รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษฎา สงวศักดิ์   - - - 7:24 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:19 7:15 ขาด   - ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30   - ขาด 7:16 ขาด 7:26 ขาด   - 7:19 12 0 7 0 0
  2. เด็กชายเกียรติคุณ ขำดี   - - - 7:06 7:06 7:05   - ขาด 6:59 7:10 7:04 ขาด   - ขาด 7:09 7:07 ขาด 14:27   - ขาด 7:10 7:17 7:07 ขาด   - 7:09 12 1 6 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน   - - - ขาด 7:31 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:31 7:35 7:30 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  4. เด็กชายชยพล โพธิ์ทอง   - - - 7:12 7:56 7:18   - ขาด 8:51 7:24 7:46 ขาด   - ขาด 7:54 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:49 7:26 7:31 ขาด   - ขาด 9 1 9 0 0
  5. เด็กชายชัยวัฒน์ สิริประภาพรรณ   - - - 7:32 7:30 7:27   - ขาด 7:30 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:31 7:35 ขาด   - 7:29 11 0 8 0 0
  6. เด็กชายชิติพัทธ์ ขันทเขตต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายชิษณุ ไทยศรี   - - - 7:24 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:19 7:15 15:27   - ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30   - ขาด ขาด 7:19 7:26 ขาด   - 7:19 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเพ็ง   - - - 7:14 7:10 7:14   - ขาด 7:14 7:17 7:14 16:04   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - 15:57 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 11 2 6 0 0
  9. เด็กชายณพวิทย์ กำเนิดทรัพย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ   - - - 7:01 7:00 6:58   - ขาด 6:57 7:03 6:57 16:06   - ขาด 7:00 6:59 ขาด 7:01   - ขาด 7:00 7:02 7:04 ขาด   - 7:00 13 1 5 0 0
  11. เด็กชายณัฐพล อินจ้อย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ อุ่นอารมญ์เลิศ   - - - 7:01 7:00 6:58   - ขาด 6:57 7:03 6:57 16:04   - ขาด 7:00 6:58 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:02 7:04 ขาด   - 7:00 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายณัฐากร โพธิ์ศรีศาสตร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายณัฐิวุฒิ คล้ายวิเชียร   - - - 7:24 7:18 7:20   - ขาด 7:14 7:20 7:14 ขาด   - ขาด 7:25 7:18 ขาด 7:30   - ขาด 7:16 ขาด 7:26 ขาด   - 7:19 12 0 7 0 0
  15. เด็กชายธิติพล ฉัตรนภารัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายปกรณ์ หอมจรรยา   - - - 7:21 7:23 7:21   - ขาด 7:19 7:34 7:26 ขาด   - ขาด 7:22 7:19 ขาด 7:13   - 15:57 7:17 7:21 7:19 ขาด   - 7:22 13 1 5 0 0
  17. เด็กชายพงศพัส สุดโต   - - - 7:42 7:37 7:36   - ขาด 7:40 7:36 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 7:37 ขาด 7:44   - ขาด 7:43 ขาด 7:42 ขาด   - 7:43 12 0 7 0 0
  18. เด็กชายพนมกร ไพรสันต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กชายพรรณเพชร พุศลพงษ์   - - - 7:41 7:38 7:39   - ขาด 7:41 7:41 7:39 15:27   - ขาด 7:39 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:41 7:38 7:39 ขาด   - 7:41 11 2 6 0 0
  20. เด็กชายพิสิษฐ์ มนต์วิเศษ   - - - 7:52 16:07 16:11   - ขาด 16:06 7:48 16:13 16:04   - ขาด 16:07 7:51 ขาด 7:55   - 15:56 7:53 ขาด 7:38 ขาด   - ขาด 6 7 6 0 0
  21. เด็กชายภัทร ยิ่งเจริญ   - - - 7:29 7:14 7:35   - ขาด 7:05 7:20 7:14 ขาด   - ขาด ขาด 7:12 ขาด 7:28   - ขาด 7:50 ขาด 7:48 ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  22. เด็กชายภูรินทร์ มาลา   - - - 7:36 7:23 ขาด   - ขาด ขาด 7:46 7:28 16:04   - ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 7:34 7 1 11 0 0
  23. เด็กชายมนตรี มีประเสริฐ   - - - 7:11 ขาด 7:11   - ขาด 7:09 ขาด 15:24 15:27   - ขาด 7:16 7:07 ขาด 14:25   - 16:01 7:11 ขาด 15:02 ขาด   - ขาด 6 5 8 0 0
  24. เด็กชายรัชชานนท์ อภิสนธ์   - - - 7:42 7:38 7:39   - ขาด 7:36 7:39 ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:39 ขาด 7:34   - ขาด ขาด 7:41 7:38 ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  25. เด็กชายรัตนวิทย์ รัตนประสิทธิ์   - - - 7:28 16:07 ขาด   - ขาด 7:26 7:29 ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:31   - 15:57 7:31 7:27 7:29 ขาด   - ขาด 9 2 8 0 0
  26. เด็กชายสรวีย์ สินไพบูลย์ผล   - - - 7:13 7:13 7:13   - ขาด ขาด 7:15 7:16 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด 7:03   - ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด   - 7:14 9 0 10 0 0
