รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:58 7:12 ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:14 ขาด     15:35 7:13 - - -     - 4 2 11 0 0
  2. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:41 ขาด     ขาด 7:41 - - -     - 3 0 14 0 0
  3. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 1 0 16 0 0
  4. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง     - - 7:43 7:39 7:38     ขาด 7:39 7:38 7:35 14:32     ขาด 7:49 ขาด 7:52 ขาด     15:42 7:40 - - -     - 9 2 4 0 0
  5. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ     - - 7:10 7:34 7:27     ขาด 7:25 7:33 7:19 14:30     ขาด 7:33 ขาด 15:30 ขาด     15:37 7:12 - - -     - 8 3 4 0 0
  6. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์     - - 7:14 7:13 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:12 14:30     ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด     15:37 7:13 - - -     - 9 2 4 0 0
  7. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง     - - 7:44 14:14 14:21     ขาด ขาด ขาด ขาด 14:33     ขาด 7:52 ขาด 7:56 ขาด     ขาด ขาด - - -     - 3 3 9 0 0
  8. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท     - - 7:07 7:07 14:24     ขาด 7:01 16:08 7:07 ขาด     ขาด 7:04 ขาด ขาด ขาด     15:37 7:12 - - -     - 6 3 6 0 0
  9. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์     - - 7:33 14:10 7:32     ขาด 7:32 7:34 7:27 14:27     ขาด 7:27 ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:35 - - -     - 8 2 5 0 0
  10. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง     - - 7:23 7:23 7:22     ขาด 7:20 7:35 7:27 14:33     ขาด 7:23 ขาด 7:17 ขาด     15:50 7:18 - - -     - 9 2 4 0 0
  11. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ     - - 7:40 7:35 7:33     ขาด 7:35 7:35 7:34 ขาด     ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 - - -     - 8 0 7 0 0
  12. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง     - - 7:41 7:38 7:38     ขาด 7:38 7:36 7:35 ขาด     ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด     15:35 7:35 - - -     - 9 1 5 0 0
  13. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม     - - 7:14 14:14 7:13     ขาด 7:13 7:17 7:12 16:05     ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด     15:39 7:13 - - -     - 8 3 4 0 0
  14. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 1 0 14 0 0
  15. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ     - - 7:23 7:17 7:19     ขาด 7:13 7:15 7:14 ขาด     ขาด 7:24 ขาด 7:19 ขาด     15:37 7:16 - - -     - 9 1 5 0 0
  16. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา     - - 7:00 16:10 16:11     ขาด 16:14 7:00 7:00 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:39 7:02 - - -     - 4 4 7 0 0
  17. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก     - - 7:28 7:34 7:36     ขาด 16:07 7:31 7:35 ขาด     ขาด 7:30 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:32 - - -     - 7 1 7 0 0
  18. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์     - - 7:24 7:24 7:20     ขาด 7:21 7:28 7:27 ขาด     ขาด 7:20 ขาด ขาด ขาด     15:40 7:21 - - -     - 8 1 6 0 0
  19. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน     - - 7:12 7:10 ขาด     ขาด ขาด 7:09 7:10 ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 6 0 9 0 0
  20. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์     - - 7:36 7:37 7:22     ขาด 7:31 7:18 16:10 ขาด     ขาด 7:49 ขาด 7:45 ขาด     15:40 7:43 - - -     - 8 2 5 0 0
  21. เด็กหญิงณัชชา พานิช     - - 7:14 7:10 7:14     ขาด ขาด 7:17 ขาด ขาด     ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด     15:34 7:12 - - -     - 5 2 8 0 0
  22. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช     - - 7:43 7:39 7:24     ขาด 7:18 7:39 7:35 ขาด     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     15:35 7:39 - - -     - 8 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 7 0 8 0 0
  24. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร     - - 7:08 7:06 7:08     ขาด 7:06 7:05 7:03 ขาด     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 - - -     - 8 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี     - - 6:32 ขาด ขาด     ขาด 6:32 6:32 6:32 ขาด     ขาด 6:35 ขาด ขาด ขาด     16:10 ขาด - - -     - 5 1 9 0 0
  26. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี     - - 7:14 7:10 7:14     ขาด 7:13 7:17 7:14 ขาด     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     15:39 7:12 - - -     - 8 1 6 0 0
  27. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ     - - 7:23 7:18 7:19     ขาด 7:13 7:15 7:15 16:09     ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด     15:33 7:16 - - -     - 8 2 5 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี     - - 7:44 7:37 7:34     ขาด 7:48 7:45 7:39 ขาด     ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:40 - - -     - 8 0 7 0 0
  29. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี     - - 7:38 ขาด 7:33     ขาด 7:29 7:34 7:13 ขาด     ขาด 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 - - -     - 7 0 8 0 0
  30. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์     - - 7:34 7:36 7:33     ขาด 7:32 7:33 7:32 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:24 ขาด     15:39 7:35 - - -     - 8 1 6 0 0
  31. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:41 ขาด     ขาด 7:41 - - -     - 3 0 14 0 0
  32. เด็กหญิงปานระพี อุบล     - - 7:49 16:07 7:44     ขาด 7:39 7:46 7:46 ขาด     ขาด 7:43 ขาด 7:46 ขาด     15:39 ขาด - - -     - 7 2 6 0 0
  33. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 7 0 8 0 0
  34. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 6 0 9 0 0
  35. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน     - - 7:34 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:30 7:33 16:05     ขาด 7:35 ขาด 7:33 ขาด     16:07 7:34 - - -     - 9 2 4 0 0
  36. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง     - - 7:34 7:31 ขาด     ขาด ขาด 7:30 7:34 ขาด     ขาด 7:29 ขาด 15:37 ขาด     ขาด 7:31 - - -     - 6 1 8 0 0
  37. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด - - -     - 0 0 15 0 0
  38. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา     - - 7:13 7:13 7:12     ขาด 7:19 7:14 7:16 ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     15:35 7:14 - - -     - 8 1 6 0 0
  39. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี     - - 7:09 7:14 6:59     ขาด 7:02 7:16 7:13 ขาด     ขาด 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 - - -     - 8 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 - - -     - 1 0 16 0 0
  41. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ     - - 7:42 7:26 7:24     ขาด 7:29 7:26 7:30 ขาด     ขาด 7:22 ขาด 7:33 ขาด     15:42 7:27 - - -     - 9 1 5 0 0
มา     0 0 34 27 28     0 28 32 33 0     0 30 0 17 0     0 35 0 0 0     0 264
สาย     0 0 0 5 3     0 2 2 1 9     0 1 0 2 0     22 0 0 0 0     0 47
ขาด     5 5 7 9 10     41 11 7 7 32     41 10 41 22 41     19 6 0 0 0     0 314
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0