รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0