รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล   - - - 7:40 7:41 7:39   - ขาด 7:39 7:36 7:37 16:12   - ขาด 7:45 ขาด 7:42 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด 7:37 ขาด   - 7:43 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายกฤตพร สีนากสุก   - - - 7:12 7:08 7:09   - ขาด 7:12 7:12 7:19 ขาด   - ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด   - ขาด 7:24 7:25 ขาด ขาด   - ขาด 10 0 9 0 0
  3. เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา   - - - 7:27 7:29 7:24   - ขาด 7:22 7:23 7:25 16:05   - ขาด 7:33 7:24 15:30 ขาด   - 16:03 ขาด ขาด 7:25 ขาด   - 7:24 10 3 6 0 0
  4. เด็กชายจิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์   - - - 7:38 7:37 7:37   - ขาด 7:41 7:39 7:37 16:05   - ขาด 7:37 7:33 7:36 ขาด   - ขาด 7:40 7:36 7:37 ขาด   - 7:40 13 1 5 0 0
  5. เด็กชายชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร   - - - 7:27 7:29 7:24   - ขาด 7:22 7:23 7:25 16:05   - ขาด 7:33 7:24 7:28 8:54   - 16:03 7:27 7:22 7:25 ขาด   - 7:24 13 3 3 0 0
  6. เด็กชายณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร   - - - 7:32 7:09 7:11   - ขาด 7:04 7:17 7:09 16:05   - ขาด 6:48 7:10 15:30 ขาด   - 16:03 7:22 ขาด 7:20 ขาด   - 7:21 11 3 5 0 0
  7. เด็กชายณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร   - - - 7:28 7:34 7:25   - ขาด 7:27 7:30 7:33 16:05   - ขาด 7:43 ขาด 7:34 ขาด   - 15:56 7:31 7:34 7:33 ขาด   - 7:31 12 2 5 0 0
  8. เด็กชายดนุพล ทวีผล   - - - 7:30 7:29 7:29   - ขาด 7:27 7:29 7:29 16:05   - ขาด 7:20 7:17 7:17 ขาด   - 16:04 7:26 7:29 7:31 ขาด   - 7:33 13 2 4 0 0
  9. เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง   - - - 7:09 7:05 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:04 7:04 7:05 7:09 ขาด   - 7:05 6 1 12 0 0
  10. เด็กชายประสิทธิชัย ขันแวว   - - - ขาด 7:09 7:08   - ขาด 7:09 7:20 7:08 ขาด   - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:14 7:09 ขาด   - 7:09 10 0 9 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค โรจนพิศาลุล   - - - ขาด 7:31 7:28   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  12. เด็กชายฟาอิซ อับดุลเลาะห์   - - - 7:06 7:09 7:10   - ขาด 7:06 7:09 7:09 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด   - 15:59 7:08 7:10 ขาด ขาด   - 7:05 9 2 8 0 0
  13. เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม   - - - 7:17 7:21 7:16   - ขาด 7:18 7:18 7:20 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 7:23 ขาด   - 7:20 9 0 10 0 0
  14. เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา   - - - 7:33 7:31 7:28   - ขาด 7:31 7:34 7:31 ขาด   - ขาด 7:32 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:30 12 0 7 0 0
  15. เด็กชายวรากร เกิดศิริ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายวิฑิต ดาทอง   - - - 7:31 7:26 7:28   - ขาด 7:27 7:29 7:32 16:05   - ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด   - 15:59 7:37 7:39 7:29 ขาด   - 7:38 12 2 5 0 0
  17. เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กชายศักดิ์ระพี แสนบูราณ   - - - 7:23 7:24 7:15   - ขาด 7:20 7:27 7:23 ขาด   - ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด   - 15:54 7:24 7:22 7:30 ขาด   - 7:50 12 1 6 0 0
  19. เด็กชายศุภกร บุบผาวรรณา   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด   - ขาด 4 0 15 0 0
