รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติวินท์ ช้างผึ้ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 8:47   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 18 0 0
  2. เด็กชายคงภัทร ชำนาญศรี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายเจษฎาพร สุรีย์แสง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด   - 16:02 7:31 ขาด 7:35 ขาด   - ขาด 4 1 14 0 0
  4. เด็กชายณัฐธน คูณพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายธณกร เสร็จกิจ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - 7:31 3 0 16 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร โต๊ะเจริญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร โตวรพันธ์   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด   - ขาด 8 0 11 0 0
  8. เด็กชายธีรพร โพธิ์ปิ่น   - - - 7:06 ขาด 6:57   - ขาด 7:11 7:16 ขาด 16:04   - ขาด ขาด ขาด ขาด 8:47   - ขาด 7:18 16:00 7:23 ขาด   - 7:17 7 3 9 0 0
  9. เด็กชายนครินทร์ นันทวงศ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 16:00 7:38 ขาด   - 7:34 7 1 11 0 0
  10. เด็กชายปวริศ จีนสุกแสง   - - - 7:25 7:19 ขาด   - ขาด 7:14 7:30 7:26 ขาด   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - 15:36 7:22 7:23 7:25 ขาด   - 7:13 10 1 8 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค ดีพรม   - - - 7:35 7:35 7:30   - ขาด ขาด 7:35 7:37 16:04   - ขาด 7:36 ขาด 7:50 ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายพนธกร พิศมัย   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพิชญ์พงศ์ ชีรัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายภูวดล น้อยไพบูลย์   - - - 7:04 7:05 7:02   - ขาด 7:04 7:05 7:04 16:04   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:07 7:25 ขาด   - 7:04 11 1 7 0 0
  15. เด็กชายวรเชษฐา พานพงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายศักดา วิพัฒครุฑ   - - - 7:25 7:20 7:25   - ขาด 7:21 7:21 7:21 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - 15:34 7:27 7:21 7:20 ขาด   - 7:22 11 1 7 0 0
  17. เด็กชายสรวิชญ์ บุญมีประเสริฐ   - - - 7:08 7:06 7:08   - ขาด 7:06 7:05 7:03 16:04   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:08 7:08 ขาด   - 7:05 10 1 8 0 0
  18. เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 5 0 14 0 0
  19. เด็กชายสิทธิชัย แก่นเรือง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  20. เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:20 ขาด   - 7:26 6 0 13 0 0
  21. เด็กชายอภิเชษฐ์ เมืองจินดา   - - - 7:15 7:10 7:16   - ขาด 7:11 7:15 7:12 16:04   - ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด   - 15:32 7:17 7:16 7:12 ขาด   - 7:14 12 2 5 0 0
  22. เด็กหญิงณภัทรา สาระยิ่ง   - - - 7:30 7:33 7:31   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:32 7:32 ขาด   - 7:33 8 1 10 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา   - - - 7:20 7:18 7:12   - ขาด 7:17 7:18 7:20 ขาด   - ขาด 7:22 ขาด 7:23 ขาด   - 15:33 7:17 7:18 7:16 ขาด   - 7:20 12 1 6 0 0
  24. เด็กหญิงณิชาภัทร เมฆเคลื่อน   - - - 7:39 7:37 7:37   - ขาด 7:40 7:39 7:37 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:39 7:36 7:37 ขาด   - 7:39 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงทองประกาย ก๋งเมือง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนาตยา ฦาชา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงพนิดา อักษรพิทักษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพรรณจาภา อมรเวช   - - - ขาด 7:37 7:39   - ขาด 7:36 7:39 7:40 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:40 ขาด   - 15:33 7:38 16:04 7:38 ขาด   - 7:35 10 2 7 0 0
  29. เด็กหญิงลลิตา อุ่นวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา ทองสุก   - - - 7:17 7:21 7:16   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:33 7:27 7:21 7:20 ขาด   - 7:20 7 1 11 0 0
  31. เด็กหญิงศิรินทิพย์ อยู่สอาด   - - - 7:03 7:03 7:03   - ขาด 7:01 7:04 6:59 ขาด   - ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:03 6:59 ขาด   - 16:03 9 1 9 0 0
  32. เด็กหญิงศิริพร บุญมาก   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงสุนิษา มาตวงศ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญผล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงอนันตญา พลาลำ   - - - 7:08 7:06 7:06   - ขาด 7:04 7:08 7:05 ขาด   - ขาด 7:05 ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:09 7:10 7:08 ขาด   - 7:08 12 0 7 0 0
  36. เด็กหญิงอรกัญญา อิ่มสำราญ   - - - 6:32 6:33 ขาด   - ขาด 6:32 6:32 6:32 16:08   - ขาด 6:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:35 6:35 6:35 ขาด   - 6:32 10 1 8 0 0
มา   0 0 0 16 16     0 0 15 16 15     0 0 16 0 7     0 0 18 13 20     0 18 170
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 7 0 3 0     0 1 11
ขาด   0 0 0 20 20     0 36 21 20 21     0 36 20 36 29     0 29 18 20 16     0 17 359
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0