รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล     - - 7:40 7:41 7:39     ขาด 7:39 7:36 7:37 16:12     ขาด 7:45 ขาด 7:42 ขาด     ขาด 7:37 ขาด 7:37 ขาด     7:43 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายกฤตพร สีนากสุก     - - 7:12 7:08 7:09     ขาด 7:12 7:12 7:19 ขาด     ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด     ขาด 7:24 7:25 ขาด ขาด     ขาด 10 0 9 0 0
  3. เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา     - - 7:27 7:29 7:24     ขาด 7:22 7:23 7:25 16:05     ขาด 7:33 7:24 15:30 ขาด     16:03 ขาด ขาด 7:25 ขาด     7:24 10 3 6 0 0
  4. เด็กชายจิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์     - - 7:38 7:37 7:37     ขาด 7:41 7:39 7:37 16:05     ขาด 7:37 7:33 7:36 ขาด     ขาด 7:40 7:36 7:37 ขาด     7:40 13 1 5 0 0
  5. เด็กชายชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร     - - 7:27 7:29 7:24     ขาด 7:22 7:23 7:25 16:05     ขาด 7:33 7:24 7:28 8:54     16:03 7:27 7:22 7:25 ขาด     7:24 13 3 3 0 0
  6. เด็กชายณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร     - - 7:32 7:09 7:11     ขาด 7:04 7:17 7:09 16:05     ขาด 6:48 7:10 15:30 ขาด     16:03 7:22 ขาด 7:20 ขาด     7:21 11 3 5 0 0
  7. เด็กชายณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร     - - 7:28 7:34 7:25     ขาด 7:27 7:30 7:33 16:05     ขาด 7:43 ขาด 7:34 ขาด     15:56 7:31 7:34 7:33 ขาด     7:31 12 2 5 0 0
  8. เด็กชายดนุพล ทวีผล     - - 7:30 7:29 7:29     ขาด 7:27 7:29 7:29 16:05     ขาด 7:20 7:17 7:17 ขาด     16:04 7:26 7:29 7:31 ขาด     7:33 13 2 4 0 0
  9. เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง     - - 7:09 7:05 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:04 7:04 7:05 7:09 ขาด     7:05 6 1 12 0 0
  10. เด็กชายประสิทธิชัย ขันแวว     - - ขาด 7:09 7:08     ขาด 7:09 7:20 7:08 ขาด     ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:14 7:09 ขาด     7:09 10 0 9 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค โรจนพิศาลุล     - - ขาด 7:31 7:28     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  12. เด็กชายฟาอิซ อับดุลเลาะห์     - - 7:06 7:09 7:10     ขาด 7:06 7:09 7:09 ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:13 ขาด     15:59 7:08 7:10 ขาด ขาด     7:05 9 2 8 0 0
  13. เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม     - - 7:17 7:21 7:16     ขาด 7:18 7:18 7:20 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 7:23 ขาด     7:20 9 0 10 0 0
  14. เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา     - - 7:33 7:31 7:28     ขาด 7:31 7:34 7:31 ขาด     ขาด 7:32 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด     7:30 12 0 7 0 0
  15. เด็กชายวรากร เกิดศิริ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  16. เด็กชายวิฑิต ดาทอง     - - 7:31 7:26 7:28     ขาด 7:27 7:29 7:32 16:05     ขาด 7:34 ขาด 7:36 ขาด     15:59 7:37 7:39 7:29 ขาด     7:38 12 2 5 0 0
  17. เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  18. เด็กชายศักดิ์ระพี แสนบูราณ     - - 7:23 7:24 7:15     ขาด 7:20 7:27 7:23 ขาด     ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด     15:54 7:24 7:22 7:30 ขาด     7:50 12 1 6 0 0
  19. เด็กชายศุภกร บุบผาวรรณา     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด     ขาด 4 0 15 0 0
  20. เด็กหญิงกมลทิพย์ กันตะวงษ์     - - 7:34 7:31 7:32     ขาด 7:30 7:30 7:34 16:04     ขาด ขาด ขาด 7:36 ขาด     15:57 7:31 7:35 7:30 ขาด     7:28 11 2 6 0 0
