รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช พานโพ่ง     - - ขาด 7:05 7:02     ขาด 7:01 7:03 7:01 ขาด     ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:04 7:04 7:08 ขาด     7:05 10 0 9 0 0
  2. เด็กชายเจตณัฐ มะธิปา     - - 16:05 ขาด 6:57     ขาด 6:55 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:46 6:56 6:59 ขาด ขาด     ขาด 4 2 13 0 0
  3. เด็กชายชวนากร วังน้ำเย็น     - - 7:05 7:07 7:02     ขาด ขาด 7:04 7:03 16:07     ขาด 7:01 ขาด 15:22 7:01     16:00 7:02 7:05 7:06 ขาด     16:03 10 4 5 0 0
  4. เด็กชายชัยวัฒน์ เจนการวณิช     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  5. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:10 ขาด 7:22 ขาด     ขาด 7:20 7:21 16:08 ขาด     7:19 4 2 15 0 0
  6. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:10 ขาด 7:22 ขาด     ขาด 7:20 7:21 16:08 ขาด     7:19 4 2 15 0 0
  7. เด็กชายณภัทร ซื่อตรง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน ตั้งนิติกาล     - - 7:01 6:56 7:32     ขาด 7:33 7:35 7:27 16:07     ขาด 6:54 ขาด 15:19 ขาด     16:01 6:57 7:27 6:58 ขาด     7:26 11 3 5 0 0
  9. เด็กชายธงไชย เอี่ยมสำอางค์     - - 7:05 7:07 7:03     ขาด 6:59 16:09 7:03 16:05     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 7:06 7:07 ขาด     ขาด 8 2 9 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต จันทา     - - 7:25 7:24 7:21     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  11. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  12. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  13. เด็กชายธนภูมิ วางฐาน     - - 7:29 7:24 7:28     ขาด 7:30 7:28 7:30 16:08     ขาด 7:31 7:31 7:26 ขาด     ขาด 7:34 7:23 7:26 ขาด     7:19 13 1 5 0 0
  14. เด็กชายธีรพัฒน์ ฮวดสกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 6:53 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:59 6:57 7:13 7:05 ขาด     6:56 5 1 13 0 0
  15. เด็กชายนิติภูมิ ธันยภัคสกุล     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด 7:21 7:20 7:20 15:51     ขาด 7:25 ขาด 15:22 ขาด     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     7:22 9 2 8 0 0
  16. เด็กชายพัศพงศ์ สะท้านธรนิล     - - 7:50 7:45 7:46     ขาด 7:44 7:46 7:44 15:47     ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด     16:26 7:45 7:44 7:45 ขาด     7:50 11 2 6 0 0
  17. เด็กชายวีรเดช แตงอ่อน     - - 7:25 7:18 7:24     ขาด 7:19 7:24 7:17 16:07     ขาด 7:20 ขาด 7:16 ขาด     ขาด 7:11 7:44 7:27 ขาด     7:11 12 1 6 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ทองสิทธิ์     - - ขาด 7:21 ขาด     ขาด 7:19 7:30 7:24 ขาด     ขาด 7:03 ขาด 7:14 ขาด     ขาด 7:28 7:29 7:28 ขาด     7:15 10 0 9 0 0
  19. เด็กชายสราวุฒิ จันทร     - - 7:05 ขาด 7:03     ขาด 6:59 ขาด 7:03 ขาด     ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:06 7:07 ขาด     ขาด 6 1 12 0 0
  20. เด็กชายสิทธิกร บุญเกิด     - - 6:43 6:45 6:43     ขาด 6:45 6:46 6:46 ขาด     ขาด 6:47 ขาด 15:19 ขาด     ขาด 6:41 6:42 6:44 ขาด     6:42 11 1 7 0 0
  21. เด็กชายสิทธิโชค บุญเกิด     - - 6:43 6:45 6:43     ขาด 6:45 6:46 6:46 ขาด     ขาด 6:46 ขาด 15:22 ขาด     ขาด 6:41 6:42 6:44 ขาด     6:42 11 1 7 0 0
