รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุทธิรัต โชติช่วง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร คำศรี 7:47 7:15 ขาด - 7:43 7:40 7:32 7:40 7:35   - 7:46 7:47 6:46 ขาด 7:47   - 7:23 7:38 7:33 7:42 7:47   - 7:07 7:43 7:43 16:14 7:39   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายจิรพัส จิตรงาม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:57 6:56 6:59 7:01 6:55   - 6:51 ขาด ขาด ขาด 7:00   7 0 16 0 0
  4. เด็กชายปุณภพ คล้ายฉ่ำ 7:16 7:29 ขาด - 7:24 7:24 7:27 7:19 16:18   - 7:19 7:17 16:13 ขาด 7:24   - 6:57 7:07 7:02 16:00 7:23   - 7:22 7:21 7:16 ขาด 7:26   17 3 3 0 0
  5. เด็กชายสุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร ขาด 15:48 ขาด - 7:34 7:34 ขาด 7:36 7:38   - 7:39 7:33 7:38 ขาด 7:35   - 7:35 7:35 7:33 ขาด 7:38   - 7:43 7:33 7:38 ขาด 7:40   16 1 6 0 0
  6. เด็กชายครองนภา เล็กชูผล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายณัฐกวี ปาลวัฒน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายกรวุฒิ เจริญธัญญากร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายนรฉัตร วิโรจน์เวชภัณฑ์ 7:37 7:25 ขาด - 7:37 7:28 7:38 7:22 ขาด   - 14:19 7:19 7:33 ขาด ขาด   - 7:38 7:16 7:30 7:20 7:31   - 7:31 7:25 ขาด 16:11 7:23   16 2 5 0 0
  10. เด็กชายพศิน วิวัฒน์ภาสวร 7:14 7:11 ขาด - 7:11 7:14 7:13 7:16 7:13   - 7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13   - 7:12 7:12 7:12 7:14 7:13   - 7:15 7:14 7:15 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายอเนชา อังทองกำเนิด 7:18 7:18 ขาด - 7:22 ขาด 7:08 7:18 ขาด   - ขาด ขาด 7:23 ขาด 7:13   - 7:16 ขาด 7:19 7:14 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  12. เด็กชายอัษฎาวุธ ประภาศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายปฏิภาณ สว่างศรี 7:18 7:12 ขาด - 7:13 7:06 7:19 7:19 7:16   - 7:10 7:21 7:19 ขาด 7:17   - 7:21 7:18 7:19 7:17 7:18   - 7:22 7:13 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  14. เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขภพ 7:21 7:22 ขาด - 16:09 ขาด 16:16 7:26 7:17   - 7:20 7:23 7:24 ขาด 7:18   - ขาด 7:24 7:23 7:20 7:25   - 7:21 7:20 7:27 16:13 7:14   16 3 4 0 0
  15. เด็กหญิงโสรญา จุมพรม 7:35 7:33 ขาด - 7:33 7:34 7:34 ขาด 7:33   - ขาด 7:30 16:11 ขาด 7:32   - 7:36 7:36 7:33 7:32 7:35   - 7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   17 1 5 0 0
  16. เด็กหญิงนนทนัช ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงปุญญิศา แซ่เล้า 7:34 7:30 ขาด - 7:19 7:40 7:43 7:45 7:19   - 7:31 ขาด 7:43 ขาด 7:31   - 7:27 7:33 16:11 7:18 16:07   - 7:32 7:15 7:31 ขาด 7:35   17 2 4 0 0
  18. เด็กหญิงวรดา กาวิลเครือ 7:14 7:14 ขาด - 7:15 7:12 7:20 7:16 7:08   - 7:14 7:18 7:20 ขาด 7:14   - ขาด 7:18 7:18 7:38 ขาด   - 7:32 7:11 7:15 ขาด 7:17   18 0 5 0 0
  19. เด็กหญิงสุภาวดี หนูวรรณะ 16:07 6:32 ขาด - 16:07 8:03 7:49 7:53 8:11   - 8:08 7:50 8:05 ขาด 16:12   - 8:09 8:16 16:11 15:54 ขาด   - 7:42 7:56 8:11 16:13 7:53   14 6 3 0 0
  20. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายสิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา นาทองแถม 7:30 7:32 ขาด - 7:32 7:31 7:32 7:30 7:32   - 7:30 7:29 7:30 ขาด 7:31   - 7:32 7:32 7:31 7:32 7:30   - 7:31 7:31 7:32 ขาด 7:31   20 0 3 0 0
  22. เด็กหญิงดวงพร ทองสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงวรรัตน์ พูนพุด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงสมิตา คุ้มภัย 16:07 15:48 ขาด - 7:22 ขาด 7:22 16:10 16:13   - 7:20 16:13 7:21 ขาด 16:11   - 7:23 16:16 7:18 ขาด 7:23   - 7:22 ขาด ขาด ขาด ขาด   8 7 8 0 0
  25. เด็กหญิงสุดาพร พูลบุญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงไข่มุก ทองดี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐพร เพ็ชรากุล ขาด 7:51 ขาด - 7:50 7:42 7:54 ขาด 7:50   - ขาด 7:44 8:09 ขาด ขาด   - 16:15 8:08 7:35 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   9 1 13 0 0
  28. เด็กหญิงปรีชญา โสภณ ขาด 7:28 ขาด - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:11 ขาด ขาด ขาด   3 1 19 0 0
  29. เด็กหญิงวราพร พงศ์ธรพิสุทธิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงปูชิตา เหลืองสถิตย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีฉ่ำพันธุ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงภัทรวดี เขาแก้ว 7:39 ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  33. เด็กหญิงวิภาดา รัมมะพัฒน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:51 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:13 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:52 ขาด ขาด ขาด   2 1 20 0 0
  34. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงพีรยา แซ่เตียว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 16:14 ขาด 7:28 ขาด   - 16:15 7:30 ขาด ขาด 7:29   5 2 16 0 0
  37. เด็กหญิงศศิวิมล สมสาย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวดี ทองสุกดี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. นางสาวปทิตตา ศรีพิกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. นางสาวนันทินี รอดหนิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. นางสาวกาญจนาพรรณ ก่อกำลัง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 12     0 13 12 14 13     0 11 12 15 0     0 13 14 14 12     0 14 14 10 0     193
สาย 2     0 2 0 1 1     0 1 1 2 0     0 2 2 2 2     0 1 1 0 4     24
ขาด 27     0 26 29 26 27     0 29 28 24 41     0 26 25 25 27     0 26 26 31 37     480
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0