รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล กาฬภักดี   - - - 7:03 6:56 6:57   - ขาด 6:56 6:58 6:55 ขาด   - ขาด 6:54 6:58 ขาด 7:05   - ขาด 6:57 6:57 6:58 ขาด   - 6:52 13 0 6 0 0
  2. เด็กชายเจษฎากร ผิวอ่อนดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ สิงห์บูรณา   - - - 7:41 7:45 7:40   - ขาด 7:41 7:41 7:43 ขาด   - ขาด 16:19 7:38 ขาด ขาด   - 16:10 7:42 7:38 7:39 ขาด   - 7:43 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายธนา เย็นใจดี   - - - 7:45 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:50 7:40 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:52 ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  5. เด็กชายธนากร ปั้นงาม   - - - ขาด ขาด 7:10   - ขาด ขาด 14:32 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:06   - ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด   - 7:08 7 1 11 0 0
  6. เด็กชายธราเทพ ประทีปทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธีร์ธวัช โนจิตร   - - - 7:29 7:28 7:27   - ขาด 14:31 7:32 7:25 ขาด   - ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15   - ขาด 7:28 7:24 7:26 ขาด   - 7:27 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายปัณณธร หอมเย็นใจ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายพงษธร เทศทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายพร้อมบุญ ข้าวเข็มทอง   - - - 7:25 7:25 7:19   - ขาด 7:10 7:19 7:23 16:08   - ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10   - ขาด 7:19 7:21 ขาด ขาด   - 7:24 12 1 6 0 0
  11. เด็กชายภพธร สมปาน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายภัทรภณ บุญประกอบ   - - - 7:01 6:57 6:58   - ขาด 6:57 6:57 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด   - 7:01 7 0 12 0 0
  13. เด็กชายภูริวิทย์ จำปาเงิน   - - - 7:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:29 7:17 ขาด   - ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 3 2 14 0 0
  14. เด็กชายภูวเนศวร์ อุบลรัตน์   - - - ขาด ขาด 7:10   - ขาด 7:05 7:08 7:09 16:04   - ขาด 7:04 7:04 ขาด 7:02   - ขาด 7:07 ขาด 7:06 ขาด   - 7:04 10 1 8 0 0
  15. เด็กชายรณกร แร่เพชร   - - - 7:13 7:12 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 16:10   - ขาด 7:15 7:11 ขาด 7:13   - 15:56 7:13 7:13 7:11 ขาด   - 7:11 13 2 4 0 0
  16. เด็กชายสุกัลป์ ภิญโญ   - - - 6:53 6:52 6:57   - ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด   - ขาด 6:51 6:52 ขาด 6:50   - 15:58 6:52 6:55 6:51 ขาด   - 6:55 13 1 5 0 0
  17. เด็กชายสุทัช ใจธรรม   - - - 7:31 7:29 7:26   - ขาด 7:26 ขาด 7:28 ขาด   - ขาด 7:26 7:16 ขาด 7:17   - 15:58 7:25 7:23 7:26 ขาด   - 7:31 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายอนุรักษ์ ปานสุวรรณ์   - - - 7:41 7:36 7:38   - ขาด ขาด 7:41 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:37 7:37 7:39 ขาด   - 7:03 10 1 8 0 0
  19. เด็กชายอักษรศาสตร์ ศรีทอน   - - - 7:25 7:25 7:18   - ขาด 7:10 7:19 7:23 ขาด   - ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10   - ขาด 7:19 7:21 7:20 ขาด   - 7:24 13 0 6 0 0
  20. เด็กชายพีรณัฐ งามเกตุสุข   - - - 7:49 16:09 ขาด   - ขาด 14:39 16:09 7:46 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:46   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 3 13 0 0
  21. เด็กหญิงขันติยาภรณ์ ทวนเงิน   - - - 7:24 7:23 7:22   - ขาด 7:24 7:25 7:27 ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 15:59 7:24 7:27 7:25 ขาด   - 7:24 11 1 7 0 0
  22. เด็กหญิงคณภรณ์ ขำศิริ   - - - 7:36 7:32 7:36   - ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:27 7:11 ขาด 7:31   - ขาด 7:33 7:37 7:34 ขาด   - 7:33 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงชนิดาภา ตาลอิสาร   - - - 16:06 16:09 7:28   - ขาด 7:26 16:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:24   - ขาด 7:30 7:24 16:07 ขาด   - 7:33 6 4 9 0 0
