รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร   - - - 7:44 7:39 7:40   - ขาด 7:42 16:10 7:40 ขาด   - ขาด 7:52 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:45 7:47 7:50 ขาด   - 7:46 10 1 8 0 0
  2. เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี   - - - 7:31 ขาด 7:26   - ขาด 7:26 7:23 ขาด 16:13   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7 1 11 0 0
  3. เด็กชายชนานันท์ งามอุษาวรรณ   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  4. เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 16:09   - ขาด 7:11 ขาด 15:35 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 2 15 0 0
  5. เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคาแก้ว   - - - 7:44 7:39 7:40   - ขาด 7:42 7:45 7:40 ขาด   - ขาด 7:52 ขาด 15:28 ขาด   - ขาด 7:45 7:48 7:50 ขาด   - 7:46 11 1 7 0 0
  6. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  7. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  8. เด็กชายธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง   - - - 7:15 7:14 6:58   - ขาด 7:05 7:18 7:15 16:17   - ขาด 7:11 ขาด 7:18 ขาด   - 14:50 7:11 7:19 7:18 ขาด   - 7:15 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายธีรเมธ มามาตร   - 7:18 7:15 7:23 7:14 7:20   - ขาด 7:13 16:10 7:12 ขาด   - ขาด 16:11 ขาด 7:13 ขาด   - 15:03 7:11 7:17 7:12 ขาด   - ขาด 11 3 7 0 0
  10. เด็กชายธีรเมธ มามาตร   - 7:18 7:15 7:23 7:14 7:20   - ขาด 7:13 16:10 7:12 ขาด   - ขาด 16:11 ขาด 7:13 ขาด   - 15:03 7:11 7:17 7:12 ขาด   - ขาด 11 3 7 0 0
  11. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  12. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 21 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ คามีศักดิ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13   - ขาด 7:24 ขาด 7:26 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 1 16 0 0
  14. เด็กชายภคินธร ทับทิมทอง   - - - 7:13 7:10 7:07   - ขาด 7:08 7:11 7:10 ขาด   - ขาด 7:07 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7 0 12 0 0
  15. เด็กชายอนุภัทร บุญเกิดศรี   - - - 7:33 7:32 7:32   - ขาด 7:33 7:35 7:27 16:13   - 15:17 ขาด ขาด 15:35 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 8 3 8 0 0
  16. เด็กชายแอนดรูว์ อัญชลีชไมกร   - - - 7:08 7:07 7:11   - ขาด 7:10 7:12 7:13 16:05   - ขาด 7:04 ขาด 15:21 ขาด   - ขาด 7:11 7:04 7:03 ขาด   - 7:10 11 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงกัญญาพร ทิพยฺธารา   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:40 ขาด   - ขาด 7:34 7:35 7:35 ขาด   - 7:36 4 1 14 0 0
  18. เด็กหญิงจีรดา ธิกุลวงษ์   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  19. เด็กหญิงชนิดา โพธิ์ศรี   - - - 7:21 7:15 ขาด   - ขาด ขาด 7:19 7:16 16:17   - ขาด 7:26 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:29 7:14 7:19 ขาด   - 7:13 9 1 9 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม   - - - 7:18 7:16 7:16   - ขาด 7:14 7:15 7:13 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:14 ขาด 7:16 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  21. เด็กหญิงธนพร แก้วศรีงาม   - - - 7:29 7:02 7:03   - ขาด 7:24 7:04 7:29 16:07   - ขาด 7:02 ขาด 7:46 ขาด   - ขาด 7:05 7:05 7:31 ขาด   - 7:32 12 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีคำทา   - - - 7:19 7:16 7:17   - ขาด ขาด 7:15 7:14 16:43   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 8 1 10 0 0
  23. เด็กหญิงนัฐตินา แจ้งจิตร   - - - 7:19 7:17 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:25 7 0 12 0 0
  24. เด็กหญิงน่าเอ็นดู อักษรนิตย์   - - - 7:41 7:36 7:38   - ขาด 7:37 7:40 7:36 16:18   - ขาด 7:36 ขาด 7:31 ขาด   - ขาด 7:37 7:36 7:39 9:14   - 7:36 12 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา   - - - 7:19 7:16 7:17   - ขาด 7:15 7:15 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:17 ขาด   - 7:25 9 0 10 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญิศา ทัศนสุวรรณ   - - - 6:49 6:49 6:48   - ขาด 6:48 6:50 6:47 15:50   - ขาด 6:47 ขาด 15:40 ขาด   - ขาด 6:49 6:49 6:48 ขาด   - ขาด 10 2 7 0 0
  27. เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน   - - - 7:29 7:27 7:26   - ขาด 7:33 7:32 7:25 16:10   - ขาด 7:26 ขาด 7:25 ขาด   - ขาด 7:27 7:24 7:26 ขาด   - 7:27 12 1 6 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา พู่วรรธนะ   - - - 7:29 7:27 7:26   - ขาด 16:09 7:32 7:25 ขาด   - ขาด 16:14 ขาด 7:37 ขาด   - ขาด 7:28 7:24 7:21 ขาด   - 7:27 10 2 7 0 0
  29. เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์   - - - 7:32 7:31 7:33   - ขาด 7:30 7:31 7:30 14:21   - ขาด 7:30 ขาด 7:28 ขาด   - 14:44 7:32 7:30 7:30 ขาด   - 7:31 12 2 5 0 0
  30. เด็กหญิงสุชาดา ศรีอำไพ   - - - 7:40 7:46 7:39   - ขาด 7:37 7:40 7:38 14:07   - ขาด 7:34 ขาด 7:31 ขาด   - 14:50 7:47 7:39 7:37 ขาด   - 7:46 12 2 5 0 0
  31. เด็กหญิงโสมรัศมิ์ เขาแก้ว   - - - 7:14 7:12 7:13   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 3 0 16 0 0
  32. เด็กหญิงอาภิสรา สง่าจันทร์   - - - 7:07 7:05 7:27   - ขาด 7:10 ขาด 7:21 14:21   - ขาด 7:21 ขาด 7:31 ขาด   - ขาด ขาด 7:18 6:52 ขาด   - 6:53 10 1 8 0 0
มา   0 2 2 23 22     0 0 20 18 21     0 0 16 0 12     0 0 19 16 20     0 18 209
สาย   0 0 0 0 0     0 0 1 3 0     0 1 3 0 6     0 5 0 0 0     0 0 19
ขาด   0 4 4 9 10     0 32 11 11 11     0 31 13 32 14     0 27 13 16 12     0 14 264
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0