รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:06   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:13 7:12 ขาด   - 7:06 4 2 15 0 0
  2. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:11 16:06   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:13 7:12 ขาด   - 7:06 4 2 15 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ   - - - 7:39 7:38 7:37   - ขาด 7:36 ขาด 7:37 16:11   - ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 7:39 ขาด ขาด   - 7:38 9 1 9 0 0
  4. เด็กชายตะวัน นวลดี   - - - 7:34 7:37 7:33   - ขาด 7:32 7:34 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 ขาด 7:24 ขาด   - ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด   - 7:38 12 0 7 0 0
  5. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์   - - - ขาด 16:10 7:28   - ขาด 7:28 16:13 7:27 ขาด   - ขาด 16:10 ขาด 7:31 ขาด   - 16:07 7:32 7:32 7:34 ขาด   - 7:31 8 4 7 0 0
  6. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม   - - - 7:52 7:34 7:34   - ขาด 7:28 7:44 7:39 16:18   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:39 ขาด 7:27 ขาด   - 7:31 9 1 9 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ   - - - 7:39 ขาด ขาด   - ขาด 7:41 7:39 7:37 16:05   - ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด 7:40 7:37 7:37 ขาด   - 7:40 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์   - - - 7:12 7:08 7:10   - ขาด 7:12 7:12 7:19 16:09   - ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด   - 15:19 7:24 7:25 7:21 ขาด   - 7:18 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:31 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 20 0 0
  10. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:31 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 1 20 0 0
  11. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:19 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - ขาด 8 1 10 0 0
  12. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ   - - - 7:20 7:22 7:06   - ขาด 7:34 7:17 7:17 16:06   - ขาด 7:13 ขาด 15:31 ขาด   - ขาด 7:24 7:13 7:29 ขาด   - 7:15 11 2 6 0 0
  13. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย   - - - 7:49 6:57 7:11   - ขาด 7:31 7:36 7:46 16:18   - ขาด 7:43 ขาด 7:46 ขาด   - 15:58 7:45 7:44 7:41 ขาด   - 7:38 12 2 5 0 0
  14. เด็กชายวรธน ข้องม่วง   - - - 7:36 7:37 7:26   - ขาด 7:28 7:28 7:37 16:09   - ขาด 7:26 ขาด 7:37 ขาด   - 15:22 7:35 7:31 7:34 ขาด   - ขาด 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร   - - - 7:40 16:11 7:42   - ขาด 7:48 7:51 7:33 16:17   - ขาด 7:41 ขาด 7:50 ขาด   - ขาด 7:49 7:57 7:55 ขาด   - 7:45 11 2 6 0 0
  16. เด็กชายวิศรุต วิริยะ   - - - ขาด 7:41 6:57   - ขาด 6:57 ขาด 7:02 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:38 7:04 ขาด 7:02 ขาด   - 7:11 7 1 11 0 0
  17. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 15:19 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 9 1 9 0 0
  18. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 3 0 18 0 0
  19. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 3 0 18 0 0
  20. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์   - - - 7:00 7:06 7:01   - ขาด 7:03 7:01 7:00 16:06   - ขาด 7:06 ขาด 15:31 ขาด   - 15:19 7:03 7:03 7:02 ขาด   - 7:07 11 3 5 0 0
  21. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช   - - - 7:29 7:30 7:28   - ขาด 7:27 7:26 7:34 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด 7:31 ขาด   - 15:19 7:34 7:37 7:36 ขาด   - 7:32 12 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ   - - - 7:43 7:12 7:13   - ขาด 7:12 7:17 7:12 16:14   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:17 7:14 ขาด   - 7:19 11 1 7 0 0
  23. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง   - - - 7:14 7:12 7:13   - ขาด 7:12 7:17 7:12 16:14   - ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:17 7:14 ขาด   - 7:19 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข   - - - 7:25 7:21 7:21   - ขาด 7:23 7:25 7:23 ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 15:53 ขาด   - ขาด 7:27 7:36 7:32 ขาด   - 7:21 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ   - - - 7:33 7:35 7:36   - ขาด 7:32 7:38 7:36 16:07   - ขาด 7:43 ขาด 15:37 ขาด   - 15:55 7:39 7:37 7:38 ขาด   - 7:34 11 3 5 0 0
  26. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์   - - - 7:10 7:34 7:27   - ขาด 7:25 7:32 7:19 16:14   - ขาด 7:33 ขาด 15:14 ขาด   - ขาด 7:12 ขาด 7:31 ขาด   - 7:29 10 2 7 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์   - - - 7:33 7:35 7:36   - ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 15:55 7:39 7:37 7:38 ขาด   - 7:34 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง   - - - 7:34 7:31 7:32   - ขาด 7:30 7:30 7:34 16:07   - ขาด 7:29 ขาด 7:35 ขาด   - ขาด 7:31 7:35 7:30 ขาด   - 7:28 12 1 6 0 0
  29. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา   - - - 7:50 7:48 7:26   - ขาด 7:46 7:44 7:47 16:07   - ขาด 7:49 ขาด 7:24 ขาด   - ขาด 7:44 ขาด 16:11 ขาด   - 7:50 10 2 7 0 0
  30. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา   - - - ขาด 7:16 7:17   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 2 0 17 0 0
  31. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร   - - - 7:32 7:28 7:35   - ขาด 16:10 7:31 16:12 16:06   - ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด   - ขาด 7:26 7:31 7:35 ขาด   - 7:10 9 3 7 0 0
  32. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร   - - - 7:33 7:33 7:31   - ขาด 7:27 7:29 7:33 ขาด   - ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด   - ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด   - 7:28 12 0 7 0 0
  33. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา   - - - 7:34 7:31 7:32   - ขาด 7:30 7:29 7:33 16:14   - ขาด 7:29 ขาด 15:53 ขาด   - ขาด 7:31 7:35 7:34 ขาด   - 7:28 11 2 6 0 0
มา   0 0 0 24 24     0 0 25 23 25     0 0 22 0 12     0 0 28 22 28     0 28 261
สาย   0 0 0 0 2     0 0 1 1 3     0 0 1 0 8     0 11 0 0 1     0 0 28
ขาด   0 6 6 9 7     0 33 7 9 5     0 33 10 33 13     0 22 5 11 4     0 5 218
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0