รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจณัตว์ สีแตงสุก     - - 6:59 6:57 6:54     ขาด 7:05 6:59 6:59 16:05     ขาด 6:58 ขาด 15:26 ขาด     ขาด 7:05 16:00 6:59 ขาด     16:09 9 4 6 0 0
  2. เด็กชายเจริญสิน ชาภู่พวง     - - 7:08 7:14 7:21     ขาด 7:08 7:20 7:07 16:04     ขาด 7:24 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 7:31 7:10 7:22 ขาด     7:15 12 1 6 0 0
  3. เด็กชายเชษฐา คำแบน     - - 7:32 7:32 7:32     ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:26 7:32 ขาด     7:26 11 0 8 0 0
  4. เด็กชายฐาปกรณ์ บัวรุ่ง     - - 7:24 ขาด ขาด     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 7:25 ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ ขาวสุข     - - 7:42 7:33 7:34     ขาด 7:38 7:36 7:34 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 0 13 0 0
  6. เด็กชายนัฐพงษ์ หอมนิยม     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  7. เด็กชายบูรณาการ แก้วมีศรี     - - 7:50 ขาด 7:29     ขาด 7:43 7:48 7:43 ขาด     ขาด 7:42 ขาด 15:26 ขาด     ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด     7:45 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายพชรพล ตั้งธรรมนิยม     - - 7:37 7:36 7:36     ขาด 7:37 7:36 7:34 16:12     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     15:57 7:37 7:38 7:35 ขาด     7:37 11 2 6 0 0
  9. เด็กชายพีรภัทร กะมะลานนท์     - - 7:27 7:32 7:29     ขาด 7:27 7:27 7:16 16:05     ขาด 7:15 ขาด 7:27 ขาด     ขาด 7:27 7:24 7:23 ขาด     7:20 12 1 6 0 0
  10. เด็กชายภูริพัฒน์ โมอุ่ม     - - ขาด ขาด 6:43     ขาด ขาด 6:55 16:08 16:04     ขาด 16:07 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:05 6:41 16:07 ขาด     ขาด 4 4 11 0 0
  11. เด็กชายวาฑิต ดาทอง     - - 7:31 7:27 7:28     ขาด 7:27 7:29 7:32 ขาด     ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด     15:56 7:37 7:39 7:29 ขาด     7:38 12 1 6 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร สอาดเอี่ยม     - - 7:35 7:30 7:23     ขาด 7:24 7:30 7:33 16:04     ขาด 7:31 ขาด 7:34 ขาด     ขาด 7:33 7:32 7:39 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายศตวรรษ แซ่ลอ     - - ขาด 7:22 ขาด     ขาด 7:15 7:47 7:28 16:04     ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     15:58 7:19 7:19 7:19 ขาด     7:21 9 2 8 0 0
  14. เด็กชายศุภวัทน์ อารักษ์รัตนกุล     - - 7:24 7:23 7:22     ขาด 7:23 7:25 7:27 ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:27 7:23 ขาด     7:24 10 0 9 0 0
  15. เด็กชายศุภวิชญ์ สิทธิศักดิ์     - - 7:41 7:38 7:39     ขาด 7:42 7:41 7:39 ขาด     ขาด 7:39 ขาด ขาด ขาด     15:59 7:41 7:38 7:39 ขาด     7:41 11 1 7 0 0
  16. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  17. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  18. เด็กชายสหภพ บุญประกอบ     - - 6:37 6:33 6:35     ขาด 6:28 6:32 6:32 16:04     ขาด 6:35 ขาด 6:47 ขาด     15:59 6:36 6:31 6:30 ขาด     6:33 12 2 5 0 0
  19. เด็กชายหฤษฎ์ เอี่ยมละออ     - - 7:40 ขาด 7:38     ขาด 7:36 7:37 7:38 16:05     ขาด 7:41 ขาด 7:34 ขาด     15:57 7:38 7:39 7:36 ขาด     7:39 11 2 6 0 0
  20. เด็กชายเหมันต์ พลอยสุกใส     - - 7:30 7:29 7:29     ขาด 7:27 7:29 7:29 16:05     ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด     ขาด 7:26 7:29 7:31 ขาด     7:33 12 1 6 0 0
  21. เด็กชายอธิภัทร คูประชามิตร     - - ขาด 7:26 ขาด     ขาด 7:23 7:31 7:32 16:04     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     15:58 7:28 7:31 7:32 ขาด     7:24 9 2 8 0 0
