รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. นายธนธรณ์ วิวัฒน์ภาสวร 7:05 7:03 ขาด - 16:08 7:02 ขาด 16:07 16:13   - 7:05 7:05 7:03 ขาด 7:07   - 7:08 7:02 6:59 ขาด 7:38   - 7:03 7:05 ขาด ขาด ขาด   13 3 7 0 0
  3. นายณัฐนนท์ อยู่ดี 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:08 7:18 7:12   - 7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด   - 7:21 ขาด 7:21 ขาด 7:15   18 0 5 0 0
  4. นายภคพล เรืองฤทธิ์ 7:00 ขาด ขาด - 6:54 ขาด ขาด 6:56 6:53   - 6:59 ขาด 16:13 ขาด 6:57   - 6:58 ขาด 6:58 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   8 1 14 0 0
  5. นายนิติธร มะธิปา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายพงศ์เทพ สุนทรวิภาต 7:15 7:17 ขาด - 6:48 6:57 7:02 7:02 6:56   - 7:05 6:54 ขาด ขาด 7:06   - 6:58 6:57 6:56 7:03 7:03   - 7:05 7:03 7:06 ขาด 7:02   19 0 4 0 0
  7. นายภัทรศักดิ์ สำราญใจ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:12 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  8. นายภีรพัฒน์ เดชมา 7:15 7:17 ขาด - 6:48 ขาด 7:02 7:01 6:56   - 7:05 6:54 ขาด ขาด 7:06   - 6:58 6:57 6:56 7:03 7:03   - 7:05 7:03 7:06 ขาด 7:02   18 0 5 0 0
  9. นายก้องกิดาการ ล้อมวงษ์ 7:36 7:31 ขาด - 7:38 7:32 7:32 7:33 7:29   - 7:33 7:40 7:35 ขาด 7:34   - 7:33 7:34 7:36 7:37 7:33   - 7:34 7:37 7:34 ขาด 7:35   20 0 3 0 0
  10. นายณัฐวุฒิ ชื่นบาน 7:15 7:17 ขาด - 7:05 ขาด 7:14 ขาด 16:13   - ขาด ขาด 6:43 ขาด ขาด   - 14:13 8:31 7:06 8:35 7:54   - 6:53 7:15 7:11 ขาด 7:13   11 4 8 0 0
  11. นายธนวัฒน์ เลาหะแสงเจริญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 9:20 ขาด 7:28   - ขาด 7:24 7:25 ขาด 7:35   - 14:13 ขาด ขาด 7:06 7:19   - 7:22 7:27 ขาด ขาด 7:27   9 2 12 0 0
  12. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์ 7:21 ขาด ขาด - 7:25 ขาด 7:21 7:24 7:22   - ขาด 7:22 7:21 ขาด 7:19   - ขาด 7:22 7:23 ขาด 7:26   - 7:22 7:21 ขาด ขาด 7:20   14 0 9 0 0
  13. นายธนาธิป ครูพิพรม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นายธนาธิป เรืองสม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นายนนท์นริศร์ นูมหันต์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. นางสาวเกร็ดมณี ทองพันชั่ง 7:16 7:20 ขาด - 7:17 16:14 7:17 7:23 7:18   - 7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14   - 7:18 7:16 7:20 16:01 ขาด   - 7:21 7:19 7:16 16:10 7:18   17 3 3 0 0
  17. นางสาวปิยฉัตร ฤกษ์ฉวี 7:24 14:32 ขาด - 7:29 7:25 7:24 7:24 7:25   - 7:25 7:28 7:23 ขาด 16:09   - 7:28 7:26 7:27 7:24 ขาด   - 7:30 7:27 7:27 ขาด 7:25   17 2 4 0 0
  18. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี 7:24 15:13 ขาด - 7:29 7:25 7:24 16:08 7:25   - 7:25 7:28 7:23 ขาด 7:24   - 16:14 7:26 7:27 16:02 ขาด   - 7:30 7:27 7:28 ขาด 7:25   15 4 4 0 0
  19. นางสาวมนัสวี ทรัพย์สง่า 7:05 7:05 ขาด - ขาด 7:09 7:27 ขาด 7:21   - ขาด 7:08 7:11 ขาด ขาด   - 7:12 7:19 7:11 ขาด 7:15   - 7:16 ขาด 7:16 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  20. นางสาววฤณดา ลิ้มธนกิจ 7:33 7:29 ขาด - 7:25 7:20 7:27 7:30 7:22   - 7:31 7:28 7:23 ขาด ขาด   - 7:29 7:31 7:29 ขาด ขาด   - 7:41 7:29 7:29 ขาด 7:29   17 0 6 0 0
  21. นางสาวกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. นางสาวทัชชกร เดชะศิริพงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. นางสาวชิดชนก เรืองขจร 7:24 7:24 ขาด - 7:23 7:22 16:19 7:24 7:23   - 7:26 7:23 7:25 ขาด 7:23   - 7:26 7:26 7:24 7:24 ขาด   - 7:25 7:24 7:30 ขาด 7:26   18 1 4 0 0
