รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม   - - - 7:30 7:20 7:26   - ขาด 7:17 7:19 7:17 ขาด   - ขาด 7:16 7:17 ขาด ขาด   - 15:36 7:22 7:25 7:25 ขาด   - 7:28 12 1 6 0 0
  2. เด็กชายคมสัน ศรีศักดา   - - - 7:14 7:11 7:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:08   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 0 14 0 0
  3. เด็กชายคมสัน ศรีฉ่ำ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร มั่งนิมิตร   - - - 7:25 7:24 7:20   - ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 7:22 ขาด 14:32   - 15:33 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร รุ่งเเจ้ง   - - - ขาด ขาด 7:29   - ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19   - 15:32 7:26 7:29 7:30 ขาด   - 7:17 8 2 9 0 0
  6. เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายประดิพัทธ์ เจริญพร   - - - 7:24 7:20 7:25   - ขาด 7:20 7:21 7:20 ขาด   - ขาด ขาด 14:36 ขาด ขาด   - 15:32 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 7:22 8 2 9 0 0
  8. เด็กชายปิติพัฒน์ ภมรพล   - - - 7:18 7:22 7:16   - ขาด 7:15 7:47 7:27 ขาด   - ขาด 7:17 7:13 ขาด 14:32   - 15:32 7:19 7:19 7:18 ขาด   - 7:21 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ สว่างศรี   - - - 7:23 7:23 7:20   - ขาด 7:15 7:34 7:22 16:04   - ขาด 7:33 7:50 ขาด 7:32   - 15:32 7:20 7:31 7:25 ขาด   - 7:21 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายพงศกร วุฒิเวสารัช   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายภูวดล สาระถิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน   - - - 7:34 7:25 7:24   - ขาด 16:10 7:29 7:28 ขาด   - ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26   - ขาด 7:28 7:29 7:28 ขาด   - ขาด 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายวสุ แก้วปลั่ง   - - - 7:27 7:25 7:34   - ขาด 7:29 16:09 7:38 16:08   - ขาด 7:25 7:23 ขาด 7:29   - 15:32 7:29 7:38 7:33 ขาด   - 7:36 12 3 4 0 0
  14. เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์   - - - 7:23 7:22 7:21   - ขาด 7:23 7:24 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 15:32 7:24 7:26 7:23 ขาด   - ขาด 10 1 8 0 0
  15. เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล   - - - ขาด 7:38 7:33   - ขาด 7:29 7:34 ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด   - 16:05 8 1 10 0 0
  16. เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์   - - - 7:40 7:37 7:38   - ขาด 7:41 7:39 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:33   - ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด   - 7:40 10 0 9 0 0
  18. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึ่งพักต์   - - - 7:29 ขาด 7:14   - ขาด 7:13 7:26 7:26 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7 0 12 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา บัวชะอุ่ม   - - - 6:42 6:40 6:40   - ขาด 6:40 6:40 6:40 ขาด   - ขาด 6:39 6:41 ขาด 6:38   - ขาด 6:39 ขาด 6:41 ขาด   - 6:39 12 0 7 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว   - - - 7:13 7:11 7:10   - ขาด 7:08 7:13 7:16 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด 7:07   - 15:33 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:13 9 1 9 0 0
  21. เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง   - - - 7:35 7:33 7:32   - ขาด 7:30 7:33 7:30 ขาด   - ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31   - 15:33 7:36 7:34 7:36 ขาด   - 7:36 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงทวลี เลี่ยมเงิน   - - - ขาด 7:27 7:25   - ขาด 16:08 16:08 7:22 ขาด   - ขาด 7:25 7:38 ขาด 7:22   - 15:33 7:43 7:42 7:31 ขาด   - ขาด 9 3 7 0 0
  23. เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์   - - - 7:24 7:24 7:20   - ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 7:22 ขาด 7:24   - 15:37 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 13 1 5 0 0
