รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.6/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายจิรภัคร์ เทพประถม 16:07 7:21 ขาด   ขาด 7:16 ขาด 7:09 ขาด     7:16 7:16 7:15 ขาด 16:14     ขาด ขาด 7:15 7:17 7:19     7:15 7:15 7:25 16:09 ขาด   12 3 8 0 0
  2. นายชัชนันท์ วิวัฒน์ภาสวร 7:14 7:11 ขาด   7:11 7:14 7:13 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:13 7:12 7:14 7:13     7:15 7:14 7:15 16:15 7:13   20 1 2 0 0
  3. นายธราสุต เพชรวัตร 7:49 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  4. นายวิชชากร มูลจิตร์ 7:37 7:38 ขาด   7:40 7:41 7:38 7:38 7:35     7:39 7:42 7:39 ขาด 7:43     6:50 7:41 7:38 ขาด 7:38     7:46 7:39 7:41 16:11 7:38   19 1 3 0 0
  5. นายศรายุธ รักบ้านดอน 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:26 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:23 7:27 7:25 7:22     7:27 7:23 7:26 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  6. นายอัครวินต์ อัฐนาค 7:18 7:13 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:00 7:21 7:19 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 7:16 7:19     7:22 7:13 7:13 16:07 7:19   15 1 7 0 0
  7. นายชัยวัฒน์ ทวีไทย 7:15 7:26 ขาด   7:21 ขาด 7:20 7:16 6:50     7:23 7:23 7:19 ขาด 7:20     7:24 7:19 7:22 7:30 7:21     7:22 7:21 7:24 ขาด 7:21   19 0 4 0 0
  8. นายนนทกร ประสิทธิ์คร 7:35 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:30 7:29 7:29     7:28 7:28 7:30 ขาด 16:12     16:16 7:29 7:32 7:24 7:30     7:27 7:26 7:28 16:09 7:33   18 3 2 0 0
  9. นายอนุสรณ์ เวียงธีรวัฒน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. นายจิรพัฒน์ เจริญปัญญาปราชญ์ 7:38 ขาด ขาด   ขาด 7:32 7:30 7:29 7:30     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:34 7:36 7:40 7:43     7:40 7:36 7:36 ขาด 7:37   13 0 10 0 0
  11. นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์ 7:45 7:47 ขาด   16:07 7:58 7:53 7:57 7:54     7:56 7:49 7:48 ขาด 7:46     16:16 7:54 7:40 7:38 7:53     7:47 16:11 16:14 16:09 7:43   16 5 2 0 0
  12. นายปัณณธร อุ่นอ่อน 7:36 7:37 ขาด   7:31 7:34 7:38 7:40 7:37     7:41 7:36 7:37 ขาด 7:41     7:37 7:37 7:38 7:37 7:36     7:39 7:34 7:37 16:10 7:39   20 1 2 0 0
  13. นายสหรัฐ อ่อนดำ 7:17 7:17 ขาด   7:22 7:18 ขาด 7:14 7:21     7:18 7:18 7:23 ขาด 7:21     7:25 7:20 7:21 7:23 7:26     7:37 7:26 7:24 ขาด 7:21   19 0 4 0 0
  14. นายสิรวิชญ์ ยุวศิรินันท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นางสาวกชกร ธูสรานนท์ 16:12 ขาด ขาด   6:57 6:54 6:57 6:58 6:57     6:55 6:57 7:00 ขาด 6:55     7:00 6:58 6:57 6:57 6:55     6:53 7:03 7:00 ขาด 7:00   18 1 4 0 0
  16. นางสาวชลธิชา ชวนชม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:35 7:51     7:34 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:46 7:36 7:40 7:43 7:37     7:40 7:35 7:41 ขาด 7:39   12 0 11 0 0
  17. นางสาวชลธิชา ชวนชม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:35 7:51     7:34 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:46 7:36 7:40 7:43 7:37     7:40 7:35 7:41 ขาด 7:39   12 0 11 0 0
  18. นางสาวธัญรดา บุญเรืองรอด 6:53 7:29 ขาด   7:14 6:51 6:53 6:52 7:39     7:41 6:53 7:31 ขาด 7:08     6:55 7:23 6:54 6:54 6:53     6:53 6:54 6:52 ขาด 6:54   20 0 3 0 0
  19. นางสาวเปรมฤทัย ศรีบุญเพ็ง 7:36 7:33 ขาด   7:33 7:34 7:34 7:37 7:33     7:31 7:30 7:34 ขาด 7:38     7:36 7:36 7:33 7:32 7:35     7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  20. นางสาววริศรา วัฒนะ 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:08 7:15 7:12 7:18     7:12 7:26 7:11 ขาด 7:17     7:16 7:12 7:15 7:14 7:19     7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  21. นางสาวศศิประภา นาคปาน 7:38 7:34 ขาด   7:36 7:32 7:39 7:39 7:30     7:37 7:31 7:36 ขาด 7:38     7:34 7:34 7:35 7:39 7:43     7:40 7:36 7:36 16:10 7:36   20 1 2 0 0
