รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงชุติมา ช่วยชูเชิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  2. เด็กชายศุทธิรัต โชติช่วง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายจักรภัทร คำศรี 7:47 7:15 ขาด   7:43 7:40 7:32 7:40 7:35     7:46 7:47 6:46 ขาด 7:47     7:23 7:38 7:33 7:42 7:47     - - - - -   16 0 2 0 0
  4. เด็กชายจิรพัส จิตรงาม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:57 6:56 6:59 7:01 6:55     - - - - -   5 0 13 0 0
  5. เด็กชายปุณภพ คล้ายฉ่ำ 7:16 7:29 ขาด   7:24 7:24 7:27 7:19 16:18     7:19 7:17 16:13 ขาด 7:24     6:57 7:07 7:02 16:00 7:23     - - - - -   13 3 2 0 0
  6. เด็กชายสุกฤษฏิ์ เผ่าพันธ์ศร ขาด 15:48 ขาด   7:34 7:34 ขาด 7:36 7:38     7:39 7:33 7:38 ขาด 7:35     7:35 7:35 7:33 ขาด 7:38     - - - - -   12 1 5 0 0
  7. เด็กชายครองนภา เล็กชูผล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  8. เด็กชายณัฐกวี ปาลวัฒน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  9. เด็กชายกรวุฒิ เจริญธัญญากร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  10. เด็กชายนรฉัตร วิโรจน์เวชภัณฑ์ 7:37 7:25 ขาด   7:37 7:28 7:38 7:22 ขาด     14:19 7:19 7:33 ขาด ขาด     7:38 7:16 7:30 7:20 7:31     - - - - -   13 1 4 0 0
  11. เด็กชายพศิน วิวัฒน์ภาสวร 7:14 7:11 ขาด   7:11 7:14 7:13 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:12 7:12 7:14 7:13     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายอเนชา อังทองกำเนิด 7:18 7:18 ขาด   7:22 ขาด 7:08 7:18 ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด 7:13     7:16 ขาด 7:19 7:14 ขาด     - - - - -   10 0 8 0 0
  13. เด็กชายอัษฎาวุธ ประภาศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  14. เด็กชายปฏิภาณ สว่างศรี 7:18 7:12 ขาด   7:13 7:06 7:19 7:19 7:16     7:10 7:21 7:19 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 7:17 7:18     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขภพ 7:21 7:22 ขาด   16:09 ขาด 16:16 7:26 7:17     7:20 7:23 7:24 ขาด 7:18     ขาด 7:24 7:23 7:20 7:25     - - - - -   12 2 4 0 0
  16. เด็กหญิงโสรญา จุมพรม 7:35 7:33 ขาด   7:33 7:34 7:34 ขาด 7:33     ขาด 7:30 16:11 ขาด 7:32     7:36 7:36 7:33 7:32 7:35     - - - - -   13 1 4 0 0
  17. เด็กหญิงนนทนัช ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงปุญญิศา แซ่เล้า 7:34 7:30 ขาด   7:19 7:40 7:43 7:45 7:19     7:31 ขาด 7:43 ขาด 7:31     7:27 7:33 16:11 7:18 16:07     - - - - -   13 2 3 0 0
  19. เด็กหญิงวรดา กาวิลเครือ 7:14 7:14 ขาด   7:15 7:12 7:20 7:16 7:08     7:14 7:18 7:20 ขาด 7:14     ขาด 7:18 7:18 7:38 ขาด     - - - - -   14 0 4 0 0
  20. เด็กหญิงสุภาวดี หนูวรรณะ 16:07 6:32 ขาด   16:07 8:03 7:49 7:53 8:11     8:08 7:50 8:05 ขาด 16:12     8:09 8:16 16:11 15:54 ขาด     - - - - -   10 5 3 0 0
  21. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายสิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงชลธิชา นาทองแถม 7:30 7:32 ขาด   7:32 7:31 7:32 7:30 7:32     7:30 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:32 7:32 7:31 7:32 7:30     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. เด็กหญิงดวงพร ทองสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงวรรัตน์ พูนพุด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงสมิตา คุ้มภัย 16:07 15:48 ขาด   7:22 ขาด 7:22 16:10 16:13     7:20 16:13 7:21 ขาด 16:11     7:23 16:16 7:18 ขาด 7:23     - - - - -   7 7 4 0 0
  26. เด็กหญิงสุดาพร พูลบุญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงไข่มุก ทองดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐพร เพ็ชรากุล ขาด 7:51 ขาด   7:50 7:42 7:54 ขาด 7:50     ขาด 7:44 8:09 ขาด ขาด     16:15 8:08 7:35 ขาด ขาด     - - - - -   9 1 8 0 0
  29. เด็กหญิงปรีชญา โสภณ ขาด 7:28 ขาด   ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:30 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   3 0 15 0 0
  30. เด็กหญิงวราพร พงศ์ธรพิสุทธิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  31. เด็กหญิงปูชิตา เหลืองสถิตย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีฉ่ำพันธุ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงภัทรวดี เขาแก้ว 7:39 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 0 17 0 0
  34. เด็กหญิงวิภาดา รัมมะพัฒน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:51 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:13 ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 1 16 0 0
  35. เด็กหญิงพีรยา แซ่เตียว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:30 ขาด 7:31     ขาด 16:14 ขาด 7:28 ขาด     - - - - -   3 1 14 0 0
  36. เด็กหญิงศศิวิมล สมสาย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  37. เด็กหญิงสิริวดี ทองสุกดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  38. นางสาวปทิตตา ศรีพิกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  39. นางสาวนันทินี รอดหนิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  40. นางสาวกาญจนาพรรณ ก่อกำลัง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
มา 12 14     13 12 14 13 11     11 12 15 0 12     13 14 14 12 11     0 0 0 0 0   203
สาย 2 2     2 0 1 1 2     1 1 2 0 2     2 2 2 2 1     0 0 0 0 0   25
ขาด 26 24     25 28 25 26 27     28 27 23 40 26     25 24 24 26 28     0 0 0 0 0   452
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0