รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด   - 7:39 3 0 16 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ   - - - 7:01 7:06 7:00   - ขาด 7:22 7:00 7:00 16:10   - ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:01   - ขาด ขาด 7:02 ขาด ขาด   - 7:07 10 1 8 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม   - - - 7:18 ขาด 7:17   - ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด   - ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22   - ขาด ขาด 9:54 ขาด ขาด   - 7:19 9 1 9 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว   - - - 7:50 7:47 ขาด   - ขาด 7:47 7:44 7:47 16:05   - ขาด ขาด 7:44 ขาด 7:46   - 15:47 ขาด 7:47 7:42 ขาด   - 7:50 10 2 7 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:43 1 0 18 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - 15:43 7:29 ขาด ขาด ขาด   - 7:29 3 1 15 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ   - - - 7:40 7:44 7:37   - ขาด 7:43 7:40 7:41 16:10   - ขาด 7:42 7:41 ขาด 7:41   - ขาด 7:42 7:44 ขาด ขาด   - 7:42 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม   - - - 7:44 7:38 7:40   - ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด   - ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:40   - ขาด ขาด 9:54 7:50 ขาด   - 7:45 10 1 8 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์   - - - 7:38 7:23 7:06   - ขาด 7:20 7:32 7:12 16:05   - ขาด 7:08 7:05 ขาด 7:10   - 15:47 7:21 7:34 7:06 ขาด   - 6:57 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ   - - - 7:34 7:33 7:25   - ขาด 7:29 16:08 ขาด 16:05   - ขาด ขาด 7:34 ขาด 14:22   - ขาด 7:22 7:28 7:27 ขาด   - 7:21 9 3 7 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต   - - - 7:20 7:06 7:08   - ขาด 7:18 7:12 7:01 ขาด   - ขาด 7:22 7:07 ขาด 6:46   - ขาด 6:55 7:06 ขาด ขาด   - ขาด 11 0 8 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:16 16:11 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:08 ขาด   - 7:12 3 1 15 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล   - - - 7:46 7:39 7:37   - ขาด 7:42 7:43 7:40 ขาด   - ขาด 7:42 7:44 ขาด 7:45   - ขาด 7:45 7:46 7:46 ขาด   - 7:39 13 0 6 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์   - - - 7:34 7:31 7:32   - ขาด 7:30 7:30 7:34 ขาด   - ขาด 7:29 14:42 ขาด 7:26   - ขาด 7:31 7:36 7:30 ขาด   - 7:28 12 1 6 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล   - - - 7:05 7:03 ขาด   - ขาด 7:12 7:10 7:09 16:05   - ขาด 6:50 7:07 ขาด 7:07   - ขาด ขาด 16:09 16:08 ขาด   - 7:13 9 3 7 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล   - - - 7:31 7:25 7:25   - ขาด 7:26 7:32 7:26 16:07   - ขาด 7:22 ขาด ขาด 7:17   - 15:43 7:28 7:38 7:24 ขาด   - 7:22 12 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล   - - - 7:10 7:11 7:12   - ขาด 7:10 7:16 16:13 16:07   - ขาด 16:12 7:10 ขาด 7:05   - 15:43 7:04 7:11 7:08 ขาด   - 7:12 11 4 4 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย   - - - 7:34 7:33 7:31   - ขาด 7:27 7:29 7:33 ขาด   - ขาด 7:35 7:25 ขาด 7:27   - ขาด 7:34 7:31 16:07 ขาด   - 7:28 12 1 6 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น   - - - 7:37 7:39 7:35   - ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด   - ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:29   - 15:33 7:38 7:39 7:41 ขาด   - 7:40 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด   - - - 7:14 16:10 7:12   - ขาด 7:14 7:13 7:14 16:08   - ขาด 7:11 7:11 ขาด 7:12   - 15:43 7:21 7:20 7:17 ขาด   - 7:13 12 3 4 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย   - - - ขาด ขาด 7:07   - ขาด 7:57 7:15 7:49 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ   - - - 7:40 7:44 16:13   - ขาด 7:40 7:41 7:43 ขาด   - ขาด 7:46 ขาด ขาด 14:25   - 15:33 7:41 7:37 16:07 ขาด   - 7:43 9 4 6 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ   - - - 7:33 7:35 7:36   - ขาด 7:32 7:38 7:36 16:08   - ขาด 7:43 14:41 ขาด 7:24   - 15:43 7:39 7:37 7:38 ขาด   - 7:33 12 3 4 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:14 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 9:53 7:16 ขาด   - 7:25 9 1 9 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน   - - - 7:13 7:12 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด   - ขาด 7:15 7:12 ขาด 14:19   - 15:33 7:14 7:14 7:11 ขาด   - 7:11 12 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน   - - - 7:12 7:08 6:56   - ขาด 16:10 7:06 7:11 ขาด   - ขาด 6:57 ขาด ขาด ขาด   - 15:33 7:09 7:07 7:19 ขาด   - 7:34 10 2 7 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง   - - - ขาด ขาด 7:38   - ขาด ขาด 7:37 7:37 16:08   - ขาด 16:12 7:30 ขาด 7:30   - 15:43 7:38 7:39 7:36 ขาด   - 7:39 9 3 7 0 0
มา   0 0 0 21 19     0 0 21 23 21     0 0 17 16 0     0 0 19 18 17     0 25 217
สาย   0 0 0 0 1     0 0 1 1 2     0 0 2 2 0     0 12 0 4 3     0 0 28
ขาด   0 0 0 11 12     0 32 10 8 9     0 32 13 14 32     0 20 13 10 12     0 7 235
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0