รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายพุฒิพงศ์ สำราญพานิช 7:34 7:22 ขาด - 7:28 7:32 7:28 7:41 7:34   - 7:34 7:29 7:36 ขาด 7:25   - 7:40 7:39 16:13 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:11 14:28 7:39   14 3 6 0 0
  2. นายภูมินทร์ พรมอุทธา 7:35 7:36 ขาด - 7:35 ขาด 16:18 16:12 ขาด   - 7:35 7:38 7:36 ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 7:33 7:35   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   12 2 9 0 0
  3. นายสุวิจักขณ์ จันดารักษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:20 ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  4. นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ 7:27 7:25 ขาด - 16:16 7:30 7:29 7:31 ขาด   - 7:29 7:30 7:29 ขาด 7:24   - 7:31 7:27 7:31 7:34 7:28   - 7:31 7:28 7:27 15:59 7:28   18 2 3 0 0
  5. นายศิรวัช เรืองทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายสิริภาส เงินงาม 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:08 7:12 7:10 7:10   - 7:11 7:08 7:13 ขาด 16:16   - 7:09 7:08 16:13 7:11 7:08   - ขาด ขาด 16:14 14:30 7:07   15 4 4 0 0
  7. นายธีร์รัชช์ สุขสมพงษ์ 7:49 14:40 ขาด - 7:54 16:03 16:19 7:47 8:03   - 7:51 ขาด 7:50 ขาด 7:47   - ขาด 7:57 7:44 14:28 16:02   - 7:58 ขาด 16:03 14:28 ขาด   10 7 6 0 0
  8. นายภัคพล สาระสันต์ 7:03 7:05 ขาด - 7:09 7:06 7:05 7:11 7:08   - 7:05 7:05 7:08 ขาด 7:03   - 7:11 7:06 ขาด 7:06 7:11   - 7:10 7:07 ขาด ขาด 7:09   18 0 5 0 0
  9. นายอัครรัชต์ พิมใจใส 7:28 7:35 ขาด - 7:45 7:43 7:40 ขาด ขาด   - 7:42 7:29 7:33 ขาด 7:28   - 7:30 7:37 7:49 7:43 ขาด   - 7:34 7:41 7:45 14:28 7:21   17 1 5 0 0
  10. นายพัลลภ สะมะ 7:11 ขาด ขาด - 7:24 7:30 7:21 7:32 7:04   - 7:24 7:28 7:31 ขาด 7:30   - ขาด 7:28 7:29 ขาด 7:14   - ขาด 7:28 7:31 ขาด 7:19   16 0 7 0 0
  11. นายภควรรษ อุบลรัตน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. นายณัฐนนท์ งาชัยภูมิ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. นายยุทธศาสตร์ ผิวเผือก ขาด 7:03 ขาด - 7:08 ขาด 7:00 7:06 7:02   - ขาด 7:03 7:00 ขาด 7:02   - ขาด 7:03 ขาด 7:00 7:02   - ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  14. นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นางสาวกมลวรรณ จิตรีธรรม 7:23 16:04 ขาด - 7:23 7:23 7:21 7:25 7:27   - 7:26 7:19 7:24 ขาด 7:27   - 7:23 7:24 7:22 7:23 7:25   - 7:24 15:29 ขาด 15:21 7:26   17 3 3 0 0
  16. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ 7:35 7:35 ขาด - ขาด 7:29 7:30 7:29 7:29   - 7:28 7:29 7:31 ขาด 7:26   - 7:31 7:29 7:32 7:24 7:30   - 7:28 16:09 7:28 14:29 7:34   18 2 3 0 0
  17. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสระแสน 7:28 ขาด ขาด - ขาด 7:30 7:29 16:16 7:23   - 14:15 7:40 7:26 ขาด 7:28   - ขาด 7:39 7:32 7:27 7:27   - 16:18 7:27 7:26 16:12 ขาด   13 4 6 0 0
  18. นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล 7:10 7:10 ขาด - 7:12 7:14 7:13 7:14 7:12   - 7:13 7:13 ขาด ขาด 16:15   - ขาด ขาด ขาด 7:11 7:12   - 7:10 ขาด 16:14 15:59 7:14   13 3 7 0 0
  19. นางสาวกมลชนก บุญมี 7:20 7:15 ขาด - 7:27 7:22 7:32 7:33 7:26   - 7:24 7:24 7:25 ขาด 7:26   - 7:25 7:23 7:27 7:25 7:23   - 7:27 7:24 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  20. นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี 7:21 7:20 ขาด - 7:18 7:20 7:22 7:18 7:19   - 7:19 7:18 7:22 ขาด 7:26   - 7:21 7:22 7:23 7:22 7:18   - 7:20 7:18 7:22 14:28 7:18   20 1 2 0 0
