รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ   - - - 7:28 7:29 7:29   - ขาด 7:29 7:37 7:28 16:05   - ขาด 7:31 ขาด 15:26 ขาด   - 15:40 7:33 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 11 3 5 0 0
  2. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต   - - - 7:43 7:40 7:38   - ขาด 7:40 7:39 7:36 16:05   - ขาด 7:49 ขาด 7:52 ขาด   - 15:41 7:40 7:44 7:40 ขาด   - ขาด 11 2 6 0 0
  3. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ   - - - 7:24 7:20 7:25   - ขาด 7:21 7:21 7:21 16:04   - ขาด 7:25 ขาด 15:23 ขาด   - ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด   - 7:22 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ   - - - 7:01 7:00 7:00   - ขาด 7:09 7:05 7:03 16:05   - ขาด 6:57 ขาด 7:30 ขาด   - 17:52 ขาด 7:24 7:15 ขาด   - 7:10 11 2 6 0 0
  5. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก   - - - 7:38 7:18 7:00   - ขาด 7:40 7:37 7:38 16:12   - ขาด 7:05 ขาด 7:22 ขาด   - 16:05 ขาด 7:40 7:23 ขาด   - 7:01 11 2 6 0 0
  6. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์   - - - 7:36 7:32 7:35   - ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 7:27 7:30   - 15:40 7:33 7:36 7:34 ขาด   - 7:32 13 1 5 0 0
  7. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค   - - - 7:42 7:26 7:24   - ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด 7:33 ขาด   - 15:40 7:27 7:24 7:24 ขาด   - 7:39 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม   - - - ขาด 7:23 7:22   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด   - 15:39 7:24 7:27 7:24 ขาด   - 7:24 7 1 11 0 0
  9. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล   - - - 7:10 6:57 6:57   - ขาด 7:06 7:02 7:01 16:04   - ขาด 7:02 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 7:04 6:57 ขาด   - 6:58 11 1 7 0 0
  10. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม   - - - 7:10 7:34 7:27   - ขาด 7:25 7:33 7:19 16:04   - ขาด 7:33 ขาด 15:26 ขาด   - 15:40 7:12 7:28 7:31 ขาด   - 7:30 11 3 5 0 0
  11. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย   - - - 7:32 7:36 7:27   - ขาด 7:34 7:32 7:36 16:04   - ขาด 7:33 ขาด 7:34 ขาด   - 15:41 7:32 7:37 7:31 ขาด   - 7:41 12 2 5 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์   - - - 7:12 7:08 7:09   - ขาด 16:07 7:12 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด   - ขาด 7:24 ขาด 7:21 ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  13. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์   - - - 7:32 7:32 7:21   - ขาด 7:19 7:26 7:26 ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:22 ขาด   - 15:40 7:30 ขาด 7:33 ขาด   - 7:23 11 1 7 0 0
  14. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  15. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง   - - - 7:36 7:36 7:30   - ขาด 7:30 7:36 7:37 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:50 ขาด   - 15:40 7:34 7:31 7:29 ขาด   - ขาด 11 1 7 0 0
  17. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง   - - - 7:42 7:26 7:25   - ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด   - ขาด 7:23 ขาด 7:33 ขาด   - 15:41 7:28 7:25 7:24 ขาด   - 7:39 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง   - - - 7:14 7:13 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - 15:41 7:12 7:15 7:13 ขาด   - 7:14 12 1 6 0 0
  19. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์   - - - 7:06 7:05 7:05   - ขาด 7:09 7:04 7:06 ขาด   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - 15:41 7:12 7:13 7:12 ขาด   - 7:06 11 1 7 0 0
  20. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ   - - - 7:09 7:01 7:56   - ขาด 7:15 7:08 7:17 ขาด   - ขาด 6:46 ขาด 7:05 6:36   - ขาด ขาด ขาด 7:25 ขาด   - 7:04 11 0 8 0 0
