รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป     - - 8:04 7:48 7:47     ขาด 7:21 7:55 7:47 16:05     ขาด 7:47 ขาด 7:51 ขาด     15:58 7:48 7:55 8:00 ขาด     7:45 12 2 5 0 0
  2. เด็กชายกิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล     - - 7:39 7:39 7:34     ขาด 7:32 7:42 7:37 ขาด     ขาด 7:36 ขาด 7:51 ขาด     ขาด ขาด 9:09 ขาด ขาด     16:06 8 2 9 0 0
  3. เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ     - - 7:14 7:09 7:16     ขาด 7:10 7:14 7:11 16:10     ขาด 7:12 7:13 7:13 ขาด     15:58 7:44 7:16 7:11 ขาด     7:13 13 2 4 0 0
  4. เด็กชายณภัทร บุญเพ็ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 7:18 7:15 16:00     16:31 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     7:26 6 2 11 0 0
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ มหาชน     - - 6:50 6:50 6:51     ขาด ขาด 7:06 16:23 16:04     ขาด 6:52 6:49 16:58 ขาด     ขาด 6:50 16:20 6:55 ขาด     6:55 9 4 6 0 0
  6. เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช     - - 7:10 7:00 7:08     ขาด 6:59 7:00 7:02 16:06     ขาด 6:59 ขาด 7:00 ขาด     16:01 7:07 7:04 7:03 ขาด     7:02 12 2 5 0 0
  7. เด็กชายธนกฤต จักษุรัตน์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:21 7:20 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  8. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:27 7:19 ขาด     7:24 5 0 16 0 0
  9. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 7:27 7:19 ขาด     7:24 5 0 16 0 0
  10. เด็กชายธีรเทพ แสนคำพล     - - ขาด 7:00 6:58     ขาด 6:57 7:03 6:58 16:06     ขาด 7:00 ขาด 15:30 ขาด     16:01 7:00 7:03 7:04 ขาด     7:01 10 3 6 0 0
  11. เด็กชายวรากร ยอดน้อย     - - 7:03 7:03 7:03     ขาด 7:18 7:20 7:05 ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 7:18 7:14 ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร มีมั่งคั่ง     - - 7:22 7:08 7:10     ขาด 7:11 7:11 7:09 ขาด     ขาด 7:09 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:14 7:15 7:14 ขาด     7:11 12 0 7 0 0
  13. เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์     - - 7:13 7:13 7:12     ขาด 7:19 7:14 7:16 16:10     ขาด 7:13 ขาด 7:14 ขาด     15:58 7:14 7:14 7:11 ขาด     7:14 12 2 5 0 0
  14. เด็กชายสมบัติ ลิ้มสุวรรณ     - - ขาด ขาด 7:24     ขาด 7:25 7:26 7:25 16:06     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     16:01 7:33 7:31 7:30 ขาด     7:30 9 2 8 0 0
  15. เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง     - - 7:03 7:10 6:51     ขาด 7:11 7:10 7:08 ขาด     ขาด 7:12 7:20 7:09 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 9 0 10 0 0
  16. เด็กชายหรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก     - - 7:08 7:06 7:06     ขาด 7:04 7:08 7:06 16:05     ขาด 7:05 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:09 7:11 7:08 ขาด     7:08 12 1 6 0 0
  17. เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร     - - 7:40 7:35 7:33     ขาด 7:27 7:31 7:37 16:10     ขาด 7:31 ขาด 7:38 ขาด     15:58 7:37 7:43 7:34 ขาด     7:38 12 2 5 0 0
  19. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด     ขาด 1 0 20 0 0
  20. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:17 ขาด     ขาด 1 0 20 0 0
  21. เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี     - - 7:06 7:05 7:05     ขาด 7:09 7:04 7:06 ขาด     ขาด 7:05 ขาด 7:15 ขาด     ขาด 7:12 7:13 7:12 ขาด     7:06 12 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี     - - 7:20 7:18 7:11     ขาด 7:17 7:18 7:20 16:10     ขาด 7:22 ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:17 7:18 7:16 ขาด     7:20 12 1 6 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค     - - 7:34 7:37 7:33     ขาด 7:32 7:34 7:32 16:06     ขาด 7:34 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด     7:38 12 1 6 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร จั่นบรรจง     - - 7:25 7:32 7:16     ขาด 7:20 7:37 ขาด ขาด     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:41 7 0 12 0 0
