รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายธัสมา เครือวัลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายชยกรณ์ ดวงอุดม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายราม บุญทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายอภิสิทธิ์ สาปาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายธนวิทย์ บุญญังกูร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นางสาวประภัศรา ภูโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0