รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจักรพันธ์ ฉ่ำใจดี 7:01 7:03 ขาด   7:08 ขาด ขาด 7:06 7:02     7:04 7:03 ขาด ขาด 7:02     7:02 7:03 7:01 7:00 7:02     - - - - -   13 0 5 0 0
  2. นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:29 7:29 ขาด     - - - - -   5 0 13 0 0
  3. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์ 7:19 ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:30 7:18 7:23     7:17 ขาด ขาด ขาด 7:08     16:12 7:34 7:38 7:21 7:28     - - - - -   10 1 7 0 0
  4. นายธนกร บัวสมบูรณ์ 6:47 6:43 ขาด   6:42 ขาด 6:47 ขาด 6:57     6:55 6:51 16:10 ขาด 6:42     6:44 6:56 6:58 7:00 6:57     - - - - -   13 1 4 0 0
  5. นายพิชิตชัย กมลคร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  6. นายวงศพัทธ์ ศรีหมากสุก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:35 ขาด     7:34 7:41 ขาด ขาด 7:37     7:46 7:36 7:40 7:43 7:37     - - - - -   9 0 9 0 0
  7. นายวรวิชญ์ เทพแก้ว 7:39 7:34 ขาด   ขาด 7:39 7:10 7:42 7:39     7:15 7:45 7:44 ขาด ขาด     7:37 7:37 7:45 ขาด 7:32     - - - - -   13 0 5 0 0
  8. นายวัชรพงศ์ ลิ้มตระกูลธงชัย 7:39 7:33 ขาด   7:42 7:32 7:36 7:37 7:28     7:31 7:33 7:32 ขาด 7:36     7:38 7:33 7:32 ขาด 7:32     - - - - -   15 0 3 0 0
  9. นายนนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค์ 7:20 7:20 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด 7:20     7:21 7:20 7:19 ขาด 7:18     7:32 7:24 7:21 7:19 7:22     - - - - -   12 0 6 0 0
  10. นายรัญชน์พล พสิษฐ์ธีรนาถ 7:39 7:33 ขาด   ขาด 7:32 7:36 8:14 ขาด     7:31 7:33 7:32 ขาด 7:36     7:38 7:33 ขาด 7:49 7:32     - - - - -   13 0 5 0 0
  11. นางสาวณัฐ ตั้งภูมิ ขาด 7:39 ขาด   7:41 ขาด ขาด ขาด 7:35     15:56 ขาด 7:38 ขาด 7:37     16:11 7:43 7:35 16:06 7:41     - - - - -   8 3 7 0 0
  12. นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง 7:39 7:16 ขาด   16:21 7:21 7:19 7:40 7:17     7:25 7:46 7:09 ขาด 7:07     7:07 7:17 16:11 7:39 7:12     - - - - -   14 2 2 0 0
  13. นางสาวทิวาสิริ บัวบาน 7:18 7:12 ขาด   7:13 16:19 7:19 7:20 7:16     ขาด 7:21 7:19 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 16:06 16:11     - - - - -   12 3 3 0 0
  14. นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว 7:28 7:30 ขาด   7:28 7:30 7:29 7:25 7:23     7:28 7:40 7:26 ขาด 7:28     7:32 7:39 7:32 7:27 7:27     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. นางสาวสุจิตตรา อินทร์บุญ 8:24 7:38 ขาด   7:40 7:41 7:38 7:38 7:35     7:39 7:42 7:39 ขาด 7:43     7:37 7:41 7:38 7:40 7:38     - - - - -   16 0 2 0 0
  16. นางสาวอริสรา จิตดำรงขันติ 7:31 7:27 ขาด   7:28 7:35 7:35 7:35 7:38     7:31 7:34 7:33 ขาด 7:33     7:39 7:38 7:38 7:41 7:39     - - - - -   16 0 2 0 0
  17. นางสาวลดาวัลย์ อินทะนะ 7:36 7:25 ขาด   7:37 ขาด 7:38 7:45 7:31     7:27 7:19 7:32 ขาด 7:21     16:16 7:16 7:28 7:20 7:31     - - - - -   14 1 3 0 0
  18. นางสาวปัทมา สวัสดี 6:35 6:31 ขาด   6:33 6:36 6:38 6:34 6:39     6:35 6:33 6:34 ขาด 6:32     6:37 6:34 6:37 6:34 6:33     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. นางสาวกฤติกา ทองคำใส ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:42 ขาด ขาด 7:36     - - - - -   2 0 16 0 0
  20. นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:21 7:23 7:43 7:26     7:23 7:27 7:32 ขาด 7:23     7:24 7:27 7:23 7:24 7:29     - - - - -   16 0 2 0 0
  21. นางสาวอภิชญา ธัญญะผล 6:58 6:56 ขาด   6:59 16:20 6:58 6:57 6:58     6:58 6:56 6:57 ขาด 6:57     6:58 16:21 6:57 6:57 6:58     - - - - -   14 2 2 0 0
  22. นางสาวชนัญชิดา ศรีขจรวุฒิศักดิ์ 7:33 7:29 ขาด   7:24 7:20 7:26 7:30 7:22     7:31 7:28 7:23 ขาด 7:25     7:29 7:31 7:29 7:28 7:31     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. นางสาวบุณยานุช วงษ์นามใหม่ 7:26 7:53 ขาด   7:27 7:27 7:28 7:28 7:32     7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22     7:30 7:29 7:26 7:30 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  24. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว ขาด 7:30 ขาด   16:06 7:30 7:29 7:26 7:23     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     16:12 7:39 ขาด ขาด 7:27     - - - - -   8 2 8 0 0
  25. นางสาววนิดา ระโหฐาน 7:19 7:13 ขาด   7:16 16:17 7:15 7:12 7:17     7:12 7:25 7:11 ขาด 7:16     7:15 7:12 16:11 7:14 7:19     - - - - -   14 2 2 0 0
  26. นางสาวศิริกัญญา ผิวอ่อน 7:38 7:32 ขาด   7:30 7:42 7:38 7:33 7:23     7:36 7:39 7:34 ขาด 7:40     7:35 7:31 7:34 7:31 7:34     - - - - -   16 0 2 0 0
  27. นางสาวอินทิรา อินทนะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงปาณิสรา โสวรรณรัตน์ 7:37 ขาด ขาด   ขาด 16:17 ขาด 7:37 7:36     7:36 7:37 7:37 ขาด 7:36     16:12 7:34 7:39 7:40 7:39     - - - - -   11 2 5 0 0
มา 21 21     16 13 20 21 22     21 23 19 0 22     19 25 21 20 24     0 0 0 0 0   328
สาย 0 0     2 4 0 0 0     1 0 1 0 0     5 1 2 2 1     0 0 0 0 0   19
ขาด 7 7     10 11 8 7 6     6 5 8 28 6     4 2 5 6 3     0 0 0 0 0   129
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0