รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษฎา สงวศักดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายเกียรติคุณ ขำดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายชยพล โพธิ์ทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชัยวัฒน์ สิริประภาพรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชิติพัทธ์ ขันทเขตต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชิษณุ ไทยศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเพ็ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณพวิทย์ กำเนิดทรัพย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐพล อินจ้อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ อุ่นอารมญ์เลิศ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายณัฐากร โพธิ์ศรีศาสตร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายณัฐิวุฒิ คล้ายวิเชียร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายธิติพล ฉัตรนภารัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายปกรณ์ หอมจรรยา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพงศพัส สุดโต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพนมกร ไพรสันต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพรรณเพชร พุศลพงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายพิสิษฐ์ มนต์วิเศษ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายภัทร ยิ่งเจริญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กชายภูรินทร์ มาลา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กชายมนตรี มีประเสริฐ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กชายรัชชานนท์ อภิสนธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กชายรัตนวิทย์ รัตนประสิทธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กชายสรวีย์ สินไพบูลย์ผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กชายสันติพร สุภาพวง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กชายสิทธิพร หงษ์ทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กชายอธิชนม์ โชติชัชวาลย์กุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กชายอนุชา โค้วสมจีน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงกชามาส สันติกิจรุ่งเรื่อง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกนกกาญจน์ คาบสมุทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงณภัทร ทองปลื้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชนะโชติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงณัฐชนิดา จันทรา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงธีราภรณ์ นิลวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงปัญญาพร เพ็งแข   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงปัทนรินทร์ จำปานิล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาจารีย์ ขอนดอก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงพนิดา กล่อมจิตต์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงพลอยฟ้า สุขรื่น   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงพัชร์สุรีย์ บุญศรีสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงรจนา สุดใจดี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงรสสุคนธ์ อ้วนเจริญ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงวันวิสา เชี่ยวพานิช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงสุจิรา เทพวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงอรวิภา มะสีพันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0