รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง   - - - 7:43 7:39 7:38   - ขาด 7:39 7:38 7:35 14:32   - ขาด 7:49 ขาด 7:52 ขาด   - 15:42 7:40 7:43 7:39 ขาด   - 7:42 12 2 5 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ   - - - 7:10 7:34 7:27   - ขาด 7:25 7:33 7:19 14:30   - ขาด 7:33 ขาด 15:30 ขาด   - 15:37 7:12 7:28 7:31 ขาด   - 7:30 11 3 5 0 0
  3. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์   - - - 7:14 7:13 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:12 14:30   - ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - 15:37 7:13 7:15 7:13 ขาด   - 7:14 12 2 5 0 0
  4. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง   - - - 7:44 14:14 14:21   - ขาด ขาด ขาด ขาด 14:33   - ขาด 7:52 ขาด 7:56 ขาด   - ขาด ขาด 7:47 7:50 ขาด   - 7:46 6 3 10 0 0
  5. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท   - - - 7:07 7:07 14:24   - ขาด 7:01 16:08 7:07 ขาด   - ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด   - 15:37 7:12 7:12 7:11 ขาด   - 7:08 9 3 7 0 0
  6. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์   - - - 7:33 14:10 7:32   - ขาด 7:32 7:34 7:27 14:27   - ขาด 7:27 ขาด 7:29 ขาด   - ขาด 7:35 7:27 7:32 ขาด   - 7:26 11 2 6 0 0
  7. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง   - - - 7:23 7:23 7:22   - ขาด 7:20 7:35 7:27 14:33   - ขาด 7:23 ขาด 7:17 ขาด   - 15:50 7:18 7:22 7:20 ขาด   - 7:22 12 2 5 0 0
  8. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ   - - - 7:40 7:35 7:33   - ขาด 7:35 7:35 7:34 ขาด   - ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 7:39 14:52 ขาด   - 14:59 9 2 8 0 0
  9. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง   - - - 7:41 7:38 7:38   - ขาด 7:38 7:36 7:35 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด   - 15:35 7:35 7:38 7:38 ขาด   - 7:39 12 1 6 0 0
  10. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม   - - - 7:14 14:14 7:13   - ขาด 7:13 7:17 7:12 16:05   - ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - 15:39 7:13 7:15 7:13 ขาด   - 7:14 11 3 5 0 0
  11. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 1 0 18 0 0
  12. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ   - - - 7:23 7:17 7:19   - ขาด 7:13 7:15 7:14 ขาด   - ขาด 7:24 ขาด 7:19 ขาด   - 15:37 7:16 7:18 7:25 ขาด   - 7:17 12 1 6 0 0
  13. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา   - - - 7:00 16:10 16:11   - ขาด 16:14 7:00 7:00 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:39 7:02 7:02 7:02 ขาด   - ขาด 6 4 9 0 0
  14. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก   - - - 7:28 7:34 7:36   - ขาด 16:07 7:31 7:35 ขาด   - ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:30 7:31 ขาด   - 7:32 10 1 8 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์   - - - 7:24 7:24 7:20   - ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด   - ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด   - 15:40 7:21 7:25 7:25 ขาด   - 7:25 11 1 7 0 0
  16. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน   - - - 7:12 7:10 ขาด   - ขาด ขาด 7:09 7:10 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 7:14 7:12 ขาด   - 7:13 9 0 10 0 0
  17. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์   - - - 7:36 7:37 7:22   - ขาด 7:31 7:18 16:10 ขาด   - ขาด 7:49 ขาด 7:45 ขาด   - 15:40 7:43 7:42 7:10 ขาด   - 7:32 11 2 6 0 0
  18. เด็กหญิงณัชชา พานิช   - - - 7:14 7:10 7:14   - ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด   - ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด   - 15:34 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 8 2 9 0 0
  19. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช   - - - 7:43 7:39 7:24   - ขาด 7:18 7:39 7:35 ขาด   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 7:39 7:40 7:37 ขาด   - 7:42 11 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  21. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร   - - - 7:08 7:06 7:08   - ขาด 7:06 7:05 7:03 ขาด   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:07 7:08 ขาด   - 7:05 11 0 8 0 0
  22. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี   - - - 6:32 ขาด ขาด   - ขาด 6:32 6:32 6:32 ขาด   - ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด   - 16:10 ขาด 6:35 6:35 ขาด   - 6:33 8 1 10 0 0
  23. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี   - - - 7:14 7:10 7:14   - ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - 15:39 7:12 7:16 7:13 ขาด   - 7:20 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ   - - - 7:23 7:18 7:19   - ขาด 7:13 7:15 7:15 16:09   - ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด   - 15:33 7:16 7:18 7:25 ขาด   - ขาด 10 2 7 0 0
  25. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี   - - - 7:44 7:37 7:34   - ขาด 7:48 7:45 7:39 ขาด   - ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:40 7:42 7:20 ขาด   - 7:31 11 0 8 0 0
  26. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี   - - - 7:38 ขาด 7:33   - ขาด 7:29 7:34 7:13 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด   - 7:30 9 0 10 0 0
  27. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์   - - - 7:34 7:36 7:33   - ขาด 7:32 7:33 7:32 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:24 ขาด   - 15:39 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:41 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:41 ขาด   - ขาด 7:41 7:53 ขาด ขาด   - 7:43 5 0 16 0 0
  29. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:41 ขาด   - ขาด 7:41 7:53 ขาด ขาด   - 7:43 5 0 16 0 0
  30. เด็กหญิงปานระพี อุบล   - - - 7:49 16:07 7:44   - ขาด 7:39 7:46 7:46 ขาด   - ขาด 7:43 ขาด 7:46 ขาด   - 15:39 ขาด 7:44 7:41 ขาด   - 7:42 10 2 7 0 0
  31. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  32. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 8 0 11 0 0
  33. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน   - - - 7:34 7:33 7:31   - ขาด 7:27 7:30 7:33 16:05   - ขาด 7:35 ขาด 7:33 ขาด   - 16:07 7:34 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 12 2 5 0 0
  34. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง   - - - 7:34 7:31 ขาด   - ขาด ขาด 7:30 7:34 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด 15:37 ขาด   - ขาด 7:31 7:35 7:36 ขาด   - 16:04 8 2 9 0 0
  35. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  36. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา   - - - 7:13 7:13 7:12   - ขาด 7:19 7:14 7:16 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 15:35 7:14 7:14 7:12 ขาด   - 7:14 11 1 7 0 0
  37. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี   - - - 7:09 7:14 6:59   - ขาด 7:02 7:16 7:13 ขาด   - ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 7:18 7:13 ขาด   - 7:16 11 0 8 0 0
  38. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 3 0 18 0 0
  39. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 3 0 18 0 0
  40. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ   - - - 7:42 7:26 7:24   - ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด   - ขาด 7:22 ขาด 7:33 ขาด   - 15:42 7:27 7:24 7:24 ขาด   - 7:38 12 1 6 0 0
  41. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:58 7:12 ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:14 ขาด   - 15:35 7:13 7:14 7:11 ขาด   - 7:11 7 2 12 0 0
มา   0 0 0 34 27     0 0 28 32 33     0 0 30 0 17     0 0 35 34 35     0 35 340
สาย   0 0 0 0 5     0 0 2 2 1     0 0 1 0 2     0 22 0 0 1     0 2 38
ขาด   0 5 5 7 9     0 41 11 7 7     0 41 10 41 22     0 19 6 7 5     0 4 247
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0