รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์ 7:27 7:26 ขาด   7:24 7:31 7:30 7:31 7:28     7:29 7:30 7:30 ขาด 7:25     7:32 7:27 7:32 7:34 7:29     7:32 7:28 7:28 16:11 7:29   20 1 2 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร 7:05 7:06 ขาด   7:11 7:10 7:16 7:30 7:23     ขาด 7:24 7:29 ขาด 6:58     7:30 14:26 7:30 7:20 ขาด     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์ 7:21 7:19 ขาด   7:18 7:20 7:22 7:18 7:19     7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18     7:21 7:22 7:22 7:22 7:18     7:20 7:18 7:22 16:12 ขาด   19 1 3 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี ขาด 14:22 ขาด   ขาด 7:03 ขาด 7:11 ขาด     ขาด 7:00 7:11 ขาด ขาด     7:08 ขาด ขาด ขาด 7:10     7:05 7:02 ขาด 16:11 ขาด   8 2 13 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม 7:25 7:19 ขาด   7:20 7:23 7:23 7:25 7:19     7:19 7:20 7:24 ขาด 7:23     7:28 7:24 7:20 16:03 7:21     7:15 7:21 7:21 16:12 7:26   19 2 2 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์ 6:54 6:59 ขาด   6:52 6:53 6:54 6:55 6:50     6:53 6:51 ขาด ขาด 6:51     6:51 6:51 6:54 6:53 6:49     16:14 6:51 6:56 16:11 6:50   18 2 3 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย 7:26 7:23 ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     7:29 7:28 7:26 ขาด 7:27     7:23 7:24 7:21 7:25 7:26     7:23 7:25 7:25 ขาด 7:31   20 0 3 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์ 7:41 7:45 ขาด   7:48 7:48 7:45 7:42 7:37     7:43 7:41 7:45 ขาด 7:49     7:47 7:43 7:50 7:43 7:40     7:46 7:42 7:43 16:17 7:40   20 1 2 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:03 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ 7:37 7:31 ขาด   7:39 7:33 7:33 7:33 7:29     7:34 7:40 7:35 ขาด 7:34     7:33 7:34 7:37 7:38 7:34     16:14 7:38 7:35 16:11 7:35   19 2 2 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร 7:34 7:24 ขาด   7:17 7:21 7:30 7:27 7:25     7:19 7:26 7:29 ขาด 7:29     7:17 7:20 16:12 7:26 7:32     7:13 7:29 7:32 16:11 7:32   19 2 2 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย 7:08 7:05 ขาด   7:07 7:08 7:12 7:09 7:10     7:11 7:07 7:13 ขาด 7:06     7:10 7:08 7:11 7:11 7:08     7:10 7:08 7:07 16:15 7:07   20 1 2 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์ 16:01 7:09 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:15     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 1 19 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน 7:28 7:23 ขาด   7:23 7:18 7:25 7:27 7:24     7:28 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 7:27 7:29 7:28 7:28     7:26 7:26 7:29 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ 7:30 7:28 ขาด   7:33 7:29 7:33 7:32 7:20     7:31 7:30 7:26 ขาด 7:33     7:33 7:30 7:27 7:28 7:35     7:30 7:33 7:33 16:11 7:33   20 1 2 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก ขาด ขาด ขาด   7:28 7:30 7:29 7:26 7:23     7:28 7:40 7:26 ขาด 7:28     7:32 7:39 7:32 7:27 7:27     7:22 ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ 7:22 7:23 ขาด   7:21 7:30 7:31 7:27 7:28     7:23 7:23 7:24 ขาด ขาด     7:40 7:26 7:24 7:25 7:22     7:23 7:28 7:30 16:14 7:25   19 1 3 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์ 16:11 ขาด ขาด   ขาด 15:07 7:45 7:41 ขาด     7:38 14:29 7:34 ขาด ขาด     7:34 14:24 ขาด 7:37 ขาด     ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   6 5 12 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง 7:38 7:36 ขาด   ขาด 7:33 7:40 7:40 16:19     7:42 16:20 7:41 ขาด ขาด     7:43 7:43 7:47 7:45 7:45     ขาด 7:43 7:43 16:15 8:05   15 3 5 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน 8:50 7:24 ขาด   7:24 7:21 7:23 7:26 7:26     7:23 7:27 7:31 ขาด ขาด     ขาด 7:27 7:23 7:24 7:29     7:24 7:50 7:26 ขาด 16:14   16 2 5 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา 7:33 7:37 ขาด   7:38 7:34 7:41 7:37 7:30     7:36 7:38 7:35 ขาด ขาด     7:35 7:34 7:35 7:33 7:31     ขาด 7:34 7:34 16:12 7:34   18 1 4 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี 7:08 