - 7:49 15:27 16:10     ขาด 7:39 7:46 7:46 ขาด     ขาด 7:43 7:39 ขาด 7:46     15:44 7:45 - - -     - 8 3 4 0 0
  17. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  18. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง     - - ขาด 14:29 7:05     ขาด ขาด ขาด ขาด 15:20     ขาด ขาด 14:35 ขาด ขาด     15:42 7:04 - - -     - 2 4 9 0 0
  19. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี     - - 7:25 7:24 7:21     ขาด 7:19 7:20 7:21 ขาด     ขาด 7:18 7:13 8:01 7:14     15:38 7:19 - - -     - 11 1 3 0 0
  20. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล     - - 7:04 7:05 7:25     ขาด 7:03 7:07 7:08 ขาด     ขาด 7:04 ขาด ขาด 7:33     ขาด 7:27 - - -     - 9 0 6 0 0
  21. เด็กชายปุรชัย สมคิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  22. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์     - - 7:08 ขาด 7:06     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:07 ขาด ขาด     ขาด 7:13 - - -     - 6 0 9 0 0
  23. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  24. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร     7:17 15:24 ขาด 7:17 ขาด     ขาด ขาด 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด 7:16 - - -     - 7 1 9 0 0
  25. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ     - - 7:24 14:27 ขาด     ขาด ขาด 7:19 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31     ขาด ขาด - - -     - 4 1 10 0 0
  26. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ     - - 7:17 7:14 7:13     ขาด 7:10 7:19 7:13 16:04     ขาด 6:58 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 - - -     - 8 1 6 0 0
  27. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  28. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  29. เด็กชายสาธิต อักษรสาร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  30. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก     ขาด ขาด ขาด 7:22 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22     ขาด 7:19 - - -     - 9 0 8 0 0
  31. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี     - - 7:11 7:08 7:11     ขาด 7:09 7:12 7:11 16:04     ขาด 7:07 7:07 ขาด 7:09     ขาด 7:11 - - -     - 10 1 4 0 0
  32. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  33. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล     - - 7:14 7:09 ขาด     ขาด 7:13 7:20 ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:09 ขาด 7:08     ขาด 7:11 - - -     - 8 0 7 0 0
  34. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง     - - 7:29 7:27 16:12     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:06     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     15:42 7:27 - - -     - 7 3 5 0 0
  35. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม     - - 7:43 7:29 7:23     ขาด 7:22 7:36 7:35 ขาด     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 - - -     - 8 0 7 0 0
  36. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  37. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง     - - 7:44 7:27 7:39     ขาด 7:31 7:36 7:32 ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 8 0 7 0 0
  38. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด     - - 7:43 7:34 7:39     ขาด 7:31 7:36 7:32 ขาด     ขาด 7:33 7:33 ขาด ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 9 0 6 0 0
  39. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป     - - 7:02 16:41 7:00     ขาด 7:00 7:01 6:58 ขาด     ขาด 7:03 14:32 ขาด 7:27     ขาด 7:02 - - -     - 8 2 5 0 0
  40. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว     - - 17:00 16:54 7:03     ขาด 15:19 ขาด 16:43 16:39     ขาด 16:55 ขาด ขาด 16:24     17:07 7:01 - - -     - 2 8 5 0 0
  41. เด็กหญิงปาณิสรา คณา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  42. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 17 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์     - - 7:13 15:28 7:13     ขาด 7:13 7:16 7:13 15:19     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11     ขาด 7:11 - - -     - 9 2 4 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์     - - 16:09 ขาด ขาด     ขาด 15:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 2 12 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์     - - 7:18 7:16 7:17     ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด     ขาด 15:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 6 1 8 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
มา     2 0 19 19 20     0 21 22 21 0     0 22 17 1 16     2 25 0 0 0     0 207
สาย     0 2 2 6 2     0 2 0 1 8     0 2 2 0 1     6 0 0 0 0     0 34
ขาด     10 10 32 28 31     53 30 31 31 45     53 29 34 52 36     45 28 0 0 0     0 578
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0