รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป   - - - ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:13 7:17 16:11 16:07   - ขาด 7:12 ขาด 7:12 ขาด   - ขาด 7:13 7:15 16:08 ขาด   - 7:14 8 3 8 0 0
  2. เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร   - - - 17:00 7:03 ขาด   - ขาด 7:01 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:01 7:03 ขาด ขาด   - 16:06 4 2 13 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ ผิวนวล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 7:12 7:31 ขาด   - ขาด 7:29 ขาด 6:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 0 14 0 0
  4. เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา   - - - 7:45 7:47 7:21   - ขาด 7:21 7:48 7:51 16:07   - ขาด 7:51 ขาด 7:55 ขาด   - 15:46 7:52 16:05 7:52 ขาด   - 7:50 11 3 5 0 0
  5. เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  6. เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์พัฒนกุล   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:25 7:29 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด 7:38 ขาด   - ขาด 7:34 7:37 16:06 ขาด   - 7:32 8 1 10 0 0
  7. เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์   - - - 16:05 6:55 16:11   - ขาด 7:01 6:56 6:55 ขาด   - ขาด 6:47 ขาด 15:47 ขาด   - ขาด 6:50 6:56 ขาด ขาด   - 6:47 8 3 8 0 0
  8. เด็กชายธนกร คงเกิดลาภ   - - - 7:28 7:32 7:24   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:53 7:34 7:30 7:33 ขาด   - 7:30 7 1 11 0 0
  9. เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ   - - - ขาด 7:35 7:30   - ขาด 7:30 7:35 7:36 16:07   - ขาด 7:36 ขาด 7:50 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:28 8 1 10 0 0
  10. เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ   - - - 7:11 7:08 ขาด   - ขาด 7:09 7:12 7:11 ขาด   - ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:11 7:11 7:09 ขาด   - 7:10 10 0 9 0 0
  11. เด็กชายธีรสิทธิ สารสุวรรณ   - - - 7:25 7:14 7:13   - ขาด 7:10 7:24 7:19 16:07   - ขาด ขาด ขาด 7:14 ขาด   - ขาด 7:23 7:20 7:26 ขาด   - 7:24 11 1 7 0 0
  12. เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  13. เด็กชายพงศกร ประเสริฐ   - - - 7:37 7:36 7:36   - ขาด 7:37 7:36 7:35 16:07   - ขาด 7:34 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 7:39 16:08 ขาด   - 16:06 9 3 7 0 0
  14. เด็กชายพงศพัศ โพธิ์ไพจิตร   - - - 7:35 7:31 ขาด   - ขาด 7:30 7:30 7:34 16:07   - ขาด 7:29 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:31 7:36 7:30 ขาด   - 7:28 11 1 7 0 0
  15. เด็กชายฟ้าสว่าง ดวงจันทร์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายสรวิชญ์ สีน้ำผึ้ง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม   - - - 7:51 7:59 7:45   - ขาด 7:30 7:39 16:10 ขาด   - ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:48 16:01 7:34 ขาด   - 7:48 9 2 8 0 0
  18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมเดช   - - - 7:28 7:02 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด   - 15:41 7:05 7:05 7:31 ขาด   - 7:32 8 1 10 0 0
  19. เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์   - - - 7:12 7:08 7:09   - ขาด 7:12 ขาด 7:19 16:05   - ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด   - 15:42 7:24 7:25 7:21 ขาด   - 7:18 11 2 6 0 0
  20. เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ   - - - 7:27 7:28 7:17   - ขาด 7:22 7:26 7:24 16:10   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - 15:41 7:30 7:33 7:30 ขาด   - 7:29 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงจิราพัชร บุญครอง   - - - 7:32 7:30 ขาด   - ขาด 7:31 7:33 7:31 16:07   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด   - 15:41 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:29 11 2 6 0 0