  22. เด็กหญิงกรกมล โสมนัส     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:50 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 18 0 0
  23. เด็กหญิงกัลยรัตน์ อรเอี่ยม     - - 7:18 7:01 7:00     ขาด 7:11 7:11 7:00 16:09     ขาด 6:59 ขาด 7:12 ขาด     ขาด 7:07 7:16 7:05 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงณัทนัน สุนทรคงตระกูล     - - 6:32 6:33 6:30     ขาด 6:32 6:32 6:32 ขาด     ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด     16:10 6:36 6:35 6:35 ขาด     6:33 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงธนวรรณ บัวศรี     - - 7:16 7:17 7:19     ขาด 7:19 7:22 7:19 ขาด     ขาด 7:11 ขาด 15:24 ขาด     15:59 7:29 7:16 7:17 ขาด     7:19 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ กลิ่นหอมหวล     - - 16:44 7:02 ขาด     ขาด 7:04 ขาด 16:18 16:06     ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด     16:06 6:57 7:01 16:09 ขาด     16:38 4 7 8 0 0
  27. เด็กหญิงพัชรวรรณ จันทร์เพ็ญ     - - 7:15 7:11 7:14     ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด     ขาด 16:09 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:14 ขาด ขาด     7:11 8 1 10 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา จ่ายเพ็ง     - - 6:59 6:57 6:54     ขาด 7:05 6:59 6:59 ขาด     ขาด 6:59 ขาด 15:24 ขาด     16:10 7:05 6:59 6:59 ขาด     6:56 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงมนัสวี บุญคง     - - 7:27 7:33 7:24     ขาด 7:22 7:38 7:22 16:26     ขาด 7:24 ขาด 7:14 ขาด     16:20 7:40 7:34 7:45 ขาด     7:50 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงมัลลิกา สุขจิต     - - 7:20 7:18 7:12     ขาด 7:17 7:18 7:20 16:06     ขาด 7:22 ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด     7:20 12 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงรัตนาสิริ เนตรทิพย์     - - 6:55 6:54 6:50     ขาด 6:52 6:55 6:55 ขาด     ขาด 6:53 ขาด 6:57 ขาด     ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด     6:53 12 0 7 0 0
  32. เด็กหญิงริณลณี กล้าหาญ     - - 7:31 7:28 7:26     ขาด 7:43 7:23 7:28 16:04     ขาด 7:10 ขาด 15:24 ขาด     15:59 7:24 ขาด 7:25 ขาด     7:30 10 3 6 0 0
  33. เด็กหญิงลลิตา แสงเพ็ญอ่อน     - - 7:36 7:29 7:24     ขาด 7:22 7:38 7:35 16:06     ขาด 7:36 ขาด 7:40 ขาด     ขาด 7:32 7:41 7:34 ขาด     7:41 12 1 6 0 0
  34. เด็กหญิงวาสนา พวงบุบผา     - - 6:44 6:43 6:43     ขาด 6:42 6:42 6:40 16:04     ขาด 6:41 ขาด 15:24 ขาด     ขาด 6:45 6:49 6:43 ขาด     6:40 11 2 6 0 0
  35. เด็กหญิงวาสนา วิริยะพันธ์     - - 7:27 7:28 7:28     ขาด 16:11 7:37 7:27 ขาด     ขาด 7:31 ขาด 15:27 ขาด     ขาด 7:32 7:32 ขาด ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี     - - 7:18 7:22 7:16     ขาด 7:15 7:47 ขาด ขาด     ขาด 7:17 ขาด 7:20 ขาด     ขาด 7:19 7:19 7:18 ขาด     7:21 11 0 8 0 0
  37. เด็กหญิงสุจิรา สุริย์แสง     - - 7:27 16:20 7:21     ขาด 7:23 7:32 7:25 15:47     ขาด 7:27 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:27 7:32 7:27 ขาด     7:29 11 2 6 0 0
  38. เด็กหญิงสุนันทา ปรางเทศ     - - 7:44 7:39 7:38     ขาด 7:39 7:38 7:35 ขาด     ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 7:44 7:39 ขาด     7:42 11 0 8 0 0
  39. เด็กหญิงไอรดา ธานี     - - 7:24 7:24 ขาด     ขาด 7:26 7:25 7:25 16:04     ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6 1 12 0 0
มา     0 0 32 31 31     0 34 34 32 0     0 30 0 15 0     0 32 31 30 0     27 359
สาย     0 0 1 1 0     0 2 0 2 20     0 3 0 7 0     13 0 1 2 0     2 54
ขาด     2 2 6 7 8     39 3 5 5 19     39 6 39 17 39     26 7 7 7 39     10 332
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0