รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจณัตว์ สีแตงสุก   - - - 6:59 6:57 6:54   - ขาด 7:05 6:59 6:59 16:05   - ขาด 6:58 ขาด 15:26 ขาด   - ขาด 7:05 16:00 6:59 ขาด   - 16:09 9 4 6 0 0
  2. เด็กชายเจริญสิน ชาภู่พวง   - - - 7:08 7:14 7:21   - ขาด 7:08 7:20 7:07 16:04   - ขาด 7:24 ขาด 7:24 ขาด   - ขาด 7:31 7:10 7:22 ขาด   - 7:15 12 1 6 0 0
  3. เด็กชายเชษฐา คำแบน   - - - 7:32 7:32 7:32   - ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:26 7:32 ขาด   - 7:26 11 0 8 0 0
  4. เด็กชายฐาปกรณ์ บัวรุ่ง   - - - 7:24 ขาด ขาด   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:23 7:25 ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ ขาวสุข   - - - 7:42 7:33 7:34   - ขาด 7:38 7:36 7:34 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 0 13 0 0
  6. เด็กชายนัฐพงษ์ หอมนิยม   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  7. เด็กชายบูรณาการ แก้วมีศรี   - - - 7:50 ขาด 7:29   - ขาด 7:43 7:48 7:43 ขาด   - ขาด 7:42 ขาด 15:26 ขาด   - ขาด 7:47 7:45 7:52 ขาด   - 7:45 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายพชรพล ตั้งธรรมนิยม   - - - 7:37 7:36 7:36   - ขาด 7:37 7:36 7:34 16:12   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - 15:57 7:37 7:38 7:35 ขาด   - 7:37 11 2 6 0 0
  9. เด็กชายพีรภัทร กะมะลานนท์   - - - 7:27 7:32 7:29   - ขาด 7:27 7:27 7:16 16:05   - ขาด 7:15 ขาด 7:27 ขาด   - ขาด 7:27 7:24 7:23 ขาด   - 7:20 12 1 6 0 0
  10. เด็กชายภูริพัฒน์ โมอุ่ม   - - - ขาด ขาด 6:43   - ขาด ขาด 6:55 16:08 16:04   - ขาด 16:07 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:05 6:41 16:07 ขาด   - ขาด 4 4 11 0 0
  11. เด็กชายวาฑิต ดาทอง   - - - 7:31 7:27 7:28   - ขาด 7:27 7:29 7:32 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด   - 15:56 7:37 7:39 7:29 ขาด   - 7:38 12 1 6 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร สอาดเอี่ยม   - - - 7:35 7:30 7:23   - ขาด 7:24 7:30 7:33 16:04   - ขาด 7:31 ขาด 7:34 ขาด   - ขาด 7:33 7:32 7:39 ขาด   - ขาด 11 1 7 0 0
  13. เด็กชายศตวรรษ แซ่ลอ   - - - ขาด 7:22 ขาด   - ขาด 7:15 7:47 7:28 16:04   - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - 15:58 7:19 7:19 7:19 ขาด   - 7:21 9 2 8 0 0
  14. เด็กชายศุภวัทน์ อารักษ์รัตนกุล   - - - 7:24 7:23 7:22   - ขาด 7:23 7:25 7:27 ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:27 7:23 ขาด   - 7:24 10 0 9 0 0
  15. เด็กชายศุภวิชญ์ สิทธิศักดิ์   - - - 7:41 7:38 7:39   - ขาด 7:42 7:41 7:39 ขาด   - ขาด 7:39 ขาด ขาด ขาด   - 15:59 7:41 7:38 7:39 ขาด   - 7:41 11 1 7 0 0
  16. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  17. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  18. เด็กชายสหภพ บุญประกอบ   - - - 6:37 6:33 6:35   - ขาด 6:28 6:32 6:32 16:04   - ขาด 6:35 ขาด 6:47 ขาด   - 15:59 6:36 6:31 6:30 ขาด   - 6:33 12 2 5 0 0
  19. เด็กชายหฤษฎ์ เอี่ยมละออ   - - - 7:40 ขาด 7:38   - ขาด 7:36 7:37 7:38 16:05   - ขาด 7:41 ขาด 7:34 ขาด   - 15:57 7:38 7:39 7:36 ขาด   - 7:39 11 2 6 0 0
  20. เด็กชายเหมันต์ พลอยสุกใส   - - - 7:30 7:29 7:29   - ขาด 7:27 7:29 7:29 16:05   - ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 7:26 7:29 7:31 ขาด   - 7:33 12 1 6 0 0
  21. เด็กชายอธิภัทร คูประชามิตร   - - - ขาด 7:26 ขาด   - ขาด 7:23 7:31 7:32 16:04   - ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   - 15:58 7:28 7:31 7:32 ขาด   - 7:24 9 2 8 0 0
  22. เด็กหญิงกรกมล โสมนัส   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 15:50 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 18 0 0
