รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา   - - - 7:24 16:13 7:25   - ขาด 7:21 7:21 7:20 15:47   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:27 16:00 ขาด ขาด   - 7:22 7 4 8 0 0
  2. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ   - - - 7:30 7:30 7:37   - ขาด 7:29 7:28 7:26 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - 15:55 ขาด 7:27 7:28 ขาด   - 7:29 10 1 8 0 0
  3. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์   - - - 6:35 6:29 6:25   - ขาด 6:28 6:32 6:30 16:06   - ขาด 6:33 ขาด 6:24 ขาด   - 15:57 6:34 6:36 6:31 ขาด   - 6:30 12 2 5 0 0
  4. เด็กชายงามพล แสงชาติ   - - - 7:32 7:31 7:33   - ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:30 7:30 ขาด   - 7:31 11 0 8 0 0
  5. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม   - - - 7:19 7:22 7:18   - ขาด 7:24 7:20 7:17 ขาด   - ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:21 ขาด ขาด   - 7:19 10 0 9 0 0
  6. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 15:46   - ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด   - 15:56 7:33 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 5 3 13 0 0
  7. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:12 15:46   - ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด   - 15:56 7:33 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 5 3 13 0 0
  8. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช   - - - 16:05 7:32 7:32   - ขาด 7:32 ขาด ขาด 15:47   - ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:32 ขาด   - 7:26 6 2 11 0 0
  9. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  10. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:26 1 0 18 0 0
  11. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี   - - - 7:24 7:26 7:28   - ขาด 7:21 7:19 7:19 ขาด   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 15:52 7:28 7:26 7:27 ขาด   - 7:18 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง   - - - 7:08 7:13 7:14   - ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 16:36 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 1 12 0 0
  13. เด็กชายธนกฤต มงคลการ   - - - 7:28 7:29 7:29   - ขาด 7:29 7:37 7:28 14:19   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:33 7:32 ขาด ขาด   - 7:31 10 1 8 0 0
  14. เด็กชายธนภัทร กองเขน   - - - 6:56 6:51 6:39   - ขาด ขาด 6:48 6:46 ขาด   - ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 6:46 6:46 ขาด   - 6:51 9 0 10 0 0
  15. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว   - - - 7:48 7:44 7:40   - ขาด ขาด 7:40 ขาด 16:07   - ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:48 ขาด ขาด   - 7:47 7 1 11 0 0
  16. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ   - - - 7:35 7:35 7:29   - ขาด 7:29 7:35 7:36 16:08   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - 15:54 7:33 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 11 2 6 0 0
  17. เด็กชายพชร เสสังงาม   - - - 7:38 7:37 7:37   - ขาด 7:40 7:39 7:37 ขาด   - ขาด 7:36 ขาด 7:36 ขาด   - 15:52 7:39 7:36 7:36 ขาด   - 7:39 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา   - - - 7:40 7:45 7:50   - ขาด 7:45 7:44 7:47 ขาด   - ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:45 7:47 7:46 ขาด   - 7:49 11 1 7 0 0
  19. เด็กชายภรัณยู อิงควระ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  20. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  21. เด็กชายรพีภัทร มากศรี   - - - 7:27 7:20 7:23   - ขาด 7:22 7:29 ขาด 16:24   - ขาด 7:21 ขาด 7:30 ขาด   - ขาด 7:24 7:26 7:27 ขาด   - 7:25 11 1 7 0 0
  22. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย   - - - 7:23 7:19 7:22   - ขาด 7:22 7:22 7:21 15:47   - ขาด 7:21 ขาด 7:23 ขาด   - 15:54 7:23 7:24 7:19 ขาด   - 7:21 12 2 5 0 0
  23. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ   - - - 6:51 6:59 6:55   - ขาด 6:58 7:07 6:50 16:15   - ขาด 7:05 ขาด 6:57 ขาด   - 16:09 6:48 6:53 6:58 ขาด   - 6:59 12 2 5 0 0
  24. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 3 0 18 0 0
  25. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 3 0 18 0 0
  26. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:36 7:34 ขาด   - ขาด 7:39 ขาด 7:40 ขาด   - ขาด 7:36 7:37 7:39 ขาด   - 7:45 9 0 10 0 0
  27. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล   - - - 7:19 7:06 7:07   - ขาด 7:07 7:12 7:10 15:47   - ขาด 7:13 ขาด 7:30 ขาด   - 15:54 7:18 7:21 7:16 ขาด   - 7:14 12 2 5 0 0
  28. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี   - - - 7:14 7:12 7:13   - ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 7:15 7:14 ขาด   - 7:14 10 0 9 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์   - - - 7:08 7:06 7:06   - ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด   - ขาด 7:05 ขาด 7:13 ขาด   - 15:54 ขาด 7:10 7:08 ขาด   - 7:08 9 1 9 0 0
  30. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  31. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข   - - - 7:31 7:28 7:26   - ขาด 7:26 7:23 7:28 ขาด   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 15:54 7:25 7:23 7:25 ขาด   - 7:30 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 4 0 15 0 0
  33. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  34. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต   - - - 7:21 7:24 7:21   - ขาด 7:26 7:30 7:17 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด 7:44 ขาด   - 15:54 7:14 7:35 7:19 ขาด   - 7:35 12 1 6 0 0
  35. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล   - - - 7:10 7:12 7:12   - ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด   - ขาด 7:09 ขาด 7:28 ขาด   - 15:54 7:04 7:11 7:08 ขาด   - 7:12 12 1 6 0 0
  37. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด   - 15:54 7:39 7:34 7:39 ขาด   - 7:33 5 1 13 0 0
  38. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง   - - - 16:26 7:02 6:57   - ขาด 7:04 16:13 ขาด 16:15   - ขาด 16:19 ขาด ขาด ขาด   - 16:10 6:57 7:01 7:04 ขาด   - 16:09 6 6 7 0 0
  39. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช   - - - 7:29 7:28 ขาด   - ขาด 7:27 7:28 7:28 15:47   - ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด   - 15:54 7:25 7:29 7:30 ขาด   - 7:35 11 2 6 0 0
  40. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว   - - - 7:14 7:07 7:00   - ขาด 7:15 7:03 7:19 ขาด   - ขาด 7:05 ขาด 15:54 ขาด   - ขาด 7:09 7:07 7:07 ขาด   - 7:07 11 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี   - - - 7:23 7:08 7:11   - ขาด 16:10 7:12 7:10 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:14 7:17 7:14 ขาด   - 7:11 10 1 8 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด   - - - ขาด ขาด 16:36   - ขาด ขาด 7:31 7:33 16:34   - ขาด 7:32 ขาด 7:34 ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:39 ขาด   - 16:31 7 3 9 0 0
มา   0 0 0 25 26     0 0 23 26 23     0 0 26 0 19     0 0 29 29 30     0 33 289
สาย   0 0 0 2 1     0 0 1 1 2     0 0 1 0 1     0 20 0 1 0     0 2 32
ขาด   0 4 4 15 15     0 42 18 15 17     0 42 15 42 22     0 22 13 12 12     0 7 317
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0