รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร 7:05 7:03 ขาด   16:08 7:02 ขาด 16:07 16:13     7:05 7:05 7:03 ขาด 7:07     7:08 7:02 6:59 ขาด 7:38     7:03 7:05 ขาด ขาด ขาด   13 3 7 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:08 7:18 7:12     7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด     7:21 ขาด 7:21 ขาด 7:15   18 0 5 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์ 7:00 ขาด ขาด   6:54 ขาด ขาด 6:56 6:53     6:59 ขาด 16:13 ขาด 6:57     6:58 ขาด 6:58 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   8 1 14 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต 7:15 7:17 ขาด   6:48 6:57 7:02 7:02 6:56     7:05 6:54 ขาด ขาด 7:06     6:58 6:57 6:56 7:03 7:03     7:05 7:03 7:06 ขาด 7:02   19 0 4 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:12 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา 7:15 7:17 ขาด   6:48 ขาด 7:02 7:01 6:56     7:05 6:54 ขาด ขาด 7:06     6:58 6:57 6:56 7:03 7:03     7:05 7:03 7:06 ขาด 7:02   18 0 5 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์ 7:36 7:31 ขาด   7:38 7:32 7:32 7:33 7:29     7:33 7:40 7:35 ขาด 7:34     7:33 7:34 7:36 7:37 7:33     7:34 7:37 7:34 ขาด 7:35   20 0 3 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน 7:15 7:17 ขาด   7:05 ขาด 7:14 ขาด 16:13     ขาด ขาด 6:43 ขาด ขาด     14:13 8:31 7:06 8:35 7:54     6:53 7:15 7:11 ขาด 7:13   11 4 8 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 9:20 ขาด 7:28     ขาด 7:24 7:25 ขาด 7:35     14:13 ขาด ขาด 7:06 7:19     7:22 7:27 ขาด ขาด 7:27   9 2 12 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์ 7:21 ขาด ขาด   7:25 ขาด 7:21 7:24 7:22     ขาด 7:22 7:21 ขาด 7:19     ขาด 7:22 7:23 ขาด 7:26     7:22 7:21 ขาด ขาด 7:20   14 0 9 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง 7:16 7:20 ขาด   7:17 16:14 7:17 7:23 7:18     7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14     7:18 7:16 7:20 16:01 ขาด     7:21 7:19 7:16 16:10 7:18   17 3 3 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี 7:24 14:32 ขาด   7:29 7:25 7:24 7:24 7:25     7:25 7:28 7:23 ขาด 16:09     7:28 7:26 7:27 7:24 ขาด     7:30 7:27 7:27 ขาด 7:25   17 2 4 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี 7:24 15:13 ขาด   7:29 7:25 7:24 16:08 7:25     7:25 7:28 7:23 ขาด 7:24     16:14 7:26 7:27 16:02 ขาด     7:30 7:27 7:28 ขาด 7:25   15 4 4 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า 7:05 7:05 ขาด   ขาด 7:09 7:27 ขาด 7:21     ขาด 7:08 7:11 ขาด ขาด     7:12 7:19 7:11 ขาด 7:15     7:16 ขาด 7:16 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ 7:33 7:29 ขาด   7:25 7:20 7:27 7:30 7:22     7:31 7:28 7:23 ขาด ขาด     7:29 7:31 7:29 ขาด ขาด     7:41 7:29 7:29 ขาด 7:29   17 0 6 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร 7:24 7:24 ขาด   7:23 7:22 16:19 7:24 7:23     7:26 7:23 7:25 ขาด 7:23     7:26 7:26 7:24 7:24 ขาด     7:25 7:24 7:30 ขาด 7:26   18 1 4 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย ขาด 7:05 ขาด   ขาด 7:09 7:27 ขาด 7:19     7:08 7:11 7:11 ขาด 