รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 15:46     ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด     15:56 7:33 - - -     - 2 3 12 0 0
  2. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 - - -     - 1 0 16 0 0
  3. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา     - - 7:24 16:13 7:25     ขาด 7:21 7:21 7:20 15:47     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:56 7:27 - - -     - 6 3 6 0 0
  4. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ     - - 7:30 7:30 7:37     ขาด 7:29 7:28 7:26 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     15:55 ขาด - - -     - 7 1 7 0 0
  5. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์     - - 6:35 6:29 6:25     ขาด 6:28 6:32 6:30 16:06     ขาด 6:33 ขาด 6:24 ขาด     15:57 6:34 - - -     - 9 2 4 0 0
  6. เด็กชายงามพล แสงชาติ     - - 7:32 7:31 7:33     ขาด 7:30 7:31 7:30 ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 - - -     - 8 0 7 0 0
  7. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม     - - 7:19 7:22 7:18     ขาด 7:24 7:20 7:17 ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:20 - - -     - 8 0 7 0 0
  8. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 15:46     ขาด ขาด ขาด 7:31 ขาด     15:56 7:33 - - -     - 2 3 12 0 0
  9. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช     - - 16:05 7:32 7:32     ขาด 7:32 ขาด ขาด 15:47     ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด     ขาด ขาด - - -     - 4 2 9 0 0
  10. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  11. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  12. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี     - - 7:24 7:26 7:28     ขาด 7:21 7:19 7:19 ขาด     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     15:52 7:28 - - -     - 8 1 6 0 0
  13. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง     - - 7:08 7:13 7:14     ขาด 7:17 7:22 ขาด ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     16:36 ขาด - - -     - 6 1 8 0 0
  14. เด็กชายธนกฤต มงคลการ     - - 7:28 7:29 7:29     ขาด 7:29 7:37 7:28 14:19     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:33 - - -     - 8 1 6 0 0
  15. เด็กชายธนภัทร กองเขน     - - 6:56 6:51 6:39     ขาด ขาด 6:48 6:46 ขาด     ขาด 6:51 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 6 0 9 0 0
  16. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว     - - 7:48 7:44 7:40     ขาด ขาด 7:40 ขาด 16:07     ขาด 7:48 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 5 1 9 0 0
  17. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ     - - 7:35 7:35 7:29     ขาด 7:29 7:35 7:36 16:08     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     15:54 7:33 - - -     - 8 2 5 0 0
  18. เด็กชายพชร เสสังงาม     - - 7:38 7:37 7:37     ขาด 7:40 7:39 7:37 ขาด     ขาด 7:36 ขาด 7:36 ขาด     15:52 7:39 - - -     - 9 1 5 0 0
  19. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา     - - 7:40 7:45 7:50     ขาด 7:45 7:44 7:47 ขาด     ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด     15:56 7:45 - - -     - 8 1 6 0 0
  20. เด็กชายภรัณยู อิงควระ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  21. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  22. เด็กชายรพีภัทร มากศรี     - - 7:27 7:20 7:23     ขาด 7:22 7:29 ขาด 16:24     ขาด 7:21 ขาด 7:30 ขาด     ขาด 7:24 - - -     - 8 1 6 0 0
  23. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย     - - 7:23 7:19 7:22     ขาด 7:22 7:22 7:21 15:47     ขาด 7:21 ขาด 7:23 ขาด     15:54 7:23 - - -     - 9 2 4 0 0
  24. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ     - - 6:51 6:59 6:55     ขาด 6:58 7:07 6:50 16:15     ขาด 7:05 ขาด 6:57 ขาด     16:09 6:48 - - -     - 9 2 4 0 0
  25. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 - - -     - 1 0 16 0 0
  26. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:36 7:34 ขาด     ขาด 7:39 ขาด 7:40 ขาด     ขาด 7:36 - - -     - 6 0 9 0 0
  27. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล     - - 7:19 7:06 7:07     ขาด 7:07 7:12 7:10 15:47     ขาด 7:13 ขาด 7:30 ขาด     15:54 7:18 - - -     - 9 2 4 0 0
  28. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี     - - 7:14 7:12 7:13     ขาด ขาด ขาด 7:12 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด     ขาด 7:12 - - -     - 7 0 8 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์     - - 7:08 7:06 7:06     ขาด ขาด 7:08 ขาด ขาด     ขาด 7:05 ขาด 7:13 ขาด     15:54 ขาด - - -     - 6 1 8 0 0
  30. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  31. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข     - - 7:31 7:28 7:26     ขาด 7:26 7:23 7:28 ขาด     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     15:54 7:25 - - -     - 9 1 5 0 0
  32. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 2 0 13 0 0
  33. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  34. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต     - - 7:21 7:24 7:21     ขาด 7:26 7:30 7:17 ขาด     ขาด 7:34 ขาด 7:44 ขาด     15:54 7:14 - - -     - 9 1 5 0 0
  35. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  36. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล     - - 7:10 7:12 7:12     ขาด 7:10 7:16 7:17 ขาด     ขาด 7:09 ขาด 7:28 ขาด     15:54 7:04 - - -     - 9 1 5 0 0
  37. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 ขาด ขาด ขาด     15:54 7:39 - - -     - 2 1 12 0 0
  38. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง     - - 16:26 7:02 6:57     ขาด 7:04 16:13 ขาด 16:15     ขาด 16:19 ขาด ขาด ขาด     16:10 6:57 - - -     - 4 5 6 0 0
  39. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช     - - 7:29 7:28 ขาด     ขาด 7:27 7:28 7:28 15:47     ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด     15:54 7:25 - - -     - 8 2 5 0 0
  40. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว     - - 7:14 7:07 7:00     ขาด 7:15 7:03 7:19 ขาด     ขาด 7:05 ขาด 15:54 ขาด     ขาด 7:09 - - -     - 8 1 6 0 0
  41. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี     - - 7:23 7:08 7:11     ขาด 16:10 7:12 7:10 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 7 1 7 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด     - - ขาด ขาด 16:36     ขาด ขาด 7:31 7:33 16:34     ขาด 7:32 ขาด 7:34 ขาด     ขาด 7:33 - - -     - 5 2 8 0 0
มา     0 0 25 26 26     0 23 26 23 0     0 26 0 19 0     0 29 0 0 0     0 223
สาย     0 0 2 1 1     0 1 1 2 15     0 1 0 1 0     20 0 0 0 0     0 45
ขาด     4 4 15 15 15     42 18 15 17 27     42 15 42 22 42     22 13 0 0 0     0 370
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0