รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธ์แตง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายโชติพงศ์ สงสวาสดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายเตชินทร์ ตันติจิตจารุ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  4. เด็กชายธนพัฒน์ ปานทองคำ   - - - 7:07 7:07 7:05   - ขาด 7:07 7:09 7:07 16:07   - ขาด 7:04 7:08 ขาด ขาด   - 16:09 7:12 7:12 7:11 ขาด   - 7:08 12 2 5 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร์ ถนอมทรัพย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กชายธานินทร์ ทองพันชั่ง   - - - 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:19 7:22 7:19 ขาด   - ขาด 7:11 7:09 ขาด 14:20   - ขาด ขาด 7:16 7:17 ขาด   - 7:19 11 1 7 0 0
  7. เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  8. เด็กชายนนทกานต์ บุญส่งดี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:35 7:26 ขาด   - ขาด 7:23 7:19 ขาด 7:14   - ขาด ขาด 7:22 ขาด ขาด   - ขาด 7 0 12 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ เรียงมุลตรี   - - - 7:30 7:29 7:30   - ขาด 7:28 7:29 7:29 16:06   - ขาด 7:20 7:18 ขาด 7:19   - 16:12 7:26 7:31 7:31 ขาด   - 7:17 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายพงศธร กิจชิตี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายพสิษฐ์ วัยธนวัฒน์   - - - 7:49 7:34 7:27   - ขาด 7:44 8:07 7:31 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - 16:08 7:16 7:27 6:55 ขาด   - 7:50 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายพีรวิชญ์ วาลมนตรี   - - - ขาด 7:27 7:24   - ขาด 7:25 7:27 7:26 16:06   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:09 ขาด 7:26 7:28 ขาด   - 7:25 8 2 9 0 0
  13. เด็กชายวรปรัชญ์ พิกุลทอง   - - - 7:42 15:19 15:20   - ขาด 7:29 7:26 7:30 15:15   - ขาด 16:12 14:40 ขาด 14:39   - ขาด 7:27 7:27 7:24 ขาด   - 7:40 8 6 5 0 0
  14. เด็กชายวรพรต ศรีวิเชียร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  15. เด็กชายวัจน์กร ศรีงาม   - - - 6:49 ขาด 6:48   - ขาด 6:48 6:50 6:47 ขาด   - ขาด 6:47 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 6:49 6:47 ขาด   - 6:49 10 0 9 0 0
  16. เด็กชายวุฒิพร ปิ่นเเก้ว   - - - 7:41 7:36 7:38   - ขาด 7:38 7:40 15:27 ขาด   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - ขาด 7:37 7:36 7:38 ขาด   - 7:36 12 1 6 0 0
  17. เด็กชายอธิป อร่ามสวัสดิ์วงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กชายอนันตชัย ดิษฐเกษร   - - - 7:32 7:32 7:32   - ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด   - ขาด 7:27 7:31 ขาด 7:21   - ขาด 7:34 7:27 7:32 ขาด   - 7:26 13 0 6 0 0
  19. เด็กชายอรรถพล เจริญพูล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วเกตุ   - - - 7:24 7:27 7:29   - ขาด 7:21 7:20 7:19 15:15   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:21   - ขาด 7:28 7:27 7:27 ขาด   - 7:19 12 1 6 0 0
  21. เด็กหญิงเกตน์สิรี ชำนาญดี   - - - 7:13 ขาด 7:07   - ขาด 7:08 7:11 ขาด 15:15   - ขาด 7:07 7:04 ขาด 7:07   - 16:57 7:10 7:13 ขาด ขาด   - 7:11 10 2 7 0 0
  22. เด็กหญิงขวัญจิรา พวงทอง   - - - 7:37 7:39 7:35   - ขาด 7:35 7:46 7:39 15:15   - ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:29   - 16:21 7:38 7:39 7:41 ขาด   - 7:40 13 2 4 0 0