  24. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ คุณธร   - - - 7:25 7:31 7:17   - ขาด 7:24 ขาด 7:35 ขาด   - ขาด 7:16 14:40 ขาด 7:24   - ขาด 7:23 7:22 7:27 ขาด   - 7:20 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ์   - - - ขาด ขาด 7:32   - ขาด ขาด 7:33 7:30 ขาด   - ขาด 16:11 7:33 ขาด 7:31   - ขาด ขาด 7:34 7:36 ขาด   - 7:36 8 1 10 0 0
  26. เด็กหญิงประภาศิริ สีมา   - - - 7:40 7:52 7:50   - ขาด 7:38 7:50 ขาด ขาด   - ขาด 7:48 7:44 ขาด 7:39   - 15:33 7:45 7:55 7:47 ขาด   - 7:53 12 1 6 0 0
  27. เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิ่ม   - - - 7:43 7:40 7:36   - ขาด 7:28 7:43 7:29 ขาด   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 15:37 7:28 7:38 7:39 ขาด   - 7:31 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธุ์   - - - 7:04 7:02 6:58   - ขาด 6:58 7:04 7:02 16:05   - ขาด 6:59 7:03 ขาด ขาด   - 15:37 7:04 7:05 7:02 ขาด   - 6:57 12 2 5 0 0
  29. เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์   - - - 7:24 7:20 16:12   - ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:22   - ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด   - 7:24 8 1 10 0 0
  30. เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์   - - - 7:18 7:16 ขาด   - ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 10 0 9 0 0
  31. เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน   - - - 7:24 7:23 7:22   - ขาด 7:24 7:25 7:27 16:09   - ขาด 7:21 7:19 ขาด 7:20   - 15:35 7:24 7:27 7:24 ขาด   - 7:24 13 2 4 0 0
  32. เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง   - - - 7:13 7:10 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11   - 15:37 7:11 7:16 7:13 ขาด   - 7:19 13 1 5 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์   - - - 7:10 7:11 7:12   - ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - 15:37 7:04 7:11 7:08 ขาด   - 7:12 11 1 7 0 0
  34. เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม   - - - ขาด 7:39 7:35   - ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด   - ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:28   - 15:37 7:38 7:39 7:40 ขาด   - 7:40 12 1 6 0 0
  35. เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์   - - - 7:24 7:24 7:20   - ขาด 7:21 7:28 16:12 16:05   - ขาด 7:20 7:22 ขาด 7:24   - ขาด 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข   - - - 7:19 7:17 ขาด   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 10 0 9 0 0
  38. เด็กหญิงศิวพร บุญรอด   - - - 7:06 7:10 7:10   - ขาด 7:05 7:09 7:09 16:05   - ขาด 16:11 14:39 ขาด 7:03   - 15:59 7:08 7:10 7:07 ขาด   - 7:05 11 4 4 0 0
  39. เด็กหญิงสินีนาฏ กลิ่นเกษร   - - - 7:34 7:25 7:24   - ขาด 7:36 7:29 7:28 16:05   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:28 7:28 7:27 ขาด   - 7:24 11 1 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุชัญญา อินมี   - - - 7:31 7:37 7:29   - ขาด 6:58 7:01 7:03 16:05   - ขาด 6:57 7:02 ขาด 7:04   - 15:59 7:00 7:00 7:03 ขาด   - 7:04 13 2 4 0 0
  41. เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว   - - - 7:13 7:10 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด   - ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11   - 15:37 7:11 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 13 1 5 0 0
  42. เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  43. เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:06   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 10 0 9 0 0
มา   0 0 0 31 33     0 0 31 31 29     0 0 28 26 0     0 0 31 27 29     0 31 327
สาย   0 0 0 0 0     0 0 3 2 1     0 0 2 3 0     0 22 0 0 0     0 1 34
ขาด   0 0 0 12 10     0 43 9 10 13     0 43 13 14 43     0 21 12 16 14     0 11 284
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0