รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญปัญญาปราชญ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายจิรายุ ตัณฑ์กำเนิด     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายชลทิตย์ เค้าภูไทย     - - 7:35 7:31 7:32     ขาด 7:30 7:30 7:34 16:10     ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7 1 11 0 0
  4. เด็กชายณรฐพล มุ่งดี     - - 7:32 7:30 7:39     ขาด 7:23 7:25 7:30 16:04     ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:32     ขาด 7:29 7:36 7:35 ขาด     7:32 12 1 6 0 0
  5. เด็กชายณัฐชัย ตันสุขี     - - 7:29 7:13 7:28     ขาด 7:12 7:26 ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:27 ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:40 7:11 ขาด     7:12 11 0 8 0 0
  6. เด็กชายแทนคุณ กุลทอง     - - 7:09 7:13 7:12     ขาด 7:18 7:14 7:23 ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:23 7:35 7:20 ขาด     7:13 11 0 8 0 0
  7. เด็กชายธัชพล มีสง่า     - - 16:06 7:39 ขาด     ขาด 7:42 16:09 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:37 4 2 13 0 0
  8. เด็กชายธีรดนย์ พลายโถ     - - 7:15 7:15 7:21     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:16 7:15 7:20 ขาด     7:14 8 0 11 0 0
  9. เด็กชายภูวเดช นิลคต     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:00 7:09 7:11 7:08 ขาด     7:08 4 1 14 0 0
  10. เด็กชายยศวรรธน์ อรรถีโภค     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายวรินทร ทวนเงิน     - - 7:30 7:27 7:23     ขาด 7:24 7:26 7:25 ขาด     ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:25     ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด     7:24 13 0 6 0 0
  12. เด็กชายสหพัฒน์ บัวสมบูรณ์     - - 6:51 6:37 6:38     ขาด 6:47 7:15 6:47 16:04     ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:56     ขาด 6:37 16:01 6:55 ขาด     6:53 12 2 5 0 0
  13. เด็กหญิงกมลวรรณ นักสูญวงษ์     - - 7:01 7:01 6:58     ขาด 6:57 7:03 6:58 ขาด     ขาด 7:00 6:59 ขาด 7:01     16:41 7:00 7:03 7:04 ขาด     7:01 13 1 5 0 0
  14. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมัย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:46 7:28 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  15. เด็กหญิงชนัญญา เฉลยไตร     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:31 7:33 7:32 16:06     ขาด 7:34 7:32 ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด     7:37 12 1 6 0 0
  16. เด็กหญิงชมพุนุท ขุนสอาดศรี     - - 7:01 7:01 6:58     ขาด 6:57 7:03 6:58 16:06     ขาด 7:00 6:59 ขาด 7:01     16:41 7:00 7:03 7:04 ขาด     7:01 13 2 4 0 0
  17. เด็กหญิงชาลิสา มุงเมือง     - - 7:19 7:23 7:20     ขาด 7:15 16:15 7:28 15:58     ขาด 7:25 ขาด ขาด 7:27     ขาด 7:19 ขาด 7:24 ขาด     7:21 10 2 7 0 0
  18. เด็กหญิงญาณิศา จำปาเงิน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา น้อยเลิศ     - - 7:45 7:47 7:21     ขาด 7:21 7:48 7:51 16:06     ขาด 7:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:52 7:52 7:52 ขาด     7:50 11 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงนันธิชา กสิผล     - - 6:49 6:42 6:41     ขาด 6:45 6:46 6:47 ขาด     ขาด 6:45 6:44 ขาด 6:55     ขาด 6:47 7:08 6:47 ขาด     6:46 13 0 6 0 0
  21. เด็กหญิงปถมาภรณ์ ย้อนใจทัน     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงปภาวี ชอบใช้     - - 7:30 7:28 7:18     ขาด 7:26 7:31 7:27 ขาด     ขาด 7:28 7:18 ขาด 7:20     ขาด 7:27 7:19 7:24 ขาด     7:09 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงพิมพ์อร พยัคฒวงษ์     - - 7:23 7:24 7:15     ขาด 7:20 7:27 7:23 ขาด     ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:22 7:20 ขาด     7:27 11 0 8 0 0
  24. เด็กหญิงรัฐทิตยา เมืองช้าง     - - 7:16 7:18 7:30     ขาด 7:19 7:18 7:17 ขาด     ขาด 7:16 7:17 ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด     7:19 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงศศิกานต์ ธัญญเจริญ     - - 7:13 7:11 7:10     ขาด 7:08 7:13 7:16 ขาด     ขาด 7:12 7:10 ขาด ขาด     15:56 7:13 7:15 7:12 ขาด     7:13 12 1 6 0 0
  26. เด็กหญิงศิริกร ร้อยแก้ว     - - 7:10 7:11 7:12     ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด     ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:30     ขาด 7:46 7:11 7:08 ขาด     7:12 13 0 6 0 0
  27. เด็กหญิงสุชาดา ปรีชาวิภาคผล     - - 6:56 7:08 6:47     ขาด 16:05 7:09 7:11 ขาด     ขาด 16:17 7:02 ขาด 7:06     ขาด ขาด 16:01 16:09 ขาด     16:07 7 5 7 0 0
  28. เด็กหญิงสุธิมา ดวงจันทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงสุรสา ผิวอ่อน     - - 7:27 7:22 7:29     ขาด ขาด 7:32 7:25 15:58     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:36 7:27 ขาด     7:31 10 1 8 0 0
  30. เด็กหญิงอมิตตา ปั้นเหน่งเพ็ชร์     - - 7:30 7:23 7:25     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 7:28 7:32 ขาด     7:30 7 0 12 0 0
  31. เด็กหญิงณิชาภัทร บุตรดี     - - 7:05 7:00 7:02     ขาด 7:00 7:02 7:03 15:58     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 ขาด 7:02 ขาด     7:00 10 1 8 0 0
มา     0 0 22 23 22     0 20 20 21 0     0 19 13 0 10     0 21 18 21 0     22 252
สาย     0 0 1 0 0     0 1 2 0 9     0 1 0 0 0     4 0 2 1 0     1 22
ขาด     0 0 8 8 9     31 10 9 10 22     31 11 18 31 21     27 10 11 9 31     8 315
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0