รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย 7:37 7:25 ขาด   7:37 7:28 7:38 7:22 7:31     ขาด 16:17 7:32 ขาด 7:22     7:38 7:16 7:29 16:02 ขาด     7:30 7:26 7:22 ขาด 16:13   15 3 5 0 0
  2. นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล 7:04 7:11 ขาด   7:07 7:08 7:11 7:16 7:29     ขาด ขาด 16:11 ขาด 7:09     15:18 16:16 ขาด 7:17 7:16     7:10 7:09 ขาด ขาด ขาด   12 3 8 0 0
  3. นายปรมินทร์ โสมนัส ขาด 15:46 ขาด   7:41 ขาด ขาด 7:51 ขาด     7:47 ขาด ขาด ขาด ขาด     16:17 ขาด 16:13 7:46 16:10     15:08 7:45 16:15 16:13 7:49   6 7 10 0 0
  4. นายอนุรักษ์ ศิลา 7:04 7:11 ขาด   7:07 7:08 7:11 7:16 7:15     7:15 7:06 7:11 ขาด 7:09     7:08 7:13 7:09 7:17 7:16     7:10 7:09 7:09 16:14 7:12   20 1 2 0 0
  5. นายเทพรินทร์ คุ้มภัย 7:24 ขาด ขาด   7:23 7:20 7:22 7:23 7:19     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19     7:24 7:20 7:18 7:16 7:23     7:22 7:22 ขาด 16:07 7:18   18 1 4 0 0
  6. นายพิษณุวัฒน์ มาตรศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. นายศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ 7:15 7:00 ขาด   16:04 7:05 7:08 7:14 7:18     7:17 7:23 7:10 ขาด 7:36     7:22 7:32 7:46 7:17 7:31     ขาด 7:21 7:24 ขาด 7:01   18 1 4 0 0
  8. นายนนทกานต์ โพธิ์ศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:14     7:15 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  9. นายอาชวิน หงษ์โต 7:09 7:08 ขาด   7:09 16:18 7:09 7:11 7:06     7:05 7:08 7:08 ขาด ขาด     7:09 7:10 7:10 7:10 7:09     7:08 7:07 7:08 16:14 7:07   18 2 3 0 0
  10. นายวสวัตติ์ ห่วงวิไล 7:04 7:04 ขาด   7:05 6:54 7:00 7:01 7:06     7:09 7:06 7:24 ขาด 7:03     7:02 7:11 7:08 ขาด 7:07     7:03 7:10 7:25 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  11. นายพัชรวัฒน์ วัฒนะศิริเมธี 7:18 7:15 ขาด   7:18 7:17 7:17 7:17 7:26     7:16 7:21 7:27 ขาด 7:24     7:12 7:23 ขาด 7:22 7:27     ขาด 7:19 ขาด ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  12. นายสิทธินนท์ โตสิรภัทร 6:56 6:59 ขาด   6:56 6:57 6:56 6:54 6:53     6:54 6:51 7:00 ขาด 6:58     15:17 6:57 6:54 7:01 6:57     ขาด 6:57 7:01 16:14 6:55   18 2 3 0 0
  13. นายวีรวัฒน์ ไพฑูร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นางสาวชลธิชา พ่วงรักษา 7:16 7:19 ขาด   ขาด ขาด 7:16 7:18 7:22     7:15 7:20 7:25 ขาด 7:19     7:15 7:23 7:23 7:21 7:25     7:22 7:23 7:24 ขาด 7:23   18 0 5 0 0
  15. นางสาวญาณิศา พิลาดี 6:50 6:47 ขาด   6:53 6:49 6:50 6:53 6:50     6:50 6:50 6:50 ขาด 6:47     6:51 6:50 6:50 6:50 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:49   21 0 2 0 0
  16. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีสมโภชน์ 6:45 6:47 ขาด   7:14 6:57 ขาด 7:24 7:10     7:08 7:09 7:10 ขาด 7:10     7:19 7:13 ขาด 7:18 7:11     7:14 7:15 7:14 16:08 7:16   18 1 4 0 0
  17. นางสาววันวิสา ฉิมภาลี 7:25 7:19 ขาด   7:20 7:23 7:23 7:24 7:18     7:19 7:19 7:22 ขาด 7:23     7:27 7:24 7:19 7:20 7:21     7:15 7:20 7:21 16:15 7:26   20 1 2 0 0
  18. นางสาวกันต์ฤทัย จันทา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. นางสาวณัฐสุดา พลเสน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:54 6:52 6:55 16:08 16:04   3 2 18 0 0
  20. นางสาวหัทยา มาลัยเจริญ 7:28 7:16 ขาด   7:14 7:15 7:37 7:20 7:19     7:15 7:26 7:23 ขาด 7:22     7:19 7:26 7:22 7:16 7:29     7:22 7:35 7:21 16:15 7:21   20 1 2 0 0
