รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร 16:04 7:06 ขาด - ขาด 7:08 7:09 ขาด ขาด   - 14:32 ขาด 7:07 ขาด ขาด   - 7:05 7:06 7:07 ขาด ขาด   - 7:03 7:06 ขาด ขาด ขาด   9 2 12 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์ 7:39 7:35 ขาด - 7:44 7:38 7:41 7:38 7:36   - 7:37 7:37 7:41 ขาด 7:42   - 7:38 7:41 ขาด 7:40 ขาด   - 7:39 7:41 7:40 ขาด 7:41   18 0 5 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์ ขาด 7:03 ขาด - 7:08 7:02 14:25 ขาด ขาด   - ขาด 7:03 14:26 ขาด 16:11   - 7:05 7:06 7:01 16:07 16:09   - ขาด 7:04 16:16 ขาด 16:12   8 7 8 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:29 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล 7:35 7:16 ขาด - 7:16 7:30 7:22 7:16 7:17   - 7:16 7:15 7:23 ขาด 7:25   - 7:27 7:21 7:21 7:22 7:23   - 7:22 7:22 14:29 ขาด 7:31   19 1 3 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ 7:21 7:24 ขาด - 7:25 7:20 7:21 7:24 7:22   - 7:20 7:22 7:21 ขาด 7:19   - 7:22 7:22 7:23 7:21 7:26   - 7:22 7:21 7:19 ขาด 7:20   20 0 3 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า 7:15 7:13 ขาด - 7:14 7:14 7:21 7:21 7:21   - 7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:25 7:27 7:21   - 7:16 7:18 7:21 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล 7:35 7:37 ขาด - 7:40 7:38 7:37 7:41 7:40   - 7:37 7:40 7:39 ขาด 7:31   - 7:35 7:39 7:41 7:32 7:37   - 7:37 7:39 7:41 16:11 7:37   20 1 2 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย ขาด ขาด ขาด - ขาด 8:10 14:25 16:06 ขาด   - 8:20 ขาด 14:26 ขาด 16:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:50 14:28 ขาด ขาด   3 5 15 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น 7:15 7:13 ขาด - 7:14 7:14 7:21 7:21 7:21   - 7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:24 7:27 7:21   - 7:16 7:18 7:21 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์ 7:12 7:22 ขาด - 7:11 7:00 7:08 7:13 7:06   - 7:11 7:13 7:20 ขาด 7:09   - 7:16 7:12 7:14 7:09 7:14   - 7:10 7:05 7:15 16:03 7:17   20 1 2 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม 7:45 7:49 ขาด - 7:12 7:19 14:25 16:06 7:23   - 14:33 16:12 7:26 ขาด 7:25   - 7:22 7:24 7:07 15:53 7:17   - 7:13 7:12 7:15 ขาด 7:15   15 5 3 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์ 7:26 7:34 ขาด - 7:25 7:24 7:24 7:35 7:33   - 7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30   - 7:32 7:31 7:31 7:26 7:30   - 7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   20 0 3 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค 7:34 7:24 ขาด - 7:29 7:31 7:31 7:27 7:25   - 7:28 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:24 7:31 7:26 7:33   - 7:32 7:30 7:32 ขาด 7:31   17 0 6 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ 7:16 15:47 ขาด - 7:19 7:14 7:14 16:06 ขาด   - 7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:21 7:19 7:21   - 7:18 7:20 7:23 ขาด 7:19   17 2 4 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง ขาด 15:47 ขาด - 7:28 ขาด 7:29 16:14 ขาด   - 7:29 7:40 7:26 ขาด ขาด   - ขาด 16:18 7:33 16:01 7:28   - 7:29 16:15 16:14 16:13 7:36   9 7 7 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์ 7:36 7:36 ขาด - 7:30 16:14 7:30 7:29 7:30   - 7:29 7:29 7:31 ขาด 7:27   - 7:31 7:30 7:32 7:24 7:30   - 7:28 ขาด 7:28 ขาด ขาด   17 1 5 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์ 7:08 7:08 ขาด - 7:07 7:13 7:20 7:10 ขาด   - 7:12 7:08 7:13 ขาด 7:11   - 7:13 7:08 7:13 7:12 7:13   - 7:06 7:11 7:07 ขาด 7:10   19 0 4 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี 7:32 7:33 ขาด - 7:27 7:30 7:33 ขาด 7:31   - ขาด ขาด 7:26 ขาด 7:29   - ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:28   - ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:32   13 0 10 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม 7:30 7:18 ขาด - 7:19 7:14 7:20 7:17 7:17   - 7:20 7:20 7:22 ขาด 7:20   - ขาด 7:21 7:22 7:19 7:21   - ขาด 7:20 7:24 16:13 7:19   18 1 4 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง 7:11 7:12 ขาด - 6:58 7:12 7:19 7:15 7:11   - 7:20 7:12 7:14 ขาด 7:06   - 6:51 6:55 6:50 6:50 6:48   - 6:50 6:48 6:49 6:49 6:49   21 0 2 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล ขาด 15:47 ขาด - 7:09 7:12 16:18 7:15 16:15   - 7:20 7:12 16:14 ขาด 7:06   - ขาด 7:14 14:30 16:01 16:13   - 16:17 7:17 15:09 ขาด 16:10   8 10 5 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์ 7:46 7:40 ขาด - 7:43 7:50 7:50 7:51 16:15   - ขาด ขาด 7:50 ขาด 7:51   - ขาด 16:19 16:14 7:53 16:13   - ขาด 16:16 14:33 ขาด 7:52   10 6 7 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช 7:10 7:10 ขาด - 7:12 7:14 7:13 7:14 7:12   - 7:13 7:13 7:15 ขาด 7:12   - 7:16 7:11 7:11 7:12 7:12   - 7:10 7:15 7:20 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา 7:08 15:47 ขาด - 7:09 7:05 7:13 16:10 7:12   - ขาด 7:08 7:13 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:07 ขาด 7:14   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   10 2 11 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์ 7:45 7:47 ขาด - 7:51 7:42 7:51 ขาด 7:40   - 7:44 ขาด 7:48 ขาด 7:51   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข 7:08 7:08 ขาด - 7:07 7:11 7:12 16:10 7:10   - 7:11 16:20 15:21 ขาด 7:07   - 7:09 ขาด 7:11 ขาด 7:08   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   12 3 8 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์ 7:28 7:21 ขาด - ขาด 16:19 7:30 7:38 7:24   - ขาด 16:12 7:29 ขาด 7:28   - 7:31 ขาด ขาด 7:30 ขาด   - 7:32 7:30 7:40 ขาด 7:38   13 2 8 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา 7:39 ขาด ขาด - 7:44 7:38 7:41 7:38 7:36   - 7:37 7:37 7:41 ขาด 7:42   - 7:38 7:41 7:43 7:42 7:45   - 7:39 7:41 7:40 ขาด 7:41   19 0 4 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 14:26 7:18 ขาด   - ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด   - 7:15 7:17 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:33 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 1 17 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:17 14:26 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 14:33 ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 1 21 0 0
มา 23     0 25 27 26 20     0 22 20 23 0     0 20 21 22 18     0 19 21 19 1     327
สาย 1     0 0 2 6 6     0 2 5 4 0     0 0 2 4 4     0 1 2 7 4     50
ขาด 23     0 22 18 15 21     0 23 22 20 47     0 27 24 21 25     0 27 24 21 42     422
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0