รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกฤตพร สีนากสุก   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายจิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายดนุพล ทวีผล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายประสิทธิชัย ขันแวว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค โรจนพิศาลุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายฟาอิซ อับดุลเลาะห์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายวรากร เกิดศิริ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  16. เด็กชายวิฑิต ดาทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  17. เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  18. เด็กชายศักดิ์ระพี แสนบูราณ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  19. เด็กชายศุภกร บุบผาวรรณา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงกมลทิพย์ กันตะวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์ศรีทอง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑามาส สว่างศรี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไสว   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงณิชาภัทร คงคา   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอี่ยม   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงปวีณา จินดาวงษ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงปาณิสรา ดำเจริญศักดิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงปานขวัญ ทับทิมสี   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงรัตนาพร อุปริมาตร   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์   - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - 0 0 0 0 0
มา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
สาย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ขาด   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0