รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกชกร ยางทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายปุรชัย สมคิด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงปาณิสรา คณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาณิสรา คณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0