  21. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ   - - - 7:01 6:45 6:56   - ขาด 6:44 7:03 6:50 ขาด   - ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 7:01 6:46 ขาด   - 6:49 11 0 8 0 0
  22. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง   - - - ขาด 7:02 6:57   - ขาด 7:04 16:19 16:30 16:11   - ขาด 16:07 ขาด ขาด ขาด   - 15:40 6:57 7:01 7:04 ขาด   - 16:30 6 6 7 0 0
  23. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  24. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์   - - - 7:34 7:09 7:30   - ขาด 7:31 7:33 7:32 16:05   - ขาด 7:18 ขาด 7:24 ขาด   - 15:41 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:37 12 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์   - - - 6:50 6:57 16:11   - ขาด 6:43 6:53 6:51 16:05   - ขาด 16:09 ขาด 15:27 ขาด   - ขาด 6:55 7:02 6:58 ขาด   - 6:54 9 4 6 0 0
  26. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์   - - - 7:09 ขาด 7:14   - ขาด 7:05 7:07 7:02 16:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 1 13 0 0
  27. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม   - - - 7:18 ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 7 0 12 0 0
  28. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี   - - - 7:29 7:30 7:28   - ขาด 7:27 7:25 7:29 16:05   - ขาด 7:28 ขาด 7:32 ขาด   - 15:40 7:34 7:37 7:36 ขาด   - ขาด 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง   - - - 7:22 7:23 16:11   - ขาด 7:20 7:35 7:26 16:05   - ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด   - ขาด 7:18 7:22 7:19 ขาด   - 7:22 11 2 6 0 0
  30. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ   - - - 7:05 7:00 7:02   - ขาด ขาด ขาด 7:03 ขาด   - ขาด 16:23 ขาด 15:34 ขาด   - 15:40 7:13 7:02 7:02 ขาด   - ขาด 7 3 9 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง   - - - 7:25 7:23 7:22   - ขาด 7:24 7:25 7:27 16:05   - ขาด 7:21 ขาด 15:23 ขาด   - 15:40 7:24 7:27 7:24 ขาด   - 7:24 11 3 5 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล   - - - 7:04 7:11 7:03   - ขาด 7:00 7:15 7:04 16:11   - ขาด 7:10 ขาด 15:38 7:13   - 15:40 7:07 7:09 7:04 ขาด   - 6:58 12 3 4 0 0
  33. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด   - - - 7:12 7:06 6:57   - ขาด 7:11 7:00 7:05 16:05   - ขาด 6:59 ขาด 15:23 ขาด   - 15:40 7:11 7:09 7:14 ขาด   - 7:10 11 3 5 0 0
  34. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล   - - - 7:30 7:28 7:23   - ขาด 7:25 7:26 7:25 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 15:33 ขาด   - 15:40 7:26 7:26 ขาด ขาด   - 7:25 10 2 7 0 0
  35. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล   - - - 7:23 7:24 7:15   - ขาด 7:20 7:27 7:23 16:05   - ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด   - 15:41 7:24 7:22 7:20 ขาด   - 7:27 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:09 7:11 16:05   - ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด   - 16:11 7:11 7:14 7:13 ขาด   - 7:11 6 3 12 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:09 7:11 16:05   - ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด   - 16:11 7:11 7:14 7:13 ขาด   - 7:11 6 3 12 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์   - - - 7:39 7:35 7:32   - ขาด 7:05 7:35 7:34 ขาด   - ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:40 7:36 ขาด   - 7:38 11 0 8 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:20 7:35 7:11 16:05   - ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด   - 15:40 7:17 7:21 7:19 ขาด   - 7:22 12 2 5 0 0
มา   0 0 0 34 34     0 0 33 33 35     0 0 29 0 19     0 0 34 31 36     0 31 349
สาย   0 0 0 0 0     0 0 1 3 1     0 0 3 0 9     0 26 0 0 0     0 1 44
ขาด   0 2 2 5 5     0 39 5 3 3     0 39 7 39 11     0 13 5 8 3     0 7 196
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0