  21. นางสาวอังควิภา บัวเงิน 7:40 7:40 ขาด   7:42 7:40 7:41 7:42 7:36     7:43 7:35 7:38 ขาด 7:38     7:39 7:43 ขาด 7:36 7:41     7:39 7:40 7:43 ขาด 7:37   19 0 4 0 0
  22. นางสาวนฤมล นาคศิริ 7:11 7:11 ขาด   7:08 7:12 7:11 7:14 7:11     7:12 7:11 7:14 ขาด 7:07     7:26 7:14 7:14 7:16 16:09     7:09 7:17 7:08 16:15 7:13   19 2 2 0 0
  23. นางสาวนุชจรีย์ แซ่เอีย ขาด ขาด ขาด   7:12 7:00 ขาด 16:10 7:01     14:23 7:00 7:01 ขาด 7:09     6:59 16:18 ขาด 7:10 7:02     6:45 6:54 7:04 16:08 7:03   13 4 6 0 0
  24. นางสาวประพาฬรัตน์ พรพิพัฒน์พงศ์ 7:20 7:22 ขาด   7:22 7:21 7:25 7:26 7:21     7:21 7:20 7:18 ขาด 7:18     7:31 7:24 7:21 7:19 7:21     15:05 7:20 7:23 16:12 7:21   19 2 2 0 0
  25. นางสาวพัชราภรณ์ เม่นมงกุฏ 7:11 7:12 ขาด   7:01 7:12 ขาด ขาด ขาด     7:20 7:12 7:14 ขาด 7:06     6:59 7:04 7:02 7:04 7:04     7:19 7:07 7:03 16:14 7:04   17 1 5 0 0
  26. นางสาวชมพู่ ค้ายาดี 7:24 7:24 ขาด   7:24 7:23 7:23 7:26 7:23     7:26 7:24 7:25 ขาด 7:23     7:26 7:25 7:24 ขาด ขาด     15:07 7:25 7:30 16:14 7:26   17 2 4 0 0
  27. นางสาวศุภวรรณ ฤกษ์บุรุษ 6:45 6:42 ขาด   ขาด 16:16 6:45 6:44 15:58     14:23 ขาด 16:12 ขาด ขาด     6:52 16:18 ขาด 6:44 ขาด     6:47 6:49 6:44 6:48 ขาด   10 5 8 0 0
  28. นางสาวอภิญญา บุญส่งดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. นางสาวอาจรีย์ อารีมิตรน่วมบัว 7:29 7:29 ขาด   16:08 7:27 7:25 7:31 7:28     7:32 7:32 7:32 ขาด 7:28     7:29 7:30 7:29 7:29 7:33     7:32 7:30 7:31 16:14 7:33   19 2 2 0 0
  30. นางสาววรดา วงษ์ยี่สุ่น ขาด 6:41 ขาด   6:41 6:44 6:42 6:39 6:42     6:42 6:41 ขาด ขาด 6:42     6:42 6:45 6:45 6:41 6:44     6:44 6:42 6:43 6:44 ขาด   18 0 5 0 0
  31. นางสาววาสินี มณีรัตน์ 6:54 6:59 ขาด   6:51 ขาด 6:54 16:08 6:49     6:53 6:50 16:11 ขาด 6:51     ขาด 6:51 6:53 ขาด ขาด     15:05 6:51 ขาด ขาด 16:04   11 4 8 0 0
  32. นางสาววิภาภรณ์ อรุณเเสงศิลป์ 7:01 7:03 ขาด   ขาด 7:01 7:00 7:05 ขาด     7:03 7:03 6:59 ขาด ขาด     ขาด 7:03 ขาด ขาด ขาด     7:00 7:04 ขาด ขาด 7:03   12 0 11 0 0
  33. นางสาวสุมิตตรา ทาหนองโดก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด 15:58     7:18 7:20 ขาด 7:17 7:16     7:27 7:15 7:16 ขาด 7:16   9 1 13 0 0
  34. นางสาวอรวี โอภาส 7:40 7:32 ขาด   7:37 7:31 7:38 7:35 7:38     7:36 16:15 7:42 ขาด 7:41     7:35 16:13 7:42 7:31 7:24     7:25 7:31 7:38 16:12 7:32   18 3 2 0 0
  35. นางสาวอริสรา ราชวงษ์ 7:24 7:24 ขาด   7:24 7:23 ขาด 7:26 7:23     7:25 7:24 7:25 ขาด 7:23     7:26 7:26 7:24 7:25 7:32     7:25 7:25 7:30 16:12 7:27   19 1 3 0 0
  36. นางสาวอัญชิสา ปิ่นหิรัญ ขาด 7:01 ขาด   ขาด 7:07 16:14 16:08 ขาด     14:30 16:15 7:07 ขาด ขาด     7:08 7:11 7:08 7:06 ขาด     ขาด 7:08 16:15 16:12 ขาด   8 6 9 0 0
  37. นางสาวอัญชิสา วิจิตรบัญชา 7:29 7:22 ขาด   ขาด 7:22 7:31 ขาด 7:25     7:23 7:22 7:30 ขาด 7:28     7:31 7:24 ขาด 7:31 7:35     ขาด 7:31 7:16 ขาด 16:04   15 1 7 0 0
  38. นางสาวศิรินดา จิตรหาญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 26 27     23 25 24 25 25     25 24 27 0 26     27 26 21 26 23     23 32 25 3 22   505
สาย 0 1     2 2 1 3 1     3 3 3 0 1     3 4 1 1 2     4 0 2 18 4   59
ขาด 12 10     13 11 13 10 12     10 11 8 38 11     8 8 16 11 13     11 6 11 17 12   272
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0