รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0