รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตยชญ์ กิมาพร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:27 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  2. เด็กชายกิรติ คงสุขี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายณพศักดิ์ จันทร์พุฒ     - - 7:14 7:12 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 4 0 15 0 0
  4. เด็กชายธนภัทร อรเอี่ยม     - - 6:37 16:10 7:01     ขาด 7:01 7:10 ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:07     ขาด ขาด 7:08 7:09 ขาด     7:01 9 1 9 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ วัฒนะ     - - 7:20 7:17 ขาด     ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  6. เด็กชายธีร์ธนัสถ์ ศรีสมโภชน์     - - 7:15 7:17 7:14     ขาด 7:17 7:22 7:17 16:20     ขาด 7:30 ขาด ขาด 7:41     ขาด 7:29 7:34 7:31 ขาด     6:45 12 1 6 0 0
  7. เด็กชายนพอนันต์ ลี้รัตนะอุบล     - - 7:13 16:10 7:13     ขาด 7:19 7:15 7:16 16:11     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:14 7:12 ขาด     7:14 10 2 7 0 0
  8. เด็กชายนราวิชญ์ เกรียงกฤติกา     - - ขาด 16:10 7:34     ขาด 7:29 7:34 7:38 ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด 14:29     ขาด 7:29 7:38 ขาด ขาด     7:36 8 2 9 0 0
  9. เด็กชายประณิธาน พุ่มเข็ม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายปารมี ชลสวัสดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายปิยวัฒน์ พันธชาติ     - - 7:38 7:36 7:36     ขาด 7:33 7:36 7:38 16:05     ขาด 7:34 7:30 ขาด 7:27     15:20 7:35 7:36 7:36 ขาด     7:37 13 2 4 0 0
  12. เด็กชายพงศกร อินสว่าง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพชร ชูสุข     - - 7:22 7:19 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16     ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  14. เด็กชายพศวัต ชูเชิด     - - 7:29 7:30 7:37     ขาด 7:29 7:28 7:26 ขาด     ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:27 7:28 ขาด     7:30 12 0 7 0 0
  15. เด็กชายภาคภูมิ พลายเเก้ว     - - 7:20 7:17 7:18     ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07     ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  16. เด็กชายภาสกร เกษมรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:26 7:25 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  17. เด็กชายมี่งมงคล เศวภีย์     - - 6:45 6:46 6:44     ขาด 6:44 6:45 6:44 ขาด     ขาด 6:44 6:53 ขาด 6:51     ขาด 6:46 6:48 6:44 ขาด     6:41 13 0 6 0 0
  18. เด็กชายสรวิศ ช้อยเชื้อดี     - - 7:31 7:28 7:19     ขาด 7:15 7:30 7:32 16:07     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:30 ขาด ขาด     7:25 10 1 8 0 0
  19. เด็กชายสหรัฐ ศรีชาวนา     - - 7:39 ขาด 16:12     ขาด ขาด 16:10 7:41 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 2 15 0 0
  20. เด็กชายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ     - - 7:13 16:08 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 16:05     ขาด 7:15 ขาด ขาด 7:13     ขาด 7:14 7:14 7:12 ขาด     7:12 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงกมลทิพย์ ผิวแดง     - - 7:39 7:27 7:32     ขาด 7:32 7:32 7:14 ขาด     ขาด 7:13 7:26 ขาด 7:18     ขาด ขาด ขาด 7:27 ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมณฑา     - - 7:10 7:03 7:07     ขาด 6:57 7:06 7:00 16:06     ขาด 7:11 7:04 ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:02 7:12 ขาด     7:08 12 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงเกตุอักษร เสือโพธิ์     - - 7:31 7:44 7:16     ขาด 7:33 7:26 7:06 16:31     ขาด 7:43 7:48 ขาด 7:31     ขาด 7:36 8:05 7:43 ขาด     7:30 13 1 5 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐธิดา นารี     - - ขาด 7:23 7:34     ขาด 7:35 7:32 7:36 16:22     ขาด 7:29 7:39 ขาด ขาด     ขาด 7:50 ขาด 7:46 ขาด     7:05 10 1 8 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐนุช ชัยกิจการ     - - 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:16 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:30     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:25 5 1 13 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐพร เทียนแก้ว     - - 7:31 7:27 7:23     ขาด 7:25 7:27 7:26 16:10     ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:25     ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:25 13 1 5 0 0
