รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 ขาด 7:36 ขาด     7:39 3 0 16 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ     - - 7:01 7:06 7:00     ขาด 7:22 7:00 7:00 16:10     ขาด ขาด 6:59 ขาด 7:01     ขาด ขาด 7:02 ขาด ขาด     7:07 10 1 8 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม     - - 7:18 ขาด 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 ขาด     ขาด 7:19 7:17 ขาด 7:22     ขาด ขาด 9:54 ขาด ขาด     7:19 9 1 9 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว     - - 7:50 7:47 ขาด     ขาด 7:47 7:44 7:47 16:05     ขาด ขาด 7:44 ขาด 7:46     15:47 ขาด 7:47 7:42 ขาด     7:50 10 2 7 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:43 1 0 18 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     15:43 7:29 ขาด ขาด ขาด     7:29 3 1 15 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ     - - 7:40 7:44 7:37     ขาด 7:43 7:40 7:41 16:10     ขาด 7:42 7:41 ขาด 7:41     ขาด 7:42 7:44 ขาด ขาด     7:42 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม     - - 7:44 7:38 7:40     ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด     ขาด ขาด 7:22 ขาด 7:40     ขาด ขาด 9:54 7:50 ขาด     7:45 10 1 8 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์     - - 7:38 7:23 7:06     ขาด 7:20 7:32 7:12 16:05     ขาด 7:08 7:05 ขาด 7:10     15:47 7:21 7:34 7:06 ขาด     6:57 13 2 4 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ     - - 7:34 7:33 7:25     ขาด 7:29 16:08 ขาด 16:05     ขาด ขาด 7:34 ขาด 14:22     ขาด 7:22 7:28 7:27 ขาด     7:21 9 3 7 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต     - - 7:20 7:06 7:08     ขาด 7:18 7:12 7:01 ขาด     ขาด 7:22 7:07 ขาด 6:46     ขาด 6:55 7:06 ขาด ขาด     ขาด 11 0 8 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:16 16:11 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:08 ขาด     7:12 3 1 15 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล     - - 7:46 7:39 7:37     ขาด 7:42 7:43 7:40 ขาด     ขาด 7:42 7:44 ขาด 7:45     ขาด 7:45 7:46 7:46 ขาด     7:39 13 0 6 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์     - - 7:34 7:31 7:32     ขาด 7:30 7:30 7:34 ขาด     ขาด 7:29 14:42 ขาด 7:26     ขาด 7:31 7:36 7:30 ขาด     7:28 12 1 6 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล     - - 7:05 7:03 ขาด     ขาด 7:12 7:10 7:09 16:05     ขาด 6:50 7:07 ขาด 7:07     ขาด ขาด 16:09 16:08 ขาด     7:13 9 3 7 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล     - - 7:31 7:25 7:25     ขาด 7:26 7:32 7:26 16:07     ขาด 7:22 ขาด ขาด 7:17     15:43 7:28 7:38 7:24 ขาด     7:22 12 2 5 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 1 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล     - - 7:10 7:11 7:12     ขาด 7:10 7:16 16:13 16:07     ขาด 16:12 7:10 ขาด 7:05     15:43 7:04 7:11 7:08 ขาด     7:12 11 4 4 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย     - - 7:34 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:29 7:33 ขาด     ขาด 7:35 7:25 ขาด 7:27     ขาด 7:34 7:31 16:07 ขาด     7:28 12 1 6 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น     - - 7:37 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด     ขาด 7:37 7:32 ขาด 7:29     15:33 7:38 7:39 7:41 ขาด     7:40 13 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด     - - 7:14 16:10 7:12     ขาด 7:14 7:13 7:14 16:08     ขาด 7:11 7:11 ขาด 7:12     15:43 7:21 7:20 7:17 ขาด     7:13 12 3 4 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย     - - ขาด ขาด 7:07     ขาด 7:57 7:15 7:49 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ     - - 7:40 7:44 16:13     ขาด 7:40 7:41 7:43 ขาด     ขาด 7:46 ขาด ขาด 14:25     15:33 7:41 7:37 16:07 ขาด     7:43 9 4 6 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ     - - 7:33 7:35 7:36     ขาด 7:32 7:38 7:36 16:08     ขาด 7:43 14:41 ขาด 7:24     15:43 7:39 7:37 7:38 ขาด     7:33 12 3 4 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 9:53 7:16 ขาด     7:25 9 1 9 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน     - - 7:13 7:12 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 ขาด     ขาด 7:15 7:12 ขาด 14:19     15:33 7:14 7:14 7:11 ขาด     7:11 12 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน     - - 7:12 7:08 6:56     ขาด 16:10 7:06 7:11 ขาด     ขาด 6:57 ขาด ขาด ขาด     15:33 7:09 7:07 7:19 ขาด     7:34 10 2 7 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง     - - ขาด ขาด 7:38     ขาด ขาด 7:37 7:37 16:08     ขาด 16:12 7:30 ขาด 7:30     15:43 7:38 7:39 7:36 ขาด     7:39 9 3 7 0 0
มา     0 0 21 19 20     0 21 23 21 0     0 17 16 0 17     0 19 18 17 0     25 254
สาย     0 0 0 1 1     0 1 1 2 11     0 2 2 0 3     12 0 4 3 0     0 43
ขาด     0 0 11 12 11     32 10 8 9 21     32 13 14 32 12     20 13 10 12 32     7 311
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0