รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกณวรรณธน์ อังอนันตระกูล     - - 16:06 7:32 7:32     ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด     ขาด 7:18 ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:34 7:27 7:32 ขาด     7:26 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายกิตติธัช คุณาศัย     - - 7:29 7:30 7:28     ขาด 7:27 7:26 7:29 15:58     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด     7:32 11 1 7 0 0
  3. เด็กชายชุติวัต บวรชาติ     - - 7:42 7:37 7:39     ขาด 7:36 7:39 7:40 16:10     ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด     ขาด 7:38 7:41 7:38 ขาด     7:35 11 1 7 0 0
  4. เด็กชายณัฐกร คุณจโรตม์     - - 7:46 7:15 ขาด     ขาด 7:38 7:45 7:44 16:09     ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด     15:56 7:42 7:45 7:42 ขาด     7:43 10 2 7 0 0
  5. เด็กชายเตชทัต บุญเชื้อ     - - 16:09 16:12 ขาด     ขาด 7:05 14:23 16:14 16:06     ขาด 16:15 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด     7:15 3 6 10 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  7. เด็กชายปรเมษฐ์ พ่านเผือก     - - 7:40 ขาด 7:37     ขาด 7:33 7:34 7:38 16:05     ขาด 7:41 ขาด 7:23 ขาด     ขาด 7:39 7:45 7:22 ขาด     7:18 11 1 7 0 0
  8. เด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ     - - 7:32 7:31 7:27     ขาด 7:31 7:33 7:31 16:05     ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด     16:05 7:31 7:32 7:35 ขาด     7:29 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายภัทรชนน นาคเถื่อน     - - 7:28 7:29 7:28     ขาด 7:29 7:37 7:27 ขาด     ขาด 7:30 ขาด 7:31 ขาด     15:50 7:32 7:32 7:35 ขาด     7:31 12 1 6 0 0
  10. เด็กชายภูมิเพชร สันติมาลัย     - - 7:25 7:24 ขาด     ขาด 16:11 7:28 7:27 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด     15:54 ขาด 16:07 7:25 ขาด     7:25 7 3 9 0 0
  11. เด็กชายไรวิญญ์ พรหมมาพันธ์     - - 7:00 7:04 7:01     ขาด 7:21 6:58 7:02 16:09     ขาด 7:01 ขาด 15:40 ขาด     ขาด 7:01 7:02 7:02 ขาด     6:58 11 2 6 0 0
  12. เด็กชายวัชรพงศ์ ฤทธิ์น้ำ     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     7:26 9 0 10 0 0
  13. เด็กชายสิทธิภาคย์ ปานนาค     - - 6:44 6:43 6:43     ขาด 6:42 ขาด ขาด 16:09     ขาด 6:41 ขาด 15:33 ขาด     ขาด ขาด 6:49 6:43 ขาด     6:40 8 2 9 0 0
  14. เด็กชายสุภวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง     - - 7:11 7:25 7:34     ขาด 7:17 7:24 7:13 16:09     ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด     15:56 7:26 7:29 7:05 ขาด     7:31 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายอัครพนธ์ โชติวรรธกวณิช     - - 7:22 7:23 7:22     ขาด 7:20 7:35 7:27 16:06     ขาด 7:23 ขาด 7:17 ขาด     ขาด 7:18 7:22 7:20 ขาด     ขาด 11 1 7 0 0
  16. เด็กหญิงฐานิสร์ คงช้าง     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงฐิติพร นุ่มสุข     - - 7:37 7:30 7:28     ขาด 7:27 7:25 7:29 16:06     ขาด 7:28 ขาด 7:31 ขาด     ขาด ขาด 7:37 7:36 ขาด     7:32 11 1 7 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบโต     - - 7:11 7:08 7:05     ขาด 7:10 7:10 7:04 ขาด     ขาด 7:09 ขาด 7:16 ขาด     15:52 7:14 7:11 7:07 ขาด     7:08 12 1 6 0 0
  19. เด็กหญิงติณณา พิมวิลัย     - - 7:04 7:07 7:02     ขาด 6:59 7:04 6:53 16:05     ขาด 7:01 ขาด 7:32 ขาด     16:08 7:02 7:06 7:06 ขาด     7:03 12 2 5 0 0
  20. เด็กหญิงธีมาพร ปักษี     - - ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:01 1 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีศักดา     - - ขาด ขาด 7:37     ขาด ขาด ขาด 7:37 16:05     ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด     7:40 6 1 12 0 0
  22. เด็กหญิงนันทิชา จันทร์วิบูลย์     - - 7:01 7:02 6:58     ขาด 7:00 7:04 6:59 16:06     ขาด 7:03 ขาด 15:28 ขาด     ขาด 7:01 6:56 7:02 ขาด     6:58 11 2 6 0 0
  23. เด็กหญิงประหนึ่งนุช มูซา     - - 7:16 7:40 7:15     ขาด 7:15 7:43 7:43 16:06     ขาด 7:45 ขาด 7:47 ขาด     16:05 7:44 7:13 7:39 ขาด     7:41 12 2 5 0 0
  24. เด็กหญิงปรียาพร ฟ้าหวั่น     - - 7:10 7:03 7:07     ขาด 6:57 7:06 7:00 ขาด     ขาด 7:11 ขาด 15:28 ขาด     16:10 7:05 7:01 7:12 ขาด     7:08 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงปานิศา จันทา     - - 7:42 7:37 7:36     ขาด 7:40 7:36 7:40 16:06     ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 7:46 7:42 ขาด     7:42 11 1 7 0 0
  26. เด็กหญิงพิชยา พันธุ์เสือ     - - 6:56 ขาด ขาด     ขาด 7:21 7:21 7:15 16:06     ขาด ขาด ขาด 7:26 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 5 1 13 0 0
  27. เด็กหญิงภัทธิรา หลิมทอง     - - 7:25 7:24 7:21     ขาด 14:27 7:21 7:21 ขาด     ขาด 7:19 ขาด 7:19 ขาด     ขาด 7:19 7:22 7:16 ขาด     7:29 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงมนสิกาล ฉ่ำดุม     - - ขาด 7:35 7:26     ขาด 7:27 7:30 7:33 ขาด     ขาด 7:43 ขาด 7:34 ขาด     16:04 7:31 7:34 7:33 ขาด     7:32 11 1 7 0 0
  29. เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีชมเชย     - - 7:00 7:06 7:00     ขาด 7:03 7:00 7:00 ขาด     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:02 7:02 ขาด     7:07 10 0 9 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา อารยะจารุ     - - 7:24 7:20 7:25     ขาด 7:20 ขาด 7:20 ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:28 ขาด     ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด     7:22 9 1 9 0 0
มา     0 0 24 24 24     0 25 24 26 0     0 21 0 15 0     0 22 22 26 0     27 280
สาย     0 0 2 1 0     0 2 1 1 17     0 1 0 5 0     10 0 1 0 0     0 41
ขาด     0 0 4 5 6     30 3 5 3 13     30 8 30 10 30     20 8 7 4 30     3 249
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0