รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล กาฬภักดี     - - 7:03 6:56 6:57     ขาด 6:56 6:58 6:55 ขาด     ขาด 6:54 6:58 ขาด 7:05     ขาด 6:57 6:57 6:58 ขาด     6:52 13 0 6 0 0
  2. เด็กชายเจษฎากร ผิวอ่อนดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ สิงห์บูรณา     - - 7:41 7:45 7:40     ขาด 7:41 7:41 7:43 ขาด     ขาด 16:19 7:38 ขาด ขาด     16:10 7:42 7:38 7:39 ขาด     7:43 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายธนา เย็นใจดี     - - 7:45 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:50 7:40 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:52 ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  5. เด็กชายธนากร ปั้นงาม     - - ขาด ขาด 7:10     ขาด ขาด 14:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:04 ขาด 7:06     ขาด 7:05 7:08 7:06 ขาด     7:08 7 1 11 0 0
  6. เด็กชายธราเทพ ประทีปทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธีร์ธวัช โนจิตร     - - 7:29 7:28 7:27     ขาด 14:31 7:32 7:25 ขาด     ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15     ขาด 7:28 7:24 7:26 ขาด     7:27 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายปัณณธร หอมเย็นใจ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  9. เด็กชายพงษธร เทศทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายพร้อมบุญ ข้าวเข็มทอง     - - 7:25 7:25 7:19     ขาด 7:10 7:19 7:23 16:08     ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10     ขาด 7:19 7:21 ขาด ขาด     7:24 12 1 6 0 0
  11. เด็กชายภพธร สมปาน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  12. เด็กชายภัทรภณ บุญประกอบ     - - 7:01 6:57 6:58     ขาด 6:57 6:57 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:00 ขาด ขาด     7:01 7 0 12 0 0
  13. เด็กชายภูริวิทย์ จำปาเงิน     - - 7:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:29 7:17 ขาด     ขาด 14:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     ขาด 3 2 14 0 0
  14. เด็กชายภูวเนศวร์ อุบลรัตน์     - - ขาด ขาด 7:10     ขาด 7:05 7:08 7:09 16:04     ขาด 7:04 7:04 ขาด 7:02     ขาด 7:07 ขาด 7:06 ขาด     7:04 10 1 8 0 0
  15. เด็กชายรณกร แร่เพชร     - - 7:13 7:12 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 16:10     ขาด 7:15 7:11 ขาด 7:13     15:56 7:13 7:13 7:11 ขาด     7:11 13 2 4 0 0
  16. เด็กชายสุกัลป์ ภิญโญ     - - 6:53 6:52 6:57     ขาด 6:54 6:57 6:54 ขาด     ขาด 6:51 6:52 ขาด 6:50     15:58 6:52 6:55 6:51 ขาด     6:55 13 1 5 0 0
  17. เด็กชายสุทัช ใจธรรม     - - 7:31 7:29 7:26     ขาด 7:26 ขาด 7:28 ขาด     ขาด 7:26 7:16 ขาด 7:17     15:58 7:25 7:23 7:26 ขาด     7:31 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายอนุรักษ์ ปานสุวรรณ์     - - 7:41 7:36 7:38     ขาด ขาด 7:41 7:36 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     15:56 7:37 7:37 7:39 ขาด     7:03 10 1 8 0 0
  19. เด็กชายอักษรศาสตร์ ศรีทอน     - - 7:25 7:25 7:18     ขาด 7:10 7:19 7:23 ขาด     ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10     ขาด 7:19 7:21 7:20 ขาด     7:24 13 0 6 0 0
  20. เด็กชายพีรณัฐ งามเกตุสุข     - - 7:49 16:09 ขาด     ขาด 14:39 16:09 7:46 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:46     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 3 13 0 0
  21. เด็กหญิงขันติยาภรณ์ ทวนเงิน     - - 7:24 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:25 7:27 ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     15:59 7:24 7:27 7:25 ขาด     7:24 11 1 7 0 0
  22. เด็กหญิงคณภรณ์ ขำศิริ     - - 7:36 7:32 7:36     ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:27 7:11 ขาด 7:31     ขาด 7:33 7:37 7:34 ขาด     7:33 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงชนิดาภา ตาลอิสาร     - - 16:06 16:09 7:28     ขาด 7:26 16:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:24     ขาด 7:30 7:24 16:07 ขาด     7:33 6 4 9 0 0