  27. เด็กชายสันติพร สุภาพวง   - - - 7:32 7:37 7:28   - ขาด 7:32 7:34 7:37 15:26   - ขาด 7:41 7:35 ขาด 7:42   - 15:56 7:46 7:43 16:07 ขาด   - 7:48 12 3 4 0 0
  28. เด็กชายสิทธิพร หงษ์ทอง   - - - 7:49 16:10 7:44   - ขาด 7:39 7:46 7:46 16:10   - ขาด 7:43 7:39 ขาด 7:46   - ขาด 7:45 7:44 16:10 ขาด   - 7:42 11 3 5 0 0
  29. เด็กชายอธิชนม์ โชติชัชวาลย์กุล   - - - 7:15 7:15 7:20   - ขาด 7:16 ขาด 7:14 ขาด   - ขาด 7:16 7:10 ขาด 7:10   - ขาด 7:16 7:15 7:20 ขาด   - 7:14 12 0 7 0 0
  30. เด็กชายอนุชา โค้วสมจีน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงกชามาส สันติกิจรุ่งเรื่อง   - - - 7:27 7:34 7:25   - ขาด 7:27 7:30 7:33 16:07   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 16:05 7:44 7:34 7:33 ขาด   - 7:31 11 2 6 0 0
  32. เด็กหญิงกนกกาญจน์ คาบสมุทร์   - - - 7:14 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:20 7:15 ขาด   - ขาด 7:18 7:09 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 7:22 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  33. เด็กหญิงณภัทร ทองปลื้ม   - - - 7:23 7:21 7:36   - ขาด 7:15 7:19 7:18 16:07   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 15:57 7:29 7:15 7:27 ขาด   - 7:13 11 2 6 0 0
  34. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชนะโชติ   - - - 7:06 7:10 7:10   - ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด   - ขาด 16:13 14:29 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:05 4 3 12 0 0
  35. เด็กหญิงณัฐชนิดา จันทรา   - - - 7:19 ขาด 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 9 0 10 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงศ์   - - - 7:43 7:39 7:24   - ขาด 7:18 7:39 ขาด ขาด   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:40 7:37 ขาด   - 7:35 10 0 9 0 0
  37. เด็กหญิงธีราภรณ์ นิลวงศ์   - - - 7:27 7:38 7:25   - ขาด 7:27 7:30 7:40 16:08   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:44 7:34 7:33 ขาด   - 7:43 11 1 7 0 0
  38. เด็กหญิงปัญญาพร เพ็งแข   - - - 7:01 6:57 ขาด   - ขาด ขาด 6:58 6:55 ขาด   - ขาด 6:54 6:51 ขาด 6:47   - ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด   - 7:01 11 0 8 0 0
  39. เด็กหญิงปัทนรินทร์ จำปานิล   - - - 7:37 7:28 16:12   - ขาด 7:27 7:29 7:29 16:07   - ขาด 7:31 14:33 ขาด 7:24   - 15:57 7:34 7:26 7:30 ขาด   - 7:23 11 4 4 0 0
  40. เด็กหญิงปาจารีย์ ขอนดอก   - - - 7:23 7:24 7:15   - ขาด 7:20 7:27 7:23 16:08   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - 15:58 ขาด 7:22 7:20 ขาด   - 7:27 10 2 7 0 0
  41. เด็กหญิงพนิดา กล่อมจิตต์   - - - 7:17 7:21 7:25   - ขาด 7:18 7:19 7:20 ขาด   - ขาด 7:18 7:31 ขาด 14:31   - 15:58 7:25 7:24 ขาด ขาด   - 7:20 11 2 6 0 0
  42. เด็กหญิงพลอยฟ้า สุขรื่น   - - - ขาด ขาด 7:09   - ขาด 6:59 ขาด 16:17 ขาด   - ขาด 16:13 14:30 ขาด 14:22   - 16:12 ขาด 14:11 ขาด ขาด   - 16:06 2 7 10 0 0
  43. เด็กหญิงพัชร์สุรีย์ บุญศรีสุวรรณ   - - - 7:39 7:39 7:38   - ขาด 7:41 7:47 7:40 16:07   - ขาด 7:41 ขาด ขาด 7:34   - ขาด 7:44 7:42 7:43 ขาด   - 7:43 12 1 6 0 0
  44. เด็กหญิงรจนา สุดใจดี   - - - ขาด 16:07 7:09   - ขาด 6:59 ขาด 16:17 ขาด   - ขาด 16:13 14:30 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:08 ขาด ขาด   - 16:06 4 5 10 0 0
  45. เด็กหญิงรสสุคนธ์ อ้วนเจริญ   - - - 7:48 7:46 7:44   - ขาด 7:40 7:46 7:46 16:07   - ขาด 7:43 7:39 ขาด 7:46   - ขาด 7:45 7:44 7:41 ขาด   - 7:43 13 1 5 0 0
  46. เด็กหญิงวันวิสา เชี่ยวพานิช   - - - 7:14 7:14 7:12   - ขาด 7:14 7:13 ขาด ขาด   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - 15:58 7:21 7:20 16:10 ขาด   - 7:12 9 2 8 0 0
  47. เด็กหญิงสุจิรา เทพวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  48. เด็กหญิงอรวิภา มะสีพันธ์   - - - ขาด 7:10 7:10   - ขาด 7:08 7:13 7:16 16:07   - ขาด 7:11 7:10 ขาด 7:07   - 16:05 7:13 7:15 7:12 ขาด   - 7:13 12 2 5 0 0
มา   0 0 0 36 32     0 0 33 34 30     0 0 33 22 0     0 0 32 29 31     0 29 341
สาย   0 0 0 0 4     0 0 2 0 5     0 0 4 4 0     0 16 0 1 4     0 2 42
ขาด   0 0 0 12 12     0 48 13 14 13     0 48 11 22 48     0 32 16 18 13     0 17 337
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0