รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร     - - 7:10 7:12 7:12     ขาด 7:11 7:17 7:17 ขาด     ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:05     ขาด 7:05 7:12 7:08 ขาด     7:12 13 0 6 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร     - - 7:15 ขาด 7:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     7:05 5 0 14 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด     - - ขาด 7:30 7:23     ขาด 7:24 7:30 7:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 7:31 7:39 ขาด     7:34 9 0 10 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง     - - ขาด 7:10 7:37     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:09 ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด 7:18 ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:34 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 1 17 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์     - - 7:17 7:26 7:19     ขาด 7:24 7:07 7:20 ขาด     ขาด 7:06 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:16 ขาด ขาด     7:13 11 0 8 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล     - - ขาด ขาด 8:02     ขาด 7:57 15:18 8:06 15:27     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:03 ขาด 15:08 ขาด     7:36 5 3 11 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ     - - 7:43 7:35 ขาด     ขาด 7:27 7:32 7:31 ขาด     ขาด 7:27 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:44 7:27 7:38 ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก     - - 7:33 7:35 7:36     ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด     ขาด 7:43 7:24 ขาด ขาด     ขาด 7:39 7:37 ขาด ขาด     7:33 11 0 8 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์     - - 7:05 7:09 7:09     ขาด 7:05 7:08 7:09 ขาด     ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด     16:01 7:07 7:09 7:06 ขาด     7:04 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ     - - 7:14 7:23 7:31     ขาด 6:57 7:19 7:17 ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 7:12 ขาด     7:16 10 0 9 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์     - - 7:15 7:28 7:27     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:07     ขาด 7:26 7:33 ขาด 7:15     ขาด 7:28 7:24 7:26 ขาด     7:27 13 1 5 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม     - - 7:30 7:27 7:23     ขาด 7:24 7:26 7:25 ขาด     ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:32     ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:24 13 0 6 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม     - - ขาด 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด     ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:52 6:55 6:51 ขาด     6:55 10 0 9 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 8:04 7:36 ขาด ขาด     ขาด 7:51 7:25 ขาด 7:42     ขาด ขาด 7:54 7:46 ขาด     7:40 8 0 11 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง     - - 7:38 7:38 7:33     ขาด 7:29 7:34 ขาด ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด     7:30 9 0 10 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส     - - 7:43 7:46 7:25     ขาด 7:38 7:37 7:43 ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:36 7:50 ขาด     7:45 11 0 8 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์     - - 7:12 7:09 7:07     ขาด 7:09 7:19 7:07 16:04     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7 1 11 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย     - - 7:08 7:10 7:08     ขาด 7:16 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด 7:12 ขาด 7:00     ขาด 7:15 6:42 7:08 ขาด     6:45 12 0 7 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น     - - 7:21 7:19 7:16     ขาด 7:21 7:18 7:13 16:19     ขาด 7:19 7:22 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน     - - 7:07 7:09 7:03     ขาด 7:06 7:00 6:52 ขาด     ขาด 7:02 ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:09 6:49 7:08 ขาด     7:05 12 0 7 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ     - - 7:27 7:19 7:23     ขาด 7:22 7:28 7:28 ขาด     ขาด 7:21 7:24 ขาด 7:26     ขาด 7:24 7:25 7:26 ขาด     7:25 13 0 6 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย     - - 7:20 7:15 7:14     ขาด 7:11 7:13 16:07 ขาด     ขาด 7:17 ขาด ขาด 7:17     15:39 7:15 ขาด ขาด ขาด     7:18 9 2 8 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล     - - 6:50 6:57 6:47     ขาด 6:43 6:53 6:51 16:04     ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด     15:35 6:55 16:01 6:58 ขาด     6:54 10 3 6 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล     - - 7:00 7:00 7:02     ขาด 7:17 7:07 7:02 ขาด     ขาด 6:54 6:57 ขาด 7:06     ขาด 7:04 7:04 7:02 ขาด     6:57 13 0 6 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว     - - 6:56 6:51 6:53     ขาด 6:59 16:11 6:55 16:04     ขาด 6:59 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:59 7:00 7:03 ขาด     6:49 10 2 7 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์     - - 7:23 7:18 7:20     ขาด 7:14 7:16 7:15 ขาด     ขาด 7:25 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด     7:18 12 0 7 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์     - - 7:00 7:06 7:00     ขาด 7:03 7:00 7:00 16:04     ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด     15:35 7:02 7:02 7:02 ขาด     7:07 11 2 6 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:22 7:50 ขาด     ขาด 2 1 16 0 0
มา     0 0 22 24 25     0 26 23 23 0     0 23 13 0 9     0 24 20 20 0     23 275
สาย     0 0 0 0 0     0 0 2 1 7     0 0 0 0 0     5 0 2 1 0     0 18
ขาด     0 0 23 21 20     45 19 20 21 38     45 22 32 45 36     40 21 23 24 45     22 562
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0