  21. นางสาวชนิกานต์ จันธิมา 7:20 7:15 ขาด - 7:27 7:22 7:34 7:33 7:26   - 7:24 7:24 7:25 ขาด 7:26   - 7:25 7:23 7:27 7:25 7:23   - 7:27 7:24 7:27 14:30 7:34   20 1 2 0 0
  22. นางสาวชวิศา แสนโรจน์ 7:39 7:39 ขาด - 7:41 7:38 7:39 7:39 7:38   - 7:40 7:45 7:38 ขาด 7:41   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:43 7:44 14:30 7:42   15 1 7 0 0
  23. นางสาวณัชชา อบอุ่น 7:20 15:46 ขาด - 7:22 7:21 16:19 7:25 7:21   - 7:21 7:20 7:19 ขาด 7:18   - ขาด 7:24 7:21 7:19 7:22   - 7:21 7:20 7:24 ขาด 7:22   17 2 4 0 0
  24. นางสาวณัฐณิชา ตันสุขี 7:20 7:15 ขาด - 7:27 7:22 7:32 7:33 7:26   - 7:24 7:24 7:25 ขาด 7:26   - 7:25 7:23 7:27 7:26 7:23   - 7:27 7:24 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  25. นางสาวธัญญ์มล วรรณะ 6:56 6:53 ขาด - 6:59 6:55 6:49 6:55 6:52   - 6:58 6:54 6:58 ขาด 6:55   - 16:18 6:54 6:52 6:48 6:50   - 16:18 6:49 6:55 ขาด 6:56   18 2 3 0 0
  26. นางสาวมณฑิณี ชาวบ้านสิงห์ 7:35 7:35 ขาด - 7:30 7:29 7:30 7:29 7:29   - 7:28 7:29 7:31 ขาด 7:26   - 7:31 7:29 7:32 7:24 7:30   - 7:28 7:27 7:28 16:12 7:34   20 1 2 0 0
  27. นางสาวกัญพิชญ์ นิลธนพันธ์ 7:40 ขาด ขาด - 7:43 7:38 16:15 ขาด 7:34   - 7:42 7:41 7:39 ขาด 7:37   - 7:39 7:40 7:41 7:39 7:36   - 7:40 7:36 7:35 14:28 7:36   17 2 4 0 0
  28. นางสาวอนรรฆวี บัวชะอุ่ม 6:36 6:33 ขาด - 6:36 6:34 6:36 6:38 6:37   - 6:37 6:35 6:41 ขาด 6:33   - 6:36 6:36 6:36 6:35 6:35   - 6:36 6:34 6:35 6:36 6:36   21 0 2 0 0
  29. นางสาวอริสรา ตู้แก้ว ขาด ขาด ขาด - 7:08 7:12 7:11 16:19 7:11   - 7:12 16:21 7:14 ขาด 7:07   - 7:26 7:14 ขาด 7:16 7:08   - 7:09 7:17 16:14 ขาด 7:28   14 3 6 0 0
  30. นางสาวอัจฉราวรรณ ทาวงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. นางสาวชนิษฐา พลายละหาร 7:35 7:35 ขาด - 7:30 7:29 7:29 7:29 7:29   - 7:27 7:28 7:30 ขาด ขาด   - 7:31 7:24 7:32 7:23 16:11   - 7:27 ขาด 7:28 ขาด 7:33   17 1 5 0 0
  32. นางสาวณัฐกฤตา เสร็จกิจ 6:53 6:52 ขาด - 6:52 6:51 6:53 6:52 6:54   - 6:53 6:53 6:55 ขาด 6:52   - 6:55 6:53 6:54 6:54 6:53   - 6:53 6:54 6:52 16:15 6:54   20 1 2 0 0
  33. นางสาวเบญจวรรณ ศิริรักษ์ 7:25 7:24 ขาด - 7:24 7:21 7:23 7:26 7:26   - ขาด ขาด 16:12 ขาด 7:23   - 7:25 7:27 7:23 7:24 7:29   - 7:24 7:23 7:26 14:28 7:29   17 2 4 0 0
  34. นางสาวพลอยพรรณ จุมพรม 7:23 7:29 ขาด - 7:26 7:20 7:20 7:21 7:17   - 7:20 7:17 7:23 ขาด 7:19   - 7:18 7:20 7:17 7:17 7:16   - 7:27 7:15 7:16 16:14 7:16   20 1 2 0 0
  35. นางสาววาสนา ลิ้มสุวรรณ 7:21 7:21 ขาด - 7:23 7:30 7:22 7:26 7:21   - 7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 16:18 7:25 7:24 7:27   - 7:23 7:25 7:27 14:29 7:28   19 2 2 0 0
  36. นางสาวขวัญจิรา อ่ำสกุล ขาด ขาด ขาด - 7:08 7:12 ขาด 7:15 7:11   - 7:11 7:11 7:14 ขาด 7:07   - 7:25 7:14 7:15 7:16 7:08   - 7:32 7:17 7:08 14:28 ขาด   16 1 6 0 0
  37. นางสาวแพรวา แซ่เซียว 7:37 7:12 ขาด - 7:10 7:12 7:50 8:29 7:51   - 7:04 16:16 16:18 ขาด 7:43   - 16:18 16:14 7:48 16:11 16:15   - 7:18 7:56 9:15 16:12 16:14   12 9 2 0 0
  38. นางสาวธิดารัตน์ เสร็จกิจ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวปิยฉัตร เรณูแย้ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. นางสาวปิยภรณ์ โตสวน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. นางสาวปิยวรรณ โตสวน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 28     0 28 28 26 26     0 28 27 28 0     0 22 27 24 26     0 25 23 19 1     386
สาย 0     0 1 1 4 3     0 1 2 2 0     0 2 2 2 2     0 2 2 6 20     52
ขาด 13     0 12 12 11 12     0 12 12 11 41     0 17 12 15 13     0 14 16 16 20     259
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0