  24. เด็กหญิงชาคริยา ปิติภูมิวิเศษ   - - - 7:15 7:10 7:12   - ขาด 7:11 7:09 7:11 ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด 7:13   - ขาด 7:11 7:15 7:13 ขาด   - 7:10 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงโชติรส พลายละหาร   - - - 7:09 7:14 6:59   - ขาด 7:02 7:16 7:13 16:06   - ขาด 7:11 7:15 ขาด 7:02   - 15:59 7:15 7:11 7:13 ขาด   - 7:16 13 2 4 0 0
  26. เด็กหญิงญาณิศา มีสมยา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:35   - ขาด ขาด 7:36 7:39 ขาด   - 7:37 7 0 12 0 0
  27. เด็กหญิงฐิติพร ดอกชะเอม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  28. เด็กหญิงฐิมณฑา โพธิสาขา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงไตรวิชชา บึกขุนทด   - - - 7:23 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  30. เด็กหญิงทิพย์ญาดา สุพรรณคง   - - - 7:36 7:36 7:30   - ขาด 7:30 7:35 7:37 ขาด   - ขาด 7:37 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด   - ขาด 12 0 7 0 0
  31. เด็กหญิงนิธิดา ธรรมวิชิต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:09 ขาด 7:16   - ขาด ขาด 7:19 7:16 ขาด   - 7:16 6 0 13 0 0
  32. เด็กหญิงปวิชญา เมฆฉาย   - - - 7:19 ขาด 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  33. เด็กหญิงปาณิสรา เปี่ยมทอง   - - - 7:41 7:45 7:40   - ขาด 7:41 7:41 7:43 ขาด   - ขาด 7:47 7:38 ขาด 7:34   - ขาด 7:42 7:38 7:39 ขาด   - 7:43 13 0 6 0 0
  34. เด็กหญิงรังสิมา โสภาศรีพันธ์   - - - 7:36 7:32 7:36   - ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:31   - ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 7:33 13 0 6 0 0
  35. เด็กหญิงวัชรินทร์ เผือกพันธ์ด่อน   - - - 7:18 7:22 7:17   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22   - ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด   - 7:19 13 0 6 0 0
  36. เด็กหญิงศศิธร เทียนขาว   - - - 7:13 7:13 7:15   - ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด   - ขาด 7:10 7:09 ขาด 7:15   - ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด   - 7:08 13 0 6 0 0
  37. เด็กหญิงสาวิตรี เกตุวงษ์   - - - 7:13 7:11 7:10   - ขาด 7:07 7:13 ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:09 ขาด 7:07   - 15:56 7:13 7:15 7:12 ขาด   - 7:13 12 1 6 0 0
  38. เด็กหญิงสิริกัลยา หมอยาดี   - - - ขาด ขาด 7:25   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:30 ขาด 7:26   - ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด   - 7:29 6 0 13 0 0
  39. เด็กหญิงสิริดารา ผ่องใส   - - - 7:25 ขาด 7:19   - ขาด 14:35 14:29 7:23 ขาด   - ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10   - ขาด 7:19 7:21 7:20 ขาด   - 7:23 10 2 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุธิตา เมเศรษฐี   - - - 7:01 6:57 6:58   - ขาด 6:58 6:58 6:55 16:06   - ขาด 6:54 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด   - 7:01 11 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงสุพรรณี โพธิรัชต์   - - - 7:39 7:38 7:38   - ขาด 7:36 7:37 7:38 ขาด   - ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:38 7:40 7:36 ขาด   - 7:39 11 1 7 0 0
  42. เด็กหญิงอภิญญา ตะเพียนทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 14:29 ขาด ขาด   - ขาด 7:00 14:28 ขาด ขาด   - 17:08 7:01 7:03 6:59 ขาด   - 7:00 6 3 10 0 0
  43. เด็กหญิงอรณิชา ลิ้มจิตสมบูรณ์   - - - 7:31 7:16 7:31   - ขาด 7:18 7:32 7:32 ขาด   - ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:32   - ขาด 7:17 7:38 7:02 ขาด   - 7:04 13 0 6 0 0
  44. เด็กหญิงอริสา อรุณโชติ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  45. เด็กหญิงอัญชิสา ต้วนสกุลมี   - - - 7:01 6:57 6:58   - ขาด 6:58 6:58 6:55 16:06   - ขาด 6:54 6:51 ขาด 14:20   - ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด   - 7:01 12 2 5 0 0
  46. เด็กหญิงอารียา กลิ่นลำดวน   - - - ขาด 7:03 7:00   - ขาด 7:00 7:02 6:58 16:06   - ขาด 7:03 14:33 ขาด 7:27   - 16:55 7:02 7:36 7:00 ขาด   - 6:59 11 3 5 0 0
มา   0 0 0 30 25     0 0 29 28 30     0 0 29 24 0     0 0 31 33 32     0 33 324
สาย   0 0 0 1 2     0 0 3 6 0     0 0 2 2 0     0 11 0 0 1     0 0 28
ขาด   0 0 0 15 19     0 46 14 12 16     0 46 15 20 46     0 35 15 13 13     0 13 338
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0