รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติวินท์ ช้างผึ้ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 8:47     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 18 0 0
  2. เด็กชายคงภัทร ชำนาญศรี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  3. เด็กชายเจษฎาพร สุรีย์แสง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด     16:02 7:31 ขาด 7:35 ขาด     ขาด 4 1 14 0 0
  4. เด็กชายณัฐธน คูณพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายธณกร เสร็จกิจ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:31 3 0 16 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร โต๊ะเจริญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร โตวรพันธ์     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     ขาด 8 0 11 0 0
  8. เด็กชายธีรพร โพธิ์ปิ่น     - - 7:06 ขาด 6:57     ขาด 7:11 7:16 ขาด 16:04     ขาด ขาด ขาด ขาด 8:47     ขาด 7:18 16:00 7:23 ขาด     7:17 7 3 9 0 0
  9. เด็กชายนครินทร์ นันทวงศ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 16:00 7:38 ขาด     7:34 7 1 11 0 0
  10. เด็กชายปวริศ จีนสุกแสง     - - 7:25 7:19 ขาด     ขาด 7:14 7:30 7:26 ขาด     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     15:36 7:22 7:23 7:25 ขาด     7:13 10 1 8 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค ดีพรม     - - 7:35 7:35 7:30     ขาด ขาด 7:35 7:37 16:04     ขาด 7:36 ขาด 7:50 ขาด     ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด     7:28 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายพนธกร พิศมัย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพิชญ์พงศ์ ชีรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  14. เด็กชายภูวดล น้อยไพบูลย์     - - 7:04 7:05 7:02     ขาด 7:04 7:05 7:04 16:04     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 7:07 7:25 ขาด     7:04 11 1 7 0 0
  15. เด็กชายวรเชษฐา พานพงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายศักดา วิพัฒครุฑ     - - 7:25 7:20 7:25     ขาด 7:21 7:21 7:21 ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     15:34 7:27 7:21 7:20 ขาด     7:22 11 1 7 0 0
  17. เด็กชายสรวิชญ์ บุญมีประเสริฐ     - - 7:08 7:06 7:08     ขาด 7:06 7:05 7:03 16:04     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:08 7:08 ขาด     7:05 10 1 8 0 0
  18. เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:20 ขาด     7:26 5 0 14 0 0
  19. เด็กชายสิทธิชัย แก่นเรือง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  20. เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:20 ขาด     7:26 6 0 13 0 0
  21. เด็กชายอภิเชษฐ์ เมืองจินดา     - - 7:15 7:10 7:16     ขาด 7:11 7:15 7:12 16:04     ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด     15:32 7:17 7:16 7:12 ขาด     7:14 12 2 5 0 0
  22. เด็กหญิงณภัทรา สาระยิ่ง     - - 7:30 7:33 7:31     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:08     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:32 7:32 ขาด     7:33 8 1 10 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา     - - 7:20 7:18 7:12     ขาด 7:17 7:18 7:20 ขาด     ขาด 7:22 ขาด 7:23 ขาด     15:33 7:17 7:18 7:16 ขาด     7:20 12 1 6 0 0
  24. เด็กหญิงณิชาภัทร เมฆเคลื่อน     - - 7:39 7:37 7:37     ขาด 7:40 7:39 7:37 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:39 7:36 7:37 ขาด     7:39 12 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงทองประกาย ก๋งเมือง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  26. เด็กหญิงนาตยา ฦาชา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  27. เด็กหญิงพนิดา อักษรพิทักษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  28. เด็กหญิงพรรณจาภา อมรเวช     - - ขาด 7:37 7:39     ขาด 7:36 7:39 7:40 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:40 ขาด     15:33 7:38 16:04 7:38 ขาด     7:35 10 2 7 0 0
  29. เด็กหญิงลลิตา อุ่นวงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา ทองสุก     - - 7:17 7:21 7:16     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:33 7:27 7:21 7:20 ขาด     7:20 7 1 11 0 0
  31. เด็กหญิงศิรินทิพย์ อยู่สอาด     - - 7:03 7:03 7:03     ขาด 7:01 7:04 6:59 ขาด     ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:03 6:59 ขาด     16:03 9 1 9 0 0
  32. เด็กหญิงศิริพร บุญมาก     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงสุนิษา มาตวงศ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญผล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  35. เด็กหญิงอนันตญา พลาลำ     - - 7:08 7:06 7:06     ขาด 7:04 7:08 7:05 ขาด     ขาด 7:05 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:09 7:10 7:08 ขาด     7:08 12 0 7 0 0
  36. เด็กหญิงอรกัญญา อิ่มสำราญ     - - 6:32 6:33 ขาด     ขาด 6:32 6:32 6:32 16:08     ขาด 6:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:35 6:35 6:35 ขาด     6:32 10 1 8 0 0
มา     0 0 16 16 15     0 15 16 15 0     0 16 0 7 0     0 18 13 20 0     18 185
สาย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 7     0 0 0 0 2     7 0 3 0 0     1 20
ขาด     0 0 20 20 21     36 21 20 21 29     36 20 36 29 34     29 18 20 16 36     17 479
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0