  22. เด็กชายอัครภูมี ทองโสภา     - - 7:04 7:03 17:52     ขาด 7:18 7:20 7:05 ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:20 7:14 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  23. เด็กชายเอกพจน์ ข้องม่วง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  24. เด็กหญิงกรรณิกา แย้มมั่นคง     - - 7:12 7:10 7:10     ขาด 7:08 7:12 7:16 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     16:01 7:12 7:21 7:12 ขาด     7:12 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงกัลยากร บัวมี     - - 6:57 7:18 6:52     ขาด 7:09 7:30 7:22 ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:23 7:31     16:01 7:40 7:39 7:15 ขาด     7:12 13 1 5 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญจิรา จินดารัตน์     - - 7:34 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:29 7:33 ขาด     ขาด 7:35 7:25 7:32 14:40     16:05 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด 10 2 7 0 0
  27. เด็กหญิงจันทัปปภา สดงาม     - - ขาด ขาด 6:40     ขาด ขาด 6:47 6:45 ขาด     ขาด ขาด 6:39 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 6:33 ขาด     6:36 6 0 13 0 0
  28. เด็กหญิงจิรฐา พลายยงค์     - - 6:41 6:58 6:43     ขาด ขาด 7:04 7:02 ขาด     ขาด 7:08 ขาด 7:22 ขาด     16:05 7:13 7:10 7:09 ขาด     7:02 11 1 7 0 0
  29. เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  30. เด็กหญิงชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด     ขาด 7:23 ขาด 7:33 7:27     16:01 7:27 7:25 7:27 ขาด     ขาด 12 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข     - - 7:01 7:05 7:02     ขาด 7:01 7:03 7:01 ขาด     ขาด 7:02 ขาด ขาด ขาด     16:05 7:04 7:04 7:08 ขาด     7:05 11 1 7 0 0
  32. เด็กหญิงนมินตรา ทรงเจริญ     - - ขาด 6:46 6:44     ขาด 6:44 6:45 6:44 ขาด     ขาด 6:44 6:53 15:22 ขาด     ขาด 6:46 6:48 6:44 ขาด     6:41 11 1 7 0 0
  33. เด็กหญิงบุญธิชา ท้าวลา     - - 7:05 7:01 7:02     ขาด 7:01 7:03 7:04 ขาด     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 7:03 7:03 ขาด     7:01 11 0 8 0 0
  34. เด็กหญิงพรสินี ดาราเย็น     - - 7:06 7:05 7:05     ขาด 7:09 7:04 ขาด ขาด     ขาด 7:05 7:11 7:15 7:09     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  35. เด็กหญิงมณฑิรา ชาวโพธิ์สระ     - - 16:05 7:27 7:29     ขาด 7:21 7:20 7:19 ขาด     ขาด 7:18 7:23 15:21 ขาด     ขาด 7:28 7:27 7:27 ขาด     7:19 11 2 6 0 0
  36. เด็กหญิงเยาวโรจน์ อินทร์เพชร     - - 7:18 ขาด 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 8 0 11 0 0
  37. เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์     - - 7:13 7:16 7:15     ขาด 7:22 7:28 7:33 16:09     ขาด 9:16 7:20 7:17 7:39     ขาด 6:52 6:53 6:56 ขาด     6:54 13 2 4 0 0
  38. เด็กหญิงสาธิตา ศรีราชา     - - 7:13 7:13 7:15     ขาด 7:11 7:16 7:16 ขาด     ขาด 7:10 ขาด 15:21 ขาด     16:15 7:14 7:14 ขาด ขาด     ขาด 9 2 8 0 0
  39. เด็กหญิงสิวพร กลิ่นผึ้ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  40. เด็กหญิงอภิสรา ทรงศักดิ์สกุล     - - 7:18 ขาด 16:09     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด     16:05 7:17 7:19 7:27 ขาด     7:17 7 2 10 0 0
  41. เด็กหญิงอริสรา เชียงเขียว     - - 7:29 7:30 7:29     ขาด 7:27 7:26 7:29 16:06     ขาด 7:28 ขาด 7:31 ขาด     ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  42. เด็กหญิงอลิศรา ศิลปะ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:44 7:15 6:44 ขาด     ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:46 ขาด 7:17 ขาด     6:41 7 0 12 0 0
มา     0 0 25 26 28     0 28 27 29 0     0 24 7 13 5     0 32 28 27 0     24 323
สาย     0 0 2 0 2     0 0 1 0 9     0 4 0 8 1     13 0 0 2 0     1 43
ขาด     4 4 15 16 12     42 14 14 13 33     42 14 35 21 36     29 10 14 13 42     17 440
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0