  21. เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์ศรีทอง     - - 7:14 7:09 7:16     ขาด 7:10 7:14 7:11 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:13 ขาด     ขาด 7:17 7:16 7:11 ขาด     7:13 12 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:31 7:29 ขาด     7:28 4 0 15 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑามาส สว่างศรี     - - 7:30 7:33 7:31     ขาด 7:31 7:34 7:31 16:04     ขาด 16:06 ขาด 7:33 ขาด     ขาด 7:37 7:32 7:32 ขาด     7:34 11 2 6 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย     - - 16:06 7:33 7:27     ขาด 7:17 7:32 7:33 ขาด     ขาด 7:32 ขาด 7:37 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:33 ขาด     7:36 9 1 9 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไสว     - - 7:08 7:06 7:08     ขาด 7:06 7:05 7:03 16:04     ขาด 7:10 ขาด 15:28 ขาด     ขาด 7:09 7:07 7:08 ขาด     7:05 11 2 6 0 0
  26. เด็กหญิงณิชาภัทร คงคา     - - 7:28 7:02 7:03     ขาด 7:24 7:03 7:29 15:54     ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด     16:10 7:05 7:05 7:31 ขาด     7:32 12 2 5 0 0
  27. เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล     - - 7:23 7:17 7:19     ขาด 7:13 7:15 7:15 16:04     ขาด 7:25 ขาด 7:19 ขาด     ขาด 7:16 7:18 7:26 ขาด     7:17 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์     - - ขาด ขาด 7:39     ขาด 14:31 7:47 7:43 16:05     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 4 2 13 0 0
  29. เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ     - - 7:14 7:16 7:12     ขาด 7:14 7:12 7:14 ขาด     ขาด 7:11 ขาด ขาด ขาด     15:58 7:21 7:20 7:17 ขาด     7:13 11 1 7 0 0
  30. เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอี่ยม     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด 7:20 7:21 7:20 ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด     7:22 11 0 8 0 0
  31. เด็กหญิงปวีณา จินดาวงษ์     - - 7:40 7:41 7:39     ขาด 7:34 7:47 7:41 ขาด     ขาด 7:37 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:53 7:29 ขาด     7:43 11 0 8 0 0
  32. เด็กหญิงปาณิสรา ดำเจริญศักดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  33. เด็กหญิงปานขวัญ ทับทิมสี     - - 7:41 7:36 7:38     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  34. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:05 7:06 ขาด     ขาด 3 0 18 0 0
  35. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:05 7:06 ขาด     ขาด 3 0 18 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 3 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 3 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง     - - 7:20 7:31 7:35     ขาด 7:17 7:52 7:35 ขาด     ขาด 7:53 ขาด 7:41 ขาด     15:57 7:41 7:42 7:34 ขาด     7:15 12 1 6 0 0
  39. เด็กหญิงรัตนาพร อุปริมาตร     - - 7:32 7:30 7:27     ขาด 7:31 7:33 7:31 ขาด     ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:31 7:32 7:35 ขาด     7:29 12 0 7 0 0
  40. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย     - - 6:54 6:45 6:42     ขาด 6:59 6:47 6:43 15:59     ขาด 6:44 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:45 7:00 6:44 ขาด     6:50 11 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์     6:55 7:01 ขาด 6:57 ขาด     ขาด ขาด 6:57 14:27 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:16 6:59 ขาด     ขาด 5 2 14 0 0
  42. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์     6:55 7:01 ขาด 6:57 ขาด     ขาด ขาด 6:57 14:27 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:16 6:59 ขาด     ขาด 5 2 14 0 0
  43. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด     ขาด 6:59 ขาด 16:13 ขาด     ขาด 7:03 7:03 7:03 ขาด     6:59 8 1 12 0 0
  44. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:03 7:03 6:58 ขาด     ขาด 6:59 ขาด 16:13 ขาด     ขาด 7:03 7:03 7:03 ขาด     6:59 8 1 12 0 0
มา     2 2 28 33 31     0 29 32 30 0     0 26 5 17 0     0 32 29 36 0     32 364
สาย     0 0 1 0 0     0 1 0 2 15     0 1 0 6 1     13 0 2 0 0     0 42
ขาด     6 6 15 11 13     44 14 12 12 29     44 17 39 21 43     31 12 13 8 44     12 446
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0