  20. เด็กหญิงกมลทิพย์ กันตะวงษ์   - - - 7:34 7:31 7:32   - ขาด 7:30 7:30 7:34 16:04   - ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด   - 15:57 7:31 7:35 7:30 ขาด   - 7:28 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์ศรีทอง   - - - 7:14 7:09 7:16   - ขาด 7:10 7:14 7:11 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด   - ขาด 7:17 7:16 7:11 ขาด   - 7:13 12 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 4 0 15 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑามาส สว่างศรี   - - - 7:30 7:33 7:31   - ขาด 7:31 7:34 7:31 16:04   - ขาด 16:06 ขาด 7:33 ขาด   - ขาด 7:37 7:32 7:32 ขาด   - 7:34 11 2 6 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย   - - - 16:06 7:33 7:27   - ขาด 7:17 7:32 7:33 ขาด   - ขาด 7:32 ขาด 7:37 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:33 ขาด   - 7:36 9 1 9 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไสว   - - - 7:08 7:06 7:08   - ขาด 7:06 7:05 7:03 16:04   - ขาด 7:10 ขาด 15:28 ขาด   - ขาด 7:09 7:07 7:08 ขาด   - 7:05 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงณิชาภัทร คงคา   - - - 7:28 7:02 7:03   - ขาด 7:24 7:03 7:29 15:54   - ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด   - 16:10 7:05 7:05 7:31 ขาด   - 7:32 12 2 5 0 0
  27. เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล   - - - 7:23 7:17 7:19   - ขาด 7:13 7:15 7:15 16:04   - ขาด 7:25 ขาด 7:19 ขาด   - ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด   - 7:17 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์   - - - ขาด ขาด 7:39   - ขาด 14:31 7:47 7:43 16:05   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 4 2 13 0 0
  29. เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ   - - - 7:14 7:16 7:12   - ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด   - ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด   - 15:58 7:21 7:20 7:17 ขาด   - 7:13 11 1 7 0 0
  30. เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอี่ยม   - - - 7:24 7:20 7:25   - ขาด 7:20 7:21 7:20 ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด   - 7:22 11 0 8 0 0
  31. เด็กหญิงปวีณา จินดาวงษ์   - - - 7:40 7:41 7:39   - ขาด 7:34 7:47 7:41 ขาด   - ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:53 7:29 ขาด   - 7:43 11 0 8 0 0
  32. เด็กหญิงปาณิสรา ดำเจริญศักดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงปานขวัญ ทับทิมสี   - - - 7:41 7:36 7:38   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  34. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:05 7:06 ขาด   - ขาด 3 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:05 7:06 ขาด   - ขาด 3 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 3 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 3 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง   - - - 7:20 7:31 7:35   - ขาด 7:17 7:52 7:35 ขาด   - ขาด 7:53 ขาด 7:41 ขาด   - 15:57 7:41 7:42 7:34 ขาด   - 7:15 12 1 6 0 0
  39. เด็กหญิงรัตนาพร อุปริมาตร   - - - 7:32 7:30 7:27   - ขาด 7:31 7:33 7:31 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:29 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย   - - - 6:54 6:45 6:42   - ขาด 6:59 6:47 6:43 15:59   - ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:45 7:00 6:44 ขาด   - 6:50 11 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์   - 6:55 7:01 ขาด 6:57 ขาด   - ขาด ขาด 6:57 14:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:16 6:59 ขาด   - ขาด 5 2 14 0 0
  42. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์   - 6:55 7:01 ขาด 6:57 ขาด   - ขาด ขาด 6:57 14:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:16 6:59 ขาด   - ขาด 5 2 14 0 0
  43. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด   - ขาด 6:59 ขาด 16:13 ขาด   - ขาด 7:03 7:03 7:03 ขาด   - 6:59 8 1 12 0 0
  44. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด   - ขาด 6:59 ขาด 16:13 ขาด   - ขาด 7:03 7:03 7:03 ขาด   - 6:59 8 1 12 0 0
มา   0 2 2 28 33     0 0 29 32 30     0 0 26 5 17     0 0 32 29 36     0 32 333
สาย   0 0 0 1 0     0 0 1 0 2     0 0 1 0 6     0 13 0 2 0     0 0 26
ขาด   0 6 6 15 11     0 44 14 12 12     0 44 17 39 21     0 31 12 13 8     0 12 317
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0