รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป     - - ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:13 7:17 16:11 16:07     ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด     ขาด 7:13 7:15 16:08 ขาด     7:14 8 3 8 0 0
  2. เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร     - - 17:00 7:03 ขาด     ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:01 7:03 ขาด ขาด     16:06 4 2 13 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ ผิวนวล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 7:12 7:31 ขาด     ขาด 7:29 ขาด 6:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 0 14 0 0
  4. เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา     - - 7:45 7:47 7:21     ขาด 7:21 7:48 7:51 16:07     ขาด 7:51 ขาด 7:55 ขาด     15:46 7:52 16:05 7:52 ขาด     7:50 11 3 5 0 0
  5. เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์พัฒนกุล     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:26 7:25 7:29 ขาด     ขาด 7:28 ขาด 7:38 ขาด     ขาด 7:34 7:37 16:06 ขาด     7:32 8 1 10 0 0
  7. เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์     - - 16:05 6:55 16:11     ขาด 7:01 6:56 6:55 ขาด     ขาด 6:47 ขาด 15:47 ขาด     ขาด 6:50 6:56 ขาด ขาด     6:47 8 3 8 0 0
  8. เด็กชายธนกร คงเกิดลาภ     - - 7:28 7:32 7:24     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:53 7:34 7:30 7:33 ขาด     7:30 7 1 11 0 0
  9. เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ     - - ขาด 7:35 7:30     ขาด 7:30 7:35 7:36 16:07     ขาด 7:36 ขาด 7:50 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 8 1 10 0 0
  10. เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ     - - 7:11 7:08 ขาด     ขาด 7:09 7:12 7:11 ขาด     ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:11 7:11 7:09 ขาด     7:10 10 0 9 0 0
  11. เด็กชายธีรสิทธิ สารสุวรรณ     - - 7:25 7:14 7:13     ขาด 7:10 7:24 7:19 16:07     ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด     ขาด 7:23 7:20 7:26 ขาด     7:24 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพงศกร ประเสริฐ     - - 7:37 7:36 7:36     ขาด 7:37 7:36 7:35 16:07     ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 7:39 16:08 ขาด     16:06 9 3 7 0 0
  14. เด็กชายพงศพัศ โพธิ์ไพจิตร     - - 7:35 7:31 ขาด     ขาด 7:30 7:30 7:34 16:07     ขาด 7:29 ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:31 7:36 7:30 ขาด     7:28 11 1 7 0 0
  15. เด็กชายฟ้าสว่าง ดวงจันทร์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายสรวิชญ์ สีน้ำผึ้ง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม     - - 7:51 7:59 7:45     ขาด 7:30 7:39 16:10 ขาด     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:48 16:01 7:34 ขาด     7:48 9 2 8 0 0
  18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมเดช     - - 7:28 7:02 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด     15:41 7:05 7:05 7:31 ขาด     7:32 8 1 10 0 0
  19. เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์     - - 7:12 7:08 7:09     ขาด 7:12 ขาด 7:19 16:05     ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด     15:42 7:24 7:25 7:21 ขาด     7:18 11 2 6 0 0
  20. เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ     - - 7:27 7:28 7:17     ขาด 7:22 7:26 7:24 16:10     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     15:41 7:30 7:33 7:30 ขาด     7:29 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงจิราพัชร บุญครอง     - - 7:32 7:30 ขาด     ขาด 7:31 7:33 7:31 16:07     ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด     15:41 7:31 7:32 7:35 ขาด     7:29 11 2 6 0 0
  22. เด็กหญิงชญานิศ ขาวช่วย     - - 7:28 7:34 7:37     ขาด ขาด 7:31 7:35 16:05     ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด     ขาด 7:32 7:30 ขาด ขาด     7:32 10 1 8 0 0
  23. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์     - - 6:44 6:43 6:43     ขาด 6:42 6:42 6:40 16:05     ขาด 6:41 ขาด 15:48 ขาด     15:44 6:45 6:49 6:43 ขาด     6:40 11 3 5 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ์     - - 7:04 7:05 7:02     ขาด ขาด 7:05 7:04 16:05     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 7:07 7:24 ขาด     7:04 10 1 8 0 0
  25. เด็กหญิงณหทัย อุณหกานต์     - - 7:13 7:12 7:11     ขาด 7:12 7:12 7:12 16:05     ขาด 7:15 ขาด 7:14 ขาด     15:44 7:13 7:14 7:11 ขาด     7:11 12 2 5 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำดอกไม้     - - 7:11 7:13 7:06     ขาด 7:04 7:09 7:09 ขาด     ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 7:10 6:52 ขาด     7:10 10 1 8 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี     - - 7:45 ขาด 7:36     ขาด 7:40 8:07 7:51 16:04     ขาด 7:40 7:49 7:42 ขาด     15:41 7:50 7:51 7:48 ขาด     7:41 12 2 5 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:08 7:41 ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:27 ขาด     15:43 7:36 7:36 7:30 ขาด     7:32 7 2 10 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว     - - 7:10 7:12 7:12     ขาด 7:10 7:16 7:17 16:11     ขาด 7:09 ขาด 7:28 ขาด     15:43 7:46 7:11 7:08 ขาด     7:12 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงธนัชชา เชื้อทอง     - - 7:18 7:16 7:17     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:16 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  31. เด็กหญิงธนิสสา วงษ์สุวรรณ     - - 7:14 7:09 7:16     ขาด 7:10 7:14 7:12 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด     15:41 7:17 7:16 7:11 ขาด     7:13 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ์     - - 7:19 7:21 7:18     ขาด 7:24 7:20 ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:20 ขาด     15:55 7:20 7:20 16:11 ขาด     7:18 10 2 7 0 0
  33. เด็กหญิงนภสร เพชรดำดี     - - 7:32 7:29 7:17     ขาด 7:14 7:30 7:32 16:11     ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด     15:41 7:31 7:30 7:29 ขาด     7:26 12 2 5 0 0
  34. เด็กหญิงพัชรพร บุญนาค     - - 7:05 7:07 7:02     ขาด 6:59 7:04 16:10 16:04     ขาด 7:01 7:00 7:24 ขาด     15:41 7:02 7:06 7:06 ขาด     7:02 12 3 4 0 0
  35. เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร     - - 7:31 7:28 7:26     ขาด 7:26 7:23 7:28 16:05     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     15:44 7:25 7:23 7:25 ขาด     7:30 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์     - - 7:04 7:05 ขาด     ขาด 7:09 7:05 7:04 16:07     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     15:41 7:04 7:06 16:08 ขาด     7:03 9 3 7 0 0
  37. เด็กหญิงศุจีภรณ์ บำรุงเพ็ชร     - - 7:29 7:28 7:29     ขาด ขาด 16:12 7:28 16:11     ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด     ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด     7:33 10 2 7 0 0
  38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
มา     0 0 26 29 22     0 27 27 26 0     0 28 2 21 0     0 31 28 23 0     30 320
สาย     0 0 2 0 1     0 0 2 3 20     0 1 0 2 0     17 0 2 5 0     2 57
ขาด     0 0 10 9 15     38 11 9 9 18     38 9 36 15 38     21 7 8 10 38     6 345
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0