รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณภัทร บุญเพ็ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ มหาชน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธนกฤต จักษุรัตน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธีรเทพ แสนคำพล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายวรากร ยอดน้อย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร มีมั่งคั่ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายสมบัติ ลิ้มสุวรรณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายหรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร จั่นบรรจง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปิยธิดา งามสอาด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงภควลัย สมงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรกมล บุญเสม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงวาทิณี ศรีบุญเพ็ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงสิริกร วัชรินทร์พร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงอนิสสา แป้นชูผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์งาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา แซ่อึ้ง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงรมิดา หนูทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0