รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร รังสรรค์ลิขิต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายป้องเกียรติ โพธิ์ไพจิตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจาดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายกิตติทัศน์ สวัสดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธิติวุฒิ ยุทธศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กหญิงกชกร ทองประสม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. นางสาวจุฬารักษ์ โตสำราญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กหญิงณิฌา สุพรรนานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กหญิงธนิษฐา ระลึก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กหญิงเพชราภา จำปาเงิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงจิตติมา ศรีวรรณา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงพรรณวษา สังเกษม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงสุรางค์ธีมา ธัญญ์ชโยดม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงกัลยกร กิติวงศ์วัฒนชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงเบญจมาพร ทองนิล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองนิล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงศุภธิดา ยอดไม้งาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เริงศาสตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงอริสสา อยู่คง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณเทพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงถิรพร มูลพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงนภัสนันท์ ชั่งเพิก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยราษฎร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวีร์สุดา นาคศิริ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. นางสาวญดาวรรณ เผดิมวัฒนกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปัทมรัตน์ ปรีชาไว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โตเสือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกมลชนก บัวสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงณัชชา สภาพทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐจรีย์ สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. นางสาวอรอิสรีย์ อัครเมธานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจันจิรา มิ่งสงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงปิยมน หงวนตัด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อุณหกานต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. นางสาวอภิสรา แก้วไชดวง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวปิ่นมณี ทองพันชั่ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวนัชชา ทรัพย์อำนวยกิจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0