รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0