7:11 ขาด   7:10 7:08 7:09 7:12 7:09     7:08 7:09 7:11 ขาด 7:08     7:10 7:10 7:08 7:07 7:09     7:10 7:09 7:10 16:15 7:09   20 1 2 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด 7:42   2 0 21 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง 16:09 7:21 ขาด   7:23 7:19 7:23 7:24 7:19     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19     7:24 7:20 7:18 ขาด 7:23     7:22 7:22 7:18 ขาด 7:18   18 1 4 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม 7:21 7:19 ขาด   ขาด 7:20 7:22 7:18 7:19     7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18     7:20 7:22 7:22 7:22 7:18     ขาด 7:18 7:22 16:11 7:17   18 1 4 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์ 7:28 7:16 ขาด   ขาด 7:15 7:37 7:20 7:19     7:15 7:26 ขาด ขาด 7:22     7:19 7:26 7:23 7:16 7:29     7:22 7:35 7:21 ขาด 7:21   18 0 5 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี 7:27 7:23 ขาด   7:28 7:25 7:26 7:26 7:27     7:26 7:25 16:12 ขาด 7:29     7:31 7:26 7:23 7:23 7:26     7:32 7:33 7:36 16:12 7:35   19 2 2 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์ 7:03 7:09 ขาด   7:06 7:07 7:09 7:15 7:14     7:14 7:05 7:10 ขาด 7:07     7:06 7:12 7:07 7:16 7:14     7:09 7:08 7:07 16:11 7:11   20 1 2 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข 16:13 7:12 ขาด   16:11 6:56 7:03 7:22 16:15     ขาด 7:03 7:13 ขาด 16:17     7:25 7:07 7:14 7:11 7:15     7:11 7:13 7:14 16:17 7:22   15 5 3 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์ 6:55 6:53 ขาด   6:53 6:56 6:58 6:58 6:57     6:57 6:56 6:58 ขาด 6:59     6:59 6:56 6:57 6:57 6:53     6:54 6:53 6:53 ขาด 6:55   20 0 3 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง 7:19 7:01 ขาด   7:04 7:03 7:06 7:04 7:01     7:04 7:04 7:08 ขาด 7:01     7:04 7:07 7:06 7:04 7:03     7:01 7:08 7:04 ขาด 7:02   20 0 3 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล 7:11 7:16 ขาด   7:07 7:24 7:20 7:27 7:07     7:15 7:27 7:15 ขาด 7:17     7:13 7:19 7:09 7:05 7:17     7:11 7:19 7:33 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ 7:24 7:20 ขาด   ขาด 7:19 7:23 7:22 7:19     7:20 7:22 7:20 ขาด ขาด     7:23 7:20 7:17 7:16 7:23     7:21 7:21 7:17 16:12 7:18   18 1 4 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา 7:07 7:10 ขาด   7:07 7:11 16:19 7:12 7:09     7:11 7:11 7:13 ขาด 7:10     7:18 7:11 7:15 7:13 7:15     7:10 14:31 7:12 16:17 7:11   18 3 2 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย 7:28 7:30 ขาด   7:28 7:30 7:29 7:26 7:23     7:28 7:40 7:26 ขาด 7:28     7:32 7:40 7:32 7:27 7:27     7:29 16:09 7:26 16:12 7:36   19 2 2 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ ขาด 7:02 ขาด   7:03 7:03 7:04 7:04 7:03     7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03     7:06 7:08 7:05 7:06 7:05     7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   19 0 4 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร ขาด 14:18 ขาด   ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย ขาด 14:18 ขาด   ขาด 14:23 7:10 7:18 ขาด     7:16 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:25 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   3 5 15 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด     7:16 7:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:25 ขาด ขาด 16:01     ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   5 3 15 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี ขาด 14:16 ขาด   ขาด 7:17 ขาด 7:18 ขาด     ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   2 3 18 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ ขาด 14:18 ขาด   ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด     ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 2 18 0 0
มา 26 31     26 36 34 37 29     32 32 30 0 26     32 30 30 30 32     26 30 29 0 28   606
สาย 5 5     1 2 1 0 2     0 6 1 0 1     0 4 1 2 1     2 6 0 22 1   63
ขาด 18 13     22 11 14 12 18     17 11 18 49 22     17 15 18 17 16     21 13 20 27 20   409
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0