  24. เด็กหญิงชาคริยา ปิติภูมิวิเศษ     - - 7:15 7:10 7:12     ขาด 7:11 7:09 7:11 ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด 7:13     ขาด 7:11 7:15 7:13 ขาด     7:10 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงโชติรส พลายละหาร     - - 7:09 7:14 6:59     ขาด 7:02 7:16 7:13 16:06     ขาด 7:11 7:15 ขาด 7:02     15:59 7:15 7:11 7:13 ขาด     7:16 13 2 4 0 0
  26. เด็กหญิงญาณิศา มีสมยา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด 7:35     ขาด ขาด 7:36 7:39 ขาด     7:37 7 0 12 0 0
  27. เด็กหญิงฐิติพร ดอกชะเอม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:16 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  28. เด็กหญิงฐิมณฑา โพธิสาขา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงไตรวิชชา บึกขุนทด     - - 7:23 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  30. เด็กหญิงทิพย์ญาดา สุพรรณคง     - - 7:36 7:36 7:30     ขาด 7:30 7:35 7:37 ขาด     ขาด 7:37 7:30 ขาด 7:31     ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด     ขาด 12 0 7 0 0
  31. เด็กหญิงนิธิดา ธรรมวิชิต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:09 ขาด 7:16     ขาด ขาด 7:19 7:16 ขาด     7:16 6 0 13 0 0
  32. เด็กหญิงปวิชญา เมฆฉาย     - - 7:19 ขาด 7:17     ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  33. เด็กหญิงปาณิสรา เปี่ยมทอง     - - 7:41 7:45 7:40     ขาด 7:41 7:41 7:43 ขาด     ขาด 7:47 7:38 ขาด 7:34     ขาด 7:42 7:38 7:39 ขาด     7:43 13 0 6 0 0
  34. เด็กหญิงรังสิมา โสภาศรีพันธ์     - - 7:36 7:32 7:36     ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:31     ขาด 7:33 7:36 7:34 ขาด     7:33 13 0 6 0 0
  35. เด็กหญิงวัชรินทร์ เผือกพันธ์ด่อน     - - 7:18 7:22 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22     ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด     7:19 13 0 6 0 0
  36. เด็กหญิงศศิธร เทียนขาว     - - 7:13 7:13 7:15     ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด     ขาด 7:10 7:09 ขาด 7:15     ขาด 7:14 7:14 7:15 ขาด     7:08 13 0 6 0 0
  37. เด็กหญิงสาวิตรี เกตุวงษ์     - - 7:13 7:11 7:10     ขาด 7:07 7:13 ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:09 ขาด 7:07     15:56 7:13 7:15 7:12 ขาด     7:13 12 1 6 0 0
  38. เด็กหญิงสิริกัลยา หมอยาดี     - - ขาด ขาด 7:25     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:30 ขาด 7:26     ขาด ขาด 7:28 ขาด ขาด     7:29 6 0 13 0 0
  39. เด็กหญิงสิริดารา ผ่องใส     - - 7:25 ขาด 7:19     ขาด 14:35 14:29 7:23 ขาด     ขาด 7:25 7:11 ขาด 7:10     ขาด 7:19 7:21 7:20 ขาด     7:23 10 2 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุธิตา เมเศรษฐี     - - 7:01 6:57 6:58     ขาด 6:58 6:58 6:55 16:06     ขาด 6:54 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด     7:01 11 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงสุพรรณี โพธิรัชต์     - - 7:39 7:38 7:38     ขาด 7:36 7:37 7:38 ขาด     ขาด 7:41 ขาด ขาด ขาด     15:56 7:38 7:40 7:36 ขาด     7:39 11 1 7 0 0
  42. เด็กหญิงอภิญญา ตะเพียนทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 14:29 ขาด ขาด     ขาด 7:00 14:28 ขาด ขาด     17:08 7:01 7:03 6:59 ขาด     7:00 6 3 10 0 0
  43. เด็กหญิงอรณิชา ลิ้มจิตสมบูรณ์     - - 7:31 7:16 7:31     ขาด 7:18 7:32 7:32 ขาด     ขาด 7:22 7:28 ขาด 7:32     ขาด 7:17 7:38 7:02 ขาด     7:04 13 0 6 0 0
  44. เด็กหญิงอริสา อรุณโชติ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  45. เด็กหญิงอัญชิสา ต้วนสกุลมี     - - 7:01 6:57 6:58     ขาด 6:58 6:58 6:55 16:06     ขาด 6:54 6:51 ขาด 14:20     ขาด 7:01 7:00 6:59 ขาด     7:01 12 2 5 0 0
  46. เด็กหญิงอารียา กลิ่นลำดวน     - - ขาด 7:03 7:00     ขาด 7:00 7:02 6:58 16:06     ขาด 7:03 14:33 ขาด 7:27     16:55 7:02 7:36 7:00 ขาด     6:59 11 3 5 0 0
มา     0 0 30 25 31     0 29 28 30 0     0 29 24 0 27     0 31 33 32 0     33 382
สาย     0 0 1 2 0     0 3 6 0 7     0 2 2 0 1     11 0 0 1 0     0 36
ขาด     0 0 15 19 15     46 14 12 16 39     46 15 20 46 18     35 15 13 13 46     13 456
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0