รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธ์แตง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายโชติพงศ์ สงสวาสดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายเตชินทร์ ตันติจิตจารุ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  4. เด็กชายธนพัฒน์ ปานทองคำ     - - 7:07 7:07 7:05     ขาด 7:07 7:09 7:07 16:07     ขาด 7:04 7:08 ขาด ขาด     16:09 7:12 7:12 7:11 ขาด     7:08 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร์ ถนอมทรัพย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กชายธานินทร์ ทองพันชั่ง     - - 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:19 7:22 7:19 ขาด     ขาด 7:11 7:09 ขาด 14:20     ขาด ขาด 7:16 7:17 ขาด     7:19 11 1 7 0 0
  7. เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  8. เด็กชายนนทกานต์ บุญส่งดี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:35 7:26 ขาด     ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:14     ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด     ขาด 7 0 12 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ เรียงมุลตรี     - - 7:30 7:29 7:30     ขาด 7:28 7:29 7:29 16:06     ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19     16:12 7:26 7:31 7:31 ขาด     7:17 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายพงศธร กิจชิตี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายพสิษฐ์ วัยธนวัฒน์     - - 7:49 7:34 7:27     ขาด 7:44 8:07 7:31 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     16:08 7:16 7:27 6:55 ขาด     7:50 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายพีรวิชญ์ วาลมนตรี     - - ขาด 7:27 7:24     ขาด 7:25 7:27 7:26 16:06     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:09 ขาด 7:26 7:28 ขาด     7:25 8 2 9 0 0
  13. เด็กชายวรปรัชญ์ พิกุลทอง     - - 7:42 15:19 15:20     ขาด 7:29 7:26 7:30 15:15     ขาด 16:12 14:40 ขาด 14:39     ขาด 7:27 7:27 7:24 ขาด     7:40 8 6 5 0 0
  14. เด็กชายวรพรต ศรีวิเชียร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  15. เด็กชายวัจน์กร ศรีงาม     - - 6:49 ขาด 6:48     ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด     ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:49 6:49 6:47 ขาด     6:49 10 0 9 0 0
  16. เด็กชายวุฒิพร ปิ่นเเก้ว     - - 7:41 7:36 7:38     ขาด 7:38 7:40 15:27 ขาด     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     ขาด 7:37 7:36 7:38 ขาด     7:36 12 1 6 0 0
  17. เด็กชายอธิป อร่ามสวัสดิ์วงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กชายอนันตชัย ดิษฐเกษร     - - 7:32 7:32 7:32     ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด     ขาด 7:27 7:31 ขาด 7:21     ขาด 7:34 7:27 7:32 ขาด     7:26 13 0 6 0 0
  19. เด็กชายอรรถพล เจริญพูล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วเกตุ     - - 7:24 7:27 7:29     ขาด 7:21 7:20 7:19 15:15     ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:21     ขาด 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:19 12 1 6 0 0
  21. เด็กหญิงเกตน์สิรี ชำนาญดี     - - 7:13 ขาด 7:07     ขาด 7:08 7:11 ขาด 15:15     ขาด 7:07 7:04 ขาด 7:07     16:57 7:10 7:13 ขาด ขาด     7:11 10 2 7 0 0
  22. เด็กหญิงขวัญจิรา พวงทอง     - - 7:37 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 15:15     ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:29     16:21 7:38 7:39 7:41 ขาด     7:40 13 2 4 0 0
  23. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษา     - - 7:06 7:10 7:10     ขาด 7:06 7:09 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 7:11 7:07 ขาด     7:05 9 0 10 0 0
  24. เด็กหญิงชวินดา คงทอง     - - 7:16 7:18 7:30     ขาด 7:19 7:18 7:18 14:38     ขาด 7:17 7:17 ขาด 7:16     ขาด 7:18 7:23 7:18 ขาด     7:17 13 1 5 0 0
  25. เด็กหญิงณิชานันท์ ใจสนิท     - - 7:19 ขาด 7:17     ขาด 7:15 ขาด 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 8 0 11 0 0
  26. เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม     - - 7:12 7:08 7:07     ขาด 7:09 7:19 7:07 16:05     ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05     ขาด 7:12 7:14 7:08 ขาด     7:09 13 1 5 0 0
  27. เด็กหญิงธัญมน แสงจันทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 7:44 ขาด ขาด     7:42 3 0 16 0 0
  28. นางสาวธารทิพย์ อำพุดซา     - - 7:20 7:18 7:12     ขาด 7:18 7:18 7:20 15:15     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด     7:20 11 1 7 0 0
  29. เด็กหญิงนภัส โสดากุล     - - 7:37 7:38 7:22     ขาด 7:31 7:18 7:33 ขาด     ขาด 7:49 7:33 ขาด 7:32     ขาด 7:43 7:42 7:39 ขาด     7:33 13 0 6 0 0
  30. เด็กหญิงปรายฟ้า บุญกาญจน์วนิชา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงปิยธิดา บริสุทธิ์     - - 7:42 7:36 7:38     ขาด 7:38 7:40 7:36 ขาด     ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35     16:07 7:37 ขาด 7:39 ขาด     7:38 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงพิรญาณ์ โอหิรัญกูล     - - 7:42 16:10 7:24     ขาด 7:28 7:25 15:38 14:38     ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด     ขาด 7:27 16:10 16:14 ขาด     7:38 8 5 6 0 0
  33. เด็กหญิงเเพรพลอย ครุฑทากูล     - - ขาด 7:18 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     7:21 5 0 14 0 0
  34. เด็กหญิงภติรักษ์ สำเภา     - - 7:25 7:31 7:17     ขาด 7:25 7:22 7:35 ขาด     ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:24     ขาด 7:23 7:22 7:27 ขาด     7:20 13 0 6 0 0
  35. เด็กหญิงศตพร หนูจักร     - - 7:22 ขาด 7:22     ขาด 7:28 ขาด 7:26 16:07     ขาด 7:23 7:19 ขาด 14:32     ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  36. เด็กหญิงศริญพร วิสัยชนม์     - - 7:15 7:10 7:12     ขาด 7:11 7:09 7:11 16:05     ขาด 7:09 7:12 ขาด 7:13     ขาด 7:11 7:15 7:13 ขาด     7:10 13 1 5 0 0
  37. เด็กหญิงศศลักษ์ โชคดำรงสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงศศี บันฑิตย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสิริกุล อิ่มมณี     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     7:25 8 0 11 0 0
  40. เด็กหญิงสุวิสาข์ เรนชนะ     - - 7:35 7:31 7:35     ขาด 7:32 7:33 7:30 16:05     ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:30     ขาด 7:32 7:36 7:33 ขาด     7:32 13 1 5 0 0
  41. เด็กหญิงอรอุมา บุญมา     - - ขาด 16:08 ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:08 16:07     ขาด 7:19 7:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด     7:18 4 3 12 0 0
  42. เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสิทธิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 24 20 24     0 26 24 22 0     0 25 19 0 15     0 27 23 22 0     27 298
สาย     0 0 0 3 1     0 0 0 3 15     0 1 1 0 3     7 0 1 1 0     0 36
ขาด     0 0 18 19 17     42 16 18 17 27     42 16 22 42 24     35 15 18 19 42     15 464
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0