รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธรรธรณ์ ไทยวงษ์ 7:27 7:26 ขาด - 7:24 7:31 7:30 7:31 7:28   - 7:29 7:30 7:30 ขาด 7:25   - 7:32 7:27 7:32 7:34 7:29   - 7:32 7:28 7:28 16:11 7:29   20 1 2 0 0
  2. นายภาณุวัฒน์ สว่างจิตร 7:05 7:06 ขาด - 7:11 7:10 7:16 7:30 7:23   - ขาด 7:24 7:29 ขาด 6:58   - 7:30 14:26 7:30 7:20 ขาด   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  3. นายสรวิชญ์ พันธุ์เสือ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. นายชลกร กฤษประจันต์ 7:21 7:19 ขาด - 7:18 7:20 7:22 7:18 7:19   - 7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18   - 7:21 7:22 7:22 7:22 7:18   - 7:20 7:18 7:22 16:12 ขาด   19 1 3 0 0
  5. นายอานนท์ เล็กโสภี ขาด 14:22 ขาด - ขาด 7:03 ขาด 7:11 ขาด   - ขาด 7:00 7:11 ขาด ขาด   - 7:08 ขาด ขาด ขาด 7:10   - 7:05 7:02 ขาด 16:11 ขาด   8 2 13 0 0
  6. นายณภัทร ศรีงาม 7:25 7:19 ขาด - 7:20 7:23 7:23 7:25 7:19   - 7:19 7:20 7:24 ขาด 7:23   - 7:28 7:24 7:20 16:03 7:21   - 7:15 7:21 7:21 16:12 7:26   19 2 2 0 0
  7. นายอดิศร บรรดาศักดิ์ 6:54 6:59 ขาด - 6:52 6:53 6:54 6:55 6:50   - 6:53 6:51 ขาด ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:54 6:53 6:49   - 16:14 6:51 6:56 16:11 6:50   18 2 3 0 0
  8. นายจตุพล สิทธิเกษมชัย 7:26 7:23 ขาด - 7:26 7:28 7:31 7:29 7:32   - 7:29 7:28 7:26 ขาด 7:27   - 7:23 7:24 7:21 7:25 7:26   - 7:23 7:25 7:25 ขาด 7:31   20 0 3 0 0
  9. นายจิรเมธ ตันรัตนพิทักษ์ 7:41 7:45 ขาด - 7:48 7:48 7:45 7:42 7:37   - 7:43 7:41 7:45 ขาด 7:49   - 7:47 7:43 7:50 7:43 7:40   - 7:46 7:42 7:43 16:17 7:40   20 1 2 0 0
  10. นายจิรวัฒน์ สินทรโก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 16:03 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  11. นายจิรายุ ผลจรัญ 7:37 7:31 ขาด - 7:39 7:33 7:33 7:33 7:29   - 7:34 7:40 7:35 ขาด 7:34   - 7:33 7:34 7:37 7:38 7:34   - 16:14 7:38 7:35 16:11 7:35   19 2 2 0 0
  12. นายเตชสิทธิ์ จันทร 7:34 7:24 ขาด - 7:17 7:21 7:30 7:27 7:25   - 7:19 7:26 7:29 ขาด 7:29   - 7:17 7:20 16:12 7:26 7:32   - 7:13 7:29 7:32 16:11 7:32   19 2 2 0 0
  13. นายณัฐพงศ์ สุขภพ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นายประยูรศักดิ์ ฉิมวัย 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:08 7:12 7:09 7:10   - 7:11 7:07 7:13 ขาด 7:06   - 7:10 7:08 7:11 7:11 7:08   - 7:10 7:08 7:07 16:15 7:07   20 1 2 0 0
  15. นายทศพร กองประเสริฐ์ 16:01 7:09 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:15   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 1 19 0 0
  16. นายวิศรุต พลเสน 7:28 7:23 ขาด - 7:23 7:18 7:25 7:27 7:24   - 7:28 7:25 7:26 ขาด 7:25   - 7:25 7:27 7:29 7:28 7:28   - 7:26 7:26 7:29 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  17. นายภัทรพงษ์ กอสุพรรณ 7:30 7:28 ขาด - 7:33 7:29 7:33 7:32 7:20   - 7:31 7:30 7:26 ขาด 7:33   - 7:33 7:30 7:27 7:28 7:35   - 7:30 7:33 7:33 16:11 7:33   20 1 2 0 0
