รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. นายธัสมา เครือวัลย์ 7:26 ขาด ขาด   16:06 7:27 7:29 7:28 16:02     7:37 7:25 7:28 ขาด 7:22     7:31 ขาด 7:27 7:30 ขาด     7:26 7:29 ขาด ขาด 7:26   14 2 7 0 0
  6. นายชยกรณ์ ดวงอุดม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:37 7:28     ขาด ขาด 16:11 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:33 7:32     7:34 7:38 7:34 ขาด 7:37   8 1 14 0 0
  7. นายดลวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ 7:16 7:08 ขาด   7:17 7:16 7:25 7:32 7:27     7:26 7:25 7:25 ขาด 7:22     7:10 7:19 7:25 7:24 7:24     7:13 7:25 7:25 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  8. นายราม บุญทรัพย์ 7:39 7:33 ขาด   7:42 7:32 ขาด 7:37 7:28     7:31 7:33 7:32 ขาด 7:36     7:38 7:33 7:32 7:33 7:32     7:34 7:38 7:34 ขาด 7:37   19 0 4 0 0
  9. นายกฤษฎา แย้มทรัพย์ 16:08 15:46 ขาด   7:38 7:32 7:32 16:07 7:29     ขาด 15:17 7:35 ขาด ขาด     7:33 ขาด 7:37 16:02 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:35   8 5 10 0 0
  10. นายชนนน พรพิพัฒน์พงศ์ 7:20 7:20 ขาด   7:22 7:21 7:25 7:25 7:20     7:21 7:20 7:18 ขาด 7:17     7:31 7:24 7:21 7:19 7:21     7:20 7:20 7:23 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  11. นายอภิวัฒน์ สุวรรณศรี 7:26 7:53 ขาด   7:27 ขาด ขาด 7:28 7:32     7:37 7:25 7:28 ขาด 7:22     14:28 7:29 7:27 7:30 7:35     7:26 14:21 7:30 16:07 7:26   16 3 4 0 0
  12. นายปฏิภาณ สันติกฤษณเลิศ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:08 7:18 7:12     7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     ขาด 7:18 7:21 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  13. นายสิรภพ กิตติวัฒนากูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. นายอภิสิทธิ์ สาปาน 7:39 7:38 ขาด   7:37 7:33 7:36 7:36 7:34     7:40 7:35 7:44 ขาด 7:44     7:36 7:34 7:32 7:36 7:35     7:40 7:38 7:39 ขาด 7:37   20 0 3 0 0
  15. นายธนวิทย์ บุญญังกูร 6:55 6:54 ขาด   6:56 6:57 6:57 6:59 6:55     6:53 6:53 6:55 ขาด 6:48     6:55 6:53 6:53 6:50 6:53     6:51 6:51 ขาด ขาด 6:54   19 0 4 0 0
  16. นายนันทสิทธิ์ เอี่ยมสะอาดศรี 7:03 15:46 ขาด   7:02 6:56 7:02 7:03 ขาด     14:20 ขาด 7:03 ขาด 7:04     ขาด 7:02 7:04 7:02 ขาด     7:03 ขาด 7:02 ขาด 7:01   13 2 8 0 0
  17. นายยศกร ตั้งจิตต์ธรรม 7:14 ขาด ขาด   ขาด 7:17 7:20 16:16 7:11     7:06 7:13 7:14 ขาด ขาด     6:31 7:11 7:11 7:16 ขาด     6:27 7:09 ขาด ขาด 7:10   14 1 8 0 0
  18. นายบุรินทร์ ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. นางสาวธนภรณ์ มั่นใจ 7:25 7:20 ขาด   7:21 7:23 7:23 7:27 7:19     7:20 7:20 7:23 ขาด 7:23     7:27 7:24 7:20 7:20 ขาด     7:15 7:21 7:21 16:08 7:26   19 1 3 0 0
  20. นางสาวประภัศรา ภูโต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. นางสาวณัฐนิษฐ์ษา อ่อนน้อม 7:24 7:30 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:28 7:25 7:27 7:24 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  22. นางสาวญาณิศา อู่อรุณ 7:26 7:11 ขาด   7:15 7:10 7:16 7:13 7:32     7:10 7:09 7:44 ขาด 7:16     7:14 ขาด 7:12 ขาด 7:16     7:15 7:14 7:17 ขาด 7:21   18 0 5 0 0
  23. นางสาวณัฐธิดา งามสอาด 7:38 7:32 ขาด   7:30 7:42 7:38 7:37 7:23     7:36 7:39 7:34 ขาด 7:40     7:35 7:32 7:34 ขาด 7:34     7:33 7:33 7:33 ขาด 7:32   19 0 4 0 0
  24. นางสาวปรียาภัทร เรือนรื่น 7:33 7:31 ขาด   7:31 7:36 7:45 7:41 7:28     7:38 7:35 7:34 ขาด 7:36     7:34 7:34 7:35 ขาด ขาด     7:40 7:34 7:34 16:08 7:35   18 1 4 0 0
  25. นางสาวสุภัสสร เรือนวิลัย 7:22 7:23 ขาด   7:21 7:30 7:31 7:27 7:28     7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:24 7:25 7:23     7:23 7:28 7:30 ขาด 7:25   20 0 3 0 0
