รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตยชญ์ กิมาพร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 ขาด 7:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  2. เด็กชายกิรติ คงสุขี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายณพศักดิ์ จันทร์พุฒ   - - - 7:14 7:12 7:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 4 0 15 0 0
  4. เด็กชายธนภัทร อรเอี่ยม   - - - 6:37 16:10 7:01   - ขาด 7:01 7:10 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:07   - ขาด ขาด 7:08 7:09 ขาด   - 7:01 9 1 9 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ วัฒนะ   - - - 7:20 7:17 ขาด   - ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  6. เด็กชายธีร์ธนัสถ์ ศรีสมโภชน์   - - - 7:15 7:17 7:14   - ขาด 7:17 7:22 7:17 16:20   - ขาด 7:30 ขาด ขาด 7:41   - ขาด 7:29 7:34 7:31 ขาด   - 6:45 12 1 6 0 0
  7. เด็กชายนพอนันต์ ลี้รัตนะอุบล   - - - 7:13 16:10 7:13   - ขาด 7:19 7:15 7:16 16:11   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:14 7:12 ขาด   - 7:14 10 2 7 0 0
  8. เด็กชายนราวิชญ์ เกรียงกฤติกา   - - - ขาด 16:10 7:34   - ขาด 7:29 7:34 7:38 ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด 14:29   - ขาด 7:29 7:38 ขาด ขาด   - 7:36 8 2 9 0 0
  9. เด็กชายประณิธาน พุ่มเข็ม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายปารมี ชลสวัสดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายปิยวัฒน์ พันธชาติ   - - - 7:38 7:36 7:36   - ขาด 7:33 7:36 7:38 16:05   - ขาด 7:34 7:30 ขาด 7:27   - 15:20 7:35 7:36 7:36 ขาด   - 7:37 13 2 4 0 0
  12. เด็กชายพงศกร อินสว่าง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพชร ชูสุข   - - - 7:22 7:19 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:15 ขาด 7:16   - ขาด 7:22 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  14. เด็กชายพศวัต ชูเชิด   - - - 7:29 7:30 7:37   - ขาด 7:29 7:28 7:26 ขาด   - ขาด 7:27 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:27 7:28 ขาด   - 7:30 12 0 7 0 0
  15. เด็กชายภาคภูมิ พลายเเก้ว   - - - 7:20 7:17 7:18   - ขาด ขาด 7:18 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:17 ขาด 7:07   - ขาด 7:16 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  16. เด็กชายภาสกร เกษมรัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:26 7:25 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  17. เด็กชายมี่งมงคล เศวภีย์   - - - 6:45 6:46 6:44   - ขาด 6:44 6:45 6:44 ขาด   - ขาด 6:44 6:53 ขาด 6:51   - ขาด 6:46 6:48 6:44 ขาด   - 6:41 13 0 6 0 0
  18. เด็กชายสรวิศ ช้อยเชื้อดี   - - - 7:31 7:28 7:19   - ขาด 7:15 7:30 7:32 16:07   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:30 ขาด ขาด   - 7:25 10 1 8 0 0
  19. เด็กชายสหรัฐ ศรีชาวนา   - - - 7:39 ขาด 16:12   - ขาด ขาด 16:10 7:41 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 2 15 0 0
  20. เด็กชายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ   - - - 7:13 16:08 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 16:05   - ขาด 7:15 ขาด ขาด 7:13   - ขาด 7:14 7:14 7:12 ขาด   - 7:12 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงกมลทิพย์ ผิวแดง   - - - 7:39 7:27 7:32   - ขาด 7:32 7:32 7:14 ขาด   - ขาด 7:13 7:26 ขาด 7:18   - ขาด ขาด ขาด 7:27 ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมณฑา   - - - 7:10 7:03 7:07   - ขาด 6:57 7:06 7:00 16:06   - ขาด 7:11 7:04 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 7:02 7:12 ขาด   - 7:08 12 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงเกตุอักษร เสือโพธิ์   - - - 7:31 7:44 7:16   - ขาด 7:33 7:26 7:06 16:31   - ขาด 7:43 7:48 ขาด 7:31   - ขาด 7:36 8:05 7:43 ขาด   - 7:30 13 1 5 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐธิดา นารี   - - - ขาด 7:23 7:34   - ขาด 7:35 7:32 7:36 16:22   - ขาด 7:29 7:39 ขาด ขาด   - ขาด 7:50 ขาด 7:46 ขาด   - 7:05 10 1 8 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐนุช ชัยกิจการ   - - - 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:16 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:30   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:25 5 1 13 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐพร เทียนแก้ว   - - - 7:31 7:27 7:23   - ขาด 7:25 7:27 7:26 16:10   - ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:25   - ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:25 13 1 5 0 0
