รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม     - - 7:30 7:20 7:26     ขาด 7:17 7:19 7:17 ขาด     ขาด 7:16 7:17 ขาด ขาด     15:36 7:22 7:25 7:25 ขาด     7:28 12 1 6 0 0
  2. เด็กชายคมสัน ศรีศักดา     - - 7:14 7:11 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด 7:08     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 0 14 0 0
  3. เด็กชายคมสัน ศรีฉ่ำ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร มั่งนิมิตร     - - 7:25 7:24 7:20     ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด     ขาด 7:20 7:22 ขาด 14:32     15:33 7:21 7:25 7:25 ขาด     7:25 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร รุ่งเเจ้ง     - - ขาด ขาด 7:29     ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19     15:32 7:26 7:29 7:30 ขาด     7:17 8 2 9 0 0
  6. เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายประดิพัทธ์ เจริญพร     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด 7:20 7:21 7:20 ขาด     ขาด ขาด 14:36 ขาด ขาด     15:32 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:22 8 2 9 0 0
  8. เด็กชายปิติพัฒน์ ภมรพล     - - 7:18 7:22 7:16     ขาด 7:15 7:47 7:27 ขาด     ขาด 7:17 7:13 ขาด 14:32     15:32 7:19 7:19 7:18 ขาด     7:21 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ สว่างศรี     - - 7:23 7:23 7:20     ขาด 7:15 7:34 7:22 16:04     ขาด 7:33 7:50 ขาด 7:32     15:32 7:20 7:31 7:25 ขาด     7:21 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายพงศกร วุฒิเวสารัช     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายภูวดล สาระถิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน     - - 7:34 7:25 7:24     ขาด 16:10 7:29 7:28 ขาด     ขาด 7:30 7:25 ขาด 7:26     ขาด 7:28 7:29 7:28 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายวสุ แก้วปลั่ง     - - 7:27 7:25 7:34     ขาด 7:29 16:09 7:38 16:08     ขาด 7:25 7:23 ขาด 7:29     15:32 7:29 7:38 7:33 ขาด     7:36 12 3 4 0 0
  14. เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์     - - 7:23 7:22 7:21     ขาด 7:23 7:24 7:27 ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     15:32 7:24 7:26 7:23 ขาด     ขาด 10 1 8 0 0
  15. เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล     - - ขาด 7:38 7:33     ขาด 7:29 7:34 ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:29 ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด     16:05 8 1 10 0 0
  16. เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์     - - 7:40 7:37 7:38     ขาด 7:41 7:39 7:36 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:33     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     7:40 10 0 9 0 0
  18. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึ่งพักต์     - - 7:29 ขาด 7:14     ขาด 7:13 7:26 7:26 ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7 0 12 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา บัวชะอุ่ม     - - 6:42 6:40 6:40     ขาด 6:40 6:40 6:40 ขาด     ขาด 6:39 6:41 ขาด 6:38     ขาด 6:39 ขาด 6:41 ขาด     6:39 12 0 7 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว     - - 7:13 7:11 7:10     ขาด 7:08 7:13 7:16 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด 7:07     15:33 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:13 9 1 9 0 0
  21. เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง     - - 7:35 7:33 7:32     ขาด 7:30 7:33 7:30 ขาด     ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31     15:33 7:36 7:34 7:36 ขาด     7:36 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงทวลี เลี่ยมเงิน     - - ขาด 7:27 7:25     ขาด 16:08 16:08 7:22 ขาด     ขาด 7:25 7:38 ขาด 7:22     15:33 7:43 7:42 7:31 ขาด     ขาด 9 3 7 0 0
  23. เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์     - - 7:24 7:24 7:20     ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด     ขาด 7:20 7:22 ขาด 7:24     15:37 7:21 7:25 7:25 ขาด     7:25 13 1 5 0 0
  24. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ คุณธร     - - 7:25 7:31 7:17     ขาด 7:24 ขาด 7:35 ขาด     ขาด 7:16 14:40 ขาด 7:24     ขาด 7:23 7:22 7:27 ขาด     7:20 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ์     - - ขาด ขาด 7:32     ขาด ขาด 7:33 7:30 ขาด     ขาด 16:11 7:33 ขาด 7:31     ขาด ขาด 7:34 7:36 ขาด     7:36 8 1 10 0 0
  26. เด็กหญิงประภาศิริ สีมา     - - 7:40 7:52 7:50     ขาด 7:38 7:50 ขาด ขาด     ขาด 7:48 7:44 ขาด 7:39     15:33 7:45 7:55 7:47 ขาด     7:53 12 1 6 0 0
  27. เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิ่ม     - - 7:43 7:40 7:36     ขาด 7:28 7:43 7:29 ขาด     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     15:37 7:28 7:38 7:39 ขาด     7:31 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธุ์     - - 7:04 7:02 6:58     ขาด 6:58 7:04 7:02 16:05     ขาด 6:59 7:03 ขาด ขาด     15:37 7:04 7:05 7:02 ขาด     6:57 12 2 5 0 0
  29. เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์     - - 7:24 7:20 16:12     ขาด 7:14 7:26 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:22     ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด     7:24 8 1 10 0 0
  30. เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์     - - 7:18 7:16 ขาด     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 10 0 9 0 0
  31. เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน     - - 7:24 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:25 7:27 16:09     ขาด 7:21 7:19 ขาด 7:20     15:35 7:24 7:27 7:24 ขาด     7:24 13 2 4 0 0
  32. เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง     - - 7:13 7:10 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11     15:37 7:11 7:16 7:13 ขาด     7:19 13 1 5 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์     - - 7:10 7:11 7:12     ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     15:37 7:04 7:11 7:08 ขาด     7:12 11 1 7 0 0
  34. เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม     - - ขาด 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด     ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:28     15:37 7:38 7:39 7:40 ขาด     7:40 12 1 6 0 0
  35. เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์     - - 7:24 7:24 7:20     ขาด 7:21 7:28 16:12 16:05     ขาด 7:20 7:22 ขาด 7:24     ขาด 7:21 7:25 7:25 ขาด     7:25 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข     - - 7:19 7:17 ขาด     ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 10 0 9 0 0
  38. เด็กหญิงศิวพร บุญรอด     - - 7:06 7:10 7:10     ขาด 7:05 7:09 7:09 16:05     ขาด 16:11 14:39 ขาด 7:03     15:59 7:08 7:10 7:07 ขาด     7:05 11 4 4 0 0
  39. เด็กหญิงสินีนาฏ กลิ่นเกษร     - - 7:34 7:25 7:24     ขาด 7:36 7:29 7:28 16:05     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:28 7:28 7:27 ขาด     7:24 11 1 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุชัญญา อินมี     - - 7:31 7:37 7:29     ขาด 6:58 7:01 7:03 16:05     ขาด 6:57 7:02 ขาด 7:04     15:59 7:00 7:00 7:03 ขาด     7:04 13 2 4 0 0
  41. เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว     - - 7:13 7:10 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด     ขาด 7:12 7:11 ขาด 7:11     15:37 7:11 7:16 7:13 ขาด     7:20 13 1 5 0 0
  42. เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  43. เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:06     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 10 0 9 0 0
มา     0 0 31 33 33     0 31 31 29 0     0 28 26 0 25     0 31 27 29 0     31 385
สาย     0 0 0 0 1     0 3 2 1 8     0 2 3 0 2     22 0 0 0 0     1 45
ขาด     0 0 12 10 9     43 9 10 13 35     43 13 14 43 16     21 12 16 14 43     11 387
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0