รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจักรพันธ์ ฉ่ำใจดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายญาณภัทร ลิมป์รัชดาวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายธนกร บัวสมบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายพิชิตชัย กมลคร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายวงศพัทธ์ ศรีหมากสุก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายวรวิชญ์ เทพแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายวัชรพงศ์ ลิ้มตระกูลธงชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายนนทพัทธ์ โชติกเดชาณรงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายรัญชน์พล พสิษฐ์ธีรนาถ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นางสาวณัฐ ตั้งภูมิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นางสาวตรีรัตน์ อินสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นางสาวทิวาสิริ บัวบาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นางสาวสุจิตตรา อินทร์บุญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นางสาวอริสรา จิตดำรงขันติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นางสาวลดาวัลย์ อินทะนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวปัทมา สวัสดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวกฤติกา ทองคำใส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาวสตรีรัตน์ ทิพย์ป่าเว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวอภิชญา ธัญญะผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวชนัญชิดา ศรีขจรวุฒิศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวบุณยานุช วงษ์นามใหม่ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวภัทราภรณ์ เสาร์แก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาววนิดา ระโหฐาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวศิริกัญญา ผิวอ่อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวอินทิรา อินทนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงปาณิสรา โสวรรณรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0