  18. นางสาวธนินนาถ นาคเอก ขาด ขาด ขาด - 7:28 7:30 7:29 7:26 7:23   - 7:28 7:40 7:26 ขาด 7:28   - 7:32 7:39 7:32 7:27 7:27   - 7:22 ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  19. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ 7:22 7:23 ขาด - 7:21 7:30 7:31 7:27 7:28   - 7:23 7:23 7:24 ขาด ขาด   - 7:40 7:26 7:24 7:25 7:22   - 7:23 7:28 7:30 16:14 7:25   19 1 3 0 0
  20. นางสาวนิมนญา ปาลพันธ์ 16:11 ขาด ขาด - ขาด 15:07 7:45 7:41 ขาด   - 7:38 14:29 7:34 ขาด ขาด   - 7:34 14:24 ขาด 7:37 ขาด   - ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   6 5 12 0 0
  21. นางสาวนูรีน กิจจำนง 7:38 7:36 ขาด - ขาด 7:33 7:40 7:40 16:19   - 7:42 16:20 7:41 ขาด ขาด   - 7:43 7:43 7:47 7:45 7:45   - ขาด 7:43 7:43 16:15 8:05   15 3 5 0 0
  22. นางสาวปารีณา บัวบาน 8:50 7:24 ขาด - 7:24 7:21 7:23 7:26 7:26   - 7:23 7:27 7:31 ขาด ขาด   - ขาด 7:27 7:23 7:24 7:29   - 7:24 7:50 7:26 ขาด 16:14   16 2 5 0 0
  23. นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา 7:33 7:37 ขาด - 7:38 7:34 7:41 7:37 7:30   - 7:36 7:38 7:35 ขาด ขาด   - 7:35 7:34 7:35 7:33 7:31   - ขาด 7:34 7:34 16:12 7:34   18 1 4 0 0
  24. นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวศศิวิมล ชำนาญดี 7:08 7:11 ขาด - 7:10 7:08 7:09 7:12 7:09   - 7:08 7:09 7:11 ขาด 7:08   - 7:10 7:10 7:08 7:07 7:09   - 7:10 7:09 7:10 16:15 7:09   20 1 2 0 0
  26. นางสาวชลดา เมฆพะโยม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวสุพัตรา ชั้นเสมา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:43 ขาด ขาด 7:42   2 0 21 0 0
  28. นางสาวอุษณีย์ ชาติทอง 16:09 7:21 ขาด - 7:23 7:19 7:23 7:24 7:19   - 7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19   - 7:24 7:20 7:18 ขาด 7:23   - 7:22 7:22 7:18 ขาด 7:18   18 1 4 0 0
  29. นางสาวจิราวดี ศรีสนาม 7:21 7:19 ขาด - ขาด 7:20 7:22 7:18 7:19   - 7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18   - 7:20 7:22 7:22 7:22 7:18   - ขาด 7:18 7:22 16:11 7:17   18 1 4 0 0
  30. นางสาววชิราวรรณ ไชยนพวัฒน์ 7:28 7:16 ขาด - ขาด 7:15 7:37 7:20 7:19   - 7:15 7:26 ขาด ขาด 7:22   - 7:19 7:26 7:23 7:16 7:29   - 7:22 7:35 7:21 ขาด 7:21   18 0 5 0 0
  31. นางสาวสรัลพร สว่างศรี 7:27 7:23 ขาด - 7:28 7:25 7:26 7:26 7:27   - 7:26 7:25 16:12 ขาด 7:29   - 7:31 7:26 7:23 7:23 7:26   - 7:32 7:33 7:36 16:12 7:35   19 2 2 0 0
  32. นางสาวสุมาลินี มณีวงษ์ 7:03 7:09 ขาด - 7:06 7:07 7:09 7:15 7:14   - 7:14 7:05 7:10 ขาด 7:07   - 7:06 7:12 7:07 7:16 7:14   - 7:09 7:08 7:07 16:11 7:11   20 1 2 0 0
  33. นางสาวเกวลิน เทียนปัญจะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. นางสาวสุดาพร มีเจริญสุข 16:13 7:12 ขาด - 16:11 6:56 7:03 7:22 16:15   - ขาด 7:03 7:13 ขาด 16:17   - 7:25 7:07 7:14 7:11 7:15   - 7:11 7:13 7:14 16:17 7:22   15 5 3 0 0