  27. เด็กหญิงนัทธมน มาพันธุ์     - - 7:31 7:51 7:51     ขาด 7:44 16:19 7:55 ขาด     ขาด 7:40 7:51 ขาด 7:50     ขาด 7:56 7:53 7:41 ขาด     7:45 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา คำหริ่ง     - - 7:29 7:27 7:26     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:07     ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15     ขาด 7:27 7:24 7:26 ขาด     7:27 13 1 5 0 0
  29. เด็กหญิงเบญจวรรณ ลีนานุวัฒน์     - - 7:28 7:20 7:26     ขาด 7:40 7:19 7:17 16:12     ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:18     ขาด 7:22 7:25 7:25 ขาด     7:28 13 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงปริณดา ปิติสิน     - - 7:27 7:28 7:17     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:06     ขาด 7:10 7:32 ขาด 7:40     ขาด 7:30 7:34 ขาด ขาด     7:29 12 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงพรปวีณ์ กำลังเสือ     - - 7:16 7:17 7:30     ขาด 16:09 7:18 7:17 ขาด     ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:16     ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด     7:17 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมคำ     - - 7:34 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด     7:37 4 0 15 0 0
  33. เด็กหญิงพิยดา คลังศิริ     - - 6:52 6:52 6:57     ขาด 6:53 ขาด 6:53 16:09     ขาด 7:08 7:14 ขาด 7:40     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     7:32 11 1 7 0 0
  34. เด็กหญิงเมธาวี ปรีชล     - - 7:06 16:20 7:10     ขาด 7:06 7:10 7:09 16:22     ขาด 7:05 7:05 ขาด 7:03     ขาด 7:08 7:10 ขาด ขาด     7:05 11 2 6 0 0
  35. เด็กหญิงรินลดา ม่วงงาม     - - 7:12 7:08 7:07     ขาด 7:08 7:19 7:07 16:12     ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05     ขาด 7:11 7:13 7:09 ขาด     7:09 13 1 5 0 0
  36. เด็กหญิงวรกานต์ สังข์วรรณะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวาทินี พูลสมบัติ     - - ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:32 ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด 7:18     ขาด 7:31 7:30 7:29 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  38. เด็กหญิงวินนีย์ เทียนถาวรวงษ์     - - 7:34 7:31 7:35     ขาด 7:30 7:29 7:33 ขาด     ขาด 7:29 7:51 ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:35 7:30 ขาด     7:28 12 0 7 0 0
  39. เด็กหญิงวีรยา ชมถนัด     - - 7:37 7:34 7:34     ขาด 7:30 7:34 7:34 ขาด     ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:31     ขาด 7:37 7:39 7:34 ขาด     7:38 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงศศธร จูงใจ     - - 7:08 16:10 7:05     ขาด 7:08 7:10 7:10 16:07     ขาด 7:11 7:07 ขาด 7:10     ขาด 7:12 ขาด 7:08 ขาด     7:12 11 2 6 0 0
  41. เด็กหญิงศศิกาญจ์ สินณรงค์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเหรา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  43. เด็กหญิงสราวดี สิงพิทักษ์     - - 7:50 7:45 7:31     ขาด 7:38 7:40 ขาด 16:10     ขาด 16:13 7:12 ขาด 7:30     ขาด ขาด 7:43 7:49 ขาด     7:43 10 2 7 0 0
  44. เด็กหญิงสุทาสินีย์ มิ่งขวัญ     - - 16:08 6:38 6:35     ขาด 16:13 6:37 6:36 ขาด     ขาด 6:35 ขาด ขาด 6:34     ขาด 6:37 6:35 ขาด ขาด     6:33 9 2 8 0 0
  45. เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 31 26 29     0 29 30 31 0     0 25 25 0 24     0 28 25 26 0     30 359
สาย     0 0 1 6 1     0 2 2 0 17     0 1 0 0 2     1 0 0 0 0     0 33
ขาด     0 0 13 13 15     45 14 13 14 28     45 19 20 45 19     44 17 20 19 45     15 463
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0