  25. เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 7:11 7:10 ขาด     ขาด 7:07 ขาด 16:20 ขาด     ขาด ขาด 7:13 16:23 ขาด     7:11 6 2 11 0 0
  26. เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:48 6:50 6:47 16:15     ขาด 6:47 ขาด 15:40 ขาด     ขาด 6:49 6:49 6:48 ขาด     6:49 11 2 6 0 0
  27. เด็กหญิงปิยธิดา งามสอาด     - - 7:31 7:26 7:22     ขาด 7:17 7:28 7:33 ขาด     ขาด 7:22 ขาด 7:37 ขาด     15:58 7:32 7:39 7:35 ขาด     7:42 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงภควลัย สมงาม     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรกมล บุญเสม     - - 7:28 7:19 7:26     ขาด 7:17 7:18 ขาด 16:10     ขาด 7:16 ขาด 7:16 ขาด     15:58 7:22 7:25 7:25 ขาด     7:28 11 2 6 0 0
  30. เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร     - - 7:30 7:28 7:23     ขาด 7:25 7:26 7:25 16:10     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     16:03 7:32 7:31 7:30 ขาด     7:30 12 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงวาทิณี ศรีบุญเพ็ง     - - 7:25 7:23 7:22     ขาด 7:24 7:25 7:28 16:15     ขาด 7:21 ขาด 15:30 ขาด     ขาด 7:24 7:27 7:24 ขาด     7:24 11 2 6 0 0
  32. เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  33. เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช     - - 7:18 7:22 7:17     ขาด 7:15 7:20 7:24 16:09     ขาด 7:19 ขาด 7:22 ขาด     ขาด 7:19 7:21 7:23 ขาด     7:19 12 1 6 0 0
  34. เด็กหญิงสิริกร วัชรินทร์พร     - - 7:36 7:39 7:35     ขาด 7:35 7:46 7:39 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 15:33 ขาด     ขาด 7:38 7:43 7:40 ขาด     7:40 11 1 7 0 0
  35. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน     - - 7:49 7:48 7:37     ขาด 7:46 16:16 7:47 ขาด     ขาด 7:49 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:44 7:47 7:42 ขาด     ขาด 9 1 9 0 0
  36. เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน     - - 7:40 7:44 7:37     ขาด 7:44 16:14 7:41 16:10     ขาด 7:42 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:42 7 2 10 0 0
  37. เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท     - - 7:33 7:32 7:32     ขาด 7:33 7:35 7:27 16:09     ขาด 7:28 ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:35 7:47 7:32 ขาด     7:26 12 1 6 0 0
  38. เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด     - - ขาด 7:34 7:37     ขาด 7:29 ขาด 7:35 ขาด     ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด     ขาด ขาด 7:29 16:12 ขาด     7:32 8 1 10 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง     - - 7:18 ขาด 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 8 0 11 0 0
  40. เด็กหญิงอนิสสา แป้นชูผล     - - 7:05 6:58 7:00     ขาด 7:03 7:02 6:58 ขาด     ขาด 6:58 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:03 7:04 ขาด     6:59 11 0 8 0 0
  41. เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์งาม     - - 7:19 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา แซ่อึ้ง     - - 7:40 7:44 16:09     ขาด 16:08 ขาด ขาด 16:05     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:44 7:44 ขาด     7:42 6 3 10 0 0
  43. เด็กหญิงรมิดา หนูทอง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
มา     0 0 31 32 33     0 35 33 33 0     0 32 3 18 0     0 32 28 34 0     34 378
สาย     0 0 0 0 1     0 1 2 1 20     1 0 0 6 0     10 0 2 2 0     1 47
ขาด     5 5 12 11 9     43 7 8 9 23     42 11 40 19 43     33 11 13 7 43     8 402
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0