  24. นางสาวนาเซีย ปาทาน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวกิตติกา ใจเฉื่อย ขาด 7:05 ขาด - ขาด 7:09 7:27 ขาด 7:19   - 7:08 7:11 7:11 ขาด 7:10   - 7:12 7:19 7:11 7:11 7:15   - 7:16 7:16 7:16 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  26. นางสาวกุลธิดา นาเมือง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุขกุล 16:12 6:59 ขาด - 7:02 16:15 7:07 7:03 7:00   - 7:02 7:05 ขาด ขาด 7:00   - 7:08 7:04 7:08 7:03 7:05   - 14:32 6:56 6:58 ขาด 7:02   16 3 4 0 0
  28. นางสาวจรัสรวี สมวงษ์ 7:28 6:41 ขาด - 6:41 6:44 7:41 7:23 6:42   - 6:42 6:41 6:44 ขาด 6:42   - 6:42 6:45 6:45 6:41 6:44   - 6:44 6:42 6:44 6:44 6:48   21 0 2 0 0
  29. นางสาวจุฑาพร บุญมา 7:20 7:22 ขาด - 7:17 7:16 7:28 7:22 7:16   - 14:30 ขาด 7:28 ขาด 7:15   - 7:20 7:21 7:28 7:18 7:19   - 7:20 ขาด 7:23 ขาด 7:22   17 1 5 0 0
  30. นางสาวจุฑามาศ พึ่งแพ 7:37 7:31 ขาด - 7:28 7:31 7:41 7:36 7:31   - 7:32 7:33 7:34 ขาด 7:38   - 7:42 7:36 7:31 7:34 7:19   - 7:47 ขาด 7:36 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  31. นางสาวณัฐริกา หิรัญวัฒนะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. นางสาวนุชรินทร์ รัตนเจริญ 7:26 7:34 ขาด - 7:25 7:24 ขาด ขาด ขาด   - 7:28 7:26 7:31 ขาด ขาด   - 7:32 7:31 7:31 ขาด 7:30   - 7:25 7:25 7:28 16:10 ขาด   14 1 8 0 0
  33. นางสาวปวีณ์นุช ทองมาเอง 7:30 7:23 ขาด - 7:30 7:26 7:28 7:27 7:31   - 7:23 7:20 7:34 ขาด ขาด   - 7:22 7:23 7:28 7:27 7:27   - 7:23 7:24 9:16 16:10 7:21   18 2 3 0 0
  34. นางสาวปริมประภา ชินสุวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. นางสาวปาลิตา หวังดี 6:54 6:59 ขาด - 6:52 6:53 6:54 6:55 6:50   - 6:53 ขาด 6:53 ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:53 6:53 ขาด   - 6:50 6:50 ขาด 16:10 ขาด   16 1 6 0 0
  36. นางสาวพิมพ์มาดา ปัตวิน ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:32 7:34 7:31 7:21   - 7:31 ขาด 7:28 ขาด 7:26   - 7:32 7:32 7:33 7:25 ขาด   - ขาด 7:29 7:29 16:10 7:31   14 1 8 0 0
  37. นางสาวรุจิรา งามสอาด 7:47 7:55 ขาด - 7:53 7:50 9:21 16:08 7:53   - 7:50 7:50 8:03 ขาด 7:52   - 14:14 8:20 8:02 16:02 16:17   - 7:52 7:57 16:15 ขาด ขาด   13 6 4 0 0
  38. นางสาวขนิษฐา สุขสมพงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวสุกฤตา วรคุณพิเศษ 7:26 7:53 ขาด - 7:26 7:27 7:28 7:28 16:12   - 14:40 7:24 7:28 ขาด 7:22   - 7:30 7:29 9:21 7:30 ขาด   - 7:25 16:07 7:30 16:09 7:25   15 5 3 0 0
  40. นางสาวสุชานันท์ ศรีมณฑา 7:03 7:04 ขาด - 7:02 6:56 7:02 7:03 6:58   - 7:00 7:01 7:03 ขาด 7:04   - 7:03 ขาด 7:08 7:02 ขาด   - 7:04 6:59 7:02 ขาด 7:01   18 0 5 0 0
  41. นางสาววันวิสาข์ เตรมะวงศ์ 7:52 7:48 ขาด - 7:46 ขาด 7:34 7:46 7:38   - 7:29 7:30 7:45 ขาด 7:41   - 7:48 7:45 7:46 7:51 7:51   - 7:50 7:51 7:51 16:09 7:49   19 1 3 0 0
  42. นางสาววิชญา วิสัยชนม์ 6:44 7:21 ขาด - 7:26 7:22 7:30 7:33 7:24   - 7:22 7:21 7:29 ขาด 7:28   - 7:30 7:24 7:26 7:30 7:35   - 7:32 7:30 7:36 16:09 7:36   20 1 2 0 0
  43. นางสาวอรวรรณ ธนาภิญญานนท์ 7:10 7:10 ขาด - 7:12 7:14 ขาด 7:14 7:12   - 7:13 7:13 7:15 ขาด 7:13   - 7:15 7:11 7:11 7:11 7:11   - 7:10 7:15 7:20 16:09 7:14   19 1 3 0 0
มา 26     0 25 22 23 22     0 24 25 26 0     0 26 26 28 20     0 27 24 23 1     368
สาย 1     0 1 2 3 3     0 2 0 1 0     0 4 1 1 4     0 1 1 2 9     36
ขาด 16     0 17 19 17 18     0 17 18 16 43     0 13 16 14 19     0 15 18 18 33     327
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0