รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0