รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
อา
2
3
4
5
พฤ
6
7
8
อา
9
10
11
12
พฤ
13
14
15
อา
16
17
18
19
พฤ
20
21
22
อา
23
24
25
26
พฤ
27
28
29
อา
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกณวรรณธน์ อังอนันตระกูล   - - - 16:06 7:32 7:32   - ขาด 7:32 7:34 7:27 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด 7:29 ขาด   - ขาด 7:34 7:27 7:32 ขาด   - 7:26 11 1 7 0 0
  2. เด็กชายกิตติธัช คุณาศัย   - - - 7:29 7:30 7:28   - ขาด 7:27 7:26 7:29 15:58   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:34 7:37 7:36 ขาด   - 7:32 11 1 7 0 0
  3. เด็กชายชุติวัต บวรชาติ   - - - 7:42 7:37 7:39   - ขาด 7:36 7:39 7:40 16:10   - ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด   - ขาด 7:38 7:41 7:38 ขาด   - 7:35 11 1 7 0 0
  4. เด็กชายณัฐกร คุณจโรตม์   - - - 7:46 7:15 ขาด   - ขาด 7:38 7:45 7:44 16:09   - ขาด 7:47 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:42 7:45 7:42 ขาด   - 7:43 10 2 7 0 0
  5. เด็กชายเตชทัต บุญเชื้อ   - - - 16:09 16:12 ขาด   - ขาด 7:05 14:23 16:14 16:06   - ขาด 16:15 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - 7:15 3 6 10 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:16 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  7. เด็กชายปรเมษฐ์ พ่านเผือก   - - - 7:40 ขาด 7:37   - ขาด 7:33 7:34 7:38 16:05   - ขาด 7:41 ขาด 7:23 ขาด   - ขาด 7:39 7:45 7:22 ขาด   - 7:18 11 1 7 0 0
  8. เด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ   - - - 7:32 7:31 7:27   - ขาด 7:31 7:33 7:31 16:05   - ขาด 7:31 ขาด 7:32 ขาด   - 16:05 7:31 7:32 7:35 ขาด   - 7:29 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายภัทรชนน นาคเถื่อน   - - - 7:28 7:29 7:28   - ขาด 7:29 7:37 7:27 ขาด   - ขาด 7:30 ขาด 7:31 ขาด   - 15:50 7:32 7:32 7:35 ขาด   - 7:31 12 1 6 0 0
  10. เด็กชายภูมิเพชร สันติมาลัย   - - - 7:25 7:24 ขาด   - ขาด 16:11 7:28 7:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:19 ขาด   - 15:54 ขาด 16:07 7:25 ขาด   - 7:25 7 3 9 0 0
  11. เด็กชายไรวิญญ์ พรหมมาพันธ์   - - - 7:00 7:04 7:01   - ขาด 7:21 6:58 7:02 16:09   - ขาด 7:01 ขาด 15:40 ขาด   - ขาด 7:01 7:02 7:02 ขาด   - 6:58 11 2 6 0 0
  12. เด็กชายวัชรพงศ์ ฤทธิ์น้ำ   - - - 7:20 7:17 7:17   - ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด   - 7:26 9 0 10 0 0
  13. เด็กชายสิทธิภาคย์ ปานนาค   - - - 6:44 6:43 6:43   - ขาด 6:42 ขาด ขาด 16:09   - ขาด 6:41 ขาด 15:33 ขาด   - ขาด ขาด 6:49 6:43 ขาด   - 6:40 8 2 9 0 0
  14. เด็กชายสุภวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง   - - - 7:11 7:25 7:34   - ขาด 7:17 7:24 7:13 16:09   - ขาด 7:16 ขาด ขาด ขาด   - 15:56 7:26 7:29 7:05 ขาด   - 7:31 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายอัครพนธ์ โชติวรรธกวณิช   - - - 7:22 7:23 7:22   - ขาด 7:20 7:35 7:27 16:06   - ขาด 7:23 ขาด 7:17 ขาด   - ขาด 7:18 7:22 7:20 ขาด   - ขาด 11 1 7 0 0
  16. เด็กหญิงฐานิสร์ คงช้าง   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 0 0 19 0 0
