รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต 7:35 7:33 ขาด   7:33 7:34 7:34 7:37 7:33     7:31 7:30 7:34 ขาด 7:32     7:36 7:36 7:33 7:32 7:34     7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์ 7:13 7:05 ขาด   7:03 7:17 7:24 7:07 7:18     7:05 7:13 7:18 ขาด 7:19     7:01 7:16 7:11 7:12 7:25     6:54 7:12 7:13 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี 7:40 7:41 ขาด   7:42 7:40 7:41 7:42 7:36     7:43 7:37 ขาด ขาด ขาด     16:16 7:44 7:38 7:37 7:41     16:18 7:41 7:44 16:13 ขาด   15 3 5 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี 6:35 6:32 ขาด   6:33 6:36 6:38 6:34 6:39     6:35 6:33 6:34 ขาด 6:32     6:37 16:18 6:37 ขาด 6:34     ขาด 6:40 6:36 6:35 6:37   18 1 4 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม 7:24 7:23 ขาด   ขาด ขาด 7:17 16:10 16:15     7:30 7:21 7:23 7:48 7:28     7:24 7:22 7:28 ขาด 7:24     7:19 ขาด ขาด ขาด 14:38   13 3 7 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์ 7:41 15:48 ขาด   16:10 7:48 16:14 7:50 15:27     7:47 7:42 ขาด ขาด 7:11     7:41 7:35 7:48 ขาด 7:13     7:43 7:52 ขาด ขาด ขาด   12 4 7 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก 7:23 7:13 ขาด   7:06 7:10 ขาด 7:28 7:19     7:28 7:31 7:28 ขาด 7:24     7:25 7:29 7:28 ขาด 7:32     7:30 16:09 7:30 16:18 7:30   17 2 4 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา 7:23 7:19 ขาด   7:20 16:20 7:15 7:10 7:18     7:16 16:17 7:16 ขาด 16:13     7:23 7:13 7:16 7:17 7:19     ขาด ขาด ขาด 16:11 7:21   14 4 5 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม 7:21 7:21 ขาด   7:23 7:29 7:22 7:26 7:21     7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22     7:22 7:26 7:25 7:25 7:27     7:24 7:25 7:27 16:14 7:28   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:42 7:45 7:43 ขาด 7:47   4 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล 7:31 7:35 ขาด   16:04 7:42 ขาด 7:33 7:34     7:31 7:31 16:10 ขาด 7:37     7:34 7:28 7:32 7:31 ขาด     ขาด 7:30 7:34 ขาด 7:38   15 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม 7:20 7:22 ขาด   7:16 7:18 7:23 7:22 7:17     7:26 7:19 7:26 ขาด 7:17     7:20 16:19 7:23 7:14 14:20     7:21 7:17 7:24 16:11 7:22   18 3 2 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์ ขาด ขาด ขาด   7:29 7:32 7:41 7:36 ขาด     7:32 7:33 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด     7:47 7:38 7:36 ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง 7:20 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:15 7:18 ขาด     7:19 7:20 7:23 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:22 7:19 7:22     7:18 7:20 7:24 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์ 7:01 7:02 ขาด   6:59 6:57 7:06 7:05 7:03     7:05 7:01 7:04 ขาด 7:02     7:04 7:02 7:01 7:01 7:04     7:03 7:00 7:02 16:18 7:02   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก 7:07 7:06 ขาด   7:03 7:04 7:07 7:06 7:02     7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03     7:06 7:06 7:09 7:10 7:06     ขาด 7:03 7:03 ขาด 6:36   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์ 7:07 7:08 ขาด   7:03 7:13 7:20 7:07 7:11     ขาด 7:08 7:14 ขาด 7:11     7:13 7:06 7:13 7:08 7:13     7:06 7:08 7:07 ขาด 7:10   19 0 4 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ 7:32 7:22 ขาด   7:24 7:25 7:28 7:28 7:31     7:29 7:20 7:37 ขาด 7:26     7:26 7:30 7:32 7:29 7:32     7:26 7:26 7:31 16:44 7:27   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ 7:14 7:14 ขาด   ขาด 7:12 7:20 ขาด 7:08     ขาด 7:19 7:20 ขาด 7:15     7:21 7:18 7:18 7:20 7:15     7:33 7:11 7:15 16:14 7:17   17 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์ 6:35 6:32 ขาด   6:33 6:36 6:38 6:34 6:39     6:35 6:42 6:34 ขาด 6:32     6:37 6:35 6:37 6:34 6:34     6:38 6:40 6:36 6:35 6:37   21 0 2 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี 7:20 7:21 ขาด   7:16 7:16 7:28 7:22 7:16     7:22 7:19 7:28 ขาด 7:15     7:20 7:21 7:28 7:18 7:19     7:20 ขาด 7:23 16:13 7:22   19 1 3 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์ 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:09 7:15 7:13 7:18     7:12 7:26 7:12 ขาด 7:17     7:16 7:13 16:10 7:14 7:19     7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง 7:16 7:20 ขาด   7:18 16:18 7:17 7:23 7:18     7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14     7:18 7:16 7:20 7:20 7:13     7:21 7:19 7:16 16:13 7:18   19 2 2 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ 7:39 7:33 ขาด   7:41 7:38 7:37 7:44 7:34     7:40 7:39 7:43 ขาด 7:41     7:47 7:42 7:39 7:43 7:39     7:42 7:38 7:43 17:11 ขาด   19 1 3 0 0
มา 22 21     19 20 20 21 19     21 22 19 1 20     21 20 22 18 20     19 20 21 2 19   407
สาย 0 1     2 2 1 1 2     0 1 1 0 1     1 2 1 0 1     1 1 0 11 1   31
ขาด 16 16     17 16 17 16 17     17 15 18 37 17     16 16 15 20 17     18 17 17 25 18   398
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0