รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต 7:35 7:33 ขาด - 7:33 7:34 7:34 7:37 7:33   - 7:31 7:30 7:34 ขาด 7:32   - 7:36 7:36 7:33 7:32 7:34   - 7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์ 7:13 7:05 ขาด - 7:03 7:17 7:24 7:07 7:18   - 7:05 7:13 7:18 ขาด 7:19   - 7:01 7:16 7:11 7:12 7:25   - 6:54 7:12 7:13 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี 7:40 7:41 ขาด - 7:42 7:40 7:41 7:42 7:36   - 7:43 7:37 ขาด ขาด ขาด   - 16:16 7:44 7:38 7:37 7:41   - 16:18 7:41 7:44 16:13 ขาด   15 3 5 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี 6:35 6:32 ขาด - 6:33 6:36 6:38 6:34 6:39   - 6:35 6:33 6:34 ขาด 6:32   - 6:37 16:18 6:37 ขาด 6:34   - ขาด 6:40 6:36 6:35 6:37   18 1 4 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม 7:24 7:23 ขาด - ขาด ขาด 7:17 16:10 16:15   - 7:30 7:21 7:23 7:48 7:28   - 7:24 7:22 7:28 ขาด 7:24   - 7:19 ขาด ขาด ขาด 14:38   13 3 7 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์ 7:41 15:48 ขาด - 16:10 7:48 16:14 7:50 15:27   - 7:47 7:42 ขาด ขาด 7:11   - 7:41 7:35 7:48 ขาด 7:13   - 7:43 7:52 ขาด ขาด ขาด   12 4 7 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก 7:23 7:13 ขาด - 7:06 7:10 ขาด 7:28 7:19   - 7:28 7:31 7:28 ขาด 7:24   - 7:25 7:29 7:28 ขาด 7:32   - 7:30 16:09 7:30 16:18 7:30   17 2 4 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา 7:23 7:19 ขาด - 7:20 16:20 7:15 7:10 7:18   - 7:16 16:17 7:16 ขาด 16:13   - 7:23 7:13 7:16 7:17 7:19   - ขาด ขาด ขาด 16:11 7:21   14 4 5 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม 7:21 7:21 ขาด - 7:23 7:29 7:22 7:26 7:21   - 7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 7:26 7:25 7:25 7:27   - 7:24 7:25 7:27 16:14 7:28   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:42 7:45 7:43 ขาด 7:47   4 0 19 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล 7:31 7:35 ขาด - 16:04 7:42 ขาด 7:33 7:34   - 7:31 7:31 16:10 ขาด 7:37   - 7:34 7:28 7:32 7:31 ขาด   - ขาด 7:30 7:34 ขาด 7:38   15 2 6 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม 7:20 7:22 ขาด - 7:16 7:18 7:23 7:22 7:17   - 7:26 7:19 7:26 ขาด 7:17   - 7:20 16:19 7:23 7:14 14:20   - 7:21 7:17 7:24 16:11 7:22   18 3 2 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์ ขาด ขาด ขาด - 7:29 7:32 7:41 7:36 ขาด   - 7:32 7:33 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:31 ขาด ขาด   - 7:47 7:38 7:36 ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง 7:20 7:18 ขาด - 7:19 7:14 7:15 7:18 ขาด   - 7:19 7:20 7:23 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:22 7:19 7:22   - 7:18 7:20 7:24 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์ 7:01 7:02 ขาด - 6:59 6:57 7:06 7:05 7:03   - 7:05 7:01 7:04 ขาด 7:02   - 7:04 7:02 7:01 7:01 7:04   - 7:03 7:00 7:02 16:18 7:02   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก 7:07 7:06 ขาด - 7:03 7:04 7:07 7:06 7:02   - 7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03   - 7:06 7:06 7:09 7:10 7:06   - ขาด 7:03 7:03 ขาด 6:36   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์ 7:07 7:08 ขาด - 7:03 7:13 7:20 7:07 7:11   - ขาด 7:08 7:14 ขาด 7:11   - 7:13 7:06 7:13 7:08 7:13   - 7:06 7:08 7:07 ขาด 7:10   19 0 4 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ 7:32 7:22 ขาด - 7:24 7:25 7:28 7:28 7:31   - 7:29 7:20 7:37 ขาด 7:26   - 7:26 7:30 7:32 7:29 7:32   - 7:26 7:26 7:31 16:44 7:27   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ 7:14 7:14 ขาด - ขาด 7:12 7:20 ขาด 7:08   - ขาด 7:19 7:20 ขาด 7:15   - 7:21 7:18 7:18 7:20 7:15   - 7:33 7:11 7:15 16:14 7:17   17 1 5 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์ 6:35 6:32 ขาด - 6:33 6:36 6:38 6:34 6:39   - 6:35 6:42 6:34 ขาด 6:32   - 6:37 6:35 6:37 6:34 6:34   - 6:38 6:40 6:36 6:35 6:37   21 0 2 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี 7:20 7:21 ขาด - 7:16 7:16 7:28 7:22 7:16   - 7:22 7:19 7:28 ขาด 7:15   - 7:20 7:21 7:28 7:18 7:19   - 7:20 ขาด 7:23 16:13 7:22   19 1 3 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์ 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:09 7:15 7:13 7:18   - 7:12 7:26 7:12 ขาด 7:17   - 7:16 7:13 16:10 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง 7:16 7:20 ขาด - 7:18 16:18 7:17 7:23 7:18   - 7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14   - 7:18 7:16 7:20 7:20 7:13   - 7:21 7:19 7:16 16:13 7:18   19 2 2 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ 7:39 7:33 ขาด - 7:41 7:38 7:37 7:44 7:34   - 7:40 7:39 7:43 ขาด 7:41   - 7:47 7:42 7:39 7:43 7:39   - 7:42 7:38 7:43 17:11 ขาด   19 1 3 0 0
มา 22     0 19 20 20 21     0 21 22 19 1     0 21 20 22 18     0 19 20 21 2     308
สาย 0     0 2 2 1 1     0 0 1 1 0     0 1 2 1 0     0 1 1 0 11     25
ขาด 16     0 17 16 17 16     0 17 15 18 37     0 16 16 15 20     0 18 17 17 25     313
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0