  17. เด็กหญิงฐิติพร นุ่มสุข   - - - 7:37 7:30 7:28   - ขาด 7:27 7:25 7:29 16:06   - ขาด 7:28 ขาด 7:31 ขาด   - ขาด ขาด 7:37 7:36 ขาด   - 7:32 11 1 7 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบโต   - - - 7:11 7:08 7:05   - ขาด 7:10 7:10 7:04 ขาด   - ขาด 7:09 ขาด 7:16 ขาด   - 15:52 7:14 7:11 7:07 ขาด   - 7:08 12 1 6 0 0
  19. เด็กหญิงติณณา พิมวิลัย   - - - 7:04 7:07 7:02   - ขาด 6:59 7:04 6:53 16:05   - ขาด 7:01 ขาด 7:32 ขาด   - 16:08 7:02 7:06 7:06 ขาด   - 7:03 12 2 5 0 0
  20. เด็กหญิงธีมาพร ปักษี   - - - ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:01 1 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีศักดา   - - - ขาด ขาด 7:37   - ขาด ขาด ขาด 7:37 16:05   - ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:37 ขาด   - 7:40 6 1 12 0 0
  22. เด็กหญิงนันทิชา จันทร์วิบูลย์   - - - 7:01 7:02 6:58   - ขาด 7:00 7:04 6:59 16:06   - ขาด 7:03 ขาด 15:28 ขาด   - ขาด 7:01 6:56 7:02 ขาด   - 6:58 11 2 6 0 0
  23. เด็กหญิงประหนึ่งนุช มูซา   - - - 7:16 7:40 7:15   - ขาด 7:15 7:43 7:43 16:06   - ขาด 7:45 ขาด 7:47 ขาด   - 16:05 7:44 7:13 7:39 ขาด   - 7:41 12 2 5 0 0
  24. เด็กหญิงปรียาพร ฟ้าหวั่น   - - - 7:10 7:03 7:07   - ขาด 6:57 7:06 7:00 ขาด   - ขาด 7:11 ขาด 15:28 ขาด   - 16:10 7:05 7:01 7:12 ขาด   - 7:08 11 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงปานิศา จันทา   - - - 7:42 7:37 7:36   - ขาด 7:40 7:36 7:40 16:06   - ขาด 7:36 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 7:46 7:42 ขาด   - 7:42 11 1 7 0 0
  26. เด็กหญิงพิชยา พันธุ์เสือ   - - - 6:56 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:21 7:15 16:06   - ขาด ขาด ขาด 7:26 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 5 1 13 0 0
  27. เด็กหญิงภัทธิรา หลิมทอง   - - - 7:25 7:24 7:21   - ขาด 14:27 7:21 7:21 ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 7:19 ขาด   - ขาด 7:19 7:22 7:16 ขาด   - 7:29 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงมนสิกาล ฉ่ำดุม   - - - ขาด 7:35 7:26   - ขาด 7:27 7:30 7:33 ขาด   - ขาด 7:43 ขาด 7:34 ขาด   - 16:04 7:31 7:34 7:33 ขาด   - 7:32 11 1 7 0 0
  29. เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีชมเชย   - - - 7:00 7:06 7:00   - ขาด 7:03 7:00 7:00 ขาด   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:02 7:02 ขาด   - 7:07 10 0 9 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา อารยะจารุ   - - - 7:24 7:20 7:25   - ขาด 7:20 ขาด 7:20 ขาด   - ขาด ขาด ขาด 15:28 ขาด   - ขาด 7:27 7:21 7:20 ขาด   - 7:22 9 1 9 0 0
มา   0 0 0 24 24     0 0 25 24 26     0 0 21 0 15     0 0 22 22 26     0 27 256
สาย   0 0 0 2 1     0 0 2 1 1     0 0 1 0 5     0 10 0 1 0     0 0 24
ขาด   0 0 0 4 5     0 30 3 5 3     0 30 8 30 10     0 20 8 7 4     0 3 170
ลา   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0
ป่วย   0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0