  22. นางสาวอติกานต์ จำปาเงิน 7:21 7:24 ขาด   7:22 7:18 7:22 7:30 7:31     7:33 7:29 7:20 ขาด 7:30     7:21 7:23 7:20 7:27 7:19     7:28 7:40 7:16 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  23. นางสาวอรัญญา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ 6:50 6:48 ขาด   ขาด 16:03 6:51 6:54 6:50     ขาด 6:50 6:51 ขาด 6:47     6:52 6:51 6:51 6:51 6:48     6:50 6:49 6:49 6:49 6:50   18 1 4 0 0
  24. นางสาวอัญชิสา นาคทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. นางสาวสุภานี ชุนดี 7:24 ขาด ขาด   7:28 7:24 7:23 7:23 7:25     7:25 7:27 7:22 ขาด ขาด     7:28 7:25 7:27 15:59 7:24     7:30 ขาด 7:27 ขาด ขาด   15 1 7 0 0
  26. นางสาวฉัตรทิพย์ รุ่งโรจน์สมบัติ 16:07 ขาด ขาด   ขาด 7:15 7:16 16:09 7:09     7:15 7:10 16:15 ขาด 7:09     7:09 7:09 7:14 7:12 7:12     7:12 7:12 7:12 ขาด 7:12   15 3 5 0 0
  27. นางสาวชุติมา สุขเกษม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 16:08 ขาด     ขาด ขาด 6:55 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 6:55 ขาด     ขาด ขาด 16:14 ขาด 6:57   3 2 18 0 0
  28. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. นางสาวณัฏธิดา จันทวาท ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. นางสาวนงนภัส แย้มอรุณ 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:15 7:27 7:21 7:15     7:21 7:18 7:27 ขาด 7:14     7:19 7:20 7:26 7:18 7:18     7:20 7:19 7:22 16:11 7:21   20 1 2 0 0
  31. นางสาวสุภัคกาญจน์ ฉายอรุณ 7:13 7:12 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:12 7:11 7:13 7:08 7:11     7:15 7:15 7:18 ขาด 7:22   11 0 12 0 0
  32. นางสาวอินทิรา บริสุทธิ์พงศ์ 7:20 15:47 ขาด   7:27 ขาด 7:34 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     7:24 16:16 ขาด ขาด 16:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 3 15 0 0
  33. นางสาวขวัญฤดี มงคลไพบูลย์ 7:33 7:37 ขาด   7:38 7:34 7:41 7:37 7:30     7:36 7:38 7:36 ขาด 7:38     7:35 7:34 7:35 7:33 7:31     7:39 7:34 7:34 16:12 7:34   20 1 2 0 0
  34. นางสาวฑิฆัมพร นิลเขตร 6:46 6:43 ขาด   ขาด 6:43 6:46 6:44 6:45     ขาด 6:49 6:47 ขาด 6:43     6:52 6:45 6:45 6:44 ขาด     6:47 6:49 6:44 6:49 6:46   18 0 5 0 0
  35. นางสาวธัญมน ทัศนสุวรรณ 6:50 ขาด ขาด   6:54 6:50 6:51 6:54 6:50     6:50 6:50 16:17 ขาด 6:47     6:52 16:21 6:51 16:09 ขาด     6:50 6:49 ขาด 6:49 6:50   15 3 5 0 0
  36. นางสาวนภกมล เพ็งสุวรรณ 7:34 7:23 ขาด   7:29 7:31 7:30 7:27 7:25     7:27 7:25 7:28 ขาด 7:29     7:28 7:22 7:30 7:26 7:32     7:31 7:29 7:31 16:12 7:31   20 1 2 0 0
  37. นางสาวนลินี สมบูรณ์ 7:34 15:47 ขาด   7:29 7:31 7:30 7:27 7:25     7:27 ขาด 7:28 ขาด 7:29     7:28 7:23 7:30 7:26 7:32     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  38. นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวไข่มุก หีบแก้ว 7:24 7:23 ขาด   7:23 7:15 7:17 7:19 7:25     7:30 7:21 7:23 ขาด 7:28     7:24 7:22 7:28 7:27 7:24     7:18 7:21 7:19 16:14 7:26   20 1 2 0 0
  40. นางสาวฐิติรัตน์ น้ำค้าง 7:08 7:05 ขาด   7:07 7:08 7:11 7:09 7:10     7:11 7:07 7:13 ขาด 7:06     7:09 7:07 7:10 7:11 7:08     7:10 7:08 7:06 16:14 7:07   20 1 2 0 0
  41. นางสาวพรศิริ ยืนยงค์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:22 7:18 16:07 7:17     7:28 7:23 7:17 16:14 7:24   7 2 14 0 0
  42. นางสาวรพีพร สันติมาลัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. นางสาวรพีพร สันติมาลัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  44. นางสาวหิรัญญญิการ์ กาญจนะ ขาด 7:20 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:14     ขาด ขาด 7:21 ขาด 7:12     7:15 7:18 7:20 7:15 7:15     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:14   17 0 6 0 0
  45. นางสาวปรีดาพร แก้วเกษ 6:56 6:54 ขาด   6:56 6:49 7:03 7:01 6:38     6:51 6:56 7:04 ขาด 6:55     7:04 ขาด 7:10 7:03 6:46     6:58 7:02 7:00 16:24 7:04   19 1 3 0 0
มา 29 25     24 27 28 30 30     28 27 29 0 26     30 31 34 31 32     33 31 31 3 32   591
สาย 3 2     1 1 0 2 0     0 0 2 0 2     2 2 0 3 1     0 1 2 15 0   39
ขาด 13 18     20 17 17 13 15     17 18 14 45 17     13 12 11 11 12     12 13 12 27 13   360
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0