  35. นางสาวณัฏฐนิชา เผ่าพันธุ์ 6:55 6:53 ขาด - 6:53 6:56 6:58 6:58 6:57   - 6:57 6:56 6:58 ขาด 6:59   - 6:59 6:56 6:57 6:57 6:53   - 6:54 6:53 6:53 ขาด 6:55   20 0 3 0 0
  36. นางสาวเทียนทัชชา นิยมทอง 7:19 7:01 ขาด - 7:04 7:03 7:06 7:04 7:01   - 7:04 7:04 7:08 ขาด 7:01   - 7:04 7:07 7:06 7:04 7:03   - 7:01 7:08 7:04 ขาด 7:02   20 0 3 0 0
  37. นางสาวนิศารัตน์ เสาวรส ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. นางสาวเบญจมาศ แซอั๊ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวพลอยไพลิน ฮองกุล 7:11 7:16 ขาด - 7:07 7:24 7:20 7:27 7:07   - 7:15 7:27 7:15 ขาด 7:17   - 7:13 7:19 7:09 7:05 7:17   - 7:11 7:19 7:33 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  40. นางสาวพีรดา จงสุวรรณ 7:24 7:20 ขาด - ขาด 7:19 7:23 7:22 7:19   - 7:20 7:22 7:20 ขาด ขาด   - 7:23 7:20 7:17 7:16 7:23   - 7:21 7:21 7:17 16:12 7:18   18 1 4 0 0
  41. นางสาวณัฐธิฌา มีมา 7:07 7:10 ขาด - 7:07 7:11 16:19 7:12 7:09   - 7:11 7:11 7:13 ขาด 7:10   - 7:18 7:11 7:15 7:13 7:15   - 7:10 14:31 7:12 16:17 7:11   18 3 2 0 0
  42. นางสาววริศรา ศุภธนาทรัพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. นางสาวสุนิสา กำจัดภัย 7:28 7:30 ขาด - 7:28 7:30 7:29 7:26 7:23   - 7:28 7:40 7:26 ขาด 7:28   - 7:32 7:40 7:32 7:27 7:27   - 7:29 16:09 7:26 16:12 7:36   19 2 2 0 0
  44. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ ขาด 7:02 ขาด - 7:03 7:03 7:04 7:04 7:03   - 7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03   - 7:06 7:08 7:05 7:06 7:05   - 7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   19 0 4 0 0
  45. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร ขาด 14:18 ขาด - ขาด 7:17 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 2 20 0 0
  46. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย ขาด 14:18 ขาด - ขาด 14:23 7:10 7:18 ขาด   - 7:16 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:25 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   3 5 15 0 0
  47. นางสาววรางคณา แสนกล้า ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด   - 7:16 7:18 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:25 ขาด ขาด 16:01   - ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   5 3 15 0 0
  48. นางสาวสาวิตรี ดมอุ่นดี ขาด 14:16 ขาด - ขาด 7:17 ขาด 7:18 ขาด   - ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 14:32 ขาด ขาด ขาด   2 3 18 0 0
  49. นางสาวอรนิภา ฤกษ์ประกอบ ขาด 14:18 ขาด - ขาด 7:17 7:11 7:18 ขาด   - ขาด 14:21 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 2 18 0 0
มา 26     0 26 36 34 37     0 32 32 30 0     0 32 30 30 30     0 26 30 29 0     460
สาย 5     0 1 2 1 0     0 0 6 1 0     0 0 4 1 2     0 2 6 0 22     53
ขาด 18     0 22 11 14 12     0 17 11 18 49     0 17 15 18 17     0 21 13 20 27     320
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0