รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร   - - - 7:10 7:12 7:12   - ขาด 7:11 7:17 7:17 ขาด   - ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:05   - ขาด 7:05 7:12 7:08 ขาด   - 7:12 13 0 6 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร   - - - 7:15 ขาด 7:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 7:05 5 0 14 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด   - - - ขาด 7:30 7:23   - ขาด 7:24 7:30 7:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:39 ขาด   - 7:34 9 0 10 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง   - - - ขาด 7:10 7:37   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด 7:18 ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:34 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 1 17 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์   - - - 7:17 7:26 7:19   - ขาด 7:24 7:07 7:20 ขาด   - ขาด 7:06 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:16 ขาด ขาด   - 7:13 11 0 8 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล   - - - ขาด ขาด 8:02   - ขาด 7:57 15:18 8:06 15:27   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:03 ขาด 15:08 ขาด   - 7:36 5 3 11 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ   - - - 7:43 7:35 ขาด   - ขาด 7:27 7:32 7:31 ขาด   - ขาด 7:27 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:27 7:38 ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก   - - - 7:33 7:35 7:36   - ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด   - ขาด 7:43 7:24 ขาด ขาด   - ขาด 7:39 7:37 ขาด ขาด   - 7:33 11 0 8 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์   - - - 7:05 7:09 7:09   - ขาด 7:05 7:08 7:09 ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - 16:01 7:07 7:09 7:06 ขาด   - 7:04 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ   - - - 7:14 7:23 7:31   - ขาด 6:57 7:19 7:17 ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 7:12 ขาด   - 7:16 10 0 9 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์   - - - 7:15 7:28 7:27   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:07   - ขาด 7:26 7:33 ขาด 7:15   - ขาด 7:28 7:24 7:26 ขาด   - 7:27 13 1 5 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม   - - - 7:30 7:27 7:23   - ขาด 7:24 7:26 7:25 ขาด   - ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:32   - ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:24 13 0 6 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม   - - - ขาด 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:52 6:55 6:51 ขาด   - 6:55 10 0 9 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8:04 7:36 ขาด ขาด   - ขาด 7:51 7:25 ขาด 7:42   - ขาด ขาด 7:54 7:46 ขาด   - 7:40 8 0 11 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง   - - - 7:38 7:38 7:33   - ขาด 7:29 7:34 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด   - 7:30 9 0 10 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส   - - - 7:43 7:46 7:25   - ขาด 7:38 7:37 7:43 ขาด   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:36 7:50 ขาด   - 7:45 11 0 8 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์   - - - 7:12 7:09 7:07   - ขาด 7:09 7:19 7:07 16:04   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 1 11 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย   - - - 7:08 7:10 7:08   - ขาด 7:16 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:12 ขาด 7:00   - ขาด 7:15 6:42 7:08 ขาด   - 6:45 12 0 7 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น   - - - 7:21 7:19 7:16   - ขาด 7:21 7:18 7:13 16:19   - ขาด 7:19 7:22 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน   - - - 7:07 7:09 7:03   - ขาด 7:06 7:00 6:52 ขาด   - ขาด 7:02 ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:09 6:49 7:08 ขาด   - 7:05 12 0 7 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ   - - - 7:27 7:19 7:23   - ขาด 7:22 7:28 7:28 ขาด   - ขาด 7:21 7:24 ขาด 7:26   - ขาด 7:24 7:25 7:26 ขาด   - 7:25 13 0 6 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย   - - - 7:20 7:15 7:14   - ขาด 7:11 7:13 16:07 ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด 7:17   - 15:39 7:15 ขาด ขาด ขาด   - 7:18 9 2 8 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล   - - - 6:50 6:57 6:47   - ขาด 6:43 6:53 6:51 16:04   - ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 6:55 16:01 6:58 ขาด   - 6:54 10 3 6 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล   - - - 7:00 7:00 7:02   - ขาด 7:17 7:07 7:02 ขาด   - ขาด 6:54 6:57 ขาด 7:06   - ขาด 7:04 7:04 7:02 ขาด   - 6:57 13 0 6 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว   - - - 6:56 6:51 6:53   - ขาด 6:59 16:11 6:55 16:04   - ขาด 6:59 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:59 7:00 7:03 ขาด   - 6:49 10 2 7 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์   - - - 7:23 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด   - ขาด 7:25 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด   - 7:18 12 0 7 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์   - - - 7:00 7:06 7:00   - ขาด 7:03 7:00 7:00 16:04   - ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 7:02 7:02 7:02 ขาด   - 7:07 11 2 6 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:39 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:22 7:50 ขาด   - ขาด 2 1 16 0 0
มา   0 0 0 22 24     0 0 26 23 23     0 0 23 13 0     0 0 24 20 20     0 23 241
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 2 1     0 0 0 0 0     0 5 0 2 1     0 0 11
ขาด   0 0 0 23 21     0 45 19 20 21     0 45 22 32 45     0 40 21 23 24     0 22 423
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0