รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ     - - 7:28 7:29 7:29     ขาด 7:29 7:37 7:28 16:05     ขาด 7:31 ขาด 15:26 ขาด     15:40 7:33 7:32 7:35 ขาด     7:31 11 3 5 0 0
  2. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต     - - 7:43 7:40 7:38     ขาด 7:40 7:39 7:36 16:05     ขาด 7:49 ขาด 7:52 ขาด     15:41 7:40 7:44 7:40 ขาด     ขาด 11 2 6 0 0
  3. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด 7:21 7:21 7:21 16:04     ขาด 7:25 ขาด 15:23 ขาด     ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด     7:22 11 2 6 0 0
  4. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ     - - 7:01 7:00 7:00     ขาด 7:09 7:05 7:03 16:05     ขาด 6:57 ขาด 7:30 ขาด     17:52 ขาด 7:24 7:15 ขาด     7:10 11 2 6 0 0
  5. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก     - - 7:38 7:18 7:00     ขาด 7:40 7:37 7:38 16:12     ขาด 7:05 ขาด 7:22 ขาด     16:05 ขาด 7:40 7:23 ขาด     7:01 11 2 6 0 0
  6. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์     - - 7:36 7:32 7:35     ขาด 7:32 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 7:27 7:30     15:40 7:33 7:36 7:34 ขาด     7:32 13 1 5 0 0
  7. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:33 ขาด     15:40 7:27 7:24 7:24 ขาด     7:39 12 1 6 0 0
  8. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม     - - ขาด 7:23 7:22     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     15:39 7:24 7:27 7:24 ขาด     7:24 7 1 11 0 0
  9. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล     - - 7:10 6:57 6:57     ขาด 7:06 7:02 7:01 16:04     ขาด 7:02 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 7:04 6:57 ขาด     6:58 11 1 7 0 0
  10. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม     - - 7:10 7:34 7:27     ขาด 7:25 7:33 7:19 16:04     ขาด 7:33 ขาด 15:26 ขาด     15:40 7:12 7:28 7:31 ขาด     7:30 11 3 5 0 0
  11. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย     - - 7:32 7:36 7:27     ขาด 7:34 7:32 7:36 16:04     ขาด 7:33 ขาด 7:34 ขาด     15:41 7:32 7:37 7:31 ขาด     7:41 12 2 5 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์     - - 7:12 7:08 7:09     ขาด 16:07 7:12 ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด     ขาด 7:24 ขาด 7:21 ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  13. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์     - - 7:32 7:32 7:21     ขาด 7:19 7:26 7:26 ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:22 ขาด     15:40 7:30 ขาด 7:33 ขาด     7:23 11 1 7 0 0
  14. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  15. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง     - - 7:36 7:36 7:30     ขาด 7:30 7:36 7:37 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:50 ขาด     15:40 7:34 7:31 7:29 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  17. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง     - - 7:42 7:26 7:25     ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:33 ขาด     15:41 7:28 7:25 7:24 ขาด     7:39 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง     - - 7:14 7:13 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:12 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด     15:41 7:12 7:15 7:13 ขาด     7:14 12 1 6 0 0
  19. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์     - - 7:06 7:05 7:05     ขาด 7:09 7:04 7:06 ขาด     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     15:41 7:12 7:13 7:12 ขาด     7:06 11 1 7 0 0
  20. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ     - - 7:09 7:01 7:56     ขาด 7:15 7:08 7:17 ขาด     ขาด 6:46 ขาด 7:05 6:36     ขาด ขาด ขาด 7:25 ขาด     7:04 11 0 8 0 0
  21. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ     - - 7:01 6:45 6:56     ขาด 6:44 7:03 6:50 ขาด     ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:49 7:01 6:46 ขาด     6:49 11 0 8 0 0
  22. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง     - - ขาด 7:02 6:57     ขาด 7:04 16:19 16:30 16:11     ขาด 16:07 ขาด ขาด ขาด     15:40 6:57 7:01 7:04 ขาด     16:30 6 6 7 0 0
  23. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:17 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  24. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์     - - 7:34 7:09 7:30     ขาด 7:31 7:33 7:32 16:05     ขาด 7:18 ขาด 7:24 ขาด     15:41 7:35 7:32 7:32 ขาด     7:37 12 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์     - - 6:50 6:57 16:11     ขาด 6:43 6:53 6:51 16:05     ขาด 16:09 ขาด 15:27 ขาด     ขาด 6:55 7:02 6:58 ขาด     6:54 9 4 6 0 0
  26. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์     - - 7:09 ขาด 7:14     ขาด 7:05 7:07 7:02 16:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 1 13 0 0
  27. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม     - - 7:18 ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 7 0 12 0 0
  28. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี     - - 7:29 7:30 7:28     ขาด 7:27 7:25 7:29 16:05     ขาด 7:28 ขาด 7:32 ขาด     15:40 7:34 7:37 7:36 ขาด     ขาด 11 2 6 0 0
  29. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง     - - 7:22 7:23 16:11     ขาด 7:20 7:35 7:26 16:05     ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด     ขาด 7:18 7:22 7:19 ขาด     7:22 11 2 6 0 0
  30. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ     - - 7:05 7:00 7:02     ขาด ขาด ขาด 7:03 ขาด     ขาด 16:23 ขาด 15:34 ขาด     15:40 7:13 7:02 7:02 ขาด     ขาด 7 3 9 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง     - - 7:25 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:25 7:27 16:05     ขาด 7:21 ขาด 15:23 ขาด     15:40 7:24 7:27 7:24 ขาด     7:24 11 3 5 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล     - - 7:04 7:11 7:03     ขาด 7:00 7:15 7:04 16:11     ขาด 7:10 ขาด 15:38 7:13     15:40 7:07 7:09 7:04 ขาด     6:58 12 3 4 0 0
  33. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด     - - 7:12 7:06 6:57     ขาด 7:11 7:00 7:05 16:05     ขาด 6:59 ขาด 15:23 ขาด     15:40 7:11 7:09 7:14 ขาด     7:10 11 3 5 0 0
  34. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล     - - 7:30 7:28 7:23     ขาด 7:25 7:26 7:25 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 15:33 ขาด     15:40 7:26 7:26 ขาด ขาด     7:25 10 2 7 0 0
  35. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล     - - 7:23 7:24 7:15     ขาด 7:20 7:27 7:23 16:05     ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด     15:41 7:24 7:22 7:20 ขาด     7:27 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:09 7:11 16:05     ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด     16:11 7:11 7:14 7:13 ขาด     7:11 6 3 12 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:09 7:11 16:05     ขาด ขาด ขาด 7:18 ขาด     16:11 7:11 7:14 7:13 ขาด     7:11 6 3 12 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์     - - 7:39 7:35 7:32     ขาด 7:05 7:35 7:34 ขาด     ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:40 7:36 ขาด     7:38 11 0 8 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:20 7:35 7:11 16:05     ขาด 7:23 ขาด 7:16 ขาด     15:40 7:17 7:21 7:19 ขาด     7:22 12 2 5 0 0
มา     0 0 34 34 33     0 33 33 35 0     0 29 0 19 3     0 34 31 36 0     31 385
สาย     0 0 0 0 2     0 1 3 1 21     0 3 0 9 0     26 0 0 0 0     1 67
ขาด     2 2 5 5 4     39 5 3 3 18     39 7 39 11 36     13 5 8 3 39     7 293
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0