  23. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษา   - - - 7:06 7:10 7:10   - ขาด 7:06 7:09 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:11 7:07 ขาด   - 7:05 9 0 10 0 0
  24. เด็กหญิงชวินดา คงทอง   - - - 7:16 7:18 7:30   - ขาด 7:19 7:18 7:18 14:38   - ขาด 7:17 7:17 ขาด 7:16   - ขาด 7:18 7:23 7:18 ขาด   - 7:17 13 1 5 0 0
  25. เด็กหญิงณิชานันท์ ใจสนิท   - - - 7:19 ขาด 7:17   - ขาด 7:15 ขาด 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 8 0 11 0 0
  26. เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม   - - - 7:12 7:08 7:07   - ขาด 7:09 7:19 7:07 16:05   - ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05   - ขาด 7:12 7:14 7:08 ขาด   - 7:09 13 1 5 0 0
  27. เด็กหญิงธัญมน แสงจันทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:44 ขาด ขาด   - 7:42 3 0 16 0 0
  28. นางสาวธารทิพย์ อำพุดซา   - - - 7:20 7:18 7:12   - ขาด 7:18 7:18 7:20 15:15   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด   - 7:20 11 1 7 0 0
  29. เด็กหญิงนภัส โสดากุล   - - - 7:37 7:38 7:22   - ขาด 7:31 7:18 7:33 ขาด   - ขาด 7:49 7:33 ขาด 7:32   - ขาด 7:43 7:42 7:39 ขาด   - 7:33 13 0 6 0 0
  30. เด็กหญิงปรายฟ้า บุญกาญจน์วนิชา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงปิยธิดา บริสุทธิ์   - - - 7:42 7:36 7:38   - ขาด 7:38 7:40 7:36 ขาด   - ขาด 7:37 7:36 ขาด 7:35   - 16:07 7:37 ขาด 7:39 ขาด   - 7:38 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงพิรญาณ์ โอหิรัญกูล   - - - 7:42 16:10 7:24   - ขาด 7:28 7:25 15:38 14:38   - ขาด 7:22 7:28 ขาด ขาด   - ขาด 7:27 16:10 16:14 ขาด   - 7:38 8 5 6 0 0
  33. เด็กหญิงเเพรพลอย ครุฑทากูล   - - - ขาด 7:18 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 7:21 5 0 14 0 0
  34. เด็กหญิงภติรักษ์ สำเภา   - - - 7:25 7:31 7:17   - ขาด 7:25 7:22 7:35 ขาด   - ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:24   - ขาด 7:23 7:22 7:27 ขาด   - 7:20 13 0 6 0 0
  35. เด็กหญิงศตพร หนูจักร   - - - 7:22 ขาด 7:22   - ขาด 7:28 ขาด 7:26 16:07   - ขาด 7:23 7:19 ขาด 14:32   - ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  36. เด็กหญิงศริญพร วิสัยชนม์   - - - 7:15 7:10 7:12   - ขาด 7:11 7:09 7:11 16:05   - ขาด 7:09 7:12 ขาด 7:13   - ขาด 7:11 7:15 7:13 ขาด   - 7:10 13 1 5 0 0
  37. เด็กหญิงศศลักษ์ โชคดำรงสุข   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  38. เด็กหญิงศศี บันฑิตย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  39. เด็กหญิงสิริกุล อิ่มมณี   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - 7:25 8 0 11 0 0
  40. เด็กหญิงสุวิสาข์ เรนชนะ   - - - 7:35 7:31 7:35   - ขาด 7:32 7:33 7:30 16:05   - ขาด 7:27 7:26 ขาด 7:30   - ขาด 7:32 7:36 7:33 ขาด   - 7:32 13 1 5 0 0
  41. เด็กหญิงอรอุมา บุญมา   - - - ขาด 16:08 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:08 16:07   - ขาด 7:19 7:14 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด   - 7:18 4 3 12 0 0
  42. เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสิทธิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 24 20     0 0 26 24 22     0 0 25 19 0     0 0 27 23 22     0 27 259
สาย   0 0 0 0 3     0 0 0 0 3     0 0 1 1 0     0 7 0 1 1     0 0 17
ขาด   0 0 0 18 19     0 42 16 18 17     0 42 16 22 42     0 35 15 18 19     0 15 354
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0