รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0