  27. เด็กหญิงนัทธมน มาพันธุ์   - - - 7:31 7:51 7:51   - ขาด 7:44 16:19 7:55 ขาด   - ขาด 7:40 7:51 ขาด 7:50   - ขาด 7:56 7:53 7:41 ขาด   - 7:45 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา คำหริ่ง   - - - 7:29 7:27 7:26   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:07   - ขาด 7:26 7:32 ขาด 7:15   - ขาด 7:27 7:24 7:26 ขาด   - 7:27 13 1 5 0 0
  29. เด็กหญิงเบญจวรรณ ลีนานุวัฒน์   - - - 7:28 7:20 7:26   - ขาด 7:40 7:19 7:17 16:12   - ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:18   - ขาด 7:22 7:25 7:25 ขาด   - 7:28 13 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงปริณดา ปิติสิน   - - - 7:27 7:28 7:17   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:06   - ขาด 7:10 7:32 ขาด 7:40   - ขาด 7:30 7:34 ขาด ขาด   - 7:29 12 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงพรปวีณ์ กำลังเสือ   - - - 7:16 7:17 7:30   - ขาด 16:09 7:18 7:17 ขาด   - ขาด 7:16 7:17 ขาด 7:16   - ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด   - 7:17 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมคำ   - - - 7:34 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:33 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   - 7:37 4 0 15 0 0
  33. เด็กหญิงพิยดา คลังศิริ   - - - 6:52 6:52 6:57   - ขาด 6:53 ขาด 6:53 16:09   - ขาด 7:08 7:14 ขาด 7:40   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 7:32 11 1 7 0 0
  34. เด็กหญิงเมธาวี ปรีชล   - - - 7:06 16:20 7:10   - ขาด 7:06 7:10 7:09 16:22   - ขาด 7:05 7:05 ขาด 7:03   - ขาด 7:08 7:10 ขาด ขาด   - 7:05 11 2 6 0 0
  35. เด็กหญิงรินลดา ม่วงงาม   - - - 7:12 7:08 7:07   - ขาด 7:08 7:19 7:07 16:12   - ขาด 7:14 7:06 ขาด 7:05   - ขาด 7:11 7:13 7:09 ขาด   - 7:09 13 1 5 0 0
  36. เด็กหญิงวรกานต์ สังข์วรรณะ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  37. เด็กหญิงวาทินี พูลสมบัติ   - - - ขาด 7:29 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด 7:18   - ขาด 7:31 7:30 7:29 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  38. เด็กหญิงวินนีย์ เทียนถาวรวงษ์   - - - 7:34 7:31 7:35   - ขาด 7:30 7:29 7:33 ขาด   - ขาด 7:29 7:51 ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:35 7:30 ขาด   - 7:28 12 0 7 0 0
  39. เด็กหญิงวีรยา ชมถนัด   - - - 7:37 7:34 7:34   - ขาด 7:30 7:34 7:34 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:31   - ขาด 7:37 7:39 7:34 ขาด   - 7:38 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงศศธร จูงใจ   - - - 7:08 16:10 7:05   - ขาด 7:08 7:10 7:10 16:07   - ขาด 7:11 7:07 ขาด 7:10   - ขาด 7:12 ขาด 7:08 ขาด   - 7:12 11 2 6 0 0
  41. เด็กหญิงศศิกาญจ์ สินณรงค์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  42. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเหรา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:22 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  43. เด็กหญิงสราวดี สิงพิทักษ์   - - - 7:50 7:45 7:31   - ขาด 7:38 7:40 ขาด 16:10   - ขาด 16:13 7:12 ขาด 7:30   - ขาด ขาด 7:43 7:49 ขาด   - 7:43 10 2 7 0 0
  44. เด็กหญิงสุทาสินีย์ มิ่งขวัญ   - - - 16:08 6:38 6:35   - ขาด 16:13 6:37 6:36 ขาด   - ขาด 6:35 ขาด ขาด 6:34   - ขาด 6:37 6:35 ขาด ขาด   - 6:33 9 2 8 0 0
  45. เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 31 26     0 0 29 30 31     0 0 25 25 0     0 0 28 25 26     0 30 306
สาย   0 0 0 1 6     0 0 2 2 0     0 0 1 0 0     0 1 0 0 0     0 0 13
ขาด   0 0 0 13 13     0 45 14 13 14     0 45 19 20 45     0 44 17 20 19     0 15 356
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0