รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0