รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร     - - 7:44 7:39 7:40     ขาด 7:42 16:10 7:40 ขาด     ขาด 7:52 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:45 7:47 7:50 ขาด     7:46 10 1 8 0 0
  2. เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี     - - 7:31 ขาด 7:26     ขาด 7:26 7:23 ขาด 16:13     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7 1 11 0 0
  3. เด็กชายชนานันท์ งามอุษาวรรณ     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด 16:09     ขาด 7:11 ขาด 15:35 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 2 15 0 0
  5. เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคาแก้ว     - - 7:44 7:39 7:40     ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด     ขาด 7:52 ขาด 15:28 ขาด     ขาด 7:45 7:48 7:50 ขาด     7:46 11 1 7 0 0
  6. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  7. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  8. เด็กชายธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง     - - 7:15 7:14 6:58     ขาด 7:05 7:18 7:15 16:17     ขาด 7:11 ขาด 7:18 ขาด     14:50 7:11 7:19 7:18 ขาด     7:15 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายธีรเมธ มามาตร     7:18 7:15 7:23 7:14 7:20     ขาด 7:13 16:10 7:12 ขาด     ขาด 16:11 ขาด 7:13 ขาด     15:03 7:11 7:17 7:12 ขาด     ขาด 11 3 7 0 0
  10. เด็กชายธีรเมธ มามาตร     7:18 7:15 7:23 7:14 7:20     ขาด 7:13 16:10 7:12 ขาด     ขาด 16:11 ขาด 7:13 ขาด     15:03 7:11 7:17 7:12 ขาด     ขาด 11 3 7 0 0
  11. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  12. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 21 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ คามีศักดิ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13     ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 1 16 0 0
  14. เด็กชายภคินธร ทับทิมทอง     - - 7:13 7:10 7:07     ขาด 7:08 7:11 7:10 ขาด     ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7 0 12 0 0
  15. เด็กชายอนุภัทร บุญเกิดศรี     - - 7:33 7:32 7:32     ขาด 7:33 7:35 7:27 16:13     15:17 ขาด ขาด 15:35 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 8 3 8 0 0
  16. เด็กชายแอนดรูว์ อัญชลีชไมกร     - - 7:08 7:07 7:11     ขาด 7:10 7:12 7:13 16:05     ขาด 7:04 ขาด 15:21 ขาด     ขาด 7:11 7:04 7:03 ขาด     7:10 11 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงกัญญาพร ทิพยฺธารา     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:40 ขาด     ขาด 7:34 7:35 7:35 ขาด     7:36 4 1 14 0 0
  18. เด็กหญิงจีรดา ธิกุลวงษ์     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงชนิดา โพธิ์ศรี     - - 7:21 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:19 7:16 16:17     ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:29 7:14 7:19 ขาด     7:13 9 1 9 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม     - - 7:18 7:16 7:16     ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  21. เด็กหญิงธนพร แก้วศรีงาม     - - 7:29 7:02 7:03     ขาด 7:24 7:04 7:29 16:07     ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด     ขาด 7:05 7:05 7:31 ขาด     7:32 12 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีคำทา     - - 7:19 7:16 7:17     ขาด ขาด 7:15 7:14 16:43     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 8 1 10 0 0
  23. เด็กหญิงนัฐตินา แจ้งจิตร     - - 7:19 7:17 7:17     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:25 7 0 12 0 0
  24. เด็กหญิงน่าเอ็นดู อักษรนิตย์     - - 7:41 7:36 7:38     ขาด 7:37 7:40 7:36 16:18     ขาด 7:36 ขาด 7:31 ขาด     ขาด 7:37 7:36 7:39 9:14     7:36 12 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา     - - 7:19 7:16 7:17     ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด     7:25 9 0 10 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญิศา ทัศนสุวรรณ     - - 6:49 6:49 6:48     ขาด 6:48 6:50 6:47 15:50     ขาด 6:47 ขาด 15:40 ขาด     ขาด 6:49 6:49 6:48 ขาด     ขาด 10 2 7 0 0
  27. เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน     - - 7:29 7:27 7:26     ขาด 7:33 7:32 7:25 16:10     ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด     ขาด 7:27 7:24 7:26 ขาด     7:27 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา พู่วรรธนะ     - - 7:29 7:27 7:26     ขาด 16:09 7:32 7:25 ขาด     ขาด 16:14 ขาด 7:37 ขาด     ขาด 7:28 7:24 7:21 ขาด     7:27 10 2 7 0 0
  29. เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์     - - 7:32 7:31 7:33     ขาด 7:30 7:31 7:30 14:21     ขาด 7:30 ขาด 7:28 ขาด     14:44 7:32 7:30 7:30 ขาด     7:31 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงสุชาดา ศรีอำไพ     - - 7:40 7:46 7:39     ขาด 7:37 7:40 7:38 14:07     ขาด 7:34 ขาด 7:31 ขาด     14:50 7:47 7:39 7:37 ขาด     7:46 12 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงโสมรัศมิ์ เขาแก้ว     - - 7:14 7:12 7:13     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 3 0 16 0 0
  32. เด็กหญิงอาภิสรา สง่าจันทร์     - - 7:07 7:05 7:27     ขาด 7:10 ขาด 7:21 14:21     ขาด 7:21 ขาด 7:31 ขาด     ขาด ขาด 7:18 6:52 ขาด     6:53 10 1 8 0 0
มา     2 2 23 22 22     0 20 18 21 0     0 16 0 12 0     0 19 16 20 0     18 231
สาย     0 0 0 0 0     0 1 3 0 15     1 3 0 6 0     5 0 0 0 1     0 35
ขาด     4 4 9 10 10     32 11 11 11 17     31 13 32 14 32     27 13 16 12 31     14 354
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0