รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญปัญญาปราชญ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  2. เด็กชายจิรายุ ตัณฑ์กำเนิด   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายชลทิตย์ เค้าภูไทย   - - - 7:35 7:31 7:32   - ขาด 7:30 7:30 7:34 16:10   - ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 1 11 0 0
  4. เด็กชายณรฐพล มุ่งดี   - - - 7:32 7:30 7:39   - ขาด 7:23 7:25 7:30 16:04   - ขาด 7:31 ขาด ขาด 7:32   - ขาด 7:29 7:36 7:35 ขาด   - 7:32 12 1 6 0 0
  5. เด็กชายณัฐชัย ตันสุขี   - - - 7:29 7:13 7:28   - ขาด 7:12 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:27 ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:40 7:11 ขาด   - 7:12 11 0 8 0 0
  6. เด็กชายแทนคุณ กุลทอง   - - - 7:09 7:13 7:12   - ขาด 7:18 7:14 7:23 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:23 7:35 7:20 ขาด   - 7:13 11 0 8 0 0
  7. เด็กชายธัชพล มีสง่า   - - - 16:06 7:39 ขาด   - ขาด 7:42 16:09 7:39 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:37 4 2 13 0 0
  8. เด็กชายธีรดนย์ พลายโถ   - - - 7:15 7:15 7:21   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   - ขาด 7:16 7:15 7:20 ขาด   - 7:14 8 0 11 0 0
  9. เด็กชายภูวเดช นิลคต   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:00 7:09 7:11 7:08 ขาด   - 7:08 4 1 14 0 0
  10. เด็กชายยศวรรธน์ อรรถีโภค   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  11. เด็กชายวรินทร ทวนเงิน   - - - 7:30 7:27 7:23   - ขาด 7:24 7:26 7:25 ขาด   - ขาด 7:27 7:22 ขาด 7:25   - ขาด 7:26 7:26 7:28 ขาด   - 7:24 13 0 6 0 0
  12. เด็กชายสหพัฒน์ บัวสมบูรณ์   - - - 6:51 6:37 6:38   - ขาด 6:47 7:15 6:47 16:04   - ขาด 6:50 6:53 ขาด 6:56   - ขาด 6:37 16:01 6:55 ขาด   - 6:53 12 2 5 0 0
  13. เด็กหญิงกมลวรรณ นักสูญวงษ์   - - - 7:01 7:01 6:58   - ขาด 6:57 7:03 6:58 ขาด   - ขาด 7:00 6:59 ขาด 7:01   - 16:41 7:00 7:03 7:04 ขาด   - 7:01 13 1 5 0 0
  14. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมัย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:46 7:28 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  15. เด็กหญิงชนัญญา เฉลยไตร   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:31 7:33 7:32 16:06   - ขาด 7:34 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:37 12 1 6 0 0
  16. เด็กหญิงชมพุนุท ขุนสอาดศรี   - - - 7:01 7:01 6:58   - ขาด 6:57 7:03 6:58 16:06   - ขาด 7:00 6:59 ขาด 7:01   - 16:41 7:00 7:03 7:04 ขาด   - 7:01 13 2 4 0 0
  17. เด็กหญิงชาลิสา มุงเมือง   - - - 7:19 7:23 7:20   - ขาด 7:15 16:15 7:28 15:58   - ขาด 7:25 ขาด ขาด 7:27   - ขาด 7:19 ขาด 7:24 ขาด   - 7:21 10 2 7 0 0
  18. เด็กหญิงญาณิศา จำปาเงิน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา น้อยเลิศ   - - - 7:45 7:47 7:21   - ขาด 7:21 7:48 7:51 16:06   - ขาด 7:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:52 7:52 7:52 ขาด   - 7:50 11 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงนันธิชา กสิผล   - - - 6:49 6:42 6:41   - ขาด 6:45 6:46 6:47 ขาด   - ขาด 6:45 6:44 ขาด 6:55   - ขาด 6:47 7:08 6:47 ขาด   - 6:46 13 0 6 0 0
  21. เด็กหญิงปถมาภรณ์ ย้อนใจทัน   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  22. เด็กหญิงปภาวี ชอบใช้   - - - 7:30 7:28 7:18   - ขาด 7:26 7:31 7:27 ขาด   - ขาด 7:28 7:18 ขาด 7:20   - ขาด 7:27 7:19 7:24 ขาด   - 7:09 13 0 6 0 0
  23. เด็กหญิงพิมพ์อร พยัคฒวงษ์   - - - 7:23 7:24 7:15   - ขาด 7:20 7:27 7:23 ขาด   - ขาด 7:24 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:22 7:20 ขาด   - 7:27 11 0 8 0 0
  24. เด็กหญิงรัฐทิตยา เมืองช้าง   - - - 7:16 7:18 7:30   - ขาด 7:19 7:18 7:17 ขาด   - ขาด 7:16 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:22 7:18 ขาด   - 7:19 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงศศิกานต์ ธัญญเจริญ   - - - 7:13 7:11 7:10   - ขาด 7:08 7:13 7:16 ขาด   - ขาด 7:12 7:10 ขาด ขาด   - 15:56 7:13 7:15 7:12 ขาด   - 7:13 12 1 6 0 0
  26. เด็กหญิงศิริกร ร้อยแก้ว   - - - 7:10 7:11 7:12   - ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด   - ขาด 7:09 7:10 ขาด 7:30   - ขาด 7:46 7:11 7:08 ขาด   - 7:12 13 0 6 0 0
  27. เด็กหญิงสุชาดา ปรีชาวิภาคผล   - - - 6:56 7:08 6:47   - ขาด 16:05 7:09 7:11 ขาด   - ขาด 16:17 7:02 ขาด 7:06   - ขาด ขาด 16:01 16:09 ขาด   - 16:07 7 5 7 0 0
  28. เด็กหญิงสุธิมา ดวงจันทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  29. เด็กหญิงสุรสา ผิวอ่อน   - - - 7:27 7:22 7:29   - ขาด ขาด 7:32 7:25 15:58   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:36 7:27 ขาด   - 7:31 10 1 8 0 0
  30. เด็กหญิงอมิตตา ปั้นเหน่งเพ็ชร์   - - - 7:30 7:23 7:25   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 7:28 7:32 ขาด   - 7:30 7 0 12 0 0
  31. เด็กหญิงณิชาภัทร บุตรดี   - - - 7:05 7:00 7:02   - ขาด 7:00 7:02 7:03 15:58   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 ขาด 7:02 ขาด   - 7:00 10 1 8 0 0
มา   0 0 0 22 23     0 0 20 20 21     0 0 19 13 0     0 0 21 18 21     0 22 220
สาย   0 0 0 1 0     0 0 1 2 0     0 0 1 0 0     0 4 0 2 1     0 1 13
ขาด   0 0 0 8 8     0 31 10 9 10     0 31 11 18 31     0 27 10 11 9     0 8 232
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0