7:10     7:12 7:19 7:11 7:11 7:15     7:16 7:16 7:16 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล 16:12 6:59 ขาด   7:02 16:15 7:07 7:03 7:00     7:02 7:05 ขาด ขาด 7:00     7:08 7:04 7:08 7:03 7:05     14:32 6:56 6:58 ขาด 7:02   16 3 4 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์ 7:28 6:41 ขาด   6:41 6:44 7:41 7:23 6:42     6:42 6:41 6:44 ขาด 6:42     6:42 6:45 6:45 6:41 6:44     6:44 6:42 6:44 6:44 6:48   21 0 2 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา 7:20 7:22 ขาด   7:17 7:16 7:28 7:22 7:16     14:30 ขาด 7:28 ขาด 7:15     7:20 7:21 7:28 7:18 7:19     7:20 ขาด 7:23 ขาด 7:22   17 1 5 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ 7:37 7:31 ขาด   7:28 7:31 7:41 7:36 7:31     7:32 7:33 7:34 ขาด 7:38     7:42 7:36 7:31 7:34 7:19     7:47 ขาด 7:36 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ 7:26 7:34 ขาด   7:25 7:24 ขาด ขาด ขาด     7:28 7:26 7:31 ขาด ขาด     7:32 7:31 7:31 ขาด 7:30     7:25 7:25 7:28 16:10 ขาด   14 1 8 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง 7:30 7:23 ขาด   7:30 7:26 7:28 7:27 7:31     7:23 7:20 7:34 ขาด ขาด     7:22 7:23 7:28 7:27 7:27     7:23 7:24 9:16 16:10 7:21   18 2 3 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี 6:54 6:59 ขาด   6:52 6:53 6:54 6:55 6:50     6:53 ขาด 6:53 ขาด 6:51     6:51 6:51 6:53 6:53 ขาด     6:50 6:50 ขาด 16:10 ขาด   16 1 6 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:32 7:34 7:31 7:21     7:31 ขาด 7:28 ขาด 7:26     7:32 7:32 7:33 7:25 ขาด     ขาด 7:29 7:29 16:10 7:31   14 1 8 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด 7:47 7:55 ขาด   7:53 7:50 9:21 16:08 7:53     7:50 7:50 8:03 ขาด 7:52     14:14 8:20 8:02 16:02 16:17     7:52 7:57 16:15 ขาด ขาด   13 6 4 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ 7:26 7:53 ขาด   7:26 7:27 7:28 7:28 16:12     14:40 7:24 7:28 ขาด 7:22     7:30 7:29 9:21 7:30 ขาด     7:25 16:07 7:30 16:09 7:25   15 5 3 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา 7:03 7:04 ขาด   7:02 6:56 7:02 7:03 6:58     7:00 7:01 7:03 ขาด 7:04     7:03 ขาด 7:08 7:02 ขาด     7:04 6:59 7:02 ขาด 7:01   18 0 5 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์ 7:52 7:48 ขาด   7:46 ขาด 7:34 7:46 7:38     7:29 7:30 7:45 ขาด 7:41     7:48 7:45 7:46 7:51 7:51     7:50 7:51 7:51 16:09 7:49   19 1 3 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์ 6:44 7:21 ขาด   7:26 7:22 7:30 7:33 7:24     7:22 7:21 7:29 ขาด 7:28     7:30 7:24 7:26 7:30 7:35     7:32 7:30 7:36 16:09 7:36   20 1 2 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์ 7:10 7:10 ขาด   7:12 7:14 ขาด 7:14 7:12     7:13 7:13 7:15 ขาด 7:13     7:15 7:11 7:11 7:11 7:11     7:10 7:15 7:20 16:09 7:14   19 1 3 0 0
มา 26 24     25 22 23 22 26     24 25 26 0 24     26 26 28 20 18     27 24 23 1 23   483
สาย 1 2     1 2 3 3 3     2 0 1 0 1     4 1 1 4 1     1 1 2 9 0   43
ขาด 16 17     17 19 17 18 14     17 18 16 43 18     13 16 14 19 24     15 18 18 33 20   420
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0