  23. เด็กหญิงกัลยรัตน์ อรเอี่ยม   - - - 7:18 7:01 7:00   - ขาด 7:11 7:11 7:00 16:09   - ขาด 6:59 ขาด 7:12 ขาด   - ขาด 7:07 7:16 7:05 ขาด   - ขาด 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงณัทนัน สุนทรคงตระกูล   - - - 6:32 6:33 6:30   - ขาด 6:32 6:32 6:32 ขาด   - ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด   - 16:10 6:36 6:35 6:35 ขาด   - 6:33 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงธนวรรณ บัวศรี   - - - 7:16 7:17 7:19   - ขาด 7:19 7:22 7:19 ขาด   - ขาด 7:11 ขาด 15:24 ขาด   - 15:59 7:29 7:16 7:17 ขาด   - 7:19 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ กลิ่นหอมหวล   - - - 16:44 7:02 ขาด   - ขาด 7:04 ขาด 16:18 16:06   - ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด   - 16:06 6:57 7:01 16:09 ขาด   - 16:38 4 7 8 0 0
  27. เด็กหญิงพัชรวรรณ จันทร์เพ็ญ   - - - 7:15 7:11 7:14   - ขาด 7:14 7:15 ขาด ขาด   - ขาด 16:09 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:14 ขาด ขาด   - 7:11 8 1 10 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา จ่ายเพ็ง   - - - 6:59 6:57 6:54   - ขาด 7:05 6:59 6:59 ขาด   - ขาด 6:59 ขาด 15:24 ขาด   - 16:10 7:05 6:59 6:59 ขาด   - 6:56 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงมนัสวี บุญคง   - - - 7:27 7:33 7:24   - ขาด 7:22 7:38 7:22 16:26   - ขาด 7:24 ขาด 7:14 ขาด   - 16:20 7:40 7:34 7:45 ขาด   - 7:50 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงมัลลิกา สุขจิต   - - - 7:20 7:18 7:12   - ขาด 7:17 7:18 7:20 16:06   - ขาด 7:22 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด   - 7:20 12 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงรัตนาสิริ เนตรทิพย์   - - - 6:55 6:54 6:50   - ขาด 6:52 6:55 6:55 ขาด   - ขาด 6:53 ขาด 6:57 ขาด   - ขาด 6:55 6:57 6:57 ขาด   - 6:53 12 0 7 0 0
  32. เด็กหญิงริณลณี กล้าหาญ   - - - 7:31 7:28 7:26   - ขาด 7:43 7:23 7:28 16:04   - ขาด 7:10 ขาด 15:24 ขาด   - 15:59 7:24 ขาด 7:25 ขาด   - 7:30 10 3 6 0 0
  33. เด็กหญิงลลิตา แสงเพ็ญอ่อน   - - - 7:36 7:29 7:24   - ขาด 7:22 7:38 7:35 16:06   - ขาด 7:36 ขาด 7:40 ขาด   - ขาด 7:32 7:41 7:34 ขาด   - 7:41 12 1 6 0 0
  34. เด็กหญิงวาสนา พวงบุบผา   - - - 6:44 6:43 6:43   - ขาด 6:42 6:42 6:40 16:04   - ขาด 6:41 ขาด 15:24 ขาด   - ขาด 6:45 6:49 6:43 ขาด   - 6:40 11 2 6 0 0
  35. เด็กหญิงวาสนา วิริยะพันธ์   - - - 7:27 7:28 7:28   - ขาด 16:11 7:37 7:27 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 15:27 ขาด   - ขาด 7:32 7:32 ขาด ขาด   - ขาด 8 2 9 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี   - - - 7:18 7:22 7:16   - ขาด 7:15 7:47 ขาด ขาด   - ขาด 7:17 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด 7:19 7:19 7:18 ขาด   - 7:21 11 0 8 0 0
  37. เด็กหญิงสุจิรา สุริย์แสง   - - - 7:27 16:20 7:21   - ขาด 7:23 7:32 7:25 15:47   - ขาด 7:27 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:27 7:32 7:27 ขาด   - 7:29 11 2 6 0 0
  38. เด็กหญิงสุนันทา ปรางเทศ   - - - 7:44 7:39 7:38   - ขาด 7:39 7:38 7:35 ขาด   - ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 7:44 7:39 ขาด   - 7:42 11 0 8 0 0
  39. เด็กหญิงไอรดา ธานี   - - - 7:24 7:24 ขาด   - ขาด 7:26 7:25 7:25 16:04   - ขาด ขาด ขาด 7:23 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6 1 12 0 0
มา   0 0 0 32 31     0 0 34 34 32     0 0 30 0 15     0 0 32 31 30     0 27 328
สาย   0 0 0 1 1     0 0 2 0 2     0 0 3 0 7     0 13 0 1 2     0 2 34
ขาด   0 2 2 6 7     0 39 3 5 5     0 39 6 39 17     0 26 7 7 7     0 10 227
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0