  22. เด็กหญิงชญานิศ ขาวช่วย   - - - 7:28 7:34 7:37   - ขาด ขาด 7:31 7:35 16:05   - ขาด 7:30 ขาด 7:30 ขาด   - ขาด 7:32 7:30 ขาด ขาด   - 7:32 10 1 8 0 0
  23. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์   - - - 6:44 6:43 6:43   - ขาด 6:42 6:42 6:40 16:05   - ขาด 6:41 ขาด 15:48 ขาด   - 15:44 6:45 6:49 6:43 ขาด   - 6:40 11 3 5 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ์   - - - 7:04 7:05 7:02   - ขาด ขาด 7:05 7:04 16:05   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:07 7:24 ขาด   - 7:04 10 1 8 0 0
  25. เด็กหญิงณหทัย อุณหกานต์   - - - 7:13 7:12 7:11   - ขาด 7:12 7:12 7:12 16:05   - ขาด 7:15 ขาด 7:14 ขาด   - 15:44 7:13 7:14 7:11 ขาด   - 7:11 12 2 5 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำดอกไม้   - - - 7:11 7:13 7:06   - ขาด 7:04 7:09 7:09 ขาด   - ขาด 16:13 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 7:10 6:52 ขาด   - 7:10 10 1 8 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี   - - - 7:45 ขาด 7:36   - ขาด 7:40 8:07 7:51 16:04   - ขาด 7:40 7:49 7:42 ขาด   - 15:41 7:50 7:51 7:48 ขาด   - 7:41 12 2 5 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:08 7:41 ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:27 ขาด   - 15:43 7:36 7:36 7:30 ขาด   - 7:32 7 2 10 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว   - - - 7:10 7:12 7:12   - ขาด 7:10 7:16 7:17 16:11   - ขาด 7:09 ขาด 7:28 ขาด   - 15:43 7:46 7:11 7:08 ขาด   - 7:12 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงธนัชชา เชื้อทอง   - - - 7:18 7:16 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  31. เด็กหญิงธนิสสา วงษ์สุวรรณ   - - - 7:14 7:09 7:16   - ขาด 7:10 7:14 7:12 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด   - 15:41 7:17 7:16 7:11 ขาด   - 7:13 12 1 6 0 0
  32. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ์   - - - 7:19 7:21 7:18   - ขาด 7:24 7:20 ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 7:20 ขาด   - 15:55 7:20 7:20 16:11 ขาด   - 7:18 10 2 7 0 0
  33. เด็กหญิงนภสร เพชรดำดี   - - - 7:32 7:29 7:17   - ขาด 7:14 7:30 7:32 16:11   - ขาด 7:27 ขาด 7:25 ขาด   - 15:41 7:31 7:30 7:29 ขาด   - 7:26 12 2 5 0 0
  34. เด็กหญิงพัชรพร บุญนาค   - - - 7:05 7:07 7:02   - ขาด 6:59 7:04 16:10 16:04   - ขาด 7:01 7:00 7:24 ขาด   - 15:41 7:02 7:06 7:06 ขาด   - 7:02 12 3 4 0 0
  35. เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร   - - - 7:31 7:28 7:26   - ขาด 7:26 7:23 7:28 16:05   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - 15:44 7:25 7:23 7:25 ขาด   - 7:30 12 2 5 0 0
  36. เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์   - - - 7:04 7:05 ขาด   - ขาด 7:09 7:05 7:04 16:07   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - 15:41 7:04 7:06 16:08 ขาด   - 7:03 9 3 7 0 0
  37. เด็กหญิงศุจีภรณ์ บำรุงเพ็ชร   - - - 7:29 7:28 7:29   - ขาด ขาด 16:12 7:28 16:11   - ขาด 7:20 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 7:25 7:29 7:30 ขาด   - 7:33 10 2 7 0 0
  38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
มา   0 0 0 26 29     0 0 27 27 26     0 0 28 2 21     0 0 31 28 23     0 30 298
สาย   0 0 0 2 0     0 0 0 2 3     0 0 1 0 2     0 17 0 2 5     0 2 36
ขาด   0 0 0 10 9     0 38 11 9 9     0 38 9 36 15     0 21 7 8 10     0 6 236
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0