  26. นางสาวภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. นางสาวอณิยากร ประทับสิงห์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. นางสาวชนิกานต์ รอดเชียงล้ำ 7:36 6:48 ขาด   7:29 6:49 6:51 7:52 7:18     ขาด 6:51 6:51 ขาด 6:47     6:52 6:51 6:51 6:50 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:50   20 0 3 0 0
  29. นางสาวนันท์นภัส พลายละหาร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. นางสาววาริษา แก้วศรีงาม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. นางสาวศุภัชยา โพธิ์ศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 7:16 7:18     7:22 7:13 ขาด ขาด 7:19   10 0 13 0 0
  32. นางสาวอรณัญช์ แก้วพันลึก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. นางสาวกชพร รักศรีสว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. นางสาวกฤตยา คล่องแคล่ว 7:24 7:21 ขาด   16:12 7:19 16:16 7:24 7:19     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 7:20 7:18 16:08 7:23     7:22 7:22 7:18 ขาด 7:18   13 3 7 0 0
  35. นางสาวกัญญาณัฐ จินดาอินทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. นางสาวณัฐธิดา ขุนสอาดศรี 7:39 7:39 ขาด   7:41 7:38 7:39 7:40 7:38     7:40 7:45 7:38 ขาด 7:41     7:38 7:43 7:42 7:42 7:48     7:16 7:22 7:18 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  37. นางสาวมลิดา เพ็ชรัตน์ 7:11 7:09 ขาด   7:14 7:15 6:58 7:08 7:10     7:04 7:13 7:12 ขาด 7:11     7:08 7:09 7:10 7:10 7:11     7:07 7:10 7:10 16:09 ขาด   19 1 3 0 0
  38. นางสาวปัญจพร พลายเพ็ชร 7:16 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:18 7:17 7:17     7:20 7:20 7:22 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:21 7:19 7:21     7:18 7:20 7:24 16:08 7:19   20 1 2 0 0
  39. นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์ 7:44 7:47 ขาด   7:51 7:24 7:46 7:50 7:40     7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51     14:33 7:43 16:10 ขาด 7:45     7:41 7:44 7:44 16:08 7:47   17 3 3 0 0
  40. นางสาวจุฑามณี มากขนอน 7:29 7:26 ขาด   7:30 15:14 7:35 7:37 7:32     ขาด 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:09 ขาด   17 2 4 0 0
  41. นางสาวชุติมณต์ แจ่มจันทร์ 7:07 7:10 ขาด   7:07 7:11 ขาด 7:12 7:09     ขาด 7:11 7:13 ขาด 7:09     7:17 7:11 ขาด ขาด 7:15     7:10 7:10 7:12 ขาด 7:11   16 0 7 0 0
  42. นางสาวสุพัตรา รามจุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 16:12 16:16     7:34 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:43     7:47 7:42 7:43 ขาด 7:43   6 2 15 0 0
  43. นางสาวอารยา มณีเเสง 7:06 7:03 ขาด   16:05 7:04 ขาด 7:10 7:00     7:05 7:04 7:08 ขาด 7:09     7:09 15:17 7:08 7:06 7:07     7:06 7:05 7:11 16:09 7:06   17 3 3 0 0
  44. นางสาวลลิดา สิงห์ใจชี่น ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  45. นางสาววรรณวิมล เกตุแก้ว ขาด 7:23 ขาด   ขาด 7:29 ขาด 7:27 7:27     7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26     7:40 7:25 7:23 8:46 7:22     7:23 7:27 7:29 16:04 7:24   16 2 5 0 0
  46. นางสาวศิริพร สีนาคสุข 7:03 7:00 ขาด   7:01 7:10 7:19 7:02 7:18     7:04 7:01 7:04 ขาด 7:02     6:59 7:04 7:02 7:04 7:05     7:19 7:07 7:04 16:04 7:04   20 1 2 0 0
  47. นางสาวสุรีย์รัตน์ ไตรเวทย์ 7:21 7:23 ขาด   7:21 7:29 7:30 7:27 7:27     ขาด 7:23 7:24 ขาด ขาด     7:40 7:25 7:23 7:24 7:22     7:23 7:27 7:29 ขาด 7:25   18 0 5 0 0
มา 27 25     23 26 22 27 27     22 25 28 0 25     27 26 28 23 25     29 28 26 1 28   518
สาย 1 2     3 1 1 3 2     1 1 1 0 0     2 1 1 3 0     0 1 0 10 0   34
ขาด 19 20     21 20 24 17 18     24 21 18 47 22     18 20 18 21 22     18 18 21 36 19   482
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0