รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธนพงษ์ ภาคบุบผา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. นายณัฐวุฒิ สืบสมุทร 16:04 7:06 ขาด   ขาด 7:08 7:09 ขาด ขาด     14:32 ขาด 7:07 ขาด ขาด     7:05 7:06 7:07 ขาด ขาด     7:03 7:06 ขาด ขาด ขาด   9 2 12 0 0
  3. นายทัตเทพ แย้มวงศ์ 7:39 7:35 ขาด   7:44 7:38 7:41 7:38 7:36     7:37 7:37 7:41 ขาด 7:42     7:38 7:41 ขาด 7:40 ขาด     7:39 7:41 7:40 ขาด 7:41   18 0 5 0 0
  4. นายคณิศร อรุณแสงศิลป์ ขาด 7:03 ขาด   7:08 7:02 14:25 ขาด ขาด     ขาด 7:03 14:26 ขาด 16:11     7:05 7:06 7:01 16:07 16:09     ขาด 7:04 16:16 ขาด 16:12   8 7 8 0 0
  5. นายชนวีร์ สว่างเหมือน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:29 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  7. นายธนพล เตียววิไล 7:35 7:16 ขาด   7:16 7:30 7:22 7:16 7:17     7:16 7:15 7:23 ขาด 7:25     7:27 7:21 7:21 7:22 7:23     7:22 7:22 14:29 ขาด 7:31   19 1 3 0 0
  8. นายธนวัฒน์ สมคเณ 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:20 7:21 7:24 7:22     7:20 7:22 7:21 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:19 ขาด 7:20   20 0 3 0 0
  9. นายณัฐกร บุตรเบ้า 7:15 7:13 ขาด   7:14 7:14 7:21 7:21 7:21     7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:25 7:27 7:21     7:16 7:18 7:21 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  10. นายพัชระ พงษ์เกียรติกุล 7:35 7:37 ขาด   7:40 7:38 7:37 7:41 7:40     7:37 7:40 7:39 ขาด 7:31     7:35 7:39 7:41 7:32 7:37     7:37 7:39 7:41 16:11 7:37   20 1 2 0 0
  11. นายปกรณ์ชัย มั่นคง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. นายอรรถวิท บาเปีย ขาด ขาด ขาด   ขาด 8:10 14:25 16:06 ขาด     8:20 ขาด 14:26 ขาด 16:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:50 14:28 ขาด ขาด   3 5 15 0 0
  13. นายบัญญพนต์ โพธิ์ปิ่น 7:15 7:13 ขาด   7:14 7:14 7:21 7:21 7:21     7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:24 7:27 7:21     7:16 7:18 7:21 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  14. นายพงศธร สุมูลเวช ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นายพชร ชนะวงศ์ 7:12 7:22 ขาด   7:11 7:00 7:08 7:13 7:06     7:11 7:13 7:20 ขาด 7:09     7:16 7:12 7:14 7:09 7:14     7:10 7:05 7:15 16:03 7:17   20 1 2 0 0
  16. นายภาคภูมิ วีระธรรม 7:45 7:49 ขาด   7:12 7:19 14:25 16:06 7:23     14:33 16:12 7:26 ขาด 7:25     7:22 7:24 7:07 15:53 7:17     7:13 7:12 7:15 ขาด 7:15   15 5 3 0 0
  17. นายรุ่งเรือง ธีระโรจนพงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. นายวสันต์ เล็กประสมวงษ์ 7:26 7:34 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30     7:32 7:31 7:31 7:26 7:30     7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   20 0 3 0 0
  19. นายศตวรรษ บัวนาค 7:34 7:24 ขาด   7:29 7:31 7:31 7:27 7:25     7:28 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:24 7:31 7:26 7:33     7:32 7:30 7:32 ขาด 7:31   17 0 6 0 0
  20. นายศรัณย์ อ่อนส้มกิจ 7:16 15:47 ขาด   7:19 7:14 7:14 16:06 ขาด     7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:21 7:19 7:21     7:18 7:20 7:23 ขาด 7:19   17 2 4 0 0
  21. นายสิทธิชัย ดอนม่วง ขาด 15:47 ขาด   7:28 ขาด 7:29 16:14 ขาด     7:29 7:40 7:26 ขาด ขาด     ขาด 16:18 7:33 16:01 7:28     7:29 16:15 16:14 16:13 7:36   9 7 7 0 0
  22. นายสิทธิราช พูพวงจันทร์ 7:36 7:36 ขาด   7:30 16:14 7:30 7:29 7:30     7:29 7:29 7:31 ขาด 7:27     7:31 7:30 7:32 7:24 7:30     7:28 ขาด 7:28 ขาด ขาด   17 1 5 0 0
  23. นางสาวปิยะธิดา สุวรรรสร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. นางสาวนฤมล โชคสถาพร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวทัศนีย์ สาพันธ์ 7:08 7:08 ขาด   7:07 7:13 7:20 7:10 ขาด     7:12 7:08 7:13 ขาด 7:11     7:13 7:08 7:13 7:12 7:13     7:06 7:11 7:07 ขาด 7:10   19 0 4 0 0
