รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0