  26. นางสาวสิริยากร ไพนิตย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวณัชชา กลิ่นเสียงดี 7:32 7:33 ขาด   7:27 7:30 7:33 ขาด 7:31     ขาด ขาด 7:26 ขาด 7:29     ขาด 7:30 7:32 ขาด 7:28     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:32   13 0 10 0 0
  28. นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม 7:30 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:20 7:17 7:17     7:20 7:20 7:22 ขาด 7:20     ขาด 7:21 7:22 7:19 7:21     ขาด 7:20 7:24 16:13 7:19   18 1 4 0 0
  29. นางสาวภัศรา นิลแสง 7:11 7:12 ขาด   6:58 7:12 7:19 7:15 7:11     7:20 7:12 7:14 ขาด 7:06     6:51 6:55 6:50 6:50 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:49   21 0 2 0 0
  30. นางสาวมาทินี มีกุศล ขาด 15:47 ขาด   7:09 7:12 16:18 7:15 16:15     7:20 7:12 16:14 ขาด 7:06     ขาด 7:14 14:30 16:01 16:13     16:17 7:17 15:09 ขาด 16:10   8 10 5 0 0
  31. นางสาววิมลสิริ รัตนวรพิพัฒน์ 7:46 7:40 ขาด   7:43 7:50 7:50 7:51 16:15     ขาด ขาด 7:50 ขาด 7:51     ขาด 16:19 16:14 7:53 16:13     ขาด 16:16 14:33 ขาด 7:52   10 6 7 0 0
  32. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิวานิช 7:10 7:10 ขาด   7:12 7:14 7:13 7:14 7:12     7:13 7:13 7:15 ขาด 7:12     7:16 7:11 7:11 7:12 7:12     7:10 7:15 7:20 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  33. นางสาวชลธิชา ศิลา 7:08 15:47 ขาด   7:09 7:05 7:13 16:10 7:12     ขาด 7:08 7:13 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:07 ขาด 7:14     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   10 2 11 0 0
  34. นางสาวภัททิยา วิภาณุรัตน์ 7:45 7:47 ขาด   7:51 7:42 7:51 ขาด 7:40     7:44 ขาด 7:48 ขาด 7:51     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:44 ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  35. นางสาวศรัณยา พึ่งสุข 7:08 7:08 ขาด   7:07 7:11 7:12 16:10 7:10     7:11 16:20 15:21 ขาด 7:07     7:09 ขาด 7:11 ขาด 7:08     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:07   12 3 8 0 0
  36. นางสาวสิรีธร ฉอ้อนโฉม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. นางสาวสุนิตา ชุ่มมะนัส ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. นางสาวสุหร่ายมาศ สอนพงค์ 7:28 7:21 ขาด   ขาด 16:19 7:30 7:38 7:24     ขาด 16:12 7:29 ขาด 7:28     7:31 ขาด ขาด 7:30 ขาด     7:32 7:30 7:40 ขาด 7:38   13 2 8 0 0
  39. นางสาวอุษณา สิงห์บูรณา 7:39 ขาด ขาด   7:44 7:38 7:41 7:38 7:36     7:37 7:37 7:41 ขาด 7:42     7:38 7:41 7:43 7:42 7:45     7:39 7:41 7:40 ขาด 7:41   19 0 4 0 0
  40. นางสาวอุษณี สิงห์บูรณา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. นางสาววิชุลดา หนูโต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. นางสาวชัชชุอร โมกศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. นางสาวภัสสร บัวแก้ว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 14:26 7:18 ขาด     ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  44. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด     7:15 7:17 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:33 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 1 17 0 0
  45. นางสาวศิริญา ระวิ ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:17 14:26 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 14:33 ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  46. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  47. นางสาวอารีย์ จันระดา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด     ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 1 21 0 0
มา 23 22     25 27 26 20 20     22 20 23 0 22     20 21 22 18 20     19 21 19 1 22   433
สาย 1 4     0 2 6 6 2     2 5 4 0 2     0 2 4 4 3     1 2 7 4 2   63
ขาด 23 21     22 18 15 21 25     23 22 20 47 23     27 